Pk-yritykset ja digitaalisuus

Hämeen ammattikorkeakoulu
-

Pk-yritykset ja digitaalisuus

Pk-yritykset ja digitaalisuus

Suomen talouskasvu ja uudet työpaikat syntyvät yhä useammin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. HAMKin Älykkäät palvelut –tutkimusyksikkö kehittää pk-yritysten innovatiivisuutta ja digitaalisuutta yhdessä yritysten ja niiden henkilöstön kanssa.  Tavoitteena on kehittää pk-yritysten toimintaa, jotta yritykset voivat antaa parhaan panoksensa työllisyyden, innovaatioiden, investointien ja uusien menestystarinoiden luomiseksi.

Pk-yritysten innovatiivisuus ja integroidut palvelut ryhmällä on tällä hetkellä yritysten työyhteisön kehittämiseen, yrittäjyyteen ja matkailuun liittyviä projekteja.

Soveltavan tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa tarkastellaan erityisesti yritysten digitaalisia kyvykkyyksiä DigiCoach-hankkeen (EAKR) puitteissa (www.hamk.fi/digicoach). Pk-yritysten perusvalmiuksien lisäämistä erityisesti myönteisten digialoittelijoiden keskuudessa tavoitellaan DigiReWork-hankkeen (ESR) valmennusosiossa (www.hamk.fi/digirework).

Tutkimusryhmä

 

Projektit ja hankkeet

DigiTrail

#digitrailfinland

www.hamk.fi/digitrail

DigiTrail -hankkeessa kehitetään Kanta-Hämeen luontoreittien saavutettavuutta ja näkyvyyttä erityisesti digitaalisuuden keinoin. Hanke on saanut rahoituksen Euroopan maaseudun kehittämisen maaseuturahastosta. Hankkeen päätavoite on kartoittaa ja suunnitella laatukriteerit täyttävät luontoreitit olemassa olevia ja ylläpidettyjä reittejä pitkin myös kansainvälistä matkailijaa ajatellen. Hankkeessa tuotetaan videoita, valokuvia, 360kuvia ja -videoita. Näitä materiaaleja voivat alueen matkailutoimijat myös hyödyntää omassa toiminnassaan. Tämän lisäksi luontoreitit viedään digitaalisille karttapohjille. Kartoille merkitään reitin varrella ja sen läheisyydessä olevat nähtävyydet ja palvelut, kuten laavut, käymälät, vesipisteet, majoituspalvelut, ravintola- ja kahvilapalvelut, opaspalvelut, välinevuokrapalvelut jne. Nähtävyyksien ja palveluiden lisäksi reitit teemoitetaan ja kehitetään niiden ympärille kävijää aktivoivaa tekemistä ja tietoutta. Näitä ovat esim. Metsäjoogaharjoitteet, selviytysmistaidot metsässä, tietous suomalaisen metsän marjoista ja sienistä tai vaikkapa kiehtovia tarinoita alueelta ja kylistä. Nämä kaikki tiedot tullaan liittämään myös kehitteillä olevaan mobiilisovellukseen (Android laitteille), joka tulee toimimaan auton navigaattorin tavoin, mutta metsässä luontomatkailijalle. Sovellukseen ja reittien varsille ja niiden läheisyyteen toivotaan kaikkien halukkaiden matkailualan toimijoiden ja yrittäjien näkyvyyttä.

DigiReWork

www.hamk.fi/digirework

 • DigiReWork-hankkeen tarkoituksena on tarjota digivalmennuksia ja –työpajoja pk-yritysten henkilöstölle ja erityisesti yli 54-vuotiaille. Hanke on käynnissä 1.9.2015-30.6.2018. Hankkeen toimenpiteet on suunnattu valmistavan teollisuuden ja matkailun pk-yrityksille, jotka ovat alueen kärkialat.
 • Yrityksen suurin voimavara on henkilöstö ja henkilöstön digiosaamisella ja asenteella uuden oppimiseen on suuri vaikutus henkilöstön hyvinvointiin. Hankkeen tavoitteena on edistää pk-yritysten henkilöstön digiosaamista, joka lisää yritysten kilpailukykyä sekä henkilöstön työhyvinvointia.
 • Työpajat ja valmennukset kehittävät henkilöstön digivalmiuksia eli lisätään tietoa ja taitoa aihepiiristä. Ymmärrys digitalisaatiosta, digitaalisista välineistä, niiden vaikutuksesta työtehoon ja työnmielekkyyteen edistävät asenteiden muutosta ja uuden oppimista. Uusien työnteon tapojen omaksuminen helpottuu ja muutosvastarinta vähenee henkilöstön osaamisen lisääntyessä.
 • Digitaalisuusedistääkokonaisuudessaanyrityksentyöntehokkuutta ja kilpailukykyä. Henkilöstönsaaminenmukaan ja positiivinenasennemuutokseen on keskeinenyrityksentoiminnan ja henkilöstönhyvinvoinninkannalta.

Innostu työssä!

www.hamk.fi/innostu

Innostu työssä -hankkeen tavoitteena on vahvistaa Kanta-Hämeen mikro- ja pk-yritystentyöyhteisöjen ilmapiiriä. Jokaiselle mukaan tulevalle yritykselletoteutetaan yrityskohtaiset työhyvinvoinnin kehitysprosessit.Innostu työssä! – hankkeessa vahvistetaan yritysten työntekijöiden motivaatiota, innostusta ja työhyvinvointia.

Hankkeessa keskitytään:

 • Organisaation uusiutumiseen ja henkilöiden työhyvinvoinnin kehittämiseen sekäuuden oppimiseen
 • Vuorovaikutuksellisuuden ja keskinäisen luottamuksen kehittämiseen

Let’s Go Tavastia

www.hamk.fi/lets-go-tavastia

Let’s Go Tavastia! on Kanta-Hämeen matkailun kehittämiseen liittyvä hanke. Hankkeen tavoitteet ovat:

 • Kanta-Hämeen matkailullisten kärkien kirkastaminen
 • Kielivalinnat, markkinointipilotit sekä gotavastia.fi –sivuston kehittäminen
 • Kv-valmennus yrityksille
 • Vaikuttavuusarviointi
 • Western Lakeland yhteistyön kehittäminen

Matkalla kasvuun -yhteistyöhanke

www.hamk.fi/matkalla-kasvuun

Matkalla kasvuun -hankkeessa kehitetään Kanta-Hämeen matkailuyritysten toimintaa. Hanke on saanut rahoituksen Euroopan maaseudun kehittämisen maaseuturahastosta. Hankkeessa tehdään yhteistyötä Visit Finland -toimijoiden kanssa. Matkailuyritykset pääsevät laatutonni-valmennukseen sekä lukuisille tutustumiskäynneille ja opintomatkoille. Lisäksi hankkeessa suunnitellaan uusia matkailutuotteita. Kestävästä kehityksestä kiinnostuneet yritykset pääsevät myös mukaan resurssiviisauskartoituksiin ja saavat kehittämisehdotuksia toimintaansa. Mukana on 33 yritystä Forssan, Hämeenlinnan ja Riihimäen seuduilta.

DigiCoach

www.hamk.fi/digicoach
www.digikunto.fi

 • DigiCoach-hankkeen tarkoituksena on tarjota valmennuksia pk-yrityksille digitaalisesta liiketoimintaosaamisesta. Hanke on käynnissä 1.7.2015-30.6.2018. Hankkeen kohderyhmäksi on valittu pk-yritykset maakunnan kärkialoilta eli valmistavan teollisuuden ja matkailun alalta.
 • Digitaalisuus haastaa yrityksen käytänteitä, asettaa uusia vaatimuksia toiminnalle ja asiakaspalvelulle, vaatii nopeaa reagointia yrityksiltä muutoksen keskellä. Digimuutoksen eteen on tehtävä töitä ja tähän erityisesti pk-yritykset tarvitsevat tukea.
 • Hankkeen valmennus kokonaisuuksien avulla tarjotaan uutta tietoa, käytännön apua ja ratkaisua, sekä verkostoitumista ja uusia kumppanuuksia alueen yrityksille. Digimuutos edellyttää digijohtamiskyvykkyyttä yritysjohdolta ja yrittäjiltä. Valmennukset on suunnattu erityisesti kasvu- ja kansainvälistymishakuisille yrityksille, joka suhtautuvat myönteisesti digitaalisuuden hyödyntämiseen liiketoiminnassa.

WhatsUP

www.hamk.fi/whatsup

WhatsUP-hankkeessa toteutetaan 150 ketterää kokeilua sekä uudenlaista verkostoyhteistyötä.

Hankkeen tavoitteet:

 • Kokeilut: Kanta-Hämeen alueella toimivien yritysten auttaminen helppojen, halpojen ja nopeiden liiketoimintakokeilujen kautta.
 • Verkosto: Uudenlaisen osaamisverkoston rakentaminen Kanta-Hämeen alueelle, jota paikalliset yrittäjät voivat hyödyntää liiketoimintansa kehittämisessä.

VENLA – koulutusta verkossa ja langattomasti

Hankkeen tavoitteena on lisätä kanta- ja päijät-hämäläisten yrittäjänaisten valmiuksia liiketoiminnan kasvattamiseen. Hankkeessa kehitetään kaksi joustavaa toimintamallia:

1) Ketterä koulutuskokonaisuus (HAMK)
2) Digiliiketoiminnan Taskukoulu (LAMK)

Hankkeen toiminta-aika on 1.9.2018 – 31.12.2020. Päätoteuttaja on HAMK ja osatoteuttaja LAMK. Hanke on Euroopan sosiaalirahaston osarahoittama.

Tutkimukset

Tällä sivulla julkaistaan tutkimusryhmässä tehtyjä opinnäytetöitä, raportteja, tutkimuksia ja artikkeleita.

Lue blogejamme:

https://blog.hamk.fi/yrittajyys/
https://blog.hamk.fi/matkailu/

Opinnäytetyöt

Merita Rinta-Laulaja: Digitaalisen markkinointiosaamisen tarpeet mainosalalla (2015)

Opinnäytetyö käsittelee digitaalista markkinointia ja sen osaamistarpeita mainosalalla. Työssään Rinta-Laulaja selvitti, millaista digitaalisen markkinoinnin osaamista mainosalalla tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa.

Tutkimuksessa selvisi, että mainosalan keskeisimpinä digitaalisen markkinoinnin osaamisalueina nähtiin toimialaosaaminen sekä kokonaisuuden hallinta. Lisäksi osaaminen voidaan jakaa neljään ydinosaamisalueeseen, joita ovat strateginen, asiakas-, teknologia- sekä sisällöllinen osaaminen, jotka kaikki tukevat toisiaan. Digitaalisen markkinoinnin osaaminen nähdään mainosalalla kriittisen tärkeänä.

Tutkimustuloksista voidaan päätellä, että mainostoimistoissa tulisi olla monia eri osaamisalueisiin erikoistuneita ammattilaisia. Heidän osaamistaan tulisi kehittää jatkuvasti, jotta selviydytään nykyajan muuttuvassa toimintaympäristössä.

Linkki opinnäytetyöhön (Theseus):

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2015121420548

Joni Kukkamäki: Avoimen datan mahdollisuudet matkailuyritysten liiketoiminnalle (2015)

Opinnäytetyössä selvitetään avoimen datan mahdollisuuksia matkailuyritysten liiketoiminnan kehittämisessä. Opinnäytetyö toteutettiin myös niin, että se voisi toimia oppaana yrityksille, jotka haluavat tutustua laajemmin avoimen dataan.

Tutkimuksessa selvisi, että matkailuyritykset eivät vielä hyödynnä digitalisaation mukana tuomia mahdollisuuksia tehokkaasti. Dataa ei kerätä omista toiminnoista riittävän tehokkaasti eikä sitä hyödynnetä riittävän hyvin. Matkailuyrityksissä avoimen datan käyttö on vielä hyvin alkutekijöissään, vaikka sillä voitaisiin saavuttaa merkittäviä hyötyjä. Suurin havaittu yksittäinen syy tälle on resurssipula, sillä matkailuyritykset ovat usein kooltaan hyvin pieniä, eikä yrittäjillä riitä resurssit muuhun kuin ydinliiketoiminnan ylläpitoon. Suomessa kuitenkin on olemassa kaikki edellytykset avoimen datan hyödyntämiselle myös liiketoiminnassa: avointa dataa on saatavilla ja sen käyttöä tukevia toimia on käynnistetty laajasti.

Linkki opinnäytetyöhön (Theseus):

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201504275166

Tutkimukset ja artikkelit

DigiReWork – Vuori, V., Okkonen, J., & Helander, N. (2018). Hyvä, paha digitalisaatio: haittoja vähentämällä kohti suurempaa hyötyä. HAMK Unlimited Professional 16.2.2018. https://unlimited.hamk.fi/yrittajyys-ja-liiketoiminta/hyva-paha-digitalisaatio/ 

DigiReWork – Vuori, V. (2018). Ajattelutavalla on merkitystä digitalisoituvaan työympäristöön sopeutumisessa. HAMK Unlimited Professional https://unlimited.hamk.fi/yrittajyys-ja-liiketoiminta/hyva-paha-digitalisaatio/

DigiCoach – Meriläinen, K., Vuori, V., Helander, N. (2017). Inter-Organizational Knowledge Sharing Barriers Within an SME Network: A Case Study. European Conference on Knowledge Management https://search.proquest.com/openview/24a6e538c0b4de5a5e2fe014285fdedd/1?pq-origsite=gscholar&cbl=1796412

DigiCoach – Enter 2016 artikkeli Meriläinen, K., Kukkamäki, J.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU