Ammattiosaaminen - Hämeen ammattikorkeakoulu
Ammattiosaaminen
Hämeen ammattikorkeakoulu
Opiskelijoita pöydän ympärillä.

Ammattiosaaminen

Ammattiosaaminen

Työelämän tarpeista lähtevä ammatillisen koulutuksen, korkeakoulutuksen, opettajankoulutuksen ja työelämän välinen yhteistyö ovat keskeinen kehittämiskohteemme, joka edellyttää soveltavaa tutkimusta ja kehittämistä. Kehittäminen on proaktiivinen työskentelytapa, jossa rakennetaan toimijoiden ja kehittäjäverkostojen kanssa uutta korkeatasoista ammatillisen osaamisen yhteiskuntaa kestävän kehityksen tavoitteet huomioiden.

Ammatillinen huippuosaaminen, yrittäjyyttä tukeva yrittäjyyskasvatus, kestävän kehityksen teemat sekä oppiminen ovat tutkimusalueen olennaisia painopistealueita. Tutkimuksen kohderyhmät ja verkostot muodostuvat ammatillisen koulutuksen järjestäjistä, ammatillisesta opettajankoulutuksesta, yrityksistä ja julkisorganisaatiosta järjestöineen sekä yhteistyökorkeakouluista.

Tutkimus- ja kehitystyössä keskeisiä teemoja ovat

 • Työssä oppiminen, koulutuksen ja työelämän yhteistyö
 • Ammatillinen huippuosaaminen
 • Yrittäjyyskasvatuksen edistäminen
 • Kestävä kehitys
 • Erilaiset oppimisympäristöt
 • Jatkuva oppiminen
 • Joustavat opintopolut
 • Osaamisperustaisuus
 • Erityinen tuki
 • Ammattipedagogiikka ja opettajan osaaminen

Olemme mukana mm. näissä kotimaisissa sekä kansainvälisissä verkostoissa:

Käynnissä olevat kehittämishankkeet

TESSU – Tehdään yhdessä ohjausta

Tessu – Tehdään yhdessä ohjausta -projektissa (ESR)

 • vahvistetaan paikallisten ja alueellisten Ohjaamojen palvelukykyä
 • tarjotaan Ohjaamoille monialaista yhteistyöosaamista syventävää tukea
 • toteutetaan kunkin Ohjaamon tarpeista lähtevää valmennusta ja koulutusta.

Projektissa osallistetaan Ohjaamojen henkilöstöä ja asiakkaita valmennusten ja koulutusten suunnitteluun ja toteutuksen arviointiin. Valmennukset ja koulutukset toteutetaan uusina ja innovatiivisina malleina, jotka dokumentoidaan ja levitetään valtakunnallisesti.

Tessu – Tehdään yhdessä ohjausta on Jyväskylän ammattikorkeakoulun Ammatillisen opettajakorkeakoulun, Hämeen ammattikorkeakoulun Ammatillisen opettajakorkeakoulun ja Åbo Akademin yhteinen projekti. Lisäksi yhteistyökumppaneina ovat KOHTAAMO-hanke (ESR), OHTO-Ohjauksen tehostaminen opintopolku.fi -palvelua hyödyntämällä -projekti (ESR) sekä Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatti. Projekti on Euroopan Sosiaalirahaston rahoittama ja tuen myöntäjä on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Projekti toteutetaan ajalla 1.10.2015-30.9.2018.

Tessu-projektin internetsivut ovat työn alla. Kohtaamon ja Ohjaamojen väliaikaiset sivut: http://www.peda.net/veraja/keskisuomenely/ohjaamot.

Lisätietoja:

Projektivastaava, lehtori Päivi Pukkila
Puhelin +358 (0)40 574 5253
S-posti paivi.pukkila@hamk.fi

OSMO – Monikulttuurista osaamista ohjaamoihin

OSMO – Monikulttuurista osaamista Ohjaamoihin -projekti (ESR) on Jyväskylän ammattikorkeakoulun Ammatillisen opettajakorkeakoulun, Hämeen ammattikorkeakoulun Ammatillisen opettajakorkeakoulun, Diakonia-ammattikorkeakoulun ja Åbo Akademin yhteinen projekti. Projekti toimii tiiviissä yhteistyössä TESSU – Tehdään yhdessä ohjausta ja KOHTAAMO -projektien (ESR) kanssa. Projekti on osittain Euroopan Sosiaalirahaston rahoittama ja tuen myöntäjä on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Projekti toteutetaan ajalla 1.8.2016-30.9.2018.

Osana nuorisotakuun toteuttamista on Suomeen rakentumassa nuorten matalankynnyksen Ohjaamo-palvelumalli. Ohjaamo on alle 30-vuotiaiden nuorten palvelupiste, jonka ydintoimintaan kuuluu henkilökohtainen neuvonta ja ohjaus, tuki elämänhallintaan, urasuunnitteluun, sosiaalisten taitojen ja valmiuksien kehittämiseen sekä kouluttautumisen ja työllistymisen tukeminen. Ohjaamojen asiakkaita ovat myös maahanmuuttajataustaiset nuoret ja tulevaisuudessa tämän asiakasryhmän odotetaan kasvavan myös niillä paikkakunnilla, joilla maahanmuuttajia on ollut vähän.

OSMO – Monikulttuurista osaamista Ohjaamoihin -projekti vahvistaa paikallisten ja alueellisten Ohjaamojen kykyä palvella maahanmuuttajataustaisia asiakkaita. Tämä tapahtuu kehittämällä Ohjaamoissa työskentelevän henkilöstön ja heidän taustaorganisaatioidensa monikulttuurista osaamista tarve- ja asiakaslähtöisesti. Koulutukset ja valmennukset toteutetaan tiiviissä yhteistyössä TESSU – Tehdään yhdessä ohjausta -projektin kanssa. Lisäksi projektissa kootaan monikulttuurisen ohjauksen työkalupakki, joka jää Ohjaamojen käyttöön myös projektin päättymisen  jälkeen. Työkalupakki on tukimateriaali monikulttuurista ohjausta tekevälle henkilöstölle.

Lisätietoja:

Projektivastaava, lehtori Päivi Pukkila
Puhelin +358 (0)40 574 5253
S-posti paivi.pukkila@hamk.fi

URAREITTI – Korkeasti koulutetun maahan muuttaneen osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen viitekehys

Urareitti (ESR)-hanke kuuluu ”Kotona Suomessa” -toimenpidekokonaisuuteen. Kansallinen rahoittaja on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Hankkeen toteutusaika on 1.10.2015 – 30.9.2018.

Korkeasti koulutettujen maahan muuttaneiden siirtymiä urareiteille, työhön ja koulutukseen vaikeuttaa osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen, urapolkuun sekä tutkintojen rinnastamiseen liittyvät haasteet. Tällä hetkellä ei ole systemaattista kuvausta tai yhteisiä toimintaperiaatteita koskien korkeasti koulutettujen maahan muuttaneiden urareiteille siirtymisistä.

Hankkeella pyritään vahvistamaan koulutuksen ja työelämän saavutettavuutta korkeasti koulutetuille maahan muuttaneille ja tukemaan heidän osallisuuttaan ja osallistumistaan suomalaiseen yhteiskuntaan. Hankkeella haetaan ratkaisuja korkeasti koulutettujen maahan muuttaneiden urareittien sujuvoittamiseen ja sitä kautta päällekkäisen kouluttautumisen minimointiin, nopeampaan työllistymiseen tai jatko-opintoihin suuntaamiseen sekä osaamisen täysimääräiseen hyödyntämiseen yhtenäisiä ja esteettömiä valtakunnallisia käytäntöjä luomalla.

Hankkeen päätavoitteena on tuottaa ammattikorkeakoulujen kontekstiin korkeasti koulutettujen maahan muuttaneiden osaamisen arvioinnin ja kontekstualisoinnin viitekehys, jota voidaan hyödyntää sekä osaamisen arvioinnin prosesseissa, että lisä- ja täydennyskoulutusten moduulisuunnittelussa. Viitekehyksessä huomioidaan ammatillisen osaamisen ja kielitaidon lisäksi myös kulttuuri ja ammatti-identiteetin kehittyminen vieraassa työkulttuurissa, niin arvioinnin kuin lisä- ja täydennyskoulutusten osalta.

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu koordinoi hanketta ja toteuttaa sen yhteis- työssä kymmenen muun organisaation kanssa: Centria-ammattikorkeakoulu, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu / Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Jyväskylän kristillinen opisto, Lapin ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä / Sedu aikuiskoulutus, Tampereen ammattikorkeakoulu ja Turun ammattikorkeakoulu.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö, lehtori Anita Eskola-Kronqvist
Puhelin +358 (0) 40 801 4620
Sposti anita.eskola-kronqvist@hamk.fi

Projektiassistentti ElisaTuominen
Puhelin +358 (0)40 846 2626
Sposti elisa.tuominen@hamk.fi

NOPSA-Nopea ammatillinen väylä työelämään –hanke (S20821)

NOPSA – Nopea ammatillinen väylä työelämään –hanke (ESR) on HAMK Ammatillisen opettajakorkeakoulun koordinoima valtakunnallinen hanke, jonka päätavoitteena on ammatillisesta peruskoulutuksesta jatko-opintoihin siirtymisen sujuvoittaminen ja työelämään johtavan ammatillisen urapolun nopeuttaminen.  Osatoteuttajina hankkeessa toimivat Centria-ammattikorkeakoulu, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu, Porvoon ammattiopisto Amisto, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova sekä Turun kaupungin sivistystoimiala.  Hankkeessa muodostetaan ja syvennetään alueellisia ammattiopistojen ja ammattikorkeakoulujen välisiä kumppanuuksia (NOPSA-tiimit) sekä muodostetaan vahva valtakunnallinen verkosto uusien toimintamallien kehittämiseksi ja hyvien käytänteiden levittämiseksi.

NOPSA-hanke koostuu kolmesta työpaketista, jotka perustuvat KARVI:n 2016 julkistaman Liikettä niveliin –arviointiselvityksen esiin nostamiin sekä toteuttajaverkostossa ilmeneviin kehittämistarpeisiin:
Työpaketti 1: Ammattiopistojen ja ammattikorkeakoulujen välisen yhteistyön kehittäminen
Työpaketti 2: Yksilölliset joustavat opintopolut kohti korkea-astetta
Työpaketti 3: Kielten oppimisen polkuopintomallit

Hankkeen tuloksena syntyy malleja tunnistaa ja tunnustaa osaamista sekä hyödyntää digitaalisia ratkaisuja opiskelun ohjauksessa ja osaamisen näkyväksi tekemisessä.  Lisäksi syntyy ammattikorkeakoulu-ammattiopisto –yhteistyössä suunniteltuja ja toteutettuja opintoja tekniikan ja liikenteen aloilla, uraohjauksen valmennusohjelma ammatillisille opettajille ja kielten oppimisiin uusia malleja. Syntyvät mallit on tarkoitettu hyödynnettäviksi valtakunnallisesti.

Hankkeen keskeiset kohderyhmät ovat ammattiin opiskelevat niin ammattikorkeakouluissa kuin ammattiopistoissakin, ammatilliset opettajat ja ohjaajat. Hankkeen toteutusaika on 1.10.2016 – 31.7.2019 ja hanketta osarahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Hankkeen sivut.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö, yliopettaja Tuomas Eerola
S-posti: tuomas.eerola@hamk.fi
Puhelin:  +358405878188

Projektikoordinaattori Elina Rantala
S-posti: elina.rantala@hamk.fi
Puhelin: +358505985999

OSATA – osaamispolkuja tulevaisuuteen

Ammatillisen peruskoulutuksen reformi tukee tutkintojen osaamisperusteisuutta sekä joustavia ja yksilöllisiä opintopolkuja. Samalla edistetään aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista osaksi tutkintoa. Tulevaisuuden työelämässä uudenlaiset osaamisyhdistelmät korostuvat eikä työ sitoudu enää välttämättä tiettyyn ammattiin. Tällöin korostuu yksilön kyky tunnistaa oma osaamisensa ja nähdä se osana erilaisia urapolkuja.
Osaamisperusteisuuden ja työelämälähtöisyyden toteutuminen oppilaitoksissa edellyttää sekä ajatuksellista että toiminnallista muutosta. Taitoja ja osaamista kerrytetään sekä opintojen aikana että työelämässä. Ohjauksen ja opetuksen rooli tuleekin muuttua siten, että se tukee oppijan osaamisidentiteetin kehittymistä ja antaa valmiuksia rakentaa omia yksilöllisiä reittejä tulevaisuuteen.

OSATA-hankkeessa syntyy:
OPPILAITOKSILLE: toimintamalli, jolla osaamisidentiteetin kehittymistä tuetaan opintojen alkuvaiheesta lähtien aina jatkokoulutusvalintaan ja työelämään siirtymiseen saakka
OPISKELIJALLE: aktiivisuutta tukevia työkaluja ja valmennusta itseohjautuvaan opinto- ja urapolkujen luomiseen ja osaamisidentiteetin rakentamiseen
OPETTAJILLE JA OHJAAJILLE: testatut ja arvioidut työkalut ja toimintamallit kansalliseen käyttöön sekä koulutusta toimintakulttuurin muuttamiseen.

Hanketta koordinoi Turun yliopisto/Tulevaisuuden tutkimuskeskus ja osatoteuttajina HAMK/AOKKn lisäksi Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, OAMK/AOKK, Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus, Raahen koulutuskuntayhtymä ja Seinäjoen koulutuskuntayhtymä.

Hanke toteutetaan ajalla 1.9.2016 – 31.8.2019.

Lisätietoja:

Projektivastaava, koulutuspäällikkö Anu Raudasoja
Sposti: anu.raudasoja@hamk.fi
Puhelin: +358 (0)50 576 3581

Projektikoordinaattori Elisa Tuominen
Sposti: elisa.tuominen@hamk.fi
Puhelin +358 (0)40 846 262

Tarinoista voimaa – verkkopalvelu vammaisen opiskelijan työelämään siirtymisen tukena

Tarinoista voimaa -hankkeen tavoitteena on parantaa vammaisten korkeakouluopiskelijoiden mahdollisuuksia siirtyä työelämään siten, että lähtökohtana ovat yksilöiden omat intressit ja osaaminen. Tavoitellaan tilannetta, jossa vammaiset korkeakouluopiskelijat ja heidän kanssaan toimivat saavat vammaisten henkilöiden työhön siirtymistä tukevaa tietoa valtakunnallisesti ja saavutettavasti. Hankkeessa syntyy voimaannuttava verkkopalvelu vammaisten korkeakouluopiskelijoiden työelämään siirtymisen tueksi.

Tavoitteena on

 • luoda vammaisten työllistymistä tukevan tiedon uusi esitystapa ja
  uudenlainen verkkopalvelu
 • nostaa esiin vammaisten korkeakouluopiskelijoiden työllistymiseen
  vaikuttavia avainkohtia
 • laaja-alaistaa vammaisten ohjausvalmennuksessa käytettävää tietoa
 • parantaa vammaisjärjestöjen työllistämispalvelujen toimintaa ja korkeakoulujen opinto-ohjausta
 • rakentaa vammaisjärjestöjen verkosto ja yhteistyön toimintamalli
 • tuoda vammainen ihminen esiin toimijana eikä kohteena
 • osallistaa alan toimijoita ja kohderyhmiä

Tavoitteisiin pyritään

 • tuottamalla vertaistarinoita ja helposti ymmärrettävää asiatietoa työhön siirtymisen avainkohtiin
 • suunnittelemalla ja toteuttamalla ohjausalan voimaannuttavia valmennuksia
 • tekemällä esiselvitykset opiskelijoiden, ohjaajien ja työelämän kannalta
 • verkkopalvelun yhteissuunnittelulla ja tuotannolla hanketoteuttajien kesken
 • työllistämällä ja osallistamalla vammaisia opiskelijoita
 • hyödyntämällä kehittämisryhmää arvioijana, kommentoijana, testaajana ja
  eri näkökulmien tuojana
 • hanketoimijoiden selkeällä työnjaolla ja tehokkaalla viestinnällä hankkeen eri vaiheissa

Hankkeen hallinnoija on Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+.
Osatoteuttajina ovat HAMK/AOKK, Kynnys ry ja Invalidiliitto ry.
Hankeyhteistyössä ovat vahvalla asiantuntijuudella mukana Turun yliopisto sekä
Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö Vamlas.

Hanke toteutetaan 1.8.2016 – 28.2.2019.

Finnish Academy for Skills Excellence (FACE)

Ammatillisen koulutuksen ja opetuksen kehittäminen kilpailutoiminnan kautta alkoi teknillisellä opettajaopistolla vuonna 1988. Hämeenlinnassa järjestettiin tuolloin ensimmäiset valtakunnalliset ammattitaitokilpailut. ​​​​​

Lue lisää

Aikaisemmat kehittämis- ja tutkimushankkeet

AMKista uralle!

AMKista uralle! -projektissa (ESR) kehitettiin uraseurantaa ja työelämätiedon hyödyntämistä. Projektissa luotiin toimintamalleja uraseurantatiedon keräämiseen, vertailuun ja levittämiseen koko ammattikorkeakoulukentälle. AMK-koulutettujen työllistymisestä levitettiin tietoa opiskelijoille, korkeakouluille ja toisen asteen oppilaitoksille.

Projektin tuloksia

 • selvitys uraseurannasta ammattikorkeakouluissa
 • kysely ja mittaristo työkaluna AMK-kentälle korkeakouluhallinnolle
 • vertailukelpoinen, yliopistojen uraseurannan kanssa osin yhteneväinen tiedonkeruutapa koulutuksen ja ennakoinnin ja kehittämisen tueksi
 • parantuneet uraohjauksen käytänteet sekä uraohjauksen kiinteä sisältyminen opettajien ja opinto-ohjaajien koulutukseen ja
 • Hyvät käytännöt –ohjeisto; toimintamallit uraseurantutkimustiedon integroimiseen koulutukseen, opetussuunnitelmiin ja johtamiseen.

Uraseurantoja ja uratiedon hyödyntämisen malleja on kehitetty yhdessä yliopistojen LATUA ja Töissä -hankkeiden (ESR) kanssa.

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu oli mukana projektissa ammattikorkeakoulutuksen ja työelämän siirtymävaiheita tukevien toimintatapojen kehittämisessä, uraseurantatietoa koskevan mittariston kehittämisessä ja pilotoinnissa sekä tulosten levittämisessä ja tiedon hyödyntämisessä erityisesti ammattikorkeakoulun pedagogisessa kehittämisessä ja johtamisessa.

AMKista uralle! –projektin (ESR) hallinnoijana toimi Tampereen ammattikorkeakoulu. Projekti on Euroopan Sosiaalirahaston rahoittama ja tuen myöntäjä oli Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Projekti toteutus ajalla 1.5.2015-31.12.2107.

Tutustu projektin kotisivuihin osoitteessa: http://uraseurannat.fi.

Lisätietoja:

Projektivastaava, tutkijayliopettaja Jaana Kullaslahti
Puhelin +358 (0)3 6464 702
S-posti jaana.kullaslahti@hamk.fi

LIAANI – sujuvaa surffailua nuoruuden viidakossa

 • työllisyyden ja osaamisen edistämiseen sekä sosiaaliseen osallisuuteen liittyvä ESR-kehittämishanke
 • Metropolia Ammattikorkeakoulu koordinoi hanketta ja toteuttaa sen yhteistyössä kuuden muun organisaation kanssa: HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Kalliolan nuoret ry/ Poikien talo, Kiipulasäätiö/Kiipulan ammattiopisto, Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, Turun yliopisto/Brahea-keskus ja Vantaan Nicehearts ry.
 • kansallinen rahoittaja on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.
 • hankkeen toteutusaika on 1.10.2015 – 31.10.2017.

Hankkeen tavoitteet:

 • vahvistaa peruskoulun jälkeisessä nivelvaiheessa olevien nuorten sitoutumista opintoihin  järjestö- ja oppilaitostoimijoiden sekä nuorten yhteistyönä
 • lisätä nuorten osallisuuta ja vähentää eri taustoista johtuvaa eriytymistä luomalla ja kehittämällä palvelutuotteita (nuorille suunnattuja palveluja/menetelmiä) harrastejärjestöjen ja ammattioppilaitosten rajapintaan yhdessä nuorten kanssa.
 • systematisoida ja hyödyntää tietoa nuorten harrastustoiminnassa saavutettavista opiskelu- ja työelämätaidoista sekä osallisuudesta luomalla nuorisoalan järjestöjen ja oppilaitosten yhteistyönä arviointikehikko, joka mahdollistaa toimivien palvelutuotteiden identifioinnin ja siirtämisen toimintaympäristöstä toiseen.
 • painopisteenä on kautta linjan yhdenvertaisuus: niin kulttuurisensitiivinen työote ja sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen kuin erityisen tuen tarpeessa olevat ammatilliset opiskelijat.

Tuotosten levitys: kouluttamalla nuorten parissa toimivia ohjaajia ja opettajia sekä järjestämällä harrastejärjestöjä ja ammattioppilaitoksia verkottavia verstaita valtakunnallisesti.

AOKK:n toiminta hankkeessa kohdentui erityisesti ammatillisiin opinto-ohjaajiin, kuraattoreihin, kouluterveydenhoitajiin ja opettajiin yhteistyössä mm. Kiipulan ammattiopiston kanssa. .

Lisätietoja:

Projektivastaava, lehtori Pirjo Tuominen
Puhelin +358 (0)50 576 3872
Sposti pirjo.tuominen@hamk.fi

Projektiassistentti ElisaTuominen
Puhelin +358 (0)40 846 2626
Sposti elisa.tuominen@hamk.fi

Osaaminen ratkaisee

 • työllisyyden ja osaamisen edistämiseen sekä sosiaaliseen osallisuuteen liittyvä ESR-kehittämishanke. Kansallinen rahoittaja on Hämeen ELY-keskus.
 • HAMK koordinoi  hanketta  ja toteuttaa sen yhteistyössä Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiön (VAMLAS)​ kanssa
 • HAMK-toteuttajayksiköt Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Hyvinvointiosaaminen ja Teknologiaosaaminen
 • hankkeen toteutusaika oli 1.8.2015 – 30.9.2017.

Hankkeen tuloksena oli luoda ammattikorkeakouluun uusi ohjausmalli vammaisten ja erityistarpeisten nuorten työllistymisen parempaan tukemiseen. Lisäksi luoda ​toimintamalli monimuotoista rekrytointia edistävään työelämäyhteistyöhön ja työelämäfoorumeiden järjestämiseen. Muita tavoitteita: perustaa tiedonkulkua lisäävä yhteistyöverkosto vammaisjärjestöjen, korkeakoulun ja työnantajien välille sekä avustavan teknologian tietopankki ja asiantuntijaverkosto. Lopputuloksena ammattikorkeakoulusta valmistuvien nuorten työllistyminen paraneminen.

Tutustu hankkeen kotisivuihin

Lisätietoja:

Projektipäällikkö, lehtori Irmeli Lignell,
Puhelin +358 (0)50 5745 016
S-posti irmeli.lignell@hamk.fi​

Projektiassistentti Elisa Tuominen,
Puhelin +358 (0)40 8462 626
S-posti elisa.tuominen@hamk.fi​​​​​​

Verkkovirta – Työn opinnollistamista verkostoyhteistyönä

Verkkovirta-hankkeen (ESR) tavoitteena mm.

 • tunnistaa ja kehittää uusia toimintamalleja opintojen aikaisen työn opinnollistamiseen
 • levittää ja ankkuroida työn opinnollistaminen opiskelumuodoksi korkeakouluissa
 • edistää joustavien opintoprosessien kehittämistä korkeakouluissa työn opinnollistamisen mahdollistamiseksi.

Samalla hanke kehitti uudenlaisia työtä ja opiskelua yhdistäviä muotoja työharjoitteluratkaisujen rinnalle ja parantaa koulutuksen ja työn siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevia palveluita syventäen ammattikorkeakoulun ja elinkeinoelämän yritysten välistä kumppanuutta.

HAMK Ammatillisen korkeakoulun tavoitteena: tuottaa hankkeessa yhteistyössä HAMKin tekniikan ja liikenteen alojen kanssa erityisesti tekniikan aloille soveltuvia työn opinnollistamisen malleja, jotka liittyvät työelämän prosesseissa hankitun osaamisen arviointiin.

Lisätietoja:

Projektivastaava, yliopettaja Irma Kunnari
Puhelin +358 3 6463379
S-posti irma.kunnari@hamk.fi

Hankkeen kotisivut http://www.amkverkkovirta.fi

Koordinaattori: Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Ammatillinen opettajakorkeakoulu. Verkkovirta – Työn opinnollistamista verkostoyhteistyönä -hanke oli Euroopan Sosiaalirahaston rahoittama ja tuen myöntäjä on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Hanke toteutus ajalla 1.5.2015-31.12.2017.

YHDESSÄ

YHDESS​Ä-projektissa (ESR) kehitettiin ammatillisten toisen asteen oppilaitosten henkilöstön ja heidän sidosryhmiensä pedagogisia taitoja, ohjausosaamista ja moniammatillista yhteistyötä sekä luotiin uusia toimintamalleja ja työmuotoja oppilaitoksiin. Tavoitteena oli edistää ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoiden osallisuutta ja sitoutumista opintoihin sekä vähentää opintojen keskeyttämistä ja ehkäistä koulutuksellista syrjäytymistä. Projektin toteuttajana oli HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu ja osatoteuttajana Laurea Lohja. Projektin toteutusaika oli 1.1.2013 – 31.12.2014. Projektin rahoittajana oli Hämeen ELY-keskus.

Lisätietoja:  Projektipäällikkö, lehtori Päivi Pukkila, puh. 050 5745 253, paivi.pukkila@hamk.fi​​

HUIPUT KEHIIN

​​​​​​HUIPUT KEHIIN -projektin (ESR) tavoitteena oli pysyvien ammatillista huippuosaamista kehittävien yhteistyöverkostojen rakentaminen.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU