Avoimuus HAMKissa

Hämeen ammattikorkeakoulu
-

Avoimuus HAMKissa

Avoimuus Hämeen ammattikorkeakoulussa

Mikä avoimuus?

Avoimuus on tieteen ja tutkimuksen keskeinen periaate, joka tähtää tutkimustulosten laajempaan läpinäkyvyyteen, toistettavuuteen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Avoin tiede ja tutkimus voidaan nähdä jatkumona, joka kattaa koko tutkimusprosessin ja tutkimuksen tekemisen toimintakulttuurin.

Avoimen tieteen ja tutkimuksen keskeiset käytännöt sisältävät:

Avoimuuden käytännöt Avoimuuden käytäntöjen avulla:

Avoimuuden käytännöt - jatkoa

Ammattikorkeakouluympäristössä avoimuus liittyy myös opetukseen ja oppimiseen. Avoimuus osana opetusta tarkoittaa ennen kaikkea avointa oppimateriaalien luomista ja jakamista kaikkien saataville.

Kenelle?

Jokaiselle hamkilaiselle. Tutkijalle. Hanketoimijalle. Opettajalle. Opiskelijalle. Erilaisissa asiantuntijatehtävissä toimiville.

Hämeen ammattikorkeakoulu on toiminnassaan sitoutunut avoimuuden edistämiseen ja tekee sitä yhteistyössä kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa. Tahtotilana vuoteen 2020 mennessä on avoimuus Hämeen ammattikorkeakoulun yhteisenä, kaikkien toimijoiden läpi heijastuvana toimintamallina. Tavoitteena on mahdollistaa tutkimustulosten tehokas hyödyntäminen julkaisemalla tutkimusdata ja tutkimustulokset siten, että ne ovat kaikkien halukkaiden tarkasteltavissa ja käytettävissä, tutkimuseettisten periaatteiden ja juridisen toimintaympäristön sallimissa rajoissa.

Hämeen ammattikorkeakoulussa avoimuus tarkoittaa:

avoimuus HAMKissa

​Avoimuuteen liittyvän tietoisuuden lisäämiseksi Avoimuus Hamkissa -sivusto tarjoaa keskeistä avoimuuteen liittyvää tietoa niin hanketoimijan, tutkijan, opettajan kuin opinnäytetyön tekijänkin tueksi. Lisäksi Hamkin yhteisten palvelujen tki-tuen tiimi opastaa ja ohjaa hamkilaisia avoimuuteen liittyvissä asioissa.

Miksi?

Jotta…

 • yhteiskunnallisesti vaikuttavat tutkimustulokset saadaan tehokkaasti sekä tiedeyhteisön että laajan yleisön tietoisuuteen
 • yhteistyömahdollisuudet ja verkostoituminen lisääntyvät
 • tutkimusideoiden synty nopeutuu ja täsmentyy
 • tutkijan ja tutkimustulosten näkyvyys, vaikuttavuus ja meriitti kasvavat
 • tutkimuksen laatu paranee toistettavuuden, läpinäkyvyyden, vaikuttavuuden ja luotettavuuden kasvaessa
 • aikaa säästyy tutkimustyöhön yhteisillä toimintatavoilla
 • arvokkaat tutkimusaineistot pystytään hyödyntämään monipuolisesti.

Miten?

Helmikuussa 2017 julkaistut Hämeen ammattikorkeakoulun avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteet ohjaavat toimintaa sekä avoimen tieteen ja tutkimuksen edistämiseksi että laajemmin opetuksen ja muun toiminnan avoimuuden kehittämiseksi. Avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteiden noudattamista seurataan aktiivisesti ja periaatteita päivitetään tarvittaessa.

Avoimuuden edistämisen keskeiset toimenpiteet Hämeen ammattikorkeakoulussa lukuvuonna 2018-2019:

 1. Selkeiden palvelujen luominen mahdollistamaan ja tukemaan avoimuuden toteutumista.
 2. Tutkimusaineistojen hallinnan infrastruktuurin kehittäminen oman organisaation sisällä yhteistyössä FAIR-datapalvelukonseptin kanssa.
 3. Avoimuuteen liittyvän osaamisen vahvistaminen koko organisaation tasolla.
 4. Julkaisu – ja viestintäsuunnitelmien aktiivinen laatiminen alkavissa TKI-hankkeissa.
 5. Datan elinkaariajattelun huomioiminen ja aineistonhallintasuunnitelmien laatiminen alkavissa TKI-hankkeissa.
 6. Tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden mahdollistaminen nostamalla entisestään open access -julkaisujen määrää.
 7. Keskeisistä tutkimustuloksista viestiminen tehokkaasti organisaation sisällä, alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.
 8. Hamkissa tuotetun, julkaistuihin tutkimustuloksiin liitetyn tutkimusdatan yhteiskäytön ja avoimuuden mahdollistamisen huomioiminen tutkimusprosessin kaikissa vaiheissa, tutkimuksen suunnittelusta tutkimustulosten julkaisemiseen ja tutkimusdatan hallintaan.
 9. Tutkimustulosten avoimen jatkokäytön mahdollistaminen aina, kun se on lainsäädännön, sopimusten ja tutkimuseettisten seikkojen valossa mahdollista kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö huomioiden.
 10. Rinnakkaistallennettujen julkaisujen lukumäärän kasvattaminen.
 11. Avointen aineistojen ja pitkäaikaissäilytykseen siirrettyjen aineistojen systemaattinen tilastointi.
 12. Erilaisten menetelmien käyttöönottaminen arvioimaan Hamkissa tehdyn tutkimuksen vaikuttavuutta.

Avoimen tieteen ja tutkimuksen tukipalvelut kokoavat yhteen toimijoita koko organisaation tasolta, kattaen kirjasto- ja tietopalvelut, strategisen viestinnän, hankepalvelut ja tietohallinnon. Yhdessä toimijat eri palveluista tarjoavat asiantuntemuksensa tutkimus– ja julkaisutoimijoiden käyttöön kehittäen avoimuutta edistäviä palveluita.

Avoimuuden periaatteet

Helmikuussa 2017 julkaistut Hämeen ammattikorkeakoulun avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteet ohjaavat Hämeen ammattikorkeakoulun toimintaa sekä avoimen tieteen ja tutkimuksen edistämiseksi että laajemmin opetuksen ja muun toiminnan avoimuuden kehittämiseksi. Periaatteiden noudattamista seurataan aktiivisesti ja niitä päivitetään tarvittaessa.

HAMKin avoimuuden periaatteet on hyväksytty käyttöön 13.2.2017. Ne on käsitelty Avoin TKI ‑ryhmässä 30.11.2016, laadun ja riskienhallinnan ryhmässä 19.1.2017, toimituskunnassa 20.1.2017, tutkimusyksiköiden johtajien kokouksessa 20.1.2017, johtoryhmässä 8.2.2017 ja yhteistyöryhmässä 13.2.2017.

Periaatteita täydentää HAMKin yhteisten palveluiden TKI-tuen tiimin työsuunnitelma 2017-2020, jossa on määritelty konkreettiset toimenpiteet ja aikataulu periaatteiden toteuttamiseen. Tutkimustoimijoiden ja julkaisijoiden tueksi laaditut julkaisu- ja viestintäsuunnitelma, aineistonhallintasuunnitelma sekä Avoimuus HAMKissa –sivusto tarjoavat apua ja tukea avoimuuden periaatteiden huomioimiseen tutkimus- ja julkaisuprosessin kaikissa vaiheissa.

Eettisyys

Jokainen ammattikorkeakouluyhteisön jäsen on vastuussa hyvän tutkimusetiikan, hyvän tieteellisen käytännön (TENK), lain, sopimusten ja ammattikorkeakoulun antamien ohjeiden noudattamisesta.

 1. Jokainen hamkilainen vastaa tuottamansa materiaalin laillisuudesta ja eettisyydestä.
 2. Opinnäytetöissä ja muissa opintoihin liittyvissä tutkimus- ja kehittämishankkeissa ohjaaja varmistaa, että opiskelija on perehtynyt hyvään tutkimuseettiseen toimintatapaan.
 3. Tutkimushankkeen vastuullinen johtaja / projektipäällikkö vastaa hyvästä tutkimuseettisestä toiminnasta koko prosessin ajan.
 4. Vastuu sovittujen toimintakäytäntöjen toteutumisesta on yksiköillä.

Avoimuus

Hämeen ammattikorkeakoulu on sitoutunut avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteiden edistämiseen ja tekee sitä yhteistyössä kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa.

 1. HAMKissa tuotettu, julkaistuihin tutkimustuloksiin liitetty tutkimusdata on lähtökohtaisesti yhteiskäyttöistä ja avointa.
 2. Tutkimushankkeilta edellytetään aineistonhallintasuunnitelmaa, joka sisältää datan avaamisen perusteet ja ottaa huomioon luottamuksellisten tietojen suojaamisen, tietoturvan, tietosuojan ja asianmukaisen hävittämisen lainsäädännön ja ammattikorkeakoulun ohjeistuksen mukaisesti.
 3. HAMK tarjoaa yhdessä kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa organisaation toiminnassa syntyneiden tutkimusaineistojen hallinnan infrastruktuurin, joka käsittää datan hakua, käyttöä, jakamista ja kuvailua tukevia välineitä ja palveluita.
 4. Hamkilaisia kehotetaan julkaisemaan ensisijaisesti avoimissa julkaisukanavissa. Julkaisut rinnakkaistallennetaan Theseus-tietokantaan.
 5. Opiskelijoita kehotetaan tallentamaan opinnäytetyönsä Theseus-tietokantaan.
 6. Opettajia kannustetaan jakamaan opetusmateriaalejaan avoimesti.
 7. Avoimen tki-toiminnan tukipalvelut opastavat HAMKin toimijoita tutkimusprosessin eri vaiheissa ja järjestävät tarvittaessa kansallista avoimen tieteen koulutustarjontaa täydentävää koulutusta.
 8. Elinkeinoelämän ja yhteiskunnallisten toimijoiden käyttöön jalostetuista datakokonaisuuksista voidaan periä korvaus.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU