Smart Bio Center osana RUN Eurooppa-yliopiston biotalouden innovaatiohubia - Hämeen ammattikorkeakoulu
Smart Bio Center osana RUN Eurooppa-yliopiston biotalouden innovaatiohubia
SmartBio Hub
Hämeen liitto logo
Korkeakoulukeskuksen ilmakuva.

Smart Bio Center osana RUN Eurooppa-yliopiston biotalouden innovaatiohubia

Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) on mukana alueellisessa Eurooppa-yliopistoverkostossa (RUN-EU) yhdessä seitsemän muun eurooppalaisen yliopiston kanssa. Biotalousalan tutkimuksen sekä alueen yritysten osaamisen ja liiketoiminnan kehittämisen tueksi perustetaan RUN-EU-verkoston yhteinen älykkään biotalouden innovaatiohubi, jota HAMK koordinoi. Näin edistetään alueen biotalousalan osaamisen kehittymistä ja osaamistarpeisiin pohjautuvien alueellisten, valtakunnallisten ja kansainvälisten innovaatioekosysteemien ja yhteistyöverkostojen rakentumista.

Innovaatiohubin toimintaa tukee Hämeenlinnaan HAMKin korkeakoulukeskukseen rakentuva Smart Bio Center, joka vahvistaa alueen TKI- infrastruktuuria. SmartBio-hanke älykkään biotalousalan sateenvarjohankkeena jakaa tietoa aiemmin toteutetuista tai käynnissä olevista hankkeista ja niiden tuloksista koko verkoston hyödynnettäväksi.

SmartBio-hankkeen tavoitteet

  • Rakentaa biotalousalan innovaatioekosysteemi luomalla älykkään biotalouden innovaatiohubi yhdessä RUN-EU toimijoiden ja heidän alueellisten kumppaneiden kanssa
  • Kehittää toimintatapoja, joilla yritykset hyötyvät osaamisesta ja infrastruktuurista, joka alueella vahvistuu
  • Kehittää kansainvälistä innovaatiotoimintaa innovaatioekosysteemissä
  • Hakea yhteisiin projekteihin ja syvempään yhteistyöhön tähtääviä TKI-rahoituksia
  • Kytkeä RUN-EU:n elintarvike- ja bioteknologiatutkimuksen ja biotalous-/innovaatiohubi Kanta-Hämeen toimijoiden hyväksi mahdollisimman tehokkaasti

Hankkeen kohderyhmää ovat nykyiset ja tulevat vihreää siirtymää edistävät ja siihen pyrkivät biotalousalan yritykset Kanta-Hämeessä sekä niitä tukevat digitaalisten ratkaisujen kehittäjät. Muita kohderyhmiä ovat elinkeinoyhtiöt, kaupungit ja kunnat.

Hanke: Smart Bio Center osana RUN Eurooppa-yliopiston biotalouden innovaatiohubia (SmartBio)
Toteuttaja: Hämeen ammattikorkeakoulu
Rahoitus: 235 531 €, josta 164 872 € Hämeen liiton Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen (AKKE) rahoitusta. HAMKin omarahoitusosuus 70 659 €.
Toteusaika: 1.11.2022–31.12.2024

TYÖPAKETTI 1 Työpajojen ja seminaarien järjestäminen alueen yritysten ja muiden toimijoiden integroimiseksi osaksi biotalouden innovaatiohubia Hankkeen sateenvarjomaista asemaa vahvistetaan kokoamalla yhteen alueen hanketoimijoita ja tekemällä näkyväksi aiempien hankkeiden tuloksia. Työpaketissa rakennetaan virtuaalista älykkään biotalouden innovaatiohubia, jonka kehittämistä HAMK RUN-EU:ssa koordinoi. Toiminta keskittyy alueen yritysten ja sidosryhmien välisten paikallisten ja RUN-EU:n laajuisten yhteistyö- ja kumppaniverkostojen rakentamiseen.

TYÖPAKETTI 2 Smart Bio Centerin infrastruktuurin kehittäminen vastaamaan yritysten TKI-tarpeisiin Työpaketissa kehitetään selkeät prosessit tarjousten tekemiseen sekä tutkimuspalveluiden hinnoitteluun ja mittarit, joilla varmistetaan edellytykset Smart Bio Centerin maksullisen tutkimuspalvelutoiminnan kannattavalle kehittymiselle. Työpaketissa kehitetään yritysten tarpeita vastaava Smart Bio Centerin maksullisten tutkimuspalvelujen palveluprosessi.

TYÖPAKETTI 3 Palvelukonseptin luominen yritysten kehittämistarpeiden tunnistamiseksi ja TKI-strategioiden saavuttamiseksi
Smart Bio Center mahdollistaa maksullisten tutkimuspalvelukonseptien rakentamisen ja tarjoamisen kohdennetusti yritysten tarpeisiin. Työpaketissa määritellään maksullisen palvelutoiminnan asiakaspolku tunnistamalla yritysten erilaiset tarpeet tai asiakassegmentit ja avataan tarvelähtöinen reitti tarvetta vastaavan palveluprosessin läpi.

TYÖPAKETTI 4 Kansainvälisten TKI-rahoitushakemusten (Horizon Europe, Interreg, Erasmus etc.) valmistelu yhdessä RUN-EU-kumppaneiden kanssa Työpaketissa keskitytään kansainvälisten hankehakemuksiin liittyvään verkostoitumiseen, esiselvitystyöhön, valmisteluun sekä hakemusten kirjoittamiseen yhteistyössä RUN-EU-kumppaneiden kanssa. Hankehakemuksia kirjoitetaan kansainvälisenä ryhmätyönä. Alueen yrityksiä kutsutaan mukaan hankepartnereiksi.

TYÖPAKETTI 5 Osallistuminen RUN-kumppanivierailuihin ja hubien / hankkeiden valmistelu- ja verkostoitumistapahtumiin Työpaketissa osallistutaan RUN-EU:n järjestämiin kumppanivierailuihin, työpajoihin ja seminaareihin. Osallistuminen tukee RUN-EU:n verkostojen verkoston laajenemista. Alueen yrityksille tarjotaan mahdollisuuksia tulla mukaan tilaisuuksiin.

TYÖPAKETTI 6 Viestintä Tapahtumien lisäksi tässä työpaketissa tuetaan hankkeen alueellista tunnettuutta seminaarien ja työpajojen lisäksi myös muulla viestinnällä. Tiedottamisen tavoitteena on hankkeen näkyvyys mahdollisimman laajasti maakunnan yrityksille. Pyrkimyksenä on edistää maakunnallisen biotalousalan yritysverkoston syntymistä.

 

Häme University of Applied Sciences (HAMK) is involved in the regional European University Network (RUN-EU) together with seven other European universities. To support research in the smart bioeconomy sector and the development of expertise and business of companies in the region, a joint smart bioeconomy innovation hub of the RUN-EU network will be established, coordinated by HAMK. In this way, the development of competence in the Häme region’s bioeconomy sector and the construction of regional, national and international innovation ecosystems and cooperation networks based on competence needs are promoted.

Innovation hub’s operations are supported by the Smart Bio Center, which will be built at HAMK’s campus in Hämeenlinna to strengthen the region’s RDI infrastructure. The SmartBio project shares information about previously implemented or ongoing projects and their results for the entire network to utilize.

SmartBio project goals

  • To build an innovation ecosystem by creating a smart bioeconomy innovation hub together with RUN-EU partners and their regional joint networks
  • To develop methods of operation in which companies benefit from the know-how and infrastructure that is being strengthened in the region
  • To develop international joint activities in the innovation ecosystem
  • To apply for RDI funding aimed at joint projects and deeper cooperation
  • To connect RUN-EU’s food and biotechnology research and bioeconomy/innovation hub for Kanta-Häme actors as efficiently as possible

Duration: 1.11.2022 – 31.12.2024
The project is funded by Hämeen liitto Regional council of Häme 164 872 € and Häme University of Applied Sciences HAMK 70 659 €

YHTEYSTIEDOT

SmartBio Twitterissä

Unable to load Tweets