Kestävä hyvinvointi ja osallisuutta edistävät palvelut - Hämeen ammattikorkeakoulu
Kestävä hyvinvointi ja osallisuutta edistävät palvelut
Hämeen ammattikorkeakoulu
-

Kestävä hyvinvointi ja osallisuutta edistävät palvelut

Kestävä hyvinvointi ja osallisuutta edistävät palvelut

Tutkimusryhmien tavoitteena on yksilöiden ja väestöryhmien kestävä hyvinvointi sekä osallisuuden edistäminen.

​Kestävää hyvinvointia voi edistää tarkastelemalla hyvinvointia kokonaisvaltaisesti ja monialaisesti, tarjoamalla yksilöille ja yhteisöille vaikutus- ja osallistumismahdollisuuksia. Näiden toteuttamiseksi tarvitaan myös uudenlaista osaamista. Näiden edistämisessä voidaan hyödyntää digitaalisia, osallistavia sekä yhteistoimintaan perustuvia ratkaisuja ja toimintatapoja.

Hyvinvoinnin tutkimus- ja kehittämisalalla toimii kolme tutkimusryhmää:

 • Hyvinvoinnin palvelumuotoilu -tutkimusryhmä
  Tutkimusryhmää johtaa yliopettaja Merja Salminen
 • Osallisuudessa toteutuvat hyvinvointipalvelut -tutkimusryhmä
  Tutkimusryhmää johtaa yliopettaja Katja Valkama
 • Uudistuva osaaminen ja organisaatiot -tutkimusryhmä
  Tutkimusryhmää johtaa tutkijayliopettaja Päivi Sanerma

Tutkimusryhmät suunnittelevat ja toteuttavat työelämälähtöisiä tutkimus- ja kehittämishankkeita yhdessä kumppaniemme kanssa. Toiminnalla vastataan yhteistyössä kumppaneiden kanssa hyvinvointialan tulevaisuuden kysymyksiin esimerkiksi digitalisaation, sosiaalisen vastuun ja yhteiskunnan eheyden edistämiseksi. Yhteisten ratkaisujen ja uusien ideoiden avulla kehitetään myös sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten tulevaisuuden osaamista.

Toiminnan periaatteisiin kuuluu tutkimus- ja kehittämistoiminnan integroiminen opetukseen. Opiskelijamme voivat jo opintoihinsa hakuvaiheessa hakea mukaan tutkimusryhmien toimintaan.

 

Hyvinvoinnin palvelumuotoilu

Tutkimusryhmä

Tutkimusteemat

 • Asiakas- ja palveluohjaus
 • Hyvinvointipalveluiden asiakaslähtöinen yhteiskehittely ja hyvinvoinnin muotoilu
 • Sosiaalista osallisuutta edistävät luovat, luontolähtöiset ja toiminnalliset menetelmät

Osallisuudessa toteutuvat hyvinvointipalvelut -tutkimusryhmä

Tutkimusryhmä

Tutkimusryhmän kokoonpano vaihtelee mm. tutkimus- ja kehittämishankkeiden mukaan.

Tutkimusryhmä on osallisuudessa toteutuvien hyvinvointipalvelujen tutkimisesta ja kehittämisestä kiinnostuneiden asiantuntijoiden, kumppaneiden ja opiskelijoiden muodostama tiimi. Erityisesti ryhmässä tutkitaan ja kehitetään osallisuuden toteutumista ja sen edistämistä hyvinvointipalvelujen kontekstissa.

Ryhmän perusajatus lähtee siitä, että hyvinvointipalveluja tulee kehittää osallisuudessa asiakkaiden kanssa, unohtamatta kuitenkaan ammattilaisia ja palvelujärjestelmien rakenteiden näkökulmaa.

Osallisuutta tarkastellaan erilaisten teemojen näkökulmasta. Jokaisen teeman sisällä on digitalisaation ja teknologian tarkoituksenmukainen edistäminen.

Tutkimus- ja kehittämisteemoja

 • Palvelujen ja asiakasprosessien kehittäminen osallisuudessa
 • Eri ikäisten tavoitteellinen toiminta- ja/tai työkyvyn edistäminen, ylläpitäminen ja tukeminen
 • Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä ennaltaehkäiseminen ja varhainen tukeminen
 • Yksilön, perheiden ja yhteisön tukeminen vaikeissa elämäntilanteissa kansallisesta ja globaalista näkökulmasta

Tutkimusryhmän tavoitteena on työskennellä yhdessä kumppanien kanssa, kehittää osaamista systemaattisesti, toimia ja kehittyä kansainvälisillä areenoilla, hyödyntää ja ymmärtää digitaalisuutta ja digitalisaatiota sekä toteuttaa monipuolista työelämäyhteistyötä. Tutkimusryhmässä toteutetaan työelämälähtöistä tutkimusta ja aluevaikuttavuutta. Ryhmän tavoitteet konkretisoituvat mm. seuraavalla tavalla:

 • Tutkimus- ja kehittämishankehakujen ideointi, suunnittelu ja toteutus yhteistyössä HAMKin asiantuntijoiden, työelämä- ja korkeakoulukumppaneiden ja opiskelijoiden kanssa
 • Asiantuntijoiden, kumppaneiden ja opiskelijoiden yhteinen keskusteluareena ajankohtaisissa kysymyksissä (teoreettisista keskusteluista käytäntöön ja edelleen käytännön kysymyksiin tutkimus- ja kehittämishankkeissa)
 • Julkaisujen tuottaminen alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti

Käynnissä olevat hankkeet

Yleissairaanhoitajan (180 op) ammatillisen perusosaamisen arvioinnin kehittäminen (yleSHarviointi) -hanke.

 • HAMK osatoteuttajana
 • HAMK yhteyshenkilö Paula Hakala
 • Käynnissä 1.3.2018 – 31.12.2020

Linkki hanke-esittelyyn https://amkterveysala.files.wordpress.com/2018/09/10-9-2018-ylesharviointi-esittelydiat.pdf

Uudistuva osaaminen ja organisaatiot

Tutkimusryhmä

Tutkimusryhmän kokoonpano voi vaihdella hankkeiden mukaan. Opiskelijat voivat osallistua työskentelyyn opinnäytetöiden tai projektiopintojen kautta.

Tutkimusryhmä on hyvinvointipalvelujen tutkimisesta ja kehittämisestä kiinnostuneiden asiantuntijoiden, kumppaneiden ja opiskelijoiden muodostama tiimi. Erityisesti ryhmässä tutkitaan ja kehitetään hyvinvointialan henkilöstön osaamis- ja koulutusrakenteita uudistuvassa toimintaympäristössä.

Ryhmän toiminnan keskeisenä ajatuksena on, että osaamista ja organisaatioiden toimintaa kehitetään yhteistyössä palvelujen käyttäjien ja organisaatioiden toimijoiden kanssa. Tämä toteutuu kansallisissa ja kansainvälisissä hankkeissa, yhteistyöryhmissä ja työelämän yliopettajuuksien avulla.

Osaamista ja toimintaympäristöjä tarkastellaan ajankohtaisten kehittämistarpeiden ja tutkimusilmiöiden kautta. Näitä ovat muun muassa eri ikäryhmien elämäntilanteiden erityispiirteet ja pelillisyyden hyödyntäminen osaamisen ja osallisuuden kehittämisessä. Lisäksi ryhmän kiinnostuksen kohteena ovat ennakoiva kehittäminen toimintaympäristön muutoksissa ja siihen liittyvissä osaamishaasteissa.

Ryhmän työskentely

 • Tutkimus- ja kehittämishankehakujen ideointi, suunnittelu ja toteutus
 • Asiantuntijoiden keskusteluareena
 • Temaattiset keskustelut
 • Tutkimus- ja kehittämishankkeet (ajankohtaiset asiat, asiantuntijatuki ym.)
 • Yhteisartikkelit ja muut yhteistekstit
 • Tutkimusväylien etsiminen
 • Tutkimusryhmän yhteisen teeman työstäminen ja näkyvyyden lisääminen alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti

Käynnissä olevat hankkeet

OSIRIS – älykäs erikoistuminen senioritaloudessa

HAMK hallinnoiman kuuden maan Interreg-hankkeen päätavoite on edistää älykästä, kestävää ja osallistavaa senioritalouden kehitystä Itämeren maiden alueella luomalla uutta innovaatioekosysteemiä.

Hankkeen keskeisimmät tavoitteet ovat:

 • Seniorimarkkinoilla toimivien innovatiivisten yritysten määrän lisääminen Itämeren alueella
 • Taloudellisesti kestävän innovaatiomallin luominen seniorimarkkinoille, jota voidaan soveltaa myös muilla aloilla
 • Uudet innovatiiviset tuotteet ja palvelut, joissa on hyödynnetty seniorimarkkinoiden tarpeet ja mahdollisuudet ja jotka parantavat työllistymistä ja hyvinvointia.
 • Innovaatiotoiminnan rahoitusratkaisut seniorimarkkinoilla.

Käynnissä 1.1.2019-30.6.2021

Desirable Future for Ageing People: Perspectives and Business Opportunities for the Assistive Technology

 • Yhteishanke HAMK, TTY ja Laurea
 • Päättyy 31.10.2019

Kansa-koulu- II -hanke

Kansa-koulu-II-hanke tukee määrämuotoisen kirjaamisen käyttöönottoa sote-organisaatiossa ja vahvistaa alueellisesti tarvittavaa tukea sosiaalihuollon Kanta-palveluihin liityttäessä. Hankkeen tavoitetilana on, että sosiaalihuollon asiakastietoa kirjattaessa koko Suomessa on yhtenäiset menettelytavat, jolloin sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain vaatimukset ovat siirtyneet osaksi sosiaalipalvelujen arkea.

 • Hanke on valtakunnallinen, ja siinä ovat mukana kaikki 11 sosiaalialan osaamiskeskusta, Hyvinvointialan liitto, 14 ammattikorkeakoulua ja 3 yliopistoa.
 • Hanketta koordinoi Socom
 • Hanketta toteutetaan ajalla 1.1.2018 – 31–12.2019.
 • Lisätietoa: http://www.socom.fi/kansa-koulu/

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU