Jatkuva oppiminen ja osaamisen johtaminen - Hämeen ammattikorkeakoulu
Jatkuva oppiminen ja osaamisen johtaminen
Hämeen ammattikorkeakoulu
Ihmisiä keskustelemassa porrastasanteella.

Jatkuva oppiminen ja osaamisen johtaminen

Jatkuva oppiminen ja osaamisen johtaminen

Ammatillisen osaamisen kehittämisessä johtamisella on merkittävä rooli. Jatkuvasti muuttuvissa toimintaympäristöissä osaamisen ja oppimisyhteisöjen tavoitteellinen kehittäminen perustuu organisaation kykyyn jalkauttaa strategioita sekä ylläpitää, hyödyntää ja kehittää osaamispotentiaalia. Tästä esimerkkinä on mm.  strategiapohjainen osaamisen johtaminen, jota Hämeen ammattikorkeakoulussa on toteutettu useamman vuoden ajan. Jatkuvan oppimisen ja osaamisen johtamisen tutkimusalueen tavoitteena on tehdä tutkimuslähtöisiä hankkeita, selvityksiä ja konsultointia ammatillisen osaamisen kehittämisen teemassa.

Tutkimus- ja kehittämistyössä keskeisiä teemoja ovat:

 • Osaamisen johtaminen
 • Muutosjohtaminen
 • Asiantuntijaorganisaation johtaminen
 • Opettajan osaaminen ja työura
 • Työhyvinvointi
 • Työelämän muutos ja tulevaisuuden osaaminen

Käynnissä olevia tutkimus- ja kehittämishankkeita

Toteemi – Työstä oppimassa, työhön

Toteemi-hankkeessa luodaan rakenteita ja toimintatapoja vahvistamaan korkeakouluopiskelijoiden työmarkkinoille kiinnittymistä.

Hanke toteutetaan 16 ammattikorkeakoulun ja 2 yliopiston yhteistyössä ja kaksikielisenä. Nämä osatoteuttaja-ammattikorkeakoulut ja yliopistot sitoutuvat omilla suunnitelmillaan toimimaan Toteemi-hankkeessa kehittämiskoreissa, joita ovat ”Joustavasti työssä”, ”Osaamista työstä ja työhön”, ja ”Hyvinvointi työssä oppimisessa”.

Hankkeen tuloksena on

 • luotu, jaettu ja juurrutettu ratkaisuja
 • joustaviin opintopolkuihin
 • työssä oppimiseen
 • ympärivuotiseen opiskeluun ja
 • korkeakoulun ja työelämän yhteiskehittelyyn.

Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa Toteemi-hankkeen toteutusta vuosina 2017-2019. Hanketta koordinoi Haaga-Helia ammattikorkeakoulu.

http://www.amktoteemi.fi/

Lisätietoja:
Projektivastaava Leena Nikander
Puhelin +358 (0)40 5877028
S-posti leena.nikander@hamk.fi

Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa: asiantuntijuus, toimijuus ja työelämätaidot

Jyväskylän yliopiston koordinoiman valtakunnallisen hankkeen tavoitteena on
1. Korkeakoulujen toimintakulttuurin uudistaminen siten, että työelämäyhteistyö on luonnollinen osa korkeakoulujen toimintarakenteita
2. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan yhteyden vahvistaminen koulutukseen, opetukseen ja oppimiseen
3. Pysyvät toimintamallit työelämäpedagogiseen tukeen ja ohjaukseen hyödyntäen myös teknologisia välineitä ja digitalisaatiota
4. Opiskelijoiden asiantuntijuuden, toimijuuden ja työelämätaitojen sekä niiden sivistyksellisen ja eettisen perustan vahvistuminen ja nopeampi työelämän siirtyminen
5. Korkeakoulujen henkilöstön osaamisen vahvistuminen työelämäsuhteissa ja –ammattipedagogiikassa
6. Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen välisen yhteistyön vahvistuminen.

Hankkeeseen kuuluu 10 yliopistoa ja kuusi ammattikorkeakoulua. Hämeen ammattikorkeakoulu on kolmessa työpaketissa mukana.

Seuraavassa on esitelty pilotit:
Kestävän kehityksen ilmiöpohjaisen opetussuunnitelman vahvistaminen (TP4)
Tavoitteena on kestävän kehityksen opetussuunnitelman kehittäminen laajemmiksi ilmiöpohjaisuutta tukeviksi kokonaisuuksiksi työelämän kanssa yhteistyössä. Työelämän kohtaamaa osaamistarvetta käsitellään opettajien ja työelämän edustajien yhteisissä workshopeissa, jonka jälkeen opetussuunnitelmaa analysoidaan tarpeiden näkökulmasta. Tarkoituksena on löytää autenttisiin ilmiöihin pohjautuvat joustavat moduulit, jotka tukevat opiskelijoiden asiantuntijuuden ja toimijuuden kehittymistä.

TKI-toiminnan integrointi oppimiseen yritysprojekteina (TP5)
Tavoitteena on vahvistaa uutta oppijakeskeistä toimintakulttuuria henkilöstön, työelämän ja opiskelijoiden kanssa. Tutkitaan ja tunnistetaan, miten opiskelijoiden toimijuutta voidaan vahvistaa käänteisen oppimisen, voimaanpanon ja dialogisuuden avulla sekä miten itsensä ylittäminen riskien ottamisena, valintojen ja päätösten tekemisenä, viestimisenä ja toimeen tarttumisena aidoissa monialaisissa tutkimisen, kehittämisen ja oppimisen yhdistävissä kokeiluissa mahdollistuu parhaiten.

https://www.tyopeda.fi/

Lisätietoja:
Projektivastaava Leena Nikander
Puhelin +358 (0)40 5877028
S-posti leena.nikander@hamk.fi

Aikaisemmat kehittämis- ja tutkimushankkeet

AMKista uralle!

AMKista uralle! -projektissa (ESR) kehitettiin uraseurantaa ja työelämätiedon hyödyntämistä. Projektissa luotiin toimintamalleja uraseurantatiedon keräämiseen, vertailuun ja levittämiseen koko ammattikorkeakoulukentälle. AMK-koulutettujen työllistymisestä levitetään tietoa opiskelijoille, korkeakouluille ja toisen asteen oppilaitoksille.

Projektin tulokset

 • selvitys uraseurannasta ammattikorkeakouluissa
 • kysely ja mittaristo työkaluna AMK-kentälle korkeakouluhallinnolle
 • vertailukelpoinen, yliopistojen uraseurannan kanssa osin yhteneväinen tiedonkeruutapa koulutuksen ja ennakoinnin ja kehittämisen tueksi
 • parantuneet uraohjauksen käytänteet sekä uraohjauksen kiinteä sisältyminen opettajien ja opinto-ohjaajien koulutukseen ja
 • Hyvät käytännöt –ohjeisto; toimintamallit uraseurantutkimustiedon integroimiseen koulutukseen, opetussuunnitelmiin ja johtamiseen.

Uraseurantoja ja uratiedon hyödyntämisen malleja kehitettiin yhdessä yliopistojen LATUA ja Töissä -hankkeiden (ESR) kanssa.

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu oli mukana projektissa ammattikorkeakoulutuksen ja työelämän siirtymävaiheita tukevien toimintatapojen kehittämisessä, uraseurantatietoa koskevan mittariston kehittämisessä ja pilotoinnissa sekä tulosten levittämisessä ja tiedon hyödyntämisessä erityisesti ammattikorkeakoulun pedagogisessa kehittämisessä ja johtamisessa.

AMKista uralle! –projektin (ESR) hallinnoijana toimi Tampereen ammattikorkeakoulu. Projekti oli Euroopan Sosiaalirahaston rahoittama ja tuen myöntäjä on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Projekti toteutetaan ajalla 1.5.2015-31.12.2107.

Projektin kotisivut: http://uraseurannat.fi.

Lisätietoja:

Projektivastaava, tutkijayliopettaja Jaana Kullaslahti
Puhelin +358 (0)3 6464 702
S-posti jaana.kullaslahti@hamk.fi

Verkkovirta – Työn opinnollistamista verkostoyhteistyönä

Verkkovirta-hankkeen (ESR) tavoitteena oli mm.

 • tunnistaa ja kehittää uusia toimintamalleja opintojen aikaisen työn opinnollistamiseen
 • levittää ja ankkuroida työn opinnollistaminen opiskelumuodoksi korkeakouluissa
 • edistää joustavien opintoprosessien kehittämistä korkeakouluissa työn opinnollistamisen mahdollistamiseksi.

HAMK Ammatillisen korkeakoulun tavoite: tuottaa hankkeessa yhteistyössä HAMKin tekniikan ja liikenteen alojen kanssa erityisesti tekniikan aloille soveltuvia työn opinnollistamisen malleja, jotka liittyvät työelämän prosesseissa hankitun osaamisen arviointiin.

Lisätietoja:

Projektivastaava, yliopettaja Irma Kunnari
Puhelin +358 (0)40 830 7431
S-posti irma.kunnari@hamk.fi

Hankkeen kotisivut http://www.amkverkkovirta.fi

Hanketta koordinoi Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Ammatillinen opettajakorkeakoulu. Verkkovirta – Työn opinnollistamista verkostoyhteistyönä -hanke oli Euroopan Sosiaalirahaston rahoittama ja tuen myöntäjä on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Hanke toteutettiin ajalla 1.5.2015-31.12.2017.

Osaamisperusta korkeakouluissa

Osaamisperustaisuus korkeakouluissa -hankkeen (ESR) tarkoituksena oli vahvistaa korkeakoulujen opetussuunnitelmien osaamisperustaisuutta ja yhdistää työelämärelevanssi käytännön opetussuunnittelmatyöhön ja tutkintovaatimuksiin.

Lue lisää

YLERMI – Ylemmän korkeakoulutuksen osaamisrakenteen kehittäiminen

YLERMI-hankkeen (EAKR) tavoitteena on ollut edistää Kanta-Hämeen kilpailukykyä, kansainvälistymistä ja työelämäinnovaatioita HAMKiin perustetun uuden koulutus- ja tutkimuskeskuksen – Ylemmän korkeakoulutuksen KT-keskuksen – osaamisrakenteita kehittämällä. ​​​​​

  HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU