Digitalisaatio osaamisen kehittämisessä - Hämeen ammattikorkeakoulu
Digitalisaatio osaamisen kehittämisessä
Kuva tietokoneelta heijastuu valkokankaalle
Kuva tietokoneen näytöltä heijastuu valkokankaalle.

Digitalisaatio osaamisen kehittämisessä

Digitalisaatio osaamisen kehittämisessä

Digitaaliset ympäristöt ovat osa jokaisen ihmisen arkielämää työpaikoilla, opiskelussa ja kotona. Omaan alaan ja elämänpiiriin liittyvien digitaalisten työkalujen kehityksen seuraaminen on yksi nykyihmisen haasteista. Ammatillisen opettajan tulee osata soveltaa digiosaamista sekä omaan ammattialaosaamiseensa että soveltamaansa pedagogiikkaan opetuksessa ja ohjauksessa. Opiskelu tapahtuu yhä enenevämmässä määrin muualla kuin oppilaitoksissa, eikä opettaja välttämättä usein näe opiskelijoitaan yhtenä ryhmänä tietyssä tilassa. Opiskelu on ajasta ja paikasta riippumatonta ja oppimista tapahtuu jokaisella elämänalueella. Opettajan työn keskeisin sisältö, opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen tukeminen, tapahtuu erilaisten digitaalisten työkalujen avulla. Opettajan täytyy pystyä tukemaan opiskelijan ammatti-identiteetin muodostusta, tietojen ja taitojen hankintaa, sosiaalistumista työyhteisöön sekä elinikäisen oppimisen taitoja ympäristössä, jossa henkilökohtainen ja dialoginen kohtaaminen ovat monille haasteellisia.

HAMK Edun Digitalisaatio osaamisen kehittämisessä -tutkimusalueella keskitytään kehittämään ja levittämään digipedagogista osaamista kansallisissa ja kansainvälisissä tutkimus- ja kehityshankkeissa.

Tutkimus- ja kehittämistyössä keskeisiä teemoja ovat:

 • Digipedagoginen osaaminen
 • Digitaalinen uraohjaus
 • Oppimisanalytiikka
 • Digitaaliset osaamismerkit
 • MOOC (Massive Open Online Course) 
 • Digiosaamisen kehittäminen työelämäyhteistyössä 
 • Digitaalinen ohjaus

Verkostot, joissa olemme mukana:

 • Suomen e-oppimiskeskus
 • Pedaforumin Digiopetusryhmä
 • Exam-konsortio
 • The European Association for Practitioner Research on Improving Learning (EAPRIL)
 • Ammatillisen koulutuksen tutkimusseura OTTU ry
 • Suomen kasvatustieteellinen seura FERA

Tutkimukset ja artikkelit:

Ruhalahti, S. Redesigning a pedagogical model for scaffolding dialogical, digital and deep learning in vocational teacher education. 2019. Väitöskirja, Lapin yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-337-145-3

Korhonen, AM., Ruhalahti, S. & Veermans, M. The online learning process and scaffolding in student teachers’ personal learning environments. Education and Information Technologies (2019) 24(1), 755-779. https://doi.org/10.1007/s10639-018-9793-4

Brauer, S., Korhonen, A-M & Siklander, P. (2019). Online Scaffolding in Digital Open Badge-Driven Learning in Vocational Teacher Education. Educational research. https://doi.org/10.1080/00131881.2018.1562953

Ruhalahti, S., Korhonen, A-M. & Rasi,P. (2017). Authentic, Dialogical Knowledge Construction: a Blended and Mobile Teacher Education Programme. Educational Research, 59(4) 373-390. Retrieved from http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00131881.2017.1369858

Ruhalahti, S., Korhonen, A-M. & Ruokamo, H. (2016) The Dialogical Authentic Netlearning Activity (DIANA) model for collaborative knowledge construction in mOOC. The Online Journal of Distance Education and e-Learning, 4(2), 58-67. Retrieved from http://www.tojdel.net/journals/tojdel/volumes/tojdel-volume04-i02.pdf

Veermans, M., Ryymin, E., Korhonen A-M., Lallimo, J., Airola, J. & Niinimäki, J. (2018). Jaetut haasteet ja ratkaisut – opettajien digipedagogisten erikoistumiskoulutusten koulutusasteet ylittävä yhteistyöpaja. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 20(4), 51-69.

Santos Junior, A., Oliveira Costa, L., Salles Rossi, R. & Ryymin, E. (2019). Digital tools in student-centered learning: practical examples and considerations. In Ryymin, E. (ed) (2019). Global Teachers Change Paradigms – Practical Paths to New Learning. Häme University of Applied Sciences. Hämeen kirjapaino oy: Tampere.

Ryymin, E., Korhonen, A.-M. & Niinimäki, J. (2019). Ammatillisten opettajien digipedagogiikan erikoistumiskoulutus ennakoi työelämän murrosta. HAMK Unlimited Professional 4.4.2019.

Ruhalahti, S., Susimetsä, M., Hannula, H. & Hakala, K. (2019). Ammatillisen opettajan digiosaamisen asialla. HAMK Unlimited Professional 10.1.2019.

Rönkkönen, K., Susimetsä, M., Rahkala-Simberg, M-J. & Mosconi, M-L. (2018). Digitaaliset työkalut − ratkaisu kieltenopetuksen haasteisiin? HAMK Unlimited Journal 19.6.2018.