Älykkäät palvelut

Hämeen ammattikorkeakoulu
-

Älykkäät palvelut

Ajankohtaista

Perustiedot

Lamppu ikoni

KETÄ OLEMME/ MITÄ TEEMME?

Älykkäät palvelut -tutkimusyksikkö on dynaaminen soveltavan tutkimuksen ja kehityksen ympäristö, joka tukee liiketoimintoja, hyvinvoinnin organisaatioita ja arkea niiden muutoksessa digitaalisuuden lisääntyessä ja palvelujärjestelmien kehittyessä. ​​Tutkimusyksikön tehtävänä on luoda ja toteuttaa yhteistoimintaverkoston kanssa kohdennettuja kehitysaktiviteetteja aluekehityksen tarpeisiin.


mihin valmistut ikoni

KENEN KANSSA TOIMIMME?

Tutkimusyksikkö tukee alueen julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden ja yritysten muutosprosesseja. Yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioihin luodaan läheinen suhde ja niitä palvellaan soveltavan tutkimuksen ja kehityksen keinoin.


Tietoa tutkimusyksiköstä

Tutkimusyksikön tehtävänä on luoda ja toteuttaa yhteistoimintaverkoston kanssa kohdennettuja kehitysaktiviteetteja aluekehityksen tarpeisiin.  Älykkäät palvelut -tutkimusyksikkö kattaa digitaalisuuden ja palveluliiketoiminnan kehittymisen yli toimialarajojen: samanlaiset ratkaisut toimivat soveltaen eri toimialoilla.

Tutkimusyksikkö tukee alueen julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden ja yritysten muutosprosesseja kuudella toimialueella:

 • uusi työympäristö ja elinikäinen oppiminen
 • hyvinvointiratkaisut ja -palvelut
 • älykäs koti ja rakennus
 • ympäristöliiketoiminta ja -palvelut eli cleantech
 • joustava logistiikka ja älyliikenne
 • teollisuuden digitalisaatio ja elinkaaripalvelut.

Tavoitteena on lisätä alueen kilpailukykyä

Toiminta palvelee alueen elinkeinostrategiaa, ja sen tavoitteena on kilpailukyvyn lisääminen. Yksikkö suosii konkreettisia kehittämishankkeita, joilla on vaikutus työllisyyteen. Yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioihin luodaan läheinen suhde ja niitä palvellaan soveltavan tutkimuksen ja kehityksen keinoin. Tavoitteena on myös tarjota kehitystukea elinkeinoelämälle luomalla uusia mahdollisuuksia ja vastaamalla muutoshaasteisiin.

alykkaat palvelut kaavio kuvana

YHTEYSTIEDOT

Hankkeet

Hyvinvoinnin palvelumuotoilu -tutkimusryhmä

 • Green Care Lab

Osallisuudessa toteutuvat hyvinvointipalvelut -tutkimusryhmä

 • Innostu työssä!
 • OTE –hankkeen tutkimus. Kuntoutukseen hakeutumisen Kelan uusien mallien arviointitutkimus.
 • LAPE Kanta-Häme, HAMKin osatoteutukset
 • NEET -projektin tutkimus. Kevyemmän kuntoutukseen hakeutumisen mallin ja uuden valmentavan kuntoutuspalvelun arviointitutkimus.

Uudistuva osaaminen ja organisaatiot -tutkimusryhmä

 • KOTEK-ERKO – Kotihoidon koulutuksen kehittäminen kansainvälisessä yhteistyössä (Päivi Sanerma)
 • Pelillisyyden hyödyntäminen kotihoidon osaamisessa
 • Ikääntyvien työikäisten osaamisen ja työympäristön kehittäminen ikääntyvien työntekijöiden tarpeiden mukaisesti

Moniaistisuus ja avustava teknologia

 • Shift2Rail Future Stations
 • Esteettömyys ja saavutettavuus / DigiCampus – korkeakoulujen yhteinen digitaalinen oppimisympäristö, pedagogiikka ja palvelut
 • Poluttamo – Oma digipolku oppimiseen

Pk-yritysten innovatiivisuus ja integroidut palvelut

 • DigiTrail
 • Innostu työssä!
 • Let’s Go Tavastia
 • Matkalla kasvuun -yhteistyöhanke

Teollisuuden ja rakennusten digitaalisuus ja elinkaaripalvelut

 • Terveellinen digitalo
 • IoT Oppimisverkosto
 • Teollisuus 4.0

Digitaaliset ratkaisut ja alustat

 • AvoinHäme – Edellytykset avoimen datan hyödyntämiselle liiketoiminnassa
 • Terveellinen digitalo
 • HAMK Bioprosessit ja levän kasvatus

Älykäs erikoistuminen senioritaloudessa

Hankkeen keskeisimmät tulokset ovat:

 • Seniorimarkkinoilla toimivien innovatiivisten yritysten määrän lisääminen Itämeren alueella
 • Taloudellisesti kestävän innovaatiomallin luominen seniorimarkkinoille, jota voidaan soveltaa myös muilla aloilla
 • Uudet innovatiiviset tuotteet ja palvelut, joissa on hyödynnetty seniorimarkkinoiden tarpeet ja mahdollisuudet ja jotka parantavat työllistymistä ja hyvinvointia.
 • Innovaatiotoiminnan rahoitusratkaisut seniorimarkkinoilla.

Hyvinvoinnin palvelumuotoilu -tutkimusryhmä

 • Virvelinrannan hyvinvointiyrittäjyyden ja innovaatiotoiminnan edistämishanke (VAPA2)
 • Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia Kanta- ja Päijät-Hämeessä
 • Avoimuudesta voimaa oppimisverkostoihin (AVO2)
 • Ammattikorkeakoulujen neloskierre
 • Pitsi-hankkeen arviointi
 • Virvelinranta YKS Living Lab
 • Green Care klusterihanke
 • LIVE- liiketoimintaa verkostoitumalla
 • Kuljetuspalveluselvitys Kanta-Hämeessä

Osallisuudessa toteutuvat hyvinvointipalvelut -tutkimusryhmä

 • NuTa-hanke
 • Mobiiliteknologia toiminnan ja kohtaamisen rikastajana
 • Opiskelijoiden terveyden edistäminen Second Lifessa
 • Sopeutumisvalmennuksen työnjako
 • YAMK koulutus vahvaksi TKI vaikuttajaksi, työpaketti 1: Työelämää uudistavat ja TKi toimintaa edistävät oppimisympäristöt, osatoteutus
 • SysTech. Systeemiset oppimisratkaisut. Virtuaalitiimien johtaminen.

Moniaistisuus ja avustava teknologia

 • Itsenäistä selviytymistä tukevat iBeacon-perustaiset tienlöytämisratkaisut (ILSI) I
 • Osaaminen ratkaisee (Ora)
 • Grapewine for Accessibility (KUPS!)
 • Multisensory wayfinding -menetelmän ja opastevaihtoehtojen tutkimus ja kehittämisprojekti osana joukkoliikenteen esteettömyyden parantamista joukkoliikenneterminaaleissa (MWAY)
 • Erityisryhmien Älykäs Paloturvallisuus (ERÄS) -hanke

Pk-yritysten innovatiivisuus ja integroidut palvelut

 • DigiReWork
 • DigiCoach

Osallisuudessa toteutuvat hyvinvointipalvelut -tutkimusryhmä

 • HAMK ja VIA University College, tutkimuksellinen yhteistyö, Digital technology in pedagogical practices in the context of early childhood education. (Meneillään oleva hanke)
 • Optifel – Optimized food products for elderly population (Aikaisempi hanke)

Uudistuva osaaminen ja organisaatiot -tutkimusryhmä

Meneillään olevat hankkeet

 • Effective mentoring – Mentorointimallin kehittäminen tukemaan nuorten koulunkäyntiä. Hanke toteutetaan kansainvälisessä yhteistyössä, hankekumppanina Ruotsi. Hanke on osa From School to Work Flagship verkostoa. (Hanna Naakka)
 • Successful ageing – KV-yhteistyössä kehitetty oppimismoduuli ja tutkimusympäristö (Päivi Sanerma)
 • Tutkimushanke: “Desirable Future for Ageing People: Perspectives and Business Opportunities for the Assistive Technology” (2.1.2018 – 31.12.2018, HAMK/Marina Weck, TTY ja Laurea)

Suunnitteilla olevat hankkeet

 • Interreg BSR –hanke (HAMK/hallinnoija, Tanska, Ruotsi, Latvia ja Liettua), “Open innovation tools for increasing innovation capacity to apply smart specialization approach in silver economy sector of Baltic region” (DEADLINE 6.4.2018)
 • Horizon 2020 –hanke (HAMK/osatoteuttaja, VTT/hallinnoija ja muut kv-partnerit), työnimi: Adaptive smart working and living environments supporting active and healthy ageing (DEADLINE 24.4.2018)

Uusimmat julkaisut

Kansainvälinen toiminta

XXVII. International RESER Conference – Life Cycle Management of an Integrated Operation Solution for the LNG Supply Chain (.pdf)
Adaptation of new technologies creates new business opportunities. This paper focuses on life cycle management of an integrated operation solu-tion. The solution is based on adapted both already established process automation technologies, as well as modern internet-based technologies. The industrial case study is related to adapting an existing solution to de-veloping LNG market in order to generate new growth opportunities.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU