Pedagogiikassa hyödynnettävät digitaaliset ratkaisut - Hämeen ammattikorkeakoulu
Pedagogiikassa hyödynnettävät digitaaliset ratkaisut
Mies virtuaalilasit päässä
Mies virtuaalilasit päässä

Pedagogiikassa hyödynnettävät digitaaliset ratkaisut

Digitaalisia ratkaisuja jatkuvan oppimisen tueksi

Pedagogiikassa hyödynnettävät digitaaliset ratkaisut -tutkimusalue tuottaa tutkittua tietoa digitaalisuuden hyödyntämisestä korkeakouluissa, ammatillisessa koulutuksessa ja työelämässä. Tulevaisuudessa teknologialla tulee olemaan yhä suurempi rooli opetus- ja koulutustoiminnassa. VR- ja AR -teknologia on yksi tärkeimmistä uusista innovaatioista teknologian saralla. Toimintamme tavoitteena on kehittää ja tutkia uusien teknologioiden hyödyntämistä koulutuksessa ja arvioida osaamisen kehittymistä sekä oppimiskokemusta hyödyntämällä tutkimusmenetelmiä monipuolisesti erityisesti painottaen oppimisanalytiikkaa kaikissa projekteissa. Tutkimus- ja kehitystoimintaa tehdään tiiviissä yhteistyössä HAMK Edu -tutkimusyksikön kanssa. Tutkimusalue on aloittanut toimintansa syksyllä 2020. Sen tavoitteena on yhdistää HAMK Edun vahva osaaminen ammatillisesta koulutuksesta ja jatkuvasta oppimisesta sekä HAMK Smartin teknologiaosaaminen, erityisesti pelimoottoreissa.

Tutkimusalueen toiminnasta ja tuloksista hyötyvät oppijat, opettajat, kouluttajat ja johtajat korkeakouluissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, kaupungeissa, kunnissa ja yrityksissä kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Nainen VR-lasit päässä
Pelillistämisen ja virtuaalitodellisuuden hyödyntäminen opetuksessa on lisääntynyt huomattavasti. Meillä sitä on on tutkittu muun muassa hoitotyön opetuksen näkökulmasta. Virtuaalitodellisuus hoitotyön opetuksessa: pelipedagogiikan malli -artikkeli / HAMK Unlimited.

 

KÄYNNISSA OLEVAT HANKKEET

DIGITEKO –  Digiosaamisen ja työhyvinvoinnin vahvistaminen kotihoidossa -hankkeen keskeisenä tavoitteena on tuottaa ja vahvistaa työhyvinvointia ja digitaalista osaamista kotihoidon toimintaympäristössä. Hankkeen tarkoituksena on suunnitella Kotihoitoon digitaalinen työhyvinvointikartta vahvistamaan kotihoidon henkilöstön digitaalista osaamista, työntuottavuutta ja työhyvinvointia sekä vahvistamaan kotihoidon kykyä olla houkutteleva työpaikka alan osaajille. Lisäksi hanke vahvistaa henkilöstön pysyvyyttä ja houkuttelevuutta uudistuvan yksilöllisen ja yhteisöllisen osaamisen kautta. Hankkeen avulla tuotetaan työväline, näyttöön perustuva tietoalusta sekä osaamista kotihoidon uudistuvien palveluiden ratkaisuihin huomioiden muuttuva kotihoidon toimintaympäristö ja sen asettamat vaatimukset.

UUDO – Uusille Urapoluille DigiSote-osaamisella -hankkeen päätavoitteena on vahvistaa sote-alan ammattilaisten sotedigi-osaamista digitalisaation tuoman muutoksen seurauksena. Sotedigi-osaamisen vahvistuminen laajentaa työelämässä toimivien uramahdollisuuksia sekä antaa mahdollisuuden työelämän ulkopuolella olevien ammattilaisten kiinnittymiseen takaisin työelämään. Hankkeessa tuotetaan sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisesti hyödynnettävä erikoistumiskoulutus: Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä (30 op.). Tarkoituksena on myös nostaa sote-alan kiinnostavuutta alalla toimivien ja alasta kiinnostuneiden toimijoiden keskuudessa, jotta voitaisiin vähentää sote-alaa uhkaavaa työvoimapulaa.

UTELIAS 1.0 – Uusista teknologioista intoa oppimiseen ja opettamiseen edistää digitalisaatiota ja uusien teknologisten ratkaisujen hyödyntämistä toisen asteen ja vapaan sivistystyön opetuksessa ja oppimisessa. Hanke hälventää uusien teknologioihin liittyviä pelkoja, madaltaa niiden opetuskäyttöön liittyviä esteitä sekä pyrkii lisäämään sekä naisten että miesten kiinnostusta uusia teknologioita kohtaan. Hankkeessa yhdistetään Hämeen ammattikorkeakoulun teknologiaosaaminen ja pedagoginen osaaminen sekä toisen asteen oppilaitoksissa jo tehty kehittämistyö toisen asteen oppimisratkaisujen uudistamiseksi Kanta-Hämeen alueella. Hankkeen tavoitteena on lisätä toisen asteen ja vapaan sivistystyön opettajien ja ohjaajien tietoisuutta uusista teknologioista ja virtuaalisista oppimisympäristöistä, kuten ohjelmistoroboteista, VR/AR-teknologioista, oppimis- ja osaamisanalytiikasta sekä pelimoottoreista sekä näiden soveltamisesta toisen asteen opinnoissa.

PÄÄTTYNEET HANKKEET

Taitopaja -hanke tukee koulutuksesta ja työelämästä syrjään jääneitä nuoria kolmeportaisen ohjausmallin avulla. Malli tarjoaa nuorille väylän ei koulutuksiin ja ammatteihin.

Mysteeri 24/7 -hankkeessa kehitetään virtuaalinen pakopeli nuorille ja nuorille aikuisille ammatillisen kuntoutuksen tueksi. Peli tarjoaa mahdollisuuden ammatissa toimimisen edellyttämien keskeisten taitojen harjoittelemisen. Peliä voivat hyödyntää nuorten ammatillista kuntoutusta järjestävät tahot. Lisäksi peliä voidaan hyödyntää oppilaitoksissa. Kuntoutuksen asiantuntijat hyötyvät pelistä, sillä se tarjoaa innovatiivisen digitaalisen työkalun kuntoutuksen tueksi.

NUOTTI-valmennuksen toteutuminen -tutkimuksen tarkoituksena on kuvata ja selvittää Kelan kuntoutuspalvelun NUOTTI-valmennuksen toteutumista asiakkaan, kuntoutuksen palveluntuottajan ja kuntoutukseen ohjaavan tahon näkökulmasta. Tavoitteena on kehittää NUOTTI-valmennusta edelleen vastaamaan paremmin kohderyhmän tarpeita.

VATTU -projektissa on kehitetty VR-koulutussovellus pelimoottoriteknologiaa ja asiakasyrityksen 3D CAD-malleja hyödyntäen. Tutkimus tuottaa tietoa VR-koulutussovelluksen käyttäjäkokemuksesta ja hyväksyttävyydestä opetusmenetelmänä huoltotoimenpiteen kouluttamiseen. VR-koulutussovelluksen kehittämisessä asiakasnäkökulman ymmärtäminen on tärkeää, jotta tuote vastaa asiakastarpeeseen. Loppukäyttäjien kokemuksia sovelluksen käytettävyydestä ja hyödyllisyydestä voidaan hyödyntää tuotteen edelleen kehittämisessä.

SotePeda 24/7 -hankkeessa on tuotettu digitaalista oppimismateriaalia sosiaali- ja terveysalan digitalisaatio-osaamisen kehittämiseen. Hankkeen rahoittajana toimii OKM. Materiaalit löytyvät AOE.fi:stä ja DigiCampuksesta.

Rosqvist, K., Koivisto, J-M., Vierula J. & Haavisto, E. (2022) Instrumets Used in Graduating Nursing Students’ Exit Exams: An Integrative Review. Contemporary Nurse, DOI: 10.1080/10376178.2022.2085593

Romppanen, T., Koivisto, J-M., Nykänen, K., Maunula, J., Koskela, K., Varjonen, K. & Kauhanen, E. 2022.  Learning Life – Mysteeri 24/7. Virtuaalinen pakopeli nuorten ammatilliseen kuntoutukseen ja ohjaukseen. Kuntoutusta kehittämässä 32, 2022. Helsinki, Kela.

Juvonen, S., Koivisto, J-M., Toiviainen, H. 2022. Knowledge creation for the future of integrated health and social services: Vague visions or an expansion of activity? Learning, Culture and Social Interaction.

Varjonen, K., Kauhanen, E., Ahonen, J., Nykänen, K., Koivisto, J-M & Romppanen, T. 2022. Virtuaalinen pakopeli osaksi Laurea-ammattikorkeakoulun sosionomiopintoja. Laurea Journal, 2.2.2022.

Maunula, J. & Koivisto, J-M. 2022. Pelit voivat ehkäistä myös syrjäytymistä. HAMKilaista tutkimusta -blogi 1.2.2022.

Varjonen, K., Kauhanen, E., Nykänen, K., Koivisto, J-M & Romppanen, T. 2022. Virtuaalinen pakopeli on uusi työväline sosiaalialalle. Sosiaalinen Tekijä -blogi 11.1.2022.

Learning Life – Mysteeri 24/7, virtual reality escape game. Oculus Quest store, 2021.

Learning life – Mysteeri 24/7, virtual reality escape game, Steam, 2021.

Rantalaiho, N., Peltola, M., Maunula, J. & Koivisto, J-M. 2021. Mikä Mysteeri? Hämeenlinnan kaupunki. Blogi 20.9.2021.

Koivisto, J-M., Haavisto, E., Kaipia, A. J., Saarinen, I. H., & Multisilta, J. 2022. The Effects of Gamification on Nurse Work Motivation. In O. Bernardes, V. Amorim, & A. Moreira (Ed.), Handbook of Research on Cross-Disciplinary Uses of Gamification in Organizations (pp. 262-276). IGI Global.

Korhonen, A-M., Koivisto, J-M. & Ryymin, E. (2021). Vocational Student Teachers’ Perspectives of Pedagogical Infrastructure Components of First Aid Simulation Games. HAMK Unlimited Journal, 10.12.2021.

Romppanen, T., Maunula, J. & Nykänen, K. 2021. Yhdessä pelittää – pedagogisen digiosaamisen kehittäminen Mysteeri 24/7 -hankkeessa. Teoksessa Dahl, P., Rajander, T., Saari, M. (toim.) Pedagoginen toimintamalli 2022 – cKAMK 2.0. Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Raportteja ja selvityksiä,  Kajaanin ammattikorkeakoulu oy.
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/508415/KAMK_julkaisu_B_cKAMK%202.0_FINAL.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Koivisto, J-M., Nykänen, K. & Romppanen, T. (2021). Designing and developing virtual escape game for vocational rehabilitation. The 26th Finnish National Conference on Telemedicine and eHealth “eHealth in a Lifecycle” 7. – 8.10.2021, Oulu, Finland.

Kuuluvainen, S., Heinonen, S., Koivisto, J-M., Nykänen, K. & Romppanen, T. (2021). Yhteispelillä syntyy virtuaalinen pakopeli ammatilliseen kuntoutukseen. HAMK Unlimited Journal 2.9.2021.

Maunula, J. & Koivisto, J-M. Pilotoinnin merkitys pelinkehitysprojektissa – Case Mysteeri 24/7. Hamk Smart -blogi 2.7.2021.

Koivisto J-M., Multisilta, J. & Haavisto, E. 2021. Surgical nurses’ experiences with intrinsic work motivation: a focus on autonomy, competence and relatedness. Hoitotiede, 33(2), 102-111.

Havola, S., Haavisto, E., Mäkinen, H., Engblom, J. & Koivisto, J-M. (2021). The effects of computer-based simulation game and virtual reality simulation in nursing students’ self-evaluated clinical reasoning skills.  Computers, Informatics, Nursing.

Maunula, J., Koivisto, J-M., Nykänen, K. & Romppanen, T. 2021 Pelisuunnittelu pähkinänkuoressa, case Mysteeri 24/7. Hamk Smart -blogi 6.4.2021.

Koivisto, J-M., Välimaa, O., Hakala, P., Koskinen, R. & Naakka, H. 2021 NUOTTI-valmennus osana nuorten elämää – tutkimuksen kohteena valmennuksen toteutus. HAMK Smart -blogi 1.3.2021.

Koivisto, J-M. 2021, Simulaatiopelit ovat tehokkaita oppimismenetelmiä hoitotyön koulutuksessa. Hamk Smart -blogi 27.1.2021.

Koivisto, J-M., Rosqvist, K., Buure, T., Engblom, J. & Haavisto, E. 2020 The effectiveness of a simulation game on nursing students’ self-evaluated clinical reasoning skills: A quasi-experimental study. Hoitotiede, 32 suppl, 36-45.

Mäkinen, H., Haavisto, E., Havola, S. & Koivisto J-M. 2020 User experiences of virtual reality technologies for healthcare in learning: An integrative review. Behaviour & Information Technology.

Talman, K., Vierula, J., Kanerva, A-M., Virkki, O., Koivisto, J-M. & Haavisto, E. 2020 Instruments for assessing reasoning skills in higher education: a scoping review. Assessment and Evaluation in Higher Education.

Havola, S., Koivisto, J-M., Mäkinen, H. & Haavisto, E. 2020 Game elements and instruments for assessing nursing students’ experiences in learning clinical reasoning by using simulation games: An integrative review. Clinical Simulation in Nursing, 46, 1-14.

Ahonen O., Id-Korhonen A., Juvonen S., Koivisto J-M., Kuosa P., Pekkarinen V., Pöyry-Lassila P., Rintala T., Ruotsalainen A., Sihvo P. & Viljanen J. (Eds.) 2020 Vahvista SoteDigi- osaamistasi 24/7!, Laurea-ammattikorkeakoulu.

Maijala, V. & Koivisto, J-M. 2020 Monitoimijuusosaaminen opetussuunnitelmien ilmentämänä sosiaali- ja terveysalalla. Teoksessa Salminen-Tuomaala, M., Hallila, J., Saarikoski, S., Tapio, T. (toim.) Tietoa, taitoa ja teknologiaa – kehittämispolkuja sosiaali- ja terveysalalla. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Raportteja ja selvityksiä, Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

Mäkinen, H., Havola, S. & Koivisto, J-M. 2020 Virtuaalitodellisuus hoitotyön opetuksessa: pelipedagogiikan malli. HAMK Unlimited Journal 7.9.2020.

Maijala, V. & Koivisto, J-M. 2020 Hyvät käytännöt asiakaslähtöisten ja monitoimijaisten palvelujen kehittämisessä. HAMK Unlimited Journal 21.1.2020.

Koivisto, J-M., Laurila, M., Maijala, V., Nieminen, S., Ojala, K., Tamminen, P. & Tolonen, T. 2020. Monitoimijuus kehittämisyhteisössä työkalupakki.

Kauhanen, E., Varjonen, K., Nykänen, K., Koivisto, J-M. & Romppanen, T. 2020 Mysteeri 24/7 -hankkeen opinnollistaminen opetti epävarmuuden sietokykyä. Laurea Journal 26.6.2020.

Salovaara-Hiltunen, M., Heikkinen, K. & Koivisto, J-M. 2019 User experience and learning experience in a 4D virtual reality simulation game. International Journal of Serious Games, 6(4), 49-66.

Koivisto J-M. 2019 Digital Simulations in Healthcare Education. Encyclopedia of Education and Information Technologies. Springer, Cham. Online ISBN 978-3-319-60013-0

Koivisto, J-M., Koskinen, R., Tamminen, P. & Välikangas, K. 2019 SotePeda 24/7 -hanke vastaa Kanta-Hämeen sosiaali- ja terveysalan muutokseen. HAMK Unlimited Professional 10.12.2019. ISSN 2343-4694.

Koivisto, J-M. 2019 Simulation games and virtual reality promoting safe patient care. HAMK Unlimited Journal 6.5.2019. This article was originally published as Simulaatiopelit ja virtuaalitodellisuus potilasturvallisuuden edistäjinä in Finnish in April 2019.

Koivisto, J-M. 2019 Simulaatiopelit ja virtuaalitodellisuus potilasturvallisuuden edistäjinä. HAMK Unlimited Journal 1.4.2019. ISSN 2343-4708.

Koivisto, J-M. & Niskanen, M. 2019 ”Paras päivä ikinä” – oppilaat kehittämässä luontoliikuntapäivää. HAMK Unlimited Professional. ISSN 2343-4694.

Koivisto, J-M., Holopainen, K., Havola, S. & Mäkinen, H. 2019 Voiko virtuaalitodellisuudessa oppia? Blogi 29.5.2019. SotePeda 24/7.

Nieminen, S., Maijala, V., Laurila, M., Ojala, K., Tamminen, P., Tolonen T. & Koivisto, J-M. 2019 Sanoitetaan monitoimijuutta – moniammatillisuus, monialaisuus ja monitoimijuus toimialojen diskurssien pyörteessä. Blogi 17.4.2019. SotePeda 24/7.

Koivisto, J-M., Lammi, M., Laurila, M., Maijala, V., Nieminen, S., Sanerma, P. & Viitala, E. 2019 Tulevaisuus on jo täällä – kumppanuudella kohti yhteistyötä. Blogi 30.1.2019. SotePeda 24/7.

Ahonen, O., Id-Korhonen, A., Juvonen, S., Kinnunen, U-M., Koivisto, J-M., Koski, A., Koskinen, R., Laakkonen, T., Paldanius, M., Poikela, P., Pöyry-Lassila, P., Rajalahti, E., Romppanen, T., Sanerma, P., Sirviö, T., Säätelä, S., Vesterinen, O. & Värri, A. 2018 Health and Social Care Needs Multidisciplinary Competences. Laurea Journal 29.10.2018.

 • Jessi Maunula
 • Jessi Maunula
 • Sovelluskehittäjä
 • Puh. +358 50911 4034
 • Pedagogiikassa hyödynnettävien digitaalisten ratkaisujen pelisuunnittelu, sovelluskehitys ja sovellusten testaaminen loppukäyttäjillä

Yhteistyössä HAMK Edu

  • Henry Paananen
  • Henry Paananen
  • Kehittämispäällikkö, HAMK Edu
  • Puh. +358 50320 7950
  • Koulutusteknologia, oppimisanalytiikka, digitaaliset osaamismerkit ja digitaaliset ympäristöt