Uudistuva korkeakoulutus - Hämeen ammattikorkeakoulu
Uudistuva korkeakoulutus
Hämeen ammattikorkeakoulu
Ihmisiä auditoriossa.

Uudistuva korkeakoulutus

Uudistuva korkeakoulutus

Globalisaatio, kestävä kehitys, digitalisaatio, kansainvälistyminen, ekosysteemit – korkeakoulutus vastaa muutoksiin ja rakentaa tulevaisuuden yhteiskuntaa.

Uudistuva korkeakoulutus –tutkimusalueella haetaan tutkimuksen keinoin ratkaisuja tulevaisuuden asiantuntijoiden, tutkijoiden ja kehittäjien koulutukseen.

Tutkimus- ja kehitystyössä keskeisiä teemoja ovat

  • korkeakoulupedagogiikka
  • kestävä kehitys korkeakoulujen opetus- ja tutkimustoiminnassa
  • korkeakoulutuksen eettiset kysymykset
  • laadunhallinta koulutuksen kehittämisessä.

Työskentely tapahtuu kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa, joista keskeisimpiä ovat mm. strategiset kv-kumppanit Feevele University (Brasilia), VIA University College (Tanska), ammatilliset opettajakorkeakoulut, Otus (Opiskelun ja korkeakouluksen tutkimussäätiö), Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos sekä Turun ammattikorkeakoulun korkeakoulututkimuksen ryhmä.

Tutkijat osallistuvat vuosittain kotimaisiin ja kansainvälisiin korkeakoulutuksen konferensseihin, mm. AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät sekä tutkijayhteisöjen toimintaan mm. Praba (Käytäntölähtöisen tutkimuksen yhdistys) ja Cherif (Consortium of Higher Education Researchers in Finland).

ESR-rahoitteiset kehittämishankkeet:

AMKista uralle – uraseurantatiedot käyttöön

Hankkeen tavoitteena on kehittää ammattikorkeakouluille yhteinen uraseurannan toteutus sekä tiedon keräämisen, käsittelyn, analysoinnin ja raportoinnin tekniset ratkaisut. Hankkeessa lisätään ja vahvistetaan uraseurantatiedon tunnettavuutta sekä kyseisen tiedon hyödyntämistä ammattikorkeakoulutuksen työelämävastaavuuden kehittämisessä, koulutuksen suunnittelu- ja kehittämistyössä sekä opetuksessa ja ohjauksessa.

Hanke koostuu kuudesta eri työpaketista:
1. Valtakunnallisen kyselyn toteutus
2. YAMK-kyselyn pilotointi
3. Uraseurantakyselyn tulosten digitalisointi
4. Tulosten levittämiseen liittyvät koulutukset ja työpajat
5. Alumnien tavoittamisen tehostaminen
6. Valtakunnallinen verkosto uraseurantatiedon levittämiseen

Hanketta koordinoi Turun ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina toimivat HAMK, Laurea-ammattikorkeakoulu, OAMK, TAMK ja Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus. Hanke toteutetaan ajalla 1.9.2018 – 28.2.2021 ja osarahoittajana toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Lisätietoja: 
Projektivastaava Jaana Kullaslahti
Puhelin +358 (0)40 587 8201
S-posti jaana.kullaslahti@hamk.fi

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat korkeakoulutuksen kehittämishankkeet:

eAMK – Oppimisen uusi ekosysteemi

eAMK-hankkeen tavoitteena on avata ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen opintotarjonnan asteittain vuoteen 2020 mennessä. Kehitteillä oleva digitaalinen opintarjonta mahdollistaa opiskelijoille avoimen ympärivuotisen opiskelun, entistä joustavammat erikoistumis- ja ristiinopiskelumahdollisuudet oppilaitosten välillä sekä työn uudenlaisen yhteensovittamisen opiskeluaikojen lyhentämiseksi, opintopolkujen monipuolistamiseksi ja paremman työllistyvyyden turvaamiseksi. Uudet koulutusratkaisut vastaavat tulevaisuuden osaamistarpeita ja takaavat opiskelijoille sujuvat digitaaliset oppimispolut.

Opiskelijoille näkyvän muutoksen taustalla toteutetaan uudistuksia tietojärjestelmätukeen ja kehitetään oppimisanalytiikkaa hyödyntävää digiohjausta. Lisäksi toteutetaan valmennusohjelma, jotta ammattikorkeakoulujen henkilöstön digipedagoginen osaaminen vastaa uudistuvaa toimintakulttuuria. Yhteistyö käynnistyi syksyllä 2016 koko ammattikorkeakoulusektorin ja ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen kanssa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa eAMK-hankkeen toteutusta vuosina 2017-2020. Hanketta koordinoi Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

https://www.eamk.fi/fi/etusivu/

Lisätietoja: 
Projektivastaava, teemakoordinaattori Jaana Kullaslahti
Puhelin +358 (0)40 587 8201
S-posti jaana.kullaslahti@hamk.fi

KiVAKO-hankkeen tavoitteena on vahvistaa ja monipuolistaa vieraiden kielten tarjontaa korkeakouluissa. Englannin lisäksi tarvitaan työelämässä myös muiden vieraiden kielten taitoa ja kulttuurin tuntemusta edistyneellä tasolla. Hankkeessa luodaan opintoja seuraaviin kieliin: espanja, italia, kiina, korea, portugali, ranska, saksa, venäjä sekä viittomakieleen ja tandem-opintoihin.

Korkeakoulujen vieraiden kielten opintopolkutarjontaa kehitetään yhdistelemällä ja uutta luomalla valtakunnallisena ja alueellisena yhteistyönä. Tarjonta koostuu digipedagogiikan mukaisesti rakennetuista oppimispoluista A1-tasolta C1-tasolle. Osassa kieliä tuotetaan myös työelämän alakohtaisia ja kulttuurienvälisen viestinnän opintoja. Lisäksi kehitetään opiskelijan itsearviointityökalu ja verkostoja yhteistyölle tukemaan opettajien pedagogista kouluttautumista ja asiantuntijuuden kehittymistä.

KiVAKO on OKM:n rahoittama kärkihanke vuosille 2018-2020. Hanketta koordinoi Haaga-Helia ammattikorkeakoulu ja mukana on 19 ammattikorkeakoulua sekä 7 yliopistoa.

http://www.kivako.fi/

Lisätietoja:
Kirsi Korkealehto
Puh. +358 504779400
kirsi.korkealehto@hamk.fi

Jaana Kullaslahti
Puh. +358 40 587 8201
jaana.kullaslahti@hamk.fi

KOPE – ammattikorkeakoulut ja yliopistot yhdistävä korkeakoulupedagogiikan kehittämishanke

KOPE-hanke (korkeakoulupedagogiikkaa yhteistyössä) edistää pedagogista yhteistyötä ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opiskelijoiden, johdon ja muiden toimijoiden kesken. Tavoitteena on rakentaa pysyviä toimintarakenteita, joiden avulla oppimisen, ohjauksen ja opetuksen laatu paranevat. Toimintaa organisoivat ammatilliset opettajakorkeakoulut sekä Oulun yliopisto. KOPE järjestää tapahtumia ydessä muiden kehittämishankkeiden kanssa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa KOPE-hankkeen toteutusta vuosina 2017-2019. Hanketta koordinoi Oulun ammattikorkeakoulu.

KOPEn kotisivut
Facebook – Korkeakoulupedagogiikkaa yhteistyössä
KOPEn laatimat Sinivalkoiset korkeakouluoppimisen laadun linjaukset
KOPEn oppimisen huipulle teemat
Twitter – KOPE-hankkeen Twitter-sivu

Lisätietoja: 
Projektivastaava Mervi Friman
Puhelin +358 (0)40 585 8203
S-posti mervi.friman@hamk.fi

Opiskelukyvyn, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen korkeakouluissa – OHO!-hanke

Hankkeella tuetaan korkeakoulutuksen saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta, sekä edistetään esteettömyyttä ja opiskelijoiden hyvinvointia lisäämällä henkilöstön saavutettavuustietämystä ja -osaamista. HAMK on mukana hankkeessa osana ESOK-verkostoa (Esteetön opiskelu korkea-asteen oppilaitoksissa -verkosto).

Hankkeen alussa ESOK-verkosto toteuttaa tiiviin, kansallisen selvityksen korkeakoulujen tämän hetken saavutettavuustilanteesta sekä korkeakoulujen kehittämistoiveista ja -tarpeista saavutettavuuden edistämiseksi. Aikaisempien selvitysten perusteella varaudutaan tukemaan henkilöstön saavutettavuusosaamista mm. tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämisessä, mutta hankkeen painopistealueet tarkennetaan selvityksen tulosten mukaan.

Hanke tuottaa korkeakouluille saavutettavuuden pedagogiset työvälineet, jotka tukevat opiskelijan hyvinvointia ja opiskelukykyä sekä henkilöstön työtä opintopolun eri vaiheissa. Kokonaistavoitteena on luoda korkeakouluille saavutettavuuskriteeristön ja -ohjelman pohja osaksi korkeakoulujen laatu-, yhdenvertaisuus- ja hyvinvointityötä. Lisäksi ESOK-verkosto on aktiivisesti mukana OHO! -hankkeen eri osahankkeiden toiminnassa saavutettavuuden edistämiseksi.

Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa OHO!-hankkeen toteutusta vuosina 2017-2019. Hanketta koordinoi Jyväskylän yliopisto.

https://ohohanke.fi/

Lisätietoja: 
Projektivastaava Päivi Pynnönen
Puhelin +358 (0)40 835 9911
S-posti paivi.pynnonen@hamk.fi

Hankkeen tavoitteena on selvittää oppimisanalytiikan hyödyntäjien tarpeet datan keräämiselle, pilotoida ja kehittää ammattikorkeakouluissa käytettäviä digitaalisia ympäristöjä oppimisanalytiikan hyödyntäjien tarpeiden pohjalta sekä  pilotoida ja arvioida oppimisanalytiikkaa soveltavia oppimis- ja opintoprosesesseja sekä -ratkaisuja eri ammattikorkeakouluissa. Hankkeessa laaditaan suositukset oppimisanalytiikan tehokkaaseen käyttämiseen ammattikorkeakouluissa sekä lisätään ylipäätään ammattikorkeakoulujen osaamista oppimisanalytiikan edistyneessä käytössä.

Tätä opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa hanketta koordinoi TAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu ja kehittämistyössä ovat mukana on  Centria-ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu, Jyväskylän Ammattikorkeakoulu, Karelia Ammattikorkeakoulu, Lapin ammattikorkeakoulu, Oulun Ammattikorkeakoulu, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Savonia-ammattikorkeakoulu ja Turun yliopisto

Hanke toteutetaan ajalla 1.3.2018 – 31.12.2020.

Lisätietoja:
Projektivastaava Henry Paananen
Puh. 050 320 7950;
etunimi.sukunimi@hamk.fi

Suomen ja ruotsin kielen joustava oppiminen ja ohjaus tulevaisuuden työelämän tarpeisiin – DIGI-JOUJOU

Hankkeessa on tavoitteena on luoda kotimaisten kielten opetukseen ja ohjaukseen uutta monimuotoista ja monimediaista pedagogiikkaa. Samalla tavoitteena on kehittää määrätietoisesti kieltenopettajien digipedagogista osaamista ja luoda joustavia toteutustapoja kotimaisten kielten opetukseen ja ohjaukseen. Näissä toteutuksissa hyödynnetään digitaalisuutta ja korostetaan opiskelijan yksilöllistä oppimista.

Tavoitteena on lisäksi osallistaa kaikkia korkeakoulujen kotimaisten kielten opettajia hankkeen alusta asti uuden pedagogisen lähestymistavan kehittämiseen. Tavoitteena on myös luoda yhteistoimintamalli, jolla kieltenopettajien osaamisen kehittäminen ja hyvien käytäntöjen jakaminen varmistetaan myös hankkeen jälkeen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa DIGIJOUJOU-hankkeen toteutusta vuosina 2017-2019. Hanketta koordinoi Aalto yliopisto. HAMK toimii hankkeen ammattikorkeakoulutoimintojen koordinaattorina.

https://blogs.aalto.fi/digijoujou/

Toteemi – Työstä oppimassa, työhön

Toteemi-hankkeessa luodaan rakenteita ja toimintatapoja vahvistamaan korkeakouluopiskelijoiden työmarkkinoille kiinnittymistä.

Hanke toteutetaan 16 ammattikorkeakoulun ja 2 yliopiston yhteistyössä ja kaksikielisenä. Nämä osatoteuttaja-ammattikorkeakoulut ja yliopistot sitoutuvat omilla suunnitelmillaan toimimaan Toteemi-hankkeessa kehittämiskoreissa, joita ovat ”Joustavasti työssä”, ”Osaamista työstä ja työhön”, ja ”Hyvinvointi työssä oppimisessa”.

Hankkeen tuloksena on

  • luotu, jaettu ja juurrutettu ratkaisuja
  • joustaviin opintopolkuihin
  • työssä oppimiseen
  • ympärivuotiseen opiskeluun ja
  • korkeakoulun ja työelämän yhteiskehittelyyn.

Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa Toteemi-hankkeen toteutusta vuosina 2017-2019. Hanketta koordinoi Haaga-Helia ammattikorkeakoulu.

http://www.amktoteemi.fi/

Lisätietoja: 
Projektivastaava Leena Nikander
Puhelin +358 (0)40 5877028
S-posti leena.nikander@hamk.fi

Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa: asiantuntijuus, toimijuus ja työelämätaidot

Jyväskylän yliopiston koordinoiman valtakunnallisen hankkeen tavoitteena on
1. Korkeakoulujen toimintakulttuurin uudistaminen siten, että työelämäyhteistyö on luonnollinen osa korkeakoulujen toimintarakenteita
2. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan yhteyden vahvistaminen koulutukseen, opetukseen ja oppimiseen
3. Pysyvät toimintamallit työelämäpedagogiseen tukeen ja ohjaukseen hyödyntäen myös teknologisia välineitä ja digitalisaatiota
4. Opiskelijoiden asiantuntijuuden, toimijuuden ja työelämätaitojen sekä niiden sivistyksellisen ja eettisen perustan vahvistuminen ja nopeampi työelämän siirtyminen
5. Korkeakoulujen henkilöstön osaamisen vahvistuminen työelämäsuhteissa ja –ammattipedagogiikassa
6. Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen välisen yhteistyön vahvistuminen.

Hankkeeseen kuuluu 10 yliopistoa ja kuusi ammattikorkeakoulua. Hämeen ammattikorkeakoulu on kolmessa työpaketissa mukana.

Seuraavassa on esitelty pilotit:

Kestävän kehityksen ilmiöpohjaisen opetussuunnitelman vahvistaminen (TP4)
Tavoitteena on kestävän kehityksen opetussuunnitelman kehittäminen laajemmiksi ilmiöpohjaisuutta tukeviksi kokonaisuuksiksi työelämän kanssa yhteistyössä. Työelämän kohtaamaa osaamistarvetta käsitellään opettajien ja työelämän edustajien yhteisissä workshopeissa, jonka jälkeen opetussuunnitelmaa analysoidaan tarpeiden näkökulmasta. Tarkoituksena on löytää autenttisiin ilmiöihin pohjautuvat joustavat moduulit, jotka tukevat opiskelijoiden asiantuntijuuden ja toimijuuden kehittymistä.

TKI-toiminnan integrointi oppimiseen yritysprojekteina (TP5)
Tavoitteena on vahvistaa uutta oppijakeskeistä toimintakulttuuria henkilöstön, työelämän ja opiskelijoiden kanssa. Tutkitaan ja tunnistetaan, miten opiskelijoiden toimijuutta voidaan vahvistaa käänteisen oppimisen, voimaanpanon ja dialogisuuden avulla sekä miten itsensä ylittäminen riskien ottamisena, valintojen ja päätösten tekemisenä, viestimisenä ja toimeen tarttumisena aidoissa monialaisissa tutkimisen, kehittämisen ja oppimisen yhdistävissä kokeiluissa mahdollistuu parhaiten.

https://www.tyopeda.fi/

Lisätietoja: 
Projektivastaava Leena Nikander
Puhelin +358 (0)40 5877028
S-posti leena.nikander@hamk.fi

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat opettajankoulutuksen kehittämishankkeet:

OPEKE – Ammatillisen opettajankoulutuksen kehittämishanke

Valtakunnallinen OPEKE-hanke sai miltei 2,2 miljoonan euron rahoituksen ammatillisen opettajankoulutuksen kehittämiseksi ja uudistamiseksi. Hanketta koordinoi HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu ja kehittämistyötä tekevät yhteistyössä kaikki viisi ammatillista opettajakorkeakoulua sekä Taideyliopisto.

Verkostohankkeen tavoiteena on varmistaa opettajankouluttajien osaaminen jatkossakin ammatillisen koulutuksen suuren muutoksen myötä ja uudistaa ammatillisen opettajankoulutuksen jatkumoa valintaprosessien, oppimisen ja ohjauksen ja työelämäyhteyksien osalta. Kehittämisen kohteena on myös opetusharjoittelu ja ohjauksen käytänteet opettajankouluttajien, koulutuksen järjestäjien ja opiskelijoiden kanssa sekä opettajien työuran aikaisen osaamisen kehittäminen ja uramallit.

Hanke toteutetaan ajalla 1.8.2017-31.12.2019.

https://www.hamk.fi/projektit/opeke/

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Anu Raudasoja
Puhelin +358 (0)50 576 3581
S-posti  anu.raudasoja@hamk.fi

DivEd – Kieli- ja kulttuuritietoinen koulutus

Hankkeessa edistetään kieli- ja kulttuuritietoista opettajuutta ja opettajankoulutusta sekä lisätään osallisuutta ja yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Tätä varten luodaan opettajien, opettajaopiskelijoiden, opettajankouluttajien, ainelaitosten, normaalikoulujen ja kuntien sekä kolmannen sektorin toimijoiden verkosto, joka jakaa hyväksi koettuja toimintamalleja ja kehittää yhteisöllisesti tietoa, taito ja materiaalia tältä alata tukemaan opettajien ammatillista kehittymistä.

Hanketta koordinoi Turun yliopiston Opettajankoulutuslaitos ja lisäksi mukana on neljä muuta yliopistoa ja ammattikorkeakouluista HAMK ja Diakonia-ammattikorkeakoulu.

http://dived.fi/

Lisätietoja:
Projektivastaava Marko Susimetsä
Puhelin +358 (0)40 835 2065

Toimintaa ja kohtaamisia – osallistuuden ja ihmisoikeusperustaisuuden vahvistaminen ammatillisessa opettajankoulutuksessa

Hankkeessa kehitetään toimijuutta ja osallistumista edistävää ja syrjintää ehkäisevää toimintakulttuuria, opetusta ja ohjausta ammatillisessa opettajankoulutuksessa niin, että tulevat ammatilliset opettajat osaavat tukea opiskelijoidensa toimijuutta ja tasa-arvoisia mahdollisuuksia opiskeluun ja työhön.

Hanke on viiden ammatillisen opettajakorkeakoulun yhteishanke, jota koordinoi Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. Kohderyhminä ovat opettajankouluttajat ja opettajaopiskelijat.

TAITEET TULEVAISUUDEN OPPIMISTA RAKENTAMASSA – Opettajan ammatillisen osaamisen kehittämishanke

Hankkeessa nähdään sekä peruskoulutuksen kehittäminen, että opettajan uranaikaisen osaamisen kehittäminen laaja-alaisena kokonaisuutena, jossa opettaja ei kehitä vain omaa erikoisalaansa vaan pystyy alaansa kehittävänä asiantuntijana yhä moninaisempaan ja joustavampaan yhteistyöhön muiden opettajien ja eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Tässä hankkeessa kehittämiskohteena on erityisesti taidealojen opetuksen kehittäminen, taidelähtöisen työskentelyn uudet mahdollisuudet opetuksen kehittämisessä sekä taiteiden ja eri alojen välisen yhteistyön kehittäminen.

Hanketta koordinoi Taideyliopisto ja yliopistoverkoston lisäksi HAMK on mukana ammattikorkeakouluista.

https://taitura.com/

Verme 2 -Vertaisryhmämentorointi osaamisen ja yhteisöllisyyden tukena

Tavoitteena on uudistaa opettajien  perus-, perehdyttämis- ja täydennyskoulutuksen käytänteitä. Erityisesti tavoitteena on tukea työhön siirtymässä olevia opettajia työelämään siirtymisen vaiheessa.

Hankkeessa koulutetaan mentoreita ja kehitetään tutkimukseen perustuvia käytänteitä vertaisryhmämentoroinnin (verme) edistämiseksi pilotoiden opettajaksi opiskelevien ja opettajien verme-ryhmiä sekä vertaisoppimista oppilaitosjohdon tueksi, yhteistyötä varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja nuorisotyön välille ja osaamisen kehittämistä vapaassa sivistystyössä. Lisäksi edistetään monikulttuurisen kasvatuksen verme-mallia ja korkeakouluopettajien toimijuutta ja yhteisöllisyyttä tukevaa verme-mallia.

Hanketta koordinoi Jyväskylän yliopisto ja mukana on yliopistoverkoston lisäksi myös kaikki ammatilliset opettajakorkeakoulut.

http://osaavaverme.wixsite.com/verme

Lisätietoja:
Projektivastaava Mervi Friman
Puhelin +358 (0)40 585 8203
S-posti mervi.friman@hamk.fi

Muita korkeakoulutuksen tutkimus- ja kehittämishankkeita

Sustainable development in higher education, yhteistyössä Feevale Universityn kanssa

Enhancing education of future professionals via international collaboration – Case BEYOND, yhteistyössä Feevale Universityn (Brasilia) ja VIA University Collegen (Tanska) kanssa

Developing higher education pedagogy in Finland, yhteistyössä UFABCn (Brasilia) kanssa

How to build durable international strategic partnership between universities, yhteistyössä

Ammattikorkeakoulutus tutkimuksen kohteena, yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun korkeakoulututkimuksen ryhmän kanssa

AMK-lehti/UAS Journalin toiminta korkeakoulujen välisenä verkostohankkeena, yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun korkeakoulututkimuksen ryhmän sekä Amk-lehden toimijoiden kanssa

Ammattikorkeakoulujen tki-toiminnan eettisiä kysymyksiä

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU