Jatkuva oppiminen ja osaamisen johtaminen - Hämeen ammattikorkeakoulu
Jatkuva oppiminen ja osaamisen johtaminen
Hämeen ammattikorkeakoulu
Ihmisiä keskustelemassa porrastasanteella.

Jatkuva oppiminen ja osaamisen johtaminen

Jatkuva oppiminen ja osaamisen johtaminen

Ammatillisen osaamisen kehittämisessä johtamisella on merkittävä rooli. Jatkuvasti muuttuvissa toimintaympäristöissä osaamisen ja oppimisyhteisöjen tavoitteellinen kehittäminen perustuu organisaation kykyyn jalkauttaa strategioita sekä ylläpitää, hyödyntää ja kehittää osaamispotentiaalia. Tästä esimerkkinä on mm.  strategiapohjainen osaamisen johtaminen, jota Hämeen ammattikorkeakoulussa on toteutettu useamman vuoden ajan. Jatkuvan oppimisen ja osaamisen johtamisen tutkimusalueen tavoitteena on tehdä tutkimuslähtöisiä hankkeita, selvityksiä ja konsultointia ammatillisen osaamisen kehittämisen teemassa.

Tutkimus- ja kehittämistyössä keskeisiä teemoja ovat:

 • Osaamisen johtaminen
 • Muutosjohtaminen
 • Asiantuntijaorganisaation johtaminen
 • Opettajan osaaminen ja työura
 • Työhyvinvointi
 • Työelämän muutos ja tulevaisuuden osaaminen

Käynnissä olevia tutkimus- ja kehittämishankkeita

TOTEEMI Työstä oppimassa, työhön

HAMK on mukana opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa hankkeessa Toteemi Työstä oppimassa, työhön. Linkki sivulle http://amktoteemi.fi/

HAMKin osahankkeen kuvaus

Tavoitteena on HAMKin koulutuksen mallien itse- ja vertaisarvioinnin pohjalta tuottaa tietoa korkeakoulutuksen nykytilasta ja kehittämistarpeista. Arvioinnin pohjalta edistetään yhteisöllisen työskentelyn malleja (opiskelija, työelämä ja opettajat) ja kehitetään uusia innovaatioita, jotka vahvistavat opettajan substanssiosaamista ja koulutuksen työelämäläheisyyttä sekä alueen kilpailukykyä. Lisäksi valmennetaan opetus- ja työelämän henkilöstöä uudistamisprosessiin mm. digitaalisuutta hyödyntäen. Hankkeen osana on tutkimuksellisen tiedon tuottaminen työelämäosaamiseen ja -yhteistyöhön liittyvistä prosesseista.

Hankkeeseen on valittu kolme koulutusta, joilla kullakin on omista tarpeistaan lähtevä toimintatavoite.

Sähkö- ja automaatiotekniikka

 • Työelämän ja koulutuksen välisen yhteistyön vahvistaminen kumppanuusverkostoja lisäämällä.
 • Yritysprojektit kaikkiin profiloiviin moduuleihin.

Puutarhatalous

 • Uusia ratkaisuja työn opinnollistamiseen ja työssä tapahtuvan oppimisen tutkimukselliseen lähestymiseen.
 • Opiskelijan osaamisen tunnistaminen suhteessa hänen työhönsä ja sen dokumentointi osaksi opintoja.

Liiketalous (YAMK)

 • Opintojen tutkiva ote kiinnitettynä opiskelijan omaan työhön.
 • Opiskelijan työyhteisön ja opettajan väliset neuvottelut ketterän korkeakouluoppimisen soveltamiseksi ja mallintamiseksi.

Aikaisemmat kehittämis- ja tutkimushankkeet

AMKista uralle!

AMKista uralle! -projektissa (ESR) kehitettiin uraseurantaa ja työelämätiedon hyödyntämistä. Projektissa luotiin toimintamalleja uraseurantatiedon keräämiseen, vertailuun ja levittämiseen koko ammattikorkeakoulukentälle. AMK-koulutettujen työllistymisestä levitetään tietoa opiskelijoille, korkeakouluille ja toisen asteen oppilaitoksille.

Projektin tulokset

 • selvitys uraseurannasta ammattikorkeakouluissa
 • kysely ja mittaristo työkaluna AMK-kentälle korkeakouluhallinnolle
 • vertailukelpoinen, yliopistojen uraseurannan kanssa osin yhteneväinen tiedonkeruutapa koulutuksen ja ennakoinnin ja kehittämisen tueksi
 • parantuneet uraohjauksen käytänteet sekä uraohjauksen kiinteä sisältyminen opettajien ja opinto-ohjaajien koulutukseen ja
 • Hyvät käytännöt –ohjeisto; toimintamallit uraseurantutkimustiedon integroimiseen koulutukseen, opetussuunnitelmiin ja johtamiseen.

Uraseurantoja ja uratiedon hyödyntämisen malleja kehitettiin yhdessä yliopistojen LATUA ja Töissä -hankkeiden (ESR) kanssa.

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu oli mukana projektissa ammattikorkeakoulutuksen ja työelämän siirtymävaiheita tukevien toimintatapojen kehittämisessä, uraseurantatietoa koskevan mittariston kehittämisessä ja pilotoinnissa sekä tulosten levittämisessä ja tiedon hyödyntämisessä erityisesti ammattikorkeakoulun pedagogisessa kehittämisessä ja johtamisessa.

AMKista uralle! –projektin (ESR) hallinnoijana toimi Tampereen ammattikorkeakoulu. Projekti oli Euroopan Sosiaalirahaston rahoittama ja tuen myöntäjä on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Projekti toteutetaan ajalla 1.5.2015-31.12.2107.

Projektin kotisivut: http://uraseurannat.fi.

Lisätietoja:

Projektivastaava, tutkijayliopettaja Jaana Kullaslahti
Puhelin +358 (0)3 6464 702
S-posti jaana.kullaslahti@hamk.fi

Verkkovirta – Työn opinnollistamista verkostoyhteistyönä

Verkkovirta-hankkeen (ESR) tavoitteena oli mm.

 • tunnistaa ja kehittää uusia toimintamalleja opintojen aikaisen työn opinnollistamiseen
 • levittää ja ankkuroida työn opinnollistaminen opiskelumuodoksi korkeakouluissa
 • edistää joustavien opintoprosessien kehittämistä korkeakouluissa työn opinnollistamisen mahdollistamiseksi.

HAMK Ammatillisen korkeakoulun tavoite: tuottaa hankkeessa yhteistyössä HAMKin tekniikan ja liikenteen alojen kanssa erityisesti tekniikan aloille soveltuvia työn opinnollistamisen malleja, jotka liittyvät työelämän prosesseissa hankitun osaamisen arviointiin.

Lisätietoja:

Projektivastaava, yliopettaja Irma Kunnari
Puhelin +358 (0)40 830 7431
S-posti irma.kunnari@hamk.fi

Hankkeen kotisivut http://www.amkverkkovirta.fi

Hanketta koordinoi Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Ammatillinen opettajakorkeakoulu. Verkkovirta – Työn opinnollistamista verkostoyhteistyönä -hanke oli Euroopan Sosiaalirahaston rahoittama ja tuen myöntäjä on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Hanke toteutettiin ajalla 1.5.2015-31.12.2017.

Osaamisperusta korkeakouluissa

Osaamisperustaisuus korkeakouluissa -hankkeen (ESR) tarkoituksena oli vahvistaa korkeakoulujen opetussuunnitelmien osaamisperustaisuutta ja yhdistää työelämärelevanssi käytännön opetussuunnittelmatyöhön ja tutkintovaatimuksiin.

Lue lisää

YLERMI – Ylemmän korkeakoulutuksen osaamisrakenteen kehittäiminen

YLERMI-hankkeen (EAKR) tavoitteena on ollut edistää Kanta-Hämeen kilpailukykyä, kansainvälistymistä ja työelämäinnovaatioita HAMKiin perustetun uuden koulutus- ja tutkimuskeskuksen – Ylemmän korkeakoulutuksen KT-keskuksen – osaamisrakenteita kehittämällä. ​​​​​

Lue lisää

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU