Kestävä hyvinvointi ja osallisuutta edistävät palvelut

Hämeen ammattikorkeakoulu
-

Kestävä hyvinvointi ja osallisuutta edistävät palvelut

Kestävä hyvinvointi ja osallisuutta edistävät palvelut

Tutkimusryhmien tavoitteena on yksilöiden ja väestöryhmien kestävä hyvinvointi sekä osallisuuden edistäminen.

​Kestävää hyvinvointia voi edistää tarkastelemalla hyvinvointia kokonaisvaltaisesti ja monialaisesti, tarjoamalla yksilöille ja yhteisöille vaikutus- ja osallistumismahdollisuuksia. Näiden toteuttamiseksi tarvitaan myös uudenlaista osaamista. Näiden edistämisessä voidaan hyödyntää digitaalisia, osallistavia sekä yhteistoimintaan perustuvia ratkaisuja ja toimintatapoja.

Hyvinvoinnin tutkimus- ja kehittämisalalla toimii kolme tutkimusryhmää:

 • Hyvinvoinnin palvelumuotoilu –tutkimusryhmä
  Tutkimusryhmää johtaa yliopettaja Merja Salminen
 • Osallisuudessa toteutuvat hyvinvointipalvelut –tutkimusryhmä
  Tutkimusryhmää johtaa yliopettaja Katja Valkama
 • Uudistuva osaaminen ja organisaatiot -tutkimusryhmä
  Tutkimusryhmää johtaa tutkijayliopettaja Päivi Sanerma

Tutkimusryhmät suunnittelevat ja toteuttavat työelämälähtöisiä tutkimus- ja kehittämishankkeita yhdessä kumppaniemme kanssa. Toiminnalla vastataan yhteistyössä kumppaneiden kanssa hyvinvointialan tulevaisuuden kysymyksiin esimerkiksi digitalisaation, sosiaalisen vastuun ja yhteiskunnan eheyden edistämiseksi. Yhteisten ratkaisujen ja uusien ideoiden avulla kehitetään myös sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten tulevaisuuden osaamista.

Toiminnan periaatteisiin kuuluu tutkimus- ja kehittämistoiminnan integroiminen opetukseen. Opiskelijamme voivat jo opintoihinsa hakuvaiheessa hakea mukaan tutkimusryhmien toimintaan.

 

Hyvinvoinnin palvelumuotoilu

Tutkimusryhmä

 • Merja Salminen (tutkimusryhmän vetäjä)
 • Päivi Homan-Helenius
 • Päivi Mäntyneva
 • Paula Rantamaa
 • Sari Rämö

Tutkimusteemat

 • Asiakas- ja palveluohjaus
 • Hyvinvointipalveluiden asiakaslähtöinen yhteiskehittely ja hyvinvoinnin muotoilu
 • Sosiaalista osallisuutta edistävät luovat, luontolähtöiset ja toiminnalliset menetelmät

Osallisuudessa toteutuvat hyvinvointipalvelut -tutkimusryhmä

Tutkimusryhmä

 • Katja Valkama (tutkimusryhmän johtaja)
 • Tiina Mäenpää
 • Terhi Kaisvuo
 • Outi Välimaa
 • Paula Hakala

Tutkimusryhmän kokoonpano vaihtelee mm. tutkimus- ja kehittämishankkeiden mukaan.

Tutkimusryhmä on osallisuudessa toteutuvien hyvinvointipalvelujen tutkimisesta ja kehittämisestä kiinnostuneiden asiantuntijoiden, kumppaneiden ja opiskelijoiden muodostama tiimi. Erityisesti ryhmässä tutkitaan ja kehitetään osallisuuden toteutumista ja sen edistämistä hyvinvointipalvelujen kontekstissa.

Ryhmän perusajatus lähtee siitä, että hyvinvointipalveluja tulee kehittää osallisuudessa asiakkaiden kanssa, unohtamatta kuitenkaan ammattilaisia ja palvelujärjestelmien rakenteiden näkökulmaa.

Osallisuutta tarkastellaan erilaisten teemojen näkökulmasta. Jokaisen teeman sisällä on digitalisaation ja teknologian tarkoituksenmukainen edistäminen.

Tutkimus- ja kehittämisteemoja

 • Palvelujen ja asiakasprosessien kehittäminen osallisuudessa
 • Eri ikäisten tavoitteellinen toiminta- ja/tai työkyvyn edistäminen, ylläpitäminen ja tukeminen
 • Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä ennaltaehkäiseminen ja varhainen tukeminen
 • Yksilön, perheiden ja yhteisön tukeminen vaikeissa elämäntilanteissa kansallisesta ja globaalista näkökulmasta

Tutkimusryhmän tavoitteena on työskennellä yhdessä kumppanien kanssa, kehittää osaamista systemaattisesti, toimia ja kehittyä kansainvälisillä areenoilla, hyödyntää ja ymmärtää digitaalisuutta ja digitalisaatiota sekä toteuttaa monipuolista työelämäyhteistyötä. Tutkimusryhmässä toteutetaan työelämälähtöistä tutkimusta ja aluevaikuttavuutta. Ryhmän tavoitteet konkretisoituvat mm. seuraavalla tavalla:

 • Tutkimus- ja kehittämishankehakujen ideointi, suunnittelu ja toteutus yhteistyössä HAMKin asiantuntijoiden, työelämä- ja korkeakoulukumppaneiden ja opiskelijoiden kanssa
 • Asiantuntijoiden, kumppaneiden ja opiskelijoiden yhteinen keskusteluareena ajankohtaisissa kysymyksissä (teoreettisista keskusteluista käytäntöön ja edelleen käytännön kysymyksiin tutkimus- ja kehittämishankkeissa)
 • Julkaisujen tuottaminen alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti

Uudistuva osaaminen ja organisaatiot

Tutkimusryhmä

 • Päivi Sanerma
 • Hanna Naakka
 • Leena Packalén
 • Paula Vikberg-Aaltonen
 • Marina Weck
 • Katja Valkama

Tutkimusryhmän kokoonpano voi vaihdella hankkeiden mukaan. Opiskelijat voivat osallistua työskentelyyn opinnäytetöiden tai projektiopintojen kautta.

Tutkimusryhmä on hyvinvointipalvelujen tutkimisesta ja kehittämisestä kiinnostuneiden asiantuntijoiden, kumppaneiden ja opiskelijoiden muodostama tiimi. Erityisesti ryhmässä tutkitaan ja kehitetään hyvinvointialan henkilöstön osaamis- ja koulutusrakenteita uudistuvassa toimintaympäristössä.

Ryhmän toiminnan keskeisenä ajatuksena on, että osaamista ja organisaatioiden toimintaa kehitetään yhteistyössä palvelujen käyttäjien ja organisaatioiden toimijoiden kanssa. Tämä toteutuu kansallisissa ja kansainvälisissä hankkeissa, yhteistyöryhmissä ja työelämän yliopettajuuksien avulla.

Osaamista ja toimintaympäristöjä tarkastellaan ajankohtaisten kehittämistarpeiden ja tutkimusilmiöiden kautta. Näitä ovat muun muassa eri ikäryhmien elämäntilanteiden erityispiirteet ja pelillisyyden hyödyntäminen osaamisen ja osallisuuden kehittämisessä. Lisäksi ryhmän kiinnostuksen kohteena ovat ennakoiva kehittäminen toimintaympäristön muutoksissa ja siihen liittyvissä osaamishaasteissa.

Ryhmän työskentely

 • Tutkimus- ja kehittämishankehakujen ideointi, suunnittelu ja toteutus
 • Asiantuntijoiden keskusteluareena
 • Temaattiset keskustelut
 • Tutkimus- ja kehittämishankkeet (ajankohtaiset asiat, asiantuntijatuki ym.)
 • Yhteisartikkelit ja muut yhteistekstit
 • Tutkimusväylien etsiminen
 • Tutkimusryhmän yhteisen teeman työstäminen ja näkyvyyden lisääminen alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU