Joustava logistiikka ja älyliikenne - Hämeen ammattikorkeakoulu
Joustava logistiikka ja älyliikenne
Hämeen ammattikorkeakoulu
Asemanranta, Hämeenlinna

Joustava logistiikka ja älyliikenne

Joustava logistiikka ja älyliikenne

Käyttäjälähtöisiä älykkään liikkumisen ja logistiikan ratkaisuja.

Ryhmä tutkii ja kehittää käyttäjälähtöisesti älykkään liikkumisen ja logistiikan ratkaisuja, joilla edistetään arjen toimivuutta, parannetaan saavutettavuutta ja resurssitehokkuutta sekä edistetään kestävää kasvua. Ryhmä toimii verkottuen ja yhteistyössä kuntien ja liikennealan toimijoiden kanssa, kansallisesti ja kansainvälisesti.

Tutkimuksen tavoitteena on kehittää älykkään liikkumisen ja logistiikan ratkaisuja asiakaslähtöisesti. Tutkimuksen tulokset tukevat arjen sujuvuutta, elinkeinoelämän kilpailukykyä ja monialaisten innovaatioiden syntymistä. Tutkimus- ja oppimisympäristöinä Suomen kasvukäytävä sekä Kanta-Hämeen seutukunnat.

Tutkimusaiheet

  1. Älykkäät, kestävät ja tehokkaat matka- ja kuljetusketjut
  2. Älykkäät liikkumisen palvelut ja liikennemuotojen yhdistäminen
  3. Älykkäät logistiikkapalvelut ja -keskukset
  4. Esteettömyys, saavutettavuus ja käytettävyys
  5. Haja-asutusalueiden ja maaseudun liikkuminen

Kuva YIT Suomi Oy & Unrealer Oy

 

KÄYNNISSÄ OLEVAT HANKKEET

LIIKENNE 4.0

https://www.hamk.fi/projektit/liikenne-4-0/

Tavoitteet

  • Tukea Häme -ohjelman tavoittelemaa kestävää kasvua, arjen toimivuutta ja turvallisuutta sekä maakunnan hyvää saavutettavuutta liikenteen, liikkuvuuden ja logistiikkaratkaisujen kehittämisen kautta

Digitalisaatioon ja lainsäädäntöön liittyvät muutokset avaavat mahdollisuuksia liikenteen ja liikenteen palveluiden kehittämiselle. Hankkeessa rakennetaan liikenteen dataa ja digitaalista osaamista kehittäviä ja hyödyntäviä kokeiluympäristöjä, joissa toteutetaan alustatalouden kokeiluja. Samalla muodostuu elinkeinoelämää ja yrityksiä tukeva yhteistyöverkosto sekä lisätään alueen toimijoiden valmiuksia alustatalouden teknologioiden käyttöönottoon sekä alustatalouden liiketoimintaosaamiseen ja alustojen käytännön rakentamiseen.

Toteutusaikataulu: 1.9.2018 – 30.6.2021

Rahoittajat: Uudenmaan liitto (Euroopan aluekehitysrahasto), Hämeen liitto

Kokonaisrahoitus: 257 760 €

 

5G START – Valmistautuminen 5G Hämeeseen

https://www.hamk.fi/projektit/5g-start-valmistautuminen-5g-hameeseen/

Tavoitteet

  • Keskeisimpänä tavoitteena varmistaa Hämeeseen riittävän laaja valokuituinfra, joka luo vahvan perustan 5G:n ja siihen tukeutuvien teknologioiden hyödyntämiselle koko Hämeessä

5G -innovaatioiden uskotaan tuovan paljon uusia mahdollisuuksia liiketoiminnalle ja palveluille sekä kaupunkirakenteiden ja toimintaympäristön suunnitteluun.  Hankkeella pyritään varautumaan 5G -teknologian tuomaan muutokseen lisäämällä osaamista ja tietoa sen tarjoamista mahdollisuuksista ja haasteista sekä soveltamisesta yritysten, oppilaitosten, asukkaiden ja kaupungin keskuudessa. Keskeinen osa hankkeessa liittyy uuden, lähellä rautatieasemaa sijaitsevan asuinalueen (Asemanranta), kehittämiseen Hämeenlinnassa.

Toteutusaikataulu: 1.9.2019 – 31.5.2022

Rahoittajat: Hämeen liitto (Euroopan aluekehitysrahasto), Hämeenlinnan kaupunki

Kokonaisrahoitus: 225 000 €

 

PYÖRÄ – Kaupunki- ja yhteiskäyttöpyörät

https://www.hamk.fi/projektit/pyora-kaupunki-ja-yhteiskayttopyorat/

Facebookissa Tavast Freebike 

Tavoitteet

  • Mahdollistaa kaupunki- ja yhteiskäyttöpyöräpalveluita Suomen kasvukäytävällä sijaitseville alueille (Hyvinkää-Riihimäki-Hämeenlinna-Akaa-Valkeakoski).

Pyöräjärjestelmien hankinnan kriittisten kohtien tunnistamisella ja järjestelmien yhteensopivuuden varmistamisella uskotaan tuovan merkittäviä säästöjä ja joustavuutta, sekä mahdollistavan liikennejärjestelmien tarkastelun dataan perustuen koko Suomen kasvukäytävällä.

Hankkeessa selvitetään eri alueiden kaupunkipyöräjärjestelmien integrointiin liittyviä etuja ja säästöjä sekä matkaketjujen tehostamiseen liittyviä kysymyksiä, kuten mahdollisuudet liittää kaupunki- ja yhteiskäyttöpyörät joukkoliikennelippujärjestelmien osaksi.

Toteutusaikataulu: 7.11.2019 – 30.9.2020

Rahoittajat: Uudenmaan liitto (AIKO), Hämeenlinnan kaupunki

Rahoitus: 60 000€

 

Kanta-Hämeen pyöräilyohjelma

https://www.hamk.fi/projektit/kanta-hameen-pyorailyohjelma/

Tavoitteet

  • Tukea Hämeen liikennejärjestelmänsuunnitelman 2017-2021 kokonaisuutta
  • Osallistua uuden liikennejärjestelmäsuunnitelman valmisteluun sekä tuottaa tietoa

Hankkeen pitkän aikavälin tavoitteiden painopistealueet ovat liikenteen päästöjen vähentämisessä sekä Suomen kasvukäytävällä nauhakaupunkien vetovoimaisuuden parantamisessa työssäkäynti- ja asuinalueina. Tavoitteena on edistää pyöräilyä osana liikkumista, pyöräilyyn liittyvän ekosysteemiä ja datan systemaattista keräämistä.

Toteutusaika: 1.2.2020 – 30.12.2020

Rahoittaja: Traficom

Rahoitus: 55 000€

Opinnäytetyöt

​​​Edellytykset tietokoneohjelmistolle kunnan kuljetusten yhdistämisessä, Joakim Selander 1/2016. ​

Työn tavoitteena oli selvittää tietokoneohjelmiston vaatimuksia Hämeenlinnan, Janakkalan ja Hattulan kuljetusten järjestämiseksi yhden ohjelmiston avulla seudullisesti. Työn toimeksiantaja oli Hämeenlinnan kaupungin kehittämispalvelut.

http://theseus.fi/handle/10024/105330

L​ainsäädännön mukaisten kuljetuspalvelujen nykytila Forssan kaupungissa, Laura Mänttäri 5/2016

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Forssan kaupungin henkilökuljetusten nykytilaa sekä mahdollisia ongelmia ja haasteita. Tarkoituksena oli myös löytää kehitysehdotuksia kuljetusten tehostamiseksi.

Lakisääteisten kuljetusten suunnittelu ja toteutus Valkeakosken kaupungin alueella, Ulla-Elina Latvala  5/2016

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten kunnissa suunnitellaan kuljetuksia, onko suunnittelussa tai toteutuksessa ongelmia ja mitä ratkaisuja ongelmiin on. Tutkimuksessa syvennyttiin erityisesti Valkeakosken kaupungin kuljetuksiin ja niiden suunnitteluun teemahaastatteluiden avulla. Tämän lisäksi verrattiin, mitä yhteisiä tekijöitä ja ominaisuuksia Valkeakosken ja Forssan kuljetuksilla ja kuljetussuunnittelulla on.

​​Datan keruu lähiruokat​​​​ukun kuljetuksista, Mikko-Petteri Matinaro 5/2016

Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja oli LähiPuoti Remes Oy:n. Tavoitteena oli saada kokonaiskuva datan keruun mahdollisuuksista elintarvikekuljetuksissa sekä tutkia, miten kerättyä dataa kannattaisi visualisoida. Tutkimuksessa keskityttiin langattomaan tiedon keruuseen Haltianin Thingsee One -laitteen avulla. ​Työ antaa tietoa, miten datan keruuta kannattaa ruokakuljetuksissa ja kylmävarastoinnissa tehdä, sekä miten kerättyä dataa kannattaa visualisoida, jotta yrittäjän on helppo analysoida dataa.​

Opiskelijaprojektit

TripGo -mobiilisovelluksen testaus, 2/2016

Liikennealan opiskelijat testasivat alkuvuodesta 2016 yhteistyössä Reittikioski Oy:n kanssa TripGo –mobiilisovellusta hakemalla erilaisia matkoja kaupunkien sisäisessä ja välisessä liikenteessä. Opiskelijat raportoivat, kuinka matkaketjujen haut onnistuivat sekä yleisesti käyttäjäkokemuksesta ja muista huomioista sovellukseen käyttöön liittyen. Opiskelijoiden tuotoksia on hyödynnetty sovelluksen kehittämisessä.

http://www.epressi.com/tiedotteet/tiede-ja-tutkimus/tripgo-sovelluksen-testauspilotti.html

Tiekuva.com -palvelun kehittäminen, 2/2016

Liikennealan opiskelijat selvittävät Tiekuva.com -palvelun nykyisiltä käyttäjiltä, miten palvelu toimii ja mihin tarkoituksiin sitä käytetään. Palvelu on suunnattu mm. ELY-keskuksille, Liikennevirastolle ja konsulteille.  Projektin tavoitteena oli nostaa esiin kehittämisehdotuksia ja uusia ideoita käyttökohteista. Projektin toimeksiantaja oli oululainen Tentrio Oy.

Sievin koulukuljetukset, 2/2016

Liikennealan opiskelijat tekivät Sievin kunnalle idealuonnoksen koulukuljetusten optimointiin sekä päivitykset palvelukuvaukseen ja tarjouspyyntöön.

Bicycle Parking Solutions for the Riihimäki Railway Station Area, 8/2016

Mechanical Engineering and Production Technology -koulutusohjelman opiskelijat tekivät kesällä 2016 projektin Bicycle Parking Solutions for the Riihimäki Railway Station Area.  Projetissa kuvattiin Riihimäen asemanseudun pyöräsäilytyksen nykytila ja ehdotettiin ratkaisua sen kehittämiseen. ​Tiimi ehdottaa jatkoprojektien aiheiksi lukitusjärjestelmän suunnittelun sekä prototyypin valmistamisen.

Final Report ASTI Parkers.pdf

ASTI Parkers Final.pdf

Reitti- ja olosuhdetiedon keruu ThingSee -laitteella sekä tiedon visualisointi karttapohjalla, 8/2016

Tietotekniikan opiskelijat testasivat datan keruuta ThingSee -laitteella sekä tekivät sovelluksen reitti- ja olosuhdetietojen visualisoimiseksi karttapohjalle. Tämä kesäprojekti oli jatkumoa keväällä 2016 valmistuneelle opinnäytetyölle Datan keruu lähiruokatukun kuljetuksissa.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU