Johtamisjärjestelmä - Hämeen ammattikorkeakoulu
Johtamisjärjestelmä
Ihmisiä ulkona kaupungilla kesällä.

Johtamisjärjestelmä

HAMKin johtamisjärjestelmän kuvaus

HAMK on osakeyhtiö, jonka organisoinnista ja johtamisesta sekä vastuista ja päätösvallasta määrätään johtosäännöllä.

HAMKin johtamista tukee matala linjaorganisaatio. Perinteisestä linjaorganisaatiosta poiketen yksilövastuun sijasta korostuu kaikissa johtamistehtävissä ja toiminnan linjauksissa yhteiskehittelytyö.  Yhteiskehittelytyö perustuu uudistavaan oppimiseen, jolloin oppiminen tapahtuu suunnittelun, mallintamisen, sanoittamisen, käsitteellistämisen sekä asioiden näkyväksi tekemisen kautta. Yhteiskehittelytyö hyödyntää myös uusia teknologioita ja mahdollistaa nopeamman reagoinnin muuttuvan toimintaympäristön tarpeisiin. Toinen ominainen ilmiö on strategisen ja henkilöstöjohtamisen kytkeminen toisiinsa selkeäksi osaamisen johtamiseksi.

HAMKin organisoinnista ja johtamisesta sekä vastuista ja päätösvallasta määrätään johtosäännöllä. Ylintä päätösvaltaa käyttää hallitus, jossa on edustettuina omistajat sekä työelämä, opiskelijat ja henkilöstö. Ammattikorkeakoulua johtaa rehtori-toimitusjohtaja. Toiminta- ja talousvastuu on yksiköillä. Rehtorin tukena toimii johtoryhmä sekä laadun- ja riskienhallinnan ryhmä. Kaikilla yksiköillä on oma johtoryhmänsä.​

hamk oy:n organisaatiorakenne
HAMKin organisaatiokaavio

Laatujärjestelmä kytkeytyy johtamiseen ja toiminnanohjaukseen

Laatujärjestelmä on osa johtamista ja toiminnanohjausta. Laatukulttuuriin kuuluu rohkeus kerätä palautetta ja kyky reagoida saatuun palautteeseen.

Laatujärjestelmä on osa johtamista ja toiminnanohjausta sekä ammattikorkeakoulun että yksiköiden tasolla. Toiminnanohjauksen rungon muodostavat johtosäännöllä määritelty johtaminen sekä vuosittaiset, kehittämisen kehän mukaiset tavoitesopimus- ja toiminta- ja taloussuunnitelmaprosessit. Kattava toimintaohjeisto ja määrämuotoinen kokouskäytäntö täydentävät toiminnanohjauksen ja laatujärjestelmän yhteyttä.

Laatukulttuuriin kuuluu rohkeus kerätä palautetta ja kyky reagoida ja käsitellä saatu palaute. Tämän pohjalta voidaan tehdä rohkeita uudistuksia. Uudistusten etenemistä seurataan järjestelmällisesti.

Toiminnanohjauksen tueksi on rakennettu kattava tietopohja sekä menettelyt tiedon käyttöön toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen sekä arjen toiminnan ohjaamiseen.​