Joustava logistiikka ja älyliikenne - Hämeen ammattikorkeakoulu
Joustava logistiikka ja älyliikenne
Hämeen ammattikorkeakoulu
Kaksi miestä huomioliiveissä.

Joustava logistiikka ja älyliikenne

Joustava logistiikka ja älyliikenne

Käyttäjälähtöisiä älykkään liikkumisen ja logistiikan ratkaisuja.

Ryhmä tutkii ja kehittää käyttäjälähtöisesti älykkään liikkumisen ja logistiikan ratkaisuja, joilla edistetään arjen toimivuutta, parannetaan saavutettavuutta ja resurssitehokkuutta sekä edistetään kestävää kasvua. Ryhmä toimii verkottuen ja yhteistyössä kuntien ja liikennealan toimijoiden kanssa, kansallisesti ja kansainvälisesti.

Tutkimuksen tavoitteena on kehittää älykkään liikkumisen ja logistiikan ratkaisuja asiakaslähtöisesti. Tutkimuksen tulokset tukevat arjen sujuvuutta, elinkeinoelämän kilpailukykyä ja monialaisten innovaatioiden syntymistä. Tutkimus- ja oppimisympäristöinä toimivat Riihimäen aseman seutu, Helsinki-Hämeenlinna-Tampere – kasvukäytävä sekä Helsinki-Forssa-Pori -kehityskäytävä.

Tutkimusaiheita ovat mm.

 1. älykkäät, kestävät ja tehokkaat matka- ja kuljetusketjut
 2. älykkäät liikkumisen palvelut ja liikennemuotojen yhdistäminen
 3. älykkäät logistiikkapalvelut ja -keskukset
 4. esteettömyys, saavutettavuus ja käytettävyys
 5. pitkien välimatkojen ja harvan asutuksen aiheuttamat haasteet
 6. uudet teknologiat ja toimintamallit
 7. avoin data ja digitaaliset palvelut

Projektit ja hankkeet

Riihimäen asemanseudun kehittäminen

HAMK Smart -tutkimusyksikkö kehittää Riihimäen asemanseudusta älykkään liikkumisen tutkimus- ja oppimisympäristöä yhteistyöverkoston kanssa​.  ​​

Kehittämiskokonaisuutta valmistelevia toimenpiteitä:

 • Riihimäen asemanseudun kehittämistyöpaja 18.2.2016, yhteistyössä Riihimäen kaupunki, alueen kiinteistön omistajat ja Alueelliset järkivihreät innovaatiot -hanke.
 • Konseptimalli esitelty LAMKin Smart Cities konferenssissa 11.5.2016 (linkki​ esitykseen).
 • Liikeideakilpailu HAMKin opiskelijoille yhteistyössä Liikerata -kiinteistön omistavan LähiTapiolan ja Riihimäen kaupungin kanssa 5/2016.
 • Riihimäen asemanseudun toiminnallinen elävöittäminen osana kaupunkikeskustan kehittämistä -hankeaihion suunnittelu yhteistyössä Riihimäen kaupungin kanssa 8/2016.
 • Liikenneala opiskelijat toteuttivat Liikkujan viikolla yhteistyössä Riihimäen kaupungin kanssa Auton vapaapäivä -tempauksen 22.9.2016.
 • Liikennealan opiskelijat jalkautuvat syys-lokakuussa asemanseudulle tekemään melumittauksia sekä tutkimaan liikennepalveluiden käyttöä videoimalla eri kohteita.

Likaisen muovijätteen keräys ja kierto (LiMuKe)

EAKR-rahoitteinen hanke 1.8.2016-31.7.2018 jossa osatotettajat HAMK, Turun AMK ja Turun yliopisto. Hankkeen omat sivut.

Etäkuntoutus

Tutkimusyksikkö valmistelee yhteistyökumppaniensa kanssa etäkuntoutushanketta, joka tavoitteena on kehittää matalan kynnyksen etäkuntoutuspalvelukokonaisuus mielenterveyskuntoutujien käyttöön. Hankkeessa on tavoitteena pilotoida palvelua Tampereella ja Forssassa. Hankesuunnittelu on käynnissä ja hakemus aiotaan jättää lokakuun alussa.

Älykkäät ja sähköavusteiset työmatkapyörät

​HAMK toteutti yhdessä Liikenneviraston ja Riihimäen kaupungin kanssa sähköavusteisen työmatkapyöräilyn määrittelyprojektin alkuvuodesta 2016. Projektille haetaan jatkoa työmatkapyöräilyn kokeilun toteuttamiseksi Riihimäen aseman ja työpaikkojen välillä.

SYMBI – Industrial symbiosis for regional sustainable growth and a resource efficient circular economy

[Projektin vastuuyksikkö on Biotalouden tutkimusyksikkö]

The SYMBI project brings together 9 partners from 7 countries, including 4 management authorities of territorial programmes, to diffuse industrial symbiosis and align regional policies with the circular economy package of the European Commission. SYMBI aims to support the transition towards a resource efficient

economy through the establishment of territorial synergies to manage waste and exchange energy & byproducts as secondary raw resources.​

SYMBI will enable the participating regions to advance their goals for sustainable growth and job creation, since industrial symbiosis can lead to: a) considerable material savings, resulting in an increase of competiveness, b) new business models that involve revenue streams from secondary raw resources, and c) the mitigation of risks associated with the volatile global economy and proliferating signs of resource depletion.

The SYMBI project has been designed to support the exchange of experiences and increase the capacities of partners and stakeholders involved, taking into consideration their profiles and regional interests. To this end, SYMBI prescribes policy learning activities on the following regional intervention areas: a) waste management and transformation, b) public procurement, c) local taxation, and d) innovation programmes.

SYMBI activities will:

 • Incentivise regional waste transformation systems and crosssectoral synergies
 • Promote the use of secondary raw materials
 • Prioritise green procurement
 • Unlock investments by regional and local financial actors
 • Explore, assess, expand, and enhance current practices in ecosystems of industrial innovation
 • Build consensus between regional stakeholders.

http://www.interregeurope.eu/symbi/

Opinnäytetyöt

​​​Edellytykset tietokoneohjelmistolle kunnan kuljetusten yhdistämisessä, Joakim Selander 1/2016. ​

Työn tavoitteena oli selvittää tietokoneohjelmiston vaatimuksia Hämeenlinnan, Janakkalan ja Hattulan kuljetusten järjestämiseksi yhden ohjelmiston avulla seudullisesti. Työn toimeksiantaja oli Hämeenlinnan kaupungin kehittämispalvelut.

http://theseus.fi/handle/10024/105330

L​ainsäädännön mukaisten kuljetuspalvelujen nykytila Forssan kaupungissa, Laura Mänttäri 5/2016

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Forssan kaupungin henkilökuljetusten nykytilaa sekä mahdollisia ongelmia ja haasteita. Tarkoituksena oli myös löytää kehitysehdotuksia kuljetusten tehostamiseksi.

Lakisääteisten kuljetusten suunnittelu ja toteutus Valkeakosken kaupungin alueella, Ulla-Elina Latvala  5/2016

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten kunnissa suunnitellaan kuljetuksia, onko suunnittelussa tai toteutuksessa ongelmia ja mitä ratkaisuja ongelmiin on. Tutkimuksessa syvennyttiin erityisesti Valkeakosken kaupungin kuljetuksiin ja niiden suunnitteluun teemahaastatteluiden avulla. Tämän lisäksi verrattiin, mitä yhteisiä tekijöitä ja ominaisuuksia Valkeakosken ja Forssan kuljetuksilla ja kuljetussuunnittelulla on.

​​Datan keruu lähiruokat​​​​ukun kuljetuksista, Mikko-Petteri Matinaro 5/2016

Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja oli LähiPuoti Remes Oy:n. Tavoitteena oli saada kokonaiskuva datan keruun mahdollisuuksista elintarvikekuljetuksissa sekä tutkia, miten kerättyä dataa kannattaisi visualisoida. Tutkimuksessa keskityttiin langattomaan tiedon keruuseen Haltianin Thingsee One -laitteen avulla. ​Työ antaa tietoa, miten datan keruuta kannattaa ruokakuljetuksissa ja kylmävarastoinnissa tehdä, sekä miten kerättyä dataa kannattaa visualisoida, jotta yrittäjän on helppo analysoida dataa.​

Opiskelijaprojektit

TripGo -mobiilisovelluksen testaus, 2/2016

Liikennealan opiskelijat testasivat alkuvuodesta 2016 yhteistyössä Reittikioski Oy:n kanssa TripGo –mobiilisovellusta hakemalla erilaisia matkoja kaupunkien sisäisessä ja välisessä liikenteessä. Opiskelijat raportoivat, kuinka matkaketjujen haut onnistuivat sekä yleisesti käyttäjäkokemuksesta ja muista huomioista sovellukseen käyttöön liittyen. Opiskelijoiden tuotoksia on hyödynnetty sovelluksen kehittämisessä.

http://www.epressi.com/tiedotteet/tiede-ja-tutkimus/tripgo-sovelluksen-testauspilotti.html

Tiekuva.com -palvelun kehittäminen, 2/2016

Liikennealan opiskelijat selvittävät Tiekuva.com -palvelun nykyisiltä käyttäjiltä, miten palvelu toimii ja mihin tarkoituksiin sitä käytetään. Palvelu on suunnattu mm. ELY-keskuksille, Liikennevirastolle ja konsulteille.  Projektin tavoitteena oli nostaa esiin kehittämisehdotuksia ja uusia ideoita käyttökohteista. Projektin toimeksiantaja oli oululainen Tentrio Oy.

Sievin koulukuljetukset, 2/2016

Liikennealan opiskelijat tekivät Sievin kunnalle idealuonnoksen koulukuljetusten optimointiin sekä päivitykset palvelukuvaukseen ja tarjouspyyntöön.

Bicycle Parking Solutions for the Riihimäki Railway Station Area, 8/2016

Mechanical Engineering and Production Technology -koulutusohjelman opiskelijat tekivät kesällä 2016 projektin Bicycle Parking Solutions for the Riihimäki Railway Station Area.  Projetissa kuvattiin Riihimäen asemanseudun pyöräsäilytyksen nykytila ja ehdotettiin ratkaisua sen kehittämiseen. ​Tiimi ehdottaa jatkoprojektien aiheiksi lukitusjärjestelmän suunnittelun sekä prototyypin valmistamisen.

Final Report ASTI Parkers.pdf

ASTI Parkers Final.pdf

Reitti- ja olosuhdetiedon keruu ThingSee -laitteella sekä tiedon visualisointi karttapohjalla, 8/2016

Tietotekniikan opiskelijat testasivat datan keruuta ThingSee -laitteella sekä tekivät sovelluksen reitti- ja olosuhdetietojen visualisoimiseksi karttapohjalle. Tämä kesäprojekti oli jatkumoa keväällä 2016 valmistuneelle opinnäytetyölle Datan keruu lähiruokatukun kuljetuksissa.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU