Osaaminen - Hämeen ammattikorkeakoulu
Osaaminen
Nainen kirjastossa
-

Osaaminen

Mitä on osaaminen?

Osaaminen on sitä, mitä tarvitaan, jotta saa tuloksia aikaan. Osaamista syntyy kaikkialla. Omien ominaisuuksien, vahvuuksien sekä tietojen, taitojen konkretisointi on välttämätöntä itselle ja muille. Taitoja on, mutta miten tuoda ne esille? Osaamisen tunnistamisen kautta kyky rakentaa opintopolkua ja työuraa vahvistuu. Myös motivaatio valmistumiseen lisääntyy.

Opiskelijan uravalmiuksiin kuuluu kehittää keinoja huomata tilanteet, jolloin saa jotain aikaiseksi sekä keinoja dokumentoida ja arvioida, miten osaaminen kehittyy ja näkyy. Pohjatyö perustuu itsetuntemukseen. Itsetuntemus koostuu intohimoistasi, persoonastasi, asenteistasi, arvoistasi, verkostoistasi. Samoista asioista työntantaja on sinussa kiinnostunut.

oman osaamisen hahmottaminen ja näkökulmia osaamisen -kaaviot
Oman osaamisen hahmottaminen ja näkökulmia osaamisen

 

Tunnistatko omat vahvuutesi, luonteenpiirteesi, etenemistäsi ohjaavat edistävät tai ehkäisevät tekijät? Onko sinulla osaamista, jos muut eivät siitä tiedä? Mitkä tekijät erottavat sinut muista? Miten muut kuvailevat sinua? Mitä muutoksia olet havainnut tapahtuvan toiminnassasi? Vahva ammatillinen profiili on todistusaineistoa osaamisesta ja osa työnhakutaitoja.  Missä haluat työsi näkyvän, keiden haluat sen huomaavan?

kaaviokuva aktiivisista osaamisen kuvaavista sanoista
Aktiiviset osaamista kuvaavat sanat ja osaamisen tunnistamisen muistilista.

Osaamisen tunnistaminen voi olla yksinkertaista: kuvaile jokin tilanne ja siinä esiin tullut haaste > mitä teit ja miten toimit > mikä oli lopputulos. Analysoi lopuksi itsellesi, mitä opit ja kerro se sitten omin sanoin. Tiivistettynä voi sanoa, että kun puhut osaamisestasi, puhut siitä, miten käytännön tilanteissa toimit ja mitä oikeasti tiedät.

Pyri kuvaamaan opinnoissa ja muualla karttunut osaaminen konkreettisina esimerkkeinä. Muistele opinnon tai työn sisältöjä ja mitkä asiat ja tilanteet omasta mielestäsi tuottivat uutta osaamista. Kirjoita, kuvaa ja kerro tämä esimerkkeinä ja aktiivisin sanoin. Tee itsellesi konkreettisia muistiinpanoja tai jokin muu esitys. Näistä muistiinpanoista kerrytät omaa osaamisprofiiliasi, josta voit tunnistaa osaamisen laaja-alaisuuden ja mahdolliset erityistaidot.

Tee oma vahvuuskartta

kaaviokuva osaamisen osa-alueista
Osaamisen osa-alueita

Muut linkit

kaaviokuva osoittaa portfolion koostuvan eri osista
Portfolio voi koostua useista osista

Kokoa osaamistasi muistiin ja talteen. Tee se ensin itsellesi ja sitten valintasi mukaan muille näytettäväksi. Tätä kokoelmaa nimitetään usein portfolioksi. Portfolio on ideakirja, ansiokansio tai säilö, josta on nopeasti löydettävissä ja havaittavissa osaamisesi, tiedot, taidot ja työt. Siellä on elämäsi varrelta kokemuksia, työnäytteitä, projektikuvauksia, kehittämistöitä  ja verkostoja. Portfolio voi olla henkilökohtainen ja suljettu oppimiskokemusten ja tulosten alusta, siis oma arkisto yhdessä paikassa. Portfolio voi olla myös jaettu tai avoin alusta työnantajalle, ohjaajalle, arvioijalle ja rahoittajalle. Portfolio on siis kommunikaation väline ja näyttö osaamisesta. Portfolio muodostaa ammatillista brändiäsi sisällöllisesti ja visuaalisesti.

Portfolion rakentamisen etappeja
Näillä stepeillä aloitat portfolion rakentamisen.

Aloita portfolion rakentaminen heti opintojen alussa, mieluiten sähköiselle ja helposti muokattavalle alustalle. Luo ensin itsellesi portfoliokansio ja kokoa sinne opintojen kuluessa syntyviä dokumentteja ja kuvia.  Listaa tärkeimpiä harjoitustöitäsi ja projekteja, joissa olit mukana ja mieti, millaisia dokumentteja niistä on sinulle kertynyt. Otsikoi ja kuvaile kertyvää aineistoa työnantajia kiinnostavista näkökulmista.

Portfoliossa tuot esille myös tiimeissä tai ryhmätöissä kertynyttä osaamista. Esittele, mitä ja kenelle tiiminä teitte ja millaisia tuotoksia työstänne syntyi. Tärkeää on pohtia erityisesti mitä sellaista työssänne on, joka vakuuttaisi työnantajan osaamisestasi. Muista tallentaa tietoa myös harjoittelujaksoilta sekä opiskelun ulkopuolella tapahtuneesta harrastustoiminnasta, osallistumisesta kilpailuihin tai vapaaehtoistoiminnasta. Ne kaikki voivat osaamistasi kuvaavia ja mainitsemisen arvoisia. Kokoa portfoliota koko ajan.

Portfolio ei ole koskaan valmis. Aseta sille vähitellen yhä tarkempia tavoitteita ja muokkaa sitä tarpeen ja tilanteen mukaan.

 

Portfolion monet kasvot, ilmeitä ja alustoja

Osaaminen esiin nettiin   Someta duuniin -materiaalia, videoita, portfoliokoulutuksia.

e-Portfolio

 Pätevyysvaatimukset (eli kompetenssit) muodostuvat yleisistä työelämävalmiuksista ja alakohtaisista tiedoista ja taidoista.  Löydä oman alasi kompetenssit. Voit kysyä niistä työnantajalta, profiiliopettajalta, opintojen ohjaajalta tai etsiä netistä. Sijoita vaatimukset osaamisen osa-alueiden karttaan ja pohdi omaa osaamistasi suhteessa vaatimuksiin.

Työantajat odottavat avoinna olevaan tehtäväänsä juuri siihen sopivinta harjoittelijaa tai asiantuntijaa. Substanssiosaamisen taso suhteessa haettuun tehtävään on usein selkeä kriteeri.  Kun osaaminen on riittävää, tehdään valintaa työntekijäpersoonan perusteella. Asiantuntijatehtävään hakiessa kannattaa painottaa näkemyksiä alasta sekä kokemuksia tehtävään liittyvien osaamisalueiden menestyksellisestä hoitamisesta. Kaikkialla hankitut kokemukset ovat tärkeitä.

kaaviokuva oman alan kompetensseista
Työelämän pätevyysvaatimuksia

 

Osaamisen osa-alueet

Esimerkki pätevyysvaatimuksista: sosionomi

Esimerkki pätevyysvaatimuksista: tradenomi

Esimerkki pätevyysvaatimuksista: koneinsinööri

Esimerkki pätevyysvaatimuksista: muotoilija

Tekniikan alan osaamiskartoitukseen

Työ2040 –skenaarion mukaan työ säilyttää jatkossakin merkityksensä: työ on tärkeää. Työ kuitenkin pirstaloituu: hajoaa useammalle työnantajalle ja erilaisiin työnteon muotoihin. Työajat, työehdot muuttuvat yksilöllisiksi. Työnantajat voivat tarjota parhaille osaajille halutessaan ”hyviä diilejä”. Työn merkitys syntyy entistä enemmän verkostomaisessa vuorovaikutuksessa. Työssä tarvitaan ns. metataitoja: kykyä oppia uutta, hallita ajankäyttöä, tunnistaa oleellinen ja ajatella kriittisesti (Koponen, 2017. Työ2040, 11).

Työnantajat korostavat ammattiosaamisen lisäksi hyviä vuorovaikutus-, kommunikaatio- ja yhteistyötaitoja, työntekijät taas vahvoja it- ja digiosaamistaitoja sekä kielitaitoja ja kansainvälistymisosaamista. Vastuullisuus, joustavuus, muutosvalmius, moniosaajuus ovat ominaisuuksia ja toimintatapoja, jotka korostuvat osaamislistoissa usein (Suomalaisen Työn Liitto / Talouselämä 12.6.2017). Asiantuntijan työssä avainosaamiseksi nousevat ongelmanratkaisu- ja kriittisen ajattelun taidot, neuvottelutaidot ja palveluasenne sekä luovuus, ihmisten johtaminen ja yhteistyön koordinoinnin taito (Word Economic Forum, Future of Jobs Report 2016).

 

10 avainosaamista vuoden 2020 työelämässä

Välähdyksiä tulevaisuudesta

Miten työtavat, tehtävät ja ammatit voivat muuttua

Kun sinulla on kysymyksiä vammasta, sairaudesta tai muusta oppimista hankaloittavasta ja tuen tarvetta lisäävästä asiasta, voit opintojen aikana ottaa yhteyttä HAMKin opiskelijahyvinvoinnin toimijoihin.

Myös useissa järjestöissä on työllisyyden ja opiskelun asiantuntijoita, joilta saa tietoa ja tukea pohtiessasi esimerkiksi jonkin sairauden vaikutusta opiskeluun tai työllistymiseen. Järjestöillä on vertaistukiryhmiä, työllisyyttä edistäviä hankkeita ja koottua tietoa esimerkiksi sairauden vaikutuksesta työllistymineen.

Tie työelämään -sivusto   Tutustu ‘Järjestöt apuun’ -osioon

Opiskelijoiden moninaisuuden huomioiminen

Erilaisten oppijoiden liitto   Oppimisen ja lukemisen vaikeuksiin

Nyyti ry   Opiskelijan mielen hyvinvointiin

Otus ry   Opiskelijoiden näkökulmiin perehtynyt tutkimusorganisaatio

ESOK   Esteettömän korkeakoulun näkökulma

ADHD-liitto

Autismi- ja Aspergerliitto

Vates-säätiö   Osatyökyisten työllistymistä edistävä organisaatio

Tietoa vammaisista työntekijöinä ja asiakkaina

Esteettä töihin