Uudistuva korkeakoulutus

Hämeen ammattikorkeakoulu
Ihmisiä auditoriossa.

Uudistuva korkeakoulutus

Uudistuva korkeakoulutus

Globalisaatio, digitalisaatio, kestävä kehitys, kansainvälistyminen, ekosysteemit – korkeakoulutus paitsi vastaa muutoksiin myös rakentaa tulevaisuuden yhteiskuntaa.

Uudistuva korkeakoulutus –tutkimusalueella haetaan tutkimuksen keinoin ratkaisuja korkeakoulutuksen mahdollisuuksiin kouluttaa tulevaisuuden asiantuntijoita, tutkijoita ja kehittäjiä.

Tutkimus- ja kehitystyössä keskeisiä teemoja ovat

  • korkeakoulupedagogiikka
  • kestävä kehitys korkeakoulujen opetus- ja tutkimustoiminnassa
  • korkeakoulutuksen eettiset kysymykset
  • laadunhallinta koulutuksen kehittämisessä.

Työskentely tapahtuu kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa, joista keskeisimpiä ovat mm. strategiset kv-kumppanit Feevele University (Brasilia), VIA University College (Tanska), ammatilliset opettajakorkeakoulut, Turun ammattikorkeakoulun korkeakoulututkimuksen ryhmä, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus.

Valtakunnallisella ammattikorkeakoulukentällä  osallistumme aktiivisesti vuosittaisen AMK-ja ammatillisen tutkimuksen päivien järjestämiseen sekä käytäntölähtöisen tutkimuksen yhdistyksen (PraBa) toimintaan. Ylläpidämme suhteita kansalliseen ja kansainväliseen tutkimusyhteisöön ja sillä on edustus Suomen korkeakoulututkimuksen seuran (Consortium of Higher Education Researchers in Finland, Cherif) hallituksessa sekä valtakunnallisen AMK-lehti/UAS Journal toimituskunnassa.

Käynnissä olevat hankkeet

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat korkeakoulutuksen kehittämishankkeet:

eAMK – Oppimisen uusi ekosysteemi

eAMK-hankkeen tavoitteena on avata ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen opintotarjonnan asteittain vuoteen 2020 mennessä. Kehitteillä oleva digitaalinen opintarjonta mahdollistaa opiskelijoille avoimen ympärivuotisen opiskelun, entistä joustavammat erikoistumis- ja ristiinopiskelumahdollisuudet oppilaitosten välillä sekä työn uudenlaisen yhteensovittamisen opiskeluaikojen lyhentämiseksi, opintopolkujen monipuolistamiseksi ja paremman työllistyvyyden turvaamiseksi. Uudet koulutusratkaisut vastaavat tulevaisuuden osaamistarpeita ja takaavat opiskelijoille sujuvat digitaaliset oppimispolut.

Opiskelijoille näkyvän muutoksen taustalla toteutetaan uudistuksia tietojärjestelmätukeen ja kehitetään oppimisanalytiikkaa hyödyntävää digiohjausta. Lisäksi toteutetaan valmennusohjelma, jotta ammattikorkeakoulujen henkilöstön digipedagoginen osaaminen vastaa uudistuvaa toimintakulttuuria. Yhteistyö käynnistyi syksyllä 2016 koko ammattikorkeakoulusektorin ja ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen kanssa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa eAMK-hankkeen toteutusta vuosina 2017-2020. Hanketta koordinoi Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Lisätietoja: 
Projektivastaava, teemakoordinaattori Jaana Kullaslahti
Puhelin +358 (0)40 587 8201
S-posti jaana.kullaslahti@hamk.fi

KOPE – ammattikorkeakoulut ja yliopistot yhdistävä korkeakoulupedagogiikan kehittämishanke

KOPE-hankkeessa tehdään korkeakoulupedagogista yhteistyötä ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen välillä. Ammatilliset opettajakorkeaoulut koordinoivat korkeakoulupedagogista toimintaa, jota suunnitellaan ja toteutetaan alueellisista korkeakoulukentän kattavissa aluetyöryhmissä. KOPE tavoittelee parempaa oppimista ja opettamista!

Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa KOPE-hankkeen toteutusta vuosina 2017-2019. Hanketta koordinoi Oulun ammattikorkeakoulu.

Lisätietoja: 
Projektivastaava Mervi Friman
Puhelin +358 (0)40 585 8203
S-posti mervi.friman@hamk.fi

Opiskelukyvyn, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen korkeakouluissa – OHO!-hanke

Hankkeella tuetaan korkeakoulutuksen saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta, sekä edistetään esteettömyyttä ja opiskelijoiden hyvinvointia lisäämällä henkilöstön saavutettavuustietämystä ja -osaamista. HAMK on mukana hankkeessa osana ESOK-verkostoa (Esteetön opiskelu korkea-asteen oppilaitoksissa -verkosto).

Hankkeen alussa ESOK-verkosto toteuttaa tiiviin, kansallisen selvityksen korkeakoulujen tämän hetken saavutettavuustilanteesta sekä korkeakoulujen kehittämistoiveista ja -tarpeista saavutettavuuden edistämiseksi. Aikaisempien selvitysten perusteella varaudutaan tukemaan henkilöstön saavutettavuusosaamista mm. tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämisessä, mutta hankkeen painopistealueet tarkennetaan selvityksen tulosten mukaan.

Hanke tuottaa korkeakouluille saavutettavuuden pedagogiset työvälineet, jotka tukevat opiskelijan hyvinvointia ja opiskelukykyä sekä henkilöstön työtä opintopolun eri vaiheissa. Kokonaistavoitteena on luoda korkeakouluille saavutettavuuskriteeristön ja -ohjelman pohja osaksi korkeakoulujen laatu-, yhdenvertaisuus- ja hyvinvointityötä. Lisäksi ESOK-verkosto on aktiivisesti mukana OHO! -hankkeen eri osahankkeiden toiminnassa saavutettavuuden edistämiseksi.

Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa OHO!-hankkeen toteutusta vuosina 2017-2019. Hanketta koordinoi Jyväskylän yliopisto.

Lisätietoja: 
Projektivastaava Päivi Pynnönen
Puhelin +358 (0)40 835 9911
S-posti paivi.pynnonen@hamk.fi

Suomen ja ruotsin kielen joustava oppiminen ja ohjaus tulevaisuuden työelämän tarpeisiin – DIGI-JOUJOU

Hankkeessa on tavoitteena on luoda kotimaisten kielten opetukseen ja ohjaukseen uutta monimuotoista ja monimediaista pedagogiikkaa. Samalla tavoitteena on kehittää määrätietoisesti kieltenopettajien digipedagogista osaamista ja luoda joustavia toteutustapoja kotimaisten kielten opetukseen ja ohjaukseen. Näissä toteutuksissa hyödynnetään digitaalisuutta ja korostetaan opiskelijan yksilöllistä oppimista.

Tavoitteena on lisäksi osallistaa kaikkia korkeakoulujen kotimaisten kielten opettajia hankkeen alusta asti uuden pedagogisen lähestymistavan kehittämiseen. Tavoitteena on myös luoda yhteistoimintamalli, jolla kieltenopettajien osaamisen kehittäminen ja hyvien käytäntöjen jakaminen varmistetaan myös hankkeen jälkeen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa DIGIJOUJOU-hankkeen toteutusta vuosina 2017-2019. Hanketta koordinoi Aalto yliopisto. HAMK toimii hankkeen ammattikorkeakoulutoimintojen koordinaattorina.

Lisätietoja: 
Projektivastaava  Taina Juurakko-Paavola
Puhelin +358 (0)40 5603141
S-posti taina.juurakko-paavola@hamk.fi

Toteemi

Toteemi-hankkeessa luodaan rakenteita ja toimintatapoja vahvistamaan korkeakouluopiskelijoiden työmarkkinoille kiinnittymistä.

Hanke toteutetaan 16 ammattikorkeakoulun ja 2 yliopiston yhteistyössä ja kaksikielisenä. Nämä osatoteuttaja-ammattikorkeakoulut ja yliopistot sitoutuvat omilla suunnitelmillaan toimimaan Toteemi-hankkeessa kehittämiskoreissa, joita ovat ”Joustavasti työssä”, ”Osaamista työstä ja työhön”, ja ”Hyvinvointi työssä oppimisessa”.

Hankkeen tuloksena on

  • luotu, jaettu ja juurrutettu ratkaisuja
  • joustaviin opintopolkuihin
  • työssä oppimiseen
  • ympärivuotiseen opiskeluun ja
  • korkeakoulun ja työelämän yhteiskehittelyyn.

Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa Toteemi-hankkeen toteutusta vuosina 2017-2019. Hanketta koordinoi Haaga-Helia ammattikorkeakoulu.

Lisätietoja: 
Projektivastaava Leena Nikander
Puhelin +358 (0)40 5877028
S-posti leena.nikander@hamk.fi

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat opettajankoulutuksen kehittämishankkeet:

OPEKE – Ammatillisen opettajankoulutuksen kehittämishanke

Valtakunnallinen OPEKE-hanke sai miltei 2,2 miljoonan euron rahoituksen ammatillisen opettajankoulutuksen kehittämiseksi ja uudistamiseksi. Hanketta koordinoi HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu ja kehittämistyötä tekevät yhteistyössä kaikki viisi ammatillista opettajakorkeakoulua sekä Taideyliopisto.

Verkostohankkeen tavoiteena on varmistaa opettajankouluttajien osaaminen jatkossakin ammatillisen koulutuksen suuren muutoksen myötä ja uudistaa ammatillisen opettajankoulutuksen jatkumoa valintaprosessien, oppimisen ja ohjauksen ja työelämäyhteyksien osalta. Kehittämisen kohteena on myös opetusharjoittelu ja ohjauksen käytänteet opettajankouluttajien, koulutuksen järjestäjien ja opiskelijoiden kanssa sekä opettajien työuran aikaisen osaamisen kehittäminen ja uramallit.

Hanke toteutetaan ajalla 1.8.2017-31.12.2019.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Jaana Muttonen
Puhelin +358 (0)50 574 5137
S-posti  jaana.muttonen@hamk.fi

Kieli- ja kulttuuritietoinen koulutus

Hankkeessa edistetään kieli- ja kulttuuritietoista opettajuutta ja opettajankoulutusta sekä lisätään osallisuutta ja yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Tätä varten luodaan opettajien, opettajaopiskelijoiden, opettajankouluttajien, ainelaitosten, normaalikoulujen ja kuntien sekä kolmannen sektorin toimijoiden verkosto, joka jakaa hyväksi koettuja toimintamalleja ja kehittää yhteisöllisesti tietoa, taito ja materiaalia tältä alata tukemaan opettajien ammatillista kehittymistä.

Hanketta koordinoi Turun yliopiston Opettajankoulutuslaitos ja lisäksi mukana on neljä muuta yliopistoa ja ammattikorkeakouluista HAMK ja Diakonia-ammattikorkeakoulu.

Lisätietoja:
Projektivastaava Marko Susimetsä
Puhelin +358 (0)40 835 2065

Toimintaa ja kohtaamisia – osallistuuden ja ihmisoikeusperustaisuuden vahvistaminen ammatillisessa opettajankoulutuksessa

Hankkeessa kehitetään toimijuutta ja osallistumista edistävää ja syrjintää ehkäisevää toimintakulttuuria, opetusta ja ohjausta ammatillisessa opettajankoulutuksessa niin, että tulevat ammatilliset opettajat osaavat tukea opiskelijoidensa toimijuutta ja tasa-arvoisia mahdollisuuksia opiskeluun ja työhön.

Hanke on viiden ammatillisen opettajakorkeakoulun yhteishanke, jota koordinoi Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. Kohderyhminä ovat opettajankouluttajat ja opettajaopiskelijat.

TAITEET TULEVAISUUDEN OPPIMISTA RAKENTAMASSA – Opettajan ammatillisen osaamisen kehittämishanke

Hankkeessa nähdään sekä peruskoulutuksen kehittäminen, että opettajan uranaikaisen osaamisen kehittäminen laaja-alaisena kokonaisuutena, jossa opettaja ei kehitä vain omaa erikoisalaansa vaan pystyy alaansa kehittävänä asiantuntijana yhä moninaisempaan ja joustavampaan yhteistyöhön muiden opettajien ja eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Tässä hankkeessa kehittämiskohteena on erityisesti taidealojen opetuksen kehittäminen, taidelähtöisen työskentelyn uudet mahdollisuudet opetuksen kehittämisessä sekä taiteiden ja eri alojen välisen yhteistyön kehittäminen.

Hanketta koordinoi Taideyliopisto ja yliopistoverkoston lisäksi HAMK on mukana ammattikorkeakouluista.

Verme 2 -Vertaisryhmämentorointi osaamisen ja yhteisöllisyyden tukena

Tavoiteena on uudistaa opettajien  perus-, perehdyttämis- ja täydennyskoulutuksen käytänteitä. Erityisesti tavoitteena on tukea työhön siirtymässä olevia opettajia työelämään siirtymisen vaiheessa.

Hankkeessa koulutetaan mentoreita ja kehitetään tutkimukseen perustuvia käytänteitä vertaisryhmämentoroinnin (verme) edistämiseksi pilotoiden opettajaksi opiskelevien ja opettajien verme-ryhmiä sekä vertaisoppimista oppilaitosjohdon tueksi, yhteistyötä varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja nuorisotyön välille ja osaamisen kehittämistä vapaassa sivistystyössä. Lisäksi edistetään monikulttuurisen kasvatuksen verme-mallia ja korkeakouluopettajien toimijuutta ja yhteisöllisyyttä tukevaa verme-mallia.

Hanketta koordinoi Jyväskylän yliopisto ja mukana on yliopistoverkoston lisäksi myös kaikki ammatilliset opettajakorkeakoulut.

Lisätietoja:
Projektivastaava Mervi Friman
Puhelin +358 (0)40 585 8203
S-posti mervi.friman@hamk.fi

Muita korkeakoulutuksen tutkimus- ja kehittämishankkeita

Steering sustainable development in higher education – how much is enough?
yhteistyössä Feevale Universityn kanssa

Enhancing education of future professionals via international collaboration – Case BEYOND – Alliance for Knowledge between Feevale University (Brazil), Häme University of Applied Sciences (Finland) and VIA University College (Denmark)
yhteistyössä Feevale Universityn ja VIA University Collegen kanssa

Ammattikorkeakoulutus tutkimuksen kohteena
yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun korkeakoulututkimuksen ryhmän kanssa

AMK-lehti/UAS Journalin toiminta korkeakoulujen välisenä verkostohankkeena
yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun korkeakoulututkimuksen ryhmän sekä Amk-lehden toimijoiden kanssa

Ammattikorkeakoulujen tki-toiminnan eettisiä kysymyksiä

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU