Tuotantotalouden verkkototeutukset - Hämeen ammattikorkeakoulu
Tuotantotalouden verkkototeutukset
Hämeen ammattikorkeakoulu
tuotantotalouden kokonaisuus

Tuotantotalouden verkkototeutukset

Haluatko täydentää alakohtaisia opintojasi?

Tervetuloa tutustumaan laajaan tuotantotalouden verkkototeutustarjontaamme!

Tänä päivänä yritykset arvostavat työntekijöiden monialaista ja poikkitieteellistä osaamista. Tuotantotalouden opintojen sisältö ja toteutustavat on valittu siten, että ne tukevat käytännön työelämän tarpeita – näin ollen, tuotantotalouden opinnoissa saatua osaamista voit soveltaa kaikilla aloilla. Tarjoamme opinnoissamme työkaluja työsi kehittämiseen ja johtamiseen.

Mikä parasta, tuotantotalouden verkko-opinnot antavat sinulle mahdollisuuden sovittaa opinnot osaksi muuta elämääsi! Voit itse suunnitella opintosi ja suorittaa ne juuri sinulle parhaiten sopivana ajankohtana.

Tavoitteistasi riippuen, voit suorittaa joko yksittäisiä toteutuksia tai vaikka kokonaisen moduulin. Verkko-opintojen toteutustapa vaihtelee tarjonnassa olevien toteutusten välillä – osa opinnoista toteutetaan projektipohjaisena opiskeluna ja osa selkeästi itsenäisempinä opintokokonaisuuksina, jotka voit suorittaa verkossa omien aikataulujesi ja tavoitteidesi puitteissa.

Huom! Kaikki tarjonnassamme olevat verkko-opinnot ovat saatavana sekä suomeksi että englanniksi. Valitset opiskelukielen vasta kirjautuessasi Moodleen.

verkko-opiskelu

Minkälainen tapa opiskella sopii juuri sinulle?

Tuotantotalouden verkko-opinnot antavat sinulle mahdollisuuden sovittaa opinnot osaksi muuta elämääsi. Voit itse suunnitella opintosi ja suorittaa ne juuri sinulle parhaiten sopivana ajankohtana. Tavoitteistasi riippuen, voit suorittaa joko yksittäisiä toteutuksia tai vaikka kokonaisen moduulin. Osa tuotantotalouden opinnoista soveltuu ja voidaan  yhdistää myös esimerkiksi oman alasi projektiopintoihin.

Valitse itse

  • missä haluat opiskella! Omassa työhuoneessasi, kirjastossa, rannalla tai kahvilassa…
  • milloin haluat opiskella! Töiden jälkeen, viikonloppuisin, aamuvarhaisella, lomalla ….

Tuotantotaloudesta on olemassa kesä, syys ja kevätopintoja. Lähes kaikille toteutuksille voit ilmoittautua oman aikataulusi mukaan.

Kenelle opinnot on tarkoitettu?

Tuotantotalouden virtuaaliopinnot ovat saatavilla kaikille Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijoille. Tämän lisäksi opinnot ovat tarjolla myös avoimen AMK:n opiskelijoille ja osa niistä on mukana myös CampusOnline tarjonnassa.

Pääsääntöisesti näille toteutuksille ei ole pohjatietovaatimuksia, vaan ne on suunniteltu soveltumaan eri alojen opiskelijoille. Mahdolliset ennakkovaatimukset mainitaan toteutussuunnitelmassa. Huomioithan, että osa ennakkovaatimuksista on suosituksia, joten sinun on tällöin mahdollista osallistua opetukseen vaikkei kaikki lähtötasovaatimukset toteutuisikaan. Siinä tapauksessa sinun on syytä varata hieman enemmän aikaa opintoihin. Toteutussuunnitelmasta voit nähdä myös opintojen tarkemman kuvauksen ja toteutustavan.

Mitä verkossa opiskelu vaatii minulta?

Verkko-opintojen toteutustapa vaihtelee tarjonnassa olevien toteutusten välillä – osa opinnoista suoritetaan projektipohjaisena opiskeluna ja osa selkeästi itsenäisempinä opintokokonaisuuksina, jotka voit suorittaa verkossa omien aikataulujesi ja tavoitteidesi puitteissa.

Tarvitset opintoihisi

  • tietokoneen
  • nettiyhteyden
  • reilusti itseohjautuvaa otetta – sinä päätät kuinka nopeasti etenet.

Jos et ole tottunut itsenäisesti suoritettaviin verkko-opintoihin, suosittelen varaamaan kalenterista selkeästi aikaa opinnoille. Vaikka sinulla ei olekaan pakollisia harjoitustöiden palautuspäiviä , opintojen eteneminen vaatii sinulta työtä.

Huomaathan, että kaikki tarjonnassamme olevat verkko-opinnot ovat saatavana sekä Suomeksi että Englanniksi. Valitset kielen vasta siinä vaiheessa, kun rekisteröidyt toteutukselle Moodlessa.

Miten ja milloin voin ilmoittautua opintoihin?

Löydät opintojen aikataulun Hamk:n verkkosivuilta kohdasta opintotarjonta.

Tuotantotalouden opinnot löytyvät mm. ”Koulutukset” kategorian alta kohdasta ”Vapaavalintaiset/Optional studies HAMK”.

HAMK:n opiskelijat: Sinä voit ilmoittautua tuotantotalouden opintoihin ja aloittaa opiskelun haluamanasi ajankohtana vaikka opintotarjonta näyttäisi toteutuksen jo alkaneen. Ilmoittautuminen on mahdollista niin kauan kuin opintoihin ilmoittautuminen on käynnissä. Jos olet HAMK:n opiskelija, varsinainen ilmoittautuminen tapahtuu Pakissa.

Opintotarjonta

Näin löydät opintotarjonnanAvoin AMK opiskelijat: Ilmoittautuminen opintoihin erillisen ohjeen mukaisesti.

CampusOnline opiskelijat: CampusOnline opiskelija näkee HAMKin ajantasaisen opintotarjonnan CampusOnline portaalista. Kunkin opintojakson tiedoissa portaalissa on ilmoittautumislinkki.

Projektinhallinta TU00BN14,  2 op

Nyky-yhteiskunnassa melkein kaikilla toimialoilla tehdään kehitystöitä ja toteutuksia projektimuotoisesti. Tällä toteutuksella saat perusnäkemyksen projektitoiminnasta ja projektissa työskentelystä. Ymmärrät oman roolisi projektin läpisaattamisessa.

Projektinhallinnan toteutuksella käydään läpi projektinhallinnan perusteet ja erilaisten projektien vaatimukset. Suoritettuasi projektinhallinnan opinnot tunnistat projektitoiminnan olennaiset piirteet, projektihallinnan peruselementit (aika, talous, resurssit, tavoite, riskit, raportoinnit) ja osaat määritellä projektin ja sen vaiheet. Toteutuksella käydään myös läpi projektin sidosryhmien merkitys. Projektitiimin rakentaminen ja kommunikointi eri sidosryhmien kanssa kuuluu myös oleellisesti toteutuksen sisältöön. Koska projekti on luonteensa mukaisesti aina määräaikainen, käydään toteutuksella läpi myös projektin lopetukseen liittyvät toimet (raportointi, palaute, hallinnollinen lopetus ja oppiminen seuraavaa projektia varten).

Projektitiimi

Laadunhallinta TU00BL51, 5 op

Laadunhallinta on merkittävässä osassa yrityksen johtamista. Tällä toteutuksella perehdytään laadun käsitteeseen sekä yrityksen toiminnan laatuun.

Suoritettuasi laadunhallinnan opinnot, ymmärrät laatuun liittyvät keskeiset käsitteet, ymmärrät mitä on laadunhallinta ja kehittäminen. Ymmärrät myös mitä laatu tarkoittaa omalla alallasi ja osaat tarkastella laatua kriittisenä osana oman organisaatiosi toimintaa. Tutustut toteutuksella myös laatuun liittyviin hallinnollisiin ja teknisiin standardeihin, osaat  määritellä laadunvarmistamiseen liittyvät käytänteet ja kehittää tuotteiden sekä palveluiden laatua kokonaisvaltaisesti. Osaat tietyiltä osin myös hallinnoida organisaatiosi toimintaan liittyvää laatujärjestelmää ja standardeja.

laatu check box

Prosessikehitys TU00BL50, 5 op

Prosessikehitys on laatujohtamisen osa-alue ja sillä pyritään kehittämään ja virtaviivaistamaan toimintoja. Prosessikuvaukset ovat hyödyllisiä myös kommunikaation ja koulutuksen apuvälineinä.

Prosessikehityksen opintojakson jälkeen ymmärrät prosessien kehittämisen ja johtamisen perusteet. Opit soveltamaan yleisiä prosessikehityksen periaatteita oman alasi toimintoihin. Osaat myös suunnitella ja johtaa toimintoja prosesseina, kuvantaa, analysoida ja kehittää oman alansi liiketoimintaprosesseja tavoitteellisesti. Osaat laatia eri toiminnoille tavoitteita ja mitata niitä.

prosessi

Lean ajattelun perusteet TU00CM90, 5 op

Lean ajattelussa keskitytään arvoa tuottamattoman toiminnan eli hukan poistamiseen. Lean tarjoaa useita toimintamalleja ja työkaluja tähän, joista osaan tutustut opintojaksolla. Saat hyvän pohjan Lean-ajattelulle ja sen perusperiaatteiden ymmärtämiselle. Toteutuksella sinä opit periaatteet muutamista Lean työkaluista ja harjoittelet Lean mallin käyttöä pienimuotoisella harjoituksella.

Ota lean työkalut käyttöön kotona ja työpaikalla!

keskustelu

Hankintatoimi TU00BL54, 5 op

Hankintatoimessa pyritään solmimaan toimittajan kanssa sopimus, mikä takaa tarvittavien tuotteiden saamisen, oikean laatuisina, oikeaan paikkaan, oikeaan aikaan ja järkevään hintaan.

Toteutuksella käydään läpi hankintatoimen kokonaisuus osana liiketoimintaa. Tärkeänä osana suoritusta on etsiä tietoa ja laatia vaadittavat hankintatoimeen liittyvät harjoitustyöt. Toteutuksen jälkeen ymmärrät hankintatoimen roolin yrityksessä ja osaa suhteuttaa hankintatoimen yrityksen tai organisaation kokonaisvolyymiin. Osaat myös tavanomaisen ostoprosessin vaiheet; tarjouspyynnön kohteen määrittely ja sovellettavat sopimusehdot, aikataulut, tarjousten vertailun ja toimittajan sekä urakoitsijan valinnan, ilmoitukset, mahdolliset reklamaatiot ja takuuajan velvoitteet. Ymmärrät myös ostosopimusten rakenteen sekä toimituslausekkeiden sisällön ja maksuehtojen määrittelyn tärkeyden. Hankintatoimen toteutuksella käydään läpi myös julkisten hankintojen pääperiaatteita, kuten kynnysarvot ja hankintalain merkityksen eri aloilla.

hankintatoimi terms and conditions

Tuotannon suunnittelu TU00BL52, 5 op

Tutustu tuotantotoimintaan ja sen ohjaukseen ja opi periaatteet tuotantosuunnitelman laatimiseen. Harjoittele aikataulutusta ja tuotantosuunnitelman tekemistä.

Tuotannon suunnittelun toteutuksella tutustutaan tavaroiden tuotannon suunnittelemiseen käytettäviin menetelmiin ja työkaluihin sekä tuotanto-organisaation rooliin yrityksessä. Suoritettuasi opinnot osaat luoda kysyntäennusteita tuotannon suunnitellun pohjaksi, laatia oleellisimmat tuotantosuunnitelmat ja arvioida näiden järkevyyttä sekä tarkastella ja johtaa tuotantotoimintaa osana muuta organisaatiota – mikä onkin tuotannon työnjohdon perustehtäviä.

tuotannon suunnittelu

Toimitusketjun hallinta TU00BL56, 5 op

Ihan jokaisessa ostamassasi tavarassa, kuluttamassasi tuotteessa ja palvelussa on takana toimitusketju. Tutustu toimitusketju kokonaisuuteen – raaka-aineesta loppusijoitukseen. Opi mitä toimitusketjun hallinnalla tarkoitetaan ja mitkä ovat toimitusketjun hallinnan ja ohjauksen periaatteet.

Toteutuksella käydään läpi toimitusketjunhallintaan liittyvät oleellisimmat käsitteet. Tärkeänä osana sitä on verkostomaisen toiminnan kehittäminen integroidulla tavalla, missä otetaan huomioon asiakkaiden ja muiden toimitusketjun kumppaneiden tarpeet.

Suoritettuasi opinnot osaat tarkastella ja analysoida toimintoja asiakaslähtöisesti verkostomaisessa toimintaympäristössä ja luoda ja ylläpitää kumppanuussuhteita toimitusketjuverkostossa sekä edistää toimitusketjuintegraatiota ketjun toimijoiden välillä. Ymmärrät ja osaat myös hallita toimitusketjuriskejä.

markkinointi

Varaston hallinta TU00BL57, 5 op

Toimitusketjuissa on varastoja joihin on sitoutunut rahaa. Toisaalta varastointia käytetään varmistamaan, että tilaaja saa tuotteensa oikeaan aikaan.

Tutustu varastoihin, varastotoimintoihin ja varaston ohjaukseen. Opi varastoinnin ja varaston hallinnan periaatteita ja harjoittele menetelmiä varaston hallintaan.

Opintojaksolla käydään läpi varaston toimintoja ja niihin käytettyä teknologiaa. Lisäksi käydään lävitse varastonhallintaa ja siihen liittyviä ohjauskeinoja. Toteutuksen jälkeen ymmärrät varaston merkityksen erilaisten organisaatioiden toiminnassa ja käsität varaston taloudellisen vaikutuksen. Sinä myös opit tuntemaan varaston toiminnot ja prosessit sekä tunnistamaan asiat, jotka vaikuttavat varaston hallintaan. Tiedostat  varaston eri teknologiamahdollisuudet ja osaat varastonohjauksen periaatteet ja peruskeinot.

Varasto

Kuljetustoiminta TU00BL58, 5 op

Tutustu tavarakuljetuksiin ja niiden eri kuljetusmuotoihin ja niistä muodostuviin kuljetusketjuihin. Opi periaatteita kuljetusten suunnitteluun, ohjaukseen ja kustannusajatteluun.

Toteutuksen jälkeen ymmärrät kuljetusjärjestelmän merkityksen erilaisten organisaatioiden toiminnassa. Tunnet eri kuljetusmuodot ja niiden tekniset ja taloudelliset ominaisuudet. Tiedät myös kuljetusten vastuut ja sopimukset ja osaa arvioida sekä vertailla eri kuljetusten sopivuutta kuljetustarpeeseen. Opintojen jälkeen osaat kuljetusten organisointiin ja toimivuuteen vaikuttavat perusperiaatteet, sekä logistiikka- että tuotantoyrityksen kannalta.

Logistiikka

B2B -markkinointi ja myynti TU00BL55, 5 op

Tällä opintojaksolla opiskelija perhtyy oman toimialansa markkinoiden käyttäytymiseen, segmentointiin ja kilpailuun. Lisäksi hän perehtyy yrityksen kilpailukeinoihin ja oppii arvioimaan oman alansa yritysten markkinointiratkaisuja.

Toteutuksen jälkeen osaat hankkia myynnin ja markkinoinnin kannalta sopivia perustietoja. Tiedostat viestinnän merkityksen myynnin ja markkinoinnnin toteutuksessa ja ymmärrät B2B markkinoinnnin erityispiirteet, kuten asiakastarpeen määrittelyn ja tuotespesifikaatiot. Osaat myös hahmottaa, mitä asioita pitää huomioida oman alan myynti- ja neuvottelutilanteissa sekä osaat valita sopivat markkinointi- ja myyntikanavat asiakkaan mukaan. Tiedostat markkinoiden  kilpailukeinot ja ymmärrät asiakkuuden hallinan merkityksen ja siihen liittyvien järjestelmien mahdollisuudet.

Business people in a meeting

Palveluliiketoiminta B2B TU00BL59, 5 op

Lisää ymmärrystäsi yritysten välisestä palveluliiketoiminnasta. Toteutuksella kehitetään asiakaslähtöisesti uutta palvelutuotetta/liiketoimintaa. Toteutus etenee ohjaussessioiden myötä…

Toteutuksella käsitellään palveluliiketoimintaa ja sen erityispiirteitä. Toteutuksen jälkeen ymmärrät, mitä palveluliiketoiminta on ja osaat määritellä, tuotteistaa ja kaupallistaa palvelutuotteita. Ymmärrät myös palvelutuotteiden hinnoittelun periaatteet.

tiimi

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU