Ammatillisen osaamisen tutkimusyksikkö

Hämeen ammattikorkeakoulu
Opetustilanne

Ammatillisen osaamisen tutkimusyksikkö

Ajankohtaista

Perustiedot

Lamppu ikoni

KETÄ OLEMME/ MITÄ TEEMME?

Ammatillinen osaaminen ja koulutus, korkeakoulutus ja työpaikalla tapahtuva oppiminen ovat kilpailukyvyn ja työhyvinvoinnin kivijalka. Tutkimusyksikkö tuottaa työelämälähtöisiä tutkimus-, kehittämis-, arviointi- ja ennakointihankkeita.


mihin valmistut ikoni

KENEN KANSSA TOIMIMME?

Tutkimusyhteistyötä tehdään kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa muiden korkeakoulujen, tutkimuslaitosten, ammatillisen koulutuksen ja työelämän organisaatioiden kanssa. Osaamisen vienti ja kansainvälinen tutkimusyhteistyö on osa tutkimusyksikön toimintaa.


Tietoa tutkimusyksiköstä

Ammatillisen osaamisen tutkimusyksikössä tutkitaan, tuetaan ja kehitetään mm. ammatillista koulutusta, korkeakoulutusta, opettajankoulutusta, työyhteisöjä ja organisaatioita. Opettajien rooli ammatillisen osaamisen kehittämisessä on keskeinen ja siksi se on tutkimusyksikön toimintojen integroinnin kannalta olennainen. Tutkimusyhteistyötä tehdään kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa muiden korkeakoulujen, tutkimuslaitosten, ammatillisen koulutuksen ja työelämän organisaatioiden kanssa. Osaamisen vienti ja kansainvälinen tutkimusyhteistyö on osa tutkimusyksikön toimintaa.

Ammatillisen osaamisen tutkimuskeskus sijaitsee korkeakoulukeskuksessa Hämeenlinnan Visamäessä.

Postiosoite:
HAMK Ammatillisen osaamisen tutkimuskeskus
PL 230 (Visamäentie 35 A)
13101 Hämeenlinna
Henkilökunnan sähköposti: etunimi.sukunimi@hamk.fi

Laskutusosoite:
Hämeen ammattikorkeakoulu Oy
PL 231
13101 Hämeenlinna
Y-tunnus: 2617489-3​

YHTEYSTIEDOT

Hankkeet

Open merkit

Open merkit -hankkeen tavoitteena on luoda valtakunnallinen ammatillisen opettajan uran ja opettajaopintojen aikaisen osaamisen tunnistamisen sekä tunnustamisen digitaalinen osaamismerkistö opettajan työn kehittämisen tueksi.

Osaamismerkkijärjestelmä tekee näkyväksi toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformin edellyttämän opettajan osaamisen sekä tekee mahdolliseksi näyttöön perustuvan tavan osoittaa opettajuuteen liittyvää osaamista ja sen kehittymistä.​

Open merkit -hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö ja se toteutetaan ajalla 27.12.2017 – 31.12.2019. HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu koordinoi hanketta, jossa ovat mukana Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu, Åbo Akademi ja Yrkesakademin i Österbotten.

Hankkeen verkkosivut: https://www.hamk.fi/projektit/open-merkit/

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Sanna Ruhalahti
puh. 050 568 5782, etunimi.sukunimi@hamk.fi

URAA! – Uraohjausosaamisen kehittäminen Ohjaamoissa

Ohjaamoja toimii Suomessa jo 50 paikkakunnalla, jokaisen maakunnan alueella. Näissä monialaisissa alle 30-vuotiaiden matalan kynnyksen ohjauspalveluissa tarjotaan henkilökohtaista neuvontaa ja ohjausta arjenhallintaan, kouluttautumiseen ja työllistymiseen. Tuloksellinen, etenkin koulutukseen ja työllistymiseen tähtäävä, asiakastyö vaatii ohjaajilta uraohjauksellista osaamista. Ohjaamoissa se tarkoittaa myös ohjaajien yhteistä käsitystä uraohjauksesta monialaisena yhteistyönä.

URAA! – Uraohjausosaamisen kehittäminen Ohjaamoissa -projekti (ESR) vahvistaa Ohjaamoissa työskentelevien asiantuntijoiden monialaista uraohjausosaamista. Tämä tarkoittaa eri hallinnonalojen yhdyspinnoilla työskentelyä ja yhdessä tekemistä Ohjaamon asiakkaiden elinaikaisen ja pitkäjänteisen urasuunnittelutaitojen kehittymiseksi.

Projekti toteuttaa uraohjausosaamisen monialaisia koulutuksia, jotka ovat avoimia kaikille Ohjaamoissa työskenteleville sekä Ohjaamojen verkostojen edustajille. Lisäksi projektissa mallinnetaan Ohjaamojen uraohjauskäytänteitä ja uraohjauksen palvelumalleja. Perimmäisenä tavoitteena on luoda valtakunnalliset suositukset Ohjaamojen uraohjauksen laadunvarmistukseen.

URAA! -hanketta toteuttavat HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu ja JAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu. Projekti tekee toimenpiteissään tiivistä yhteistyötä KOHTAAMO-hankkeen, TESSU- ja OSMO-projektien (ESR) sekä valtakunnallisen Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin kanssa.

Hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja se kuuluu OKM:n Osuvaa osaamista -teeman Osuva ohjaus -toimenpidekokonaisuuteen. Toteutusaika on 1.4.2018-31.8.2020.

Hankkeen verkkosivut: https://www.hamk.fi/projektit/uraa/

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Päivi Pukkila
Puh. 050 574 5253
etunimi.sukunimi@hamk.fi

CREVE 2.0 – luovien alojen yrityspalvelujen yhteistyömalli

Humak-ammattikorkeakoulun koordinoimassa luovan alan yrittäjyyden kehittämishankkeessa Creve 2.0:ssa rakennetaan valtakunnallista luovien alojen palveluverkostoa, digitaalisia neuvontapalveluja sekä työkaluja yrittäjyyden ja liiketoimintapotentiaalin arviointiin. Lisäksi koulutetaan yrittäjyyden opettajia ja yritysneuvojia luovien alojen lähitulevaisuuden liiketoiminnan ja osaamisen tarpeisiin. Luovien alojen yrittäjiä törmäytetään eri alojen yritysten kanssa uuden, luovan osaamisen hyödyntämiseen perustuvan liiketoiminnan saavuttamiseksi.

Hankkeen toteutusaika on 1.5.2018-31.12.2020 ja hanke on saanut rahoitusta ESR-rahoitusta Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta Toimintalinja 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen, Erityistavoite 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen. Mukana ovat Turun ammattikorkeakoulu, Aalto-yliopisto, Hämeen ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto, Muotoilukeskus MUOVA ja Österbottens Hantverk.

Hankkeen verkkosivut: http://www.creve.fi/hankkeet/creve-2-0/

Lisätietoja:
Projektivastaava Henry Paananen
Puh. 050 320 7950; etunimi.sukunimi@hamk.fi

KIVAKO – Kielivarannon vahvistaminen korkeakouluissa

KIVAKO-hankkeessa kehitetään korkeakoulujen vieraiden kielten opintopolkutarjontaa yhdistelemällä ja uutta kehittämällä sekä valtakunnallisena että alueellisena yhteistyönä. Tarjonta koostuu digipedagogiikan mukaisesti rakennetuista oppimispoluista A1-tasolta C1-tasolle, ja se on avointa valtakunnallisena tai alueellisena yhteistyönä. Lisäksi hankkeessa kehitetään opiskelijan itsearviointityökalu sekä verkostoja yhteistyölle valtakunnan tasolla tukemaan opettajien pedagogista kouluttautumista ja asiantuntijuuden kehittymistä.

Hanketta koordinoi Haaga-Helia ammattikorkeakoulu ja mukana on laaja korkeakoulujen verkosto: Aalto-yliopisto, Centria-ammattikorkeakoulu, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Hanken Svenska Handelshögskolan,  Helsingin yliopisto, Hämeen ammattikorkeakoulu, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Karelia-ammattikorkeakoulu, Lahden ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto,  Laurea-ammattikorkeakoulu, Metropolia ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Saimaan ammattikorkeakoulu, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Savonia-ammattikorkeakoulu, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Suomen humanistinen ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Turun yliopisto,  Vaasan yliopisto, Yrkeshögskolan Arcada.

KIVAKO – Kielivarannon vahvistaminen korkeakouluissa saa rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä ja se toteutetaan ajalla 1.2.2018-31.12.2020.

Hankkeen verkkosivut: http://www.kivako.fi/

Lisätietoja:
Lehtori Kirsi Korkealehto
Puh. 050 477 9400; etunimi.sukunimi@hamk.fi

Oppimisanalytiikka – avain parempaan oppimiseen AMKeissa

Hankkeen tavoitteena on selvittää oppimisanalytiikan hyödyntäjien tarpeet datan keräämiselle, pilotoida ja kehittää ammattikorkeakouluissa käytettäviä digitaalisia ympäristöjä oppimisanalytiikan hyödyntäjien tarpeiden pohjalta sekä  pilotoida ja arvioida oppimisanalytiikkaa soveltavia oppimis- ja opintoprosesesseja sekä -ratkaisuja eri ammattikorkeakouluissa. Hankkeessa laaditaan suositukset oppimisanalytiikan tehokkaaseen käyttämiseen ammattikorkeakouluissa sekä lisätään ylipäätään ammattikorkeakoulujen osaamista oppimisanalytiikan edistyneessä käytössä.

Tätä opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa hanketta koordinoi TAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu ja kehittämistyössä ovat mukana on  Centria-ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu, Jyväskylän Ammattikorkeakoulu, Karelia Ammattikorkeakoulu, Lapin ammattikorkeakoulu, Oulun Ammattikorkeakoulu, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Savonia-ammattikorkeakoulu ja Turun yliopisto

Hanke toteutetaan ajalla 1.3.2018 – 31.12.2020.

Lisätietoja:
Projektivastaava Henry Paananen
Puh. 050 320 7950;
etunimi.sukunimi@hamk.fi

PONNU- perustaitoja vahvistamalla tavoitteeseen

PONNU-hankkeen asiakaskohderyhmään kuuluvat aikuiset, joiden tavoitteena on ammatilliset opinnot tai työelämä. Osallistujat ovat pääsääntöisesti hankeorganisaatioiden sekä työllisyyspalveluiden asiakkaita. Hankkeen tavoitteena on tunnistaa työllistymisen ja koulutukseen osallistumisen kannalta keskeinen perustaitojen (luku-, kirjoitus- ja numerotaidot sekä tietotekniset valmiudet) osaaminen ja kehittää tarvittavan osaamisen hankkimisen valmennusmalli osaksi kuntouttavia ja työllistymiseen tähtääviä palveluita. Hankkeen tavoitteena on parantaa edellytyksiä siirtyä kuntouttavista palveluista uraohjauksen tukemana suoraan koulutukseen tai työelämään.

Hankkeen oppimisympäristöinä toimivat työpajat, oppilaitokset, digitaaliset oppimisympäristöt ja työelämä. Toiminnassa kiinnitetään huomiota osallisuuden ja yhteisöllisyyden merkitykseen turvallisen oppimisympäristön luomisessa. Hankkeessa kehitetään erilaisten toiminnallisten menetelmien hyödyntämistä oppimisen esteiden madaltamisessa.

Malli tarjoaa erilaisissa oppimis- ja valmennusympäristöissä työskenteleville verkoston ja välineitä asiakkaan perustaitojen harjaannuttamisen tueksi.

Tätä ESR-rahoitteisen hankkeen rahoittajana toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja hanke saa rahoitusta toimintalinja: 4sta: Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen, erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen.

PONNU-hanketta Valo-Valmennusyhdistys ja osatoteuttajia ovat Silta-Valmennusyhdistys, Invalidisäätiö ja Hämeen ammattikorkeakoulu.

Hankkeen verkkosivut: http://ponnu.valo-valmennus.fi/

Lisätietoja:
Projektivastaava Päivi Pynnönen
Puh. 040 835 9911, etunimi.sukunimi@hamk.fi

TEFORMI – Tekniikan alojen ammatillisen koulutuksen reformi

Ammatillisen koulutuksen reformi tulee voimaan 1.1.2018 ja varsinkin tekniikan aloilla on tarvetta uusille toimintatavoille ja -malleille, jotta reformin haasteisiin pystytään vastaamaan. TEFORMI:n tavoitteena on
muodostaa tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastaava ja ammatillisen koulutuksen reformia toteuttava kehittämiskumppanuus ammatillisen peruskoulutuksen, yritysten sekä ammattikorkeakoulun kesken seuraavilla tekniikan ja liikenteen aloilla, joista kukin muodostaa oman kehittämispilotin:

– kone-ja tuotantotekniikka (Ammattiopisto Tavastia)
– autoala (Ammattiopisto Tavastia)
– sähkö- ja automaatiotekniikka (Kouvolan seudun ammattiopisto)
– talotekniikka (Kouvolan seudun ammattiopisto)

Kunkin alakohtaisen pilotin moottorina toimii TEFORMI-tiimi, jossa on jäseninä projektipäällikkö, hankevastaava, alakohtaiset projektissa toimivat asiantuntijat, oma opettajankouluttaja, yritysten edustajat sekä
tarvittaessa muita asiantuntijoita.

Hankkeessa rakennetaan tekniikan aloille hybridejä oppimisympäristöjä. Opettajat valmennetaan toisaalta alueellisten osaamistarpeiden ennakoijiksi toisaalta opiskelijoiden uravalmentajiksi.
Potentiaalisten tulevaisuuden huippuosaajien ohjaamiseksi kehitetään uudenlaista ja innovatiivista työpajatoimintaa, jossa sovelletaan joustavasti erilaisia pedagogisia ratkaisuja. HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu tukee pedagogista kehittämistä nimeämällä kunkin TEFORMI-tiimin jäseneksi oma
opettajankouluttajan. Hankkeessa vastataan myös Itämeri-strategiaan etsimällä hybridien oppimisympäristöjen kehittämiseen kansainvälisiä kumppaneita.

Hankkeen päätoteuttaja on Hämeen ammattikorkeakoulu ja
osatoteuttajina Ammattiopisto Tavastia sekä Kouvolan seudun ammattiopisto.
Hankkeen toteutusaika on 1.3.2018 – 31.08.2020.

Projektipäällikkö, yliopettaja Tuomas Eerola
Puhelin +358 40 587 8188
Sposti tuomas.eerola(at)hamk.fi

Projektikoordinaattori Elisa Hassinen
Puhelin +358 50 505 1574
Sposti elisa.hassinen(at)hamk.fi

TUURA – tukea urapolulle

TUURA – tukea urapolulle -hankkeen tavoitteena on kehittää tukea tarvitsevien opiskelijoiden uraohjauspalveluja ammattikorkeakouluissa.

Hankkeen aikana:

 • kartoitetaan ja kehitetään uraohjauksen palveluja tukea tarvitsevien AMK-opiskelijoiden työllistymisen tukemiseksi
 • luodaan tarpeiden pohjalta tukea tarvitseville opiskelijoille opiskelu- ja työelämävalmiuksia kehittävät opintokokonaisuudet osaksi uraohjausta
 • vahvistetaan ammattikorkeakoulujen, työnantajien, julkisten tahojen sekä kolmannen sektorin yhteistyötä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työllistymisen edistämisessä
 • lisätään ammattikorkeakoulujen ja työelämän tietoisuutta tukea tarvitsevien AMK-opiskelijoiden työllistymisen tukemiseen liittyen

TUURA-hanke saa ESR-rahoitusta toimintalinjasta 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen, erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen. Rahoittajana Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Hankkeen toteutusaika 01.04.2018 – 31.12.2020.

Lisätietoja:
Projektivastaava Irmeli Lignell
Puh. 050 574 5016,
etunimi.sukunimi@hamk.fi

Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa – Asiantuntijuus, toimijuus ja työelämätaidot

Hankkeen tavoitteena on

 1. korkeakoulujen toimintakulttuurien uudistaminen siten, että työelämäyhteistyö on luonnollinen osa korkeakoulujen toimintarakenteita
 2. tutkimus- kehittämis-, ja innovaatiotoiminnan yhteyden vahvistuminen koulutukseen, opetukseen ja oppimiseen
 3. pysyvät toimintamallit työelämäpedagogiseen tukeen ja ohjaukseen hyödyntäen myös teknologisia välineitä ja digitalisaatiota
 4. opiskelijoiden asiantuntijuuden, toimijuuden ja työelämätaitojen sekä niiden sivistyksellisen ja eettisen perustan vahvistuminen ja nopeampi työelämään siirtyminen
 5. korkeakoulujen henkilöstön osaamisen vahvistuminen työelämäsuhteissa ja –pedagogiikassa
 6. ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen välisen yhteistyön vahvistuminen.

Korkeakoulujen ja työelämän yhteistyön ja työelämäpedagogiikan vahvistaminen tulee parantamaan opiskelijoiden työelämätaitojen kehittymistä ja nopeuttamaan heidän siirtymistään työelämään. Samalla koulutuksen, ohjauksen, oppimisen ja osaamisen laatu parantuu.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke toteutetaan 10 yliopiston ja 6 ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Jyväskylän yliopisto toimii koordinaattorina. Työelämäpedagogiikka-hanke toteutetaan ajalla 1.2.2018-31.12.2020.

Lisätietoja:
Projektivastaava Leena Nikander
Puh. 040 587 7028;
etunimi.sukunimi@hamk.fi

Työuralle!

Työuralle-hankkeen kohderyhmään kuuluvat opiskelijat, jotka ovat joko vasta valmistuneet tai valmistumassa ammatillisesta koulutuksesta. Opiskelijoiden uraohjauksesta vastaavat ammatilliset opettajat, ohjaajat ja muu oppilaitoshenkilöstö sekä yritysten työpaikkaohjaajat ovat avainasemassa työllistymiseen johtavalla polulla.

Hankkeessa selvitetään, tarkastellaan ja luodaan erilaisia uraohjauksen keinoja, joilla opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden nuorten siirtyminen työelämään olisi mahdollisimman helppoa ja luontevaa. Hankkeen keskeisenä tuloksena syntyy tehokkaasti oppilaitosten sisällä ja yhteistyöverkostoissa toimiva uraohjausjärjestelmä, joka edesauttaa opiskelijoiden sijoittumista työelämään.

Kiipulasäätiön koordinoimassa hankkeessa ovat mukana keskeiset Kanta-Hämeen ammatillisen toisen asteen oppilaitokset. Tavoitteena on kehittää maakunnan alueelle kattava ja opiskelijoiden tarpeista lähtevä uraohjauksen ja työllistymisen tukijärjestelmä. Yhteistyöllä varmistetaan, että kunkin oppilaitoksen opiskelija saa yhdenvertaista laadukasta tukea opiskelun aikana ja että palvelujärjestelmä toimii kunkin oppilaitoksen alueella hyvin. HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu toimii hankkeessa uraohjauksen asiantuntijana.

Työuralle-hanke toteutetaan ajalla 01.02.2018 – 31.07.2020. Rahoittajana toimii Hämeen ELY-keskus ja hanke saa ESR-rahoitusta toimintalinjasta 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen, erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen.

Lisätietoja:
Projektivastaava Anu Raudasoja
050 576 3581, etunimi.sukunimi@hamk.fi

International Talents in Kanta-Häme -hanke

International talents in Kanta-Häme –hankkeen tavoitteena on parantaa Hämeenlinnan, Riihimäen sekä Forssan alueella asuvien

 • korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien,
 • kantasuomalaisten paluumuuttajien ja
 • ulkosuomalaisten työllisyystilannetta

palkkatyön tai yrittäjyyden kautta.

Hanketta koordinoi Hämeenlinnan kaupunki ja HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu on mukana vahvalla asiantuntijapanoksella järjestämässä mm. kielikoulutusta ja mentorointia.

Hankkeen toteutusaika on 1.4.2018-30.6.2020 ja hanketta osarahoittaa Hämeen ELY-keskus.

Lisätietoa hankkeen verkkosivuilta.

Lisätietoja:

Projektivastaava, lehtori Anita Eskola-Kronqvist
Puhelin +358 (0) 40 801 4620
Sposti anita.eskola-kronqvist(at)hamk.fi

Projektikoordinaattori Elisa Hassinen
Sposti: elisa.hassinen(at)hamk.fi
Puhelin +358 (0)50 5051574

NOPSA-Nopea ammatillinen väylä työelämään –hanke

NOPSA – Nopea ammatillinen väylä työelämään –hanke (ESR) on HAMK Ammatillisen opettajakorkeakoulun koordinoima valtakunnallinen hanke, jonka päätavoitteena on ammatillisesta peruskoulutuksesta jatko-opintoihin siirtymisen sujuvoittaminen ja työelämään johtavan ammatillisen urapolun nopeuttaminen.  Osatoteuttajina hankkeessa toimivat Centria-ammattikorkeakoulu, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu, Porvoon ammattiopisto Amisto, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova sekä Turun kaupungin sivistystoimiala.  Hankkeessa muodostetaan ja syvennetään alueellisia ammattiopistojen ja ammattikorkeakoulujen välisiä kumppanuuksia (NOPSA-tiimit) sekä muodostetaan vahva valtakunnallinen verkosto uusien toimintamallien kehittämiseksi ja hyvien käytänteiden levittämiseksi.

NOPSA-hanke koostuu kolmesta työpaketista, jotka perustuvat KARVI:n 2016 julkistaman Liikettä niveliin –arviointiselvityksen esiin nostamiin sekä toteuttajaverkostossa ilmeneviin kehittämistarpeisiin:
Työpaketti 1: Ammattiopistojen ja ammattikorkeakoulujen välisen yhteistyön kehittäminen
Työpaketti 2: Yksilölliset joustavat opintopolut kohti korkea-astetta
Työpaketti 3: Kielten oppimisen polkuopintomallit

Hankkeen tuloksena syntyy malleja tunnistaa ja tunnustaa osaamista sekä hyödyntää digitaalisia ratkaisuja opiskelun ohjauksessa ja osaamisen näkyväksi tekemisessä.  Lisäksi syntyy ammattikorkeakoulu-ammattiopisto –yhteistyössä suunniteltuja ja toteutettuja opintoja tekniikan ja liikenteen aloilla, uraohjauksen valmennusohjelma ammatillisille opettajille ja kielten oppimisiin uusia malleja. Syntyvät mallit on tarkoitettu hyödynnettäviksi valtakunnallisesti.

Hankkeen keskeiset kohderyhmät ovat ammattiin opiskelevat niin ammattikorkeakouluissa kuin ammattiopistoissakin, ammatilliset opettajat ja ohjaajat. Hankkeen toteutusaika on 1.10.2016 – 31.7.2019 ja hanketta osarahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Hankkeen verkkosivut.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö, yliopettaja Tuomas Eerola
S-posti: etunimi.sukunimi@hamk.fi
Puhelin:  +358405878188

Projektikoordinaattori Elina Rantala
S-posti: etunimi.sukunimi@hamk.fi
Puhelin: +358505985999

OSATA – osaamispolkuja tulevaisuuteen

Ammatillisen peruskoulutuksen reformi tukee tutkintojen osaamisperusteisuutta sekä joustavia ja yksilöllisiä opintopolkuja. Samalla edistetään aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista osaksi tutkintoa. Tulevaisuuden työelämässä uudenlaiset osaamisyhdistelmät korostuvat eikä työ sitoudu enää välttämättä tiettyyn ammattiin. Tällöin korostuu yksilön kyky tunnistaa oma osaamisensa ja nähdä se osana erilaisia urapolkuja.

Osaamisperusteisuuden ja työelämälähtöisyyden toteutuminen oppilaitoksissa edellyttää sekä ajatuksellista että toiminnallista muutosta. Taitoja ja osaamista kerrytetään sekä opintojen aikana että työelämässä. Ohjauksen ja opetuksen rooli tuleekin muuttua siten, että se tukee oppijan osaamisidentiteetin kehittymistä ja antaa valmiuksia rakentaa omia yksilöllisiä reittejä tulevaisuuteen.

OSATA-hankkeessa syntyy:
OPPILAITOKSILLE: toimintamalli, jolla osaamisidentiteetin kehittymistä tuetaan opintojen alkuvaiheesta lähtien aina jatkokoulutusvalintaan ja työelämään siirtymiseen saakka
OPISKELIJALLE: aktiivisuutta tukevia työkaluja ja valmennusta itseohjautuvaan opinto- ja urapolkujen luomiseen ja osaamisidentiteetin rakentamiseen
OPETTAJILLE JA OHJAAJILLE: testatut ja arvioidut työkalut ja toimintamallit kansalliseen käyttöön sekä koulutusta toimintakulttuurin muuttamiseen.

Hanketta koordinoi Turun yliopisto/Tulevaisuuden tutkimuskeskus ja osatoteuttajina HAMK/AOKKn lisäksi Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, OAMK/AOKK, Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus, Raahen koulutuskuntayhtymä ja Seinäjoen koulutuskuntayhtymä.

Hanke toteutetaan ajalla 1.9.2016 – 31.8.2019.

Lisätietoja:

Projektivastaava, koulutuspäällikkö Anu Raudasoja
Sposti: anu.raudasoja(at)hamk.fi
Puhelin: +358 (0)50 576 3581

Projektikoordinaattori Elisa Tuominen
Sposti: elisa.tuominen(at)hamk.fi
Puhelin +358 (0)40 846 262

OSMO – Monikulttuurista osaamista Ohjaamoihin

OSMO – Monikulttuurista osaamista Ohjaamoihin -projekti (ESR) on Jyväskylän ammattikorkeakoulun Ammatillisen opettajakorkeakoulun, Hämeen ammattikorkeakoulun Ammatillisen opettajakorkeakoulun, Diakonia-ammattikorkeakoulun ja Åbo Akademin yhteinen projekti. Projekti toimii tiiviissä yhteistyössä TESSU – Tehdään yhdessä ohjausta ja KOHTAAMO -projektien (ESR) kanssa. Projekti on osittain Euroopan Sosiaalirahaston rahoittama ja tuen myöntäjä on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Projekti toteutetaan ajalla 1.8.2016-30.9.2018.

Osana nuorisotakuun toteuttamista on Suomeen rakentumassa nuorten matalankynnyksen Ohjaamo-palvelumalli. Ohjaamo on alle 30-vuotiaiden nuorten palvelupiste, jonka ydintoimintaan kuuluu henkilökohtainen neuvonta ja ohjaus, tuki elämänhallintaan, urasuunnitteluun, sosiaalisten taitojen ja valmiuksien kehittämiseen sekä kouluttautumisen ja työllistymisen tukeminen. Ohjaamojen asiakkaita ovat myös maahanmuuttajataustaiset nuoret ja tulevaisuudessa tämän asiakasryhmän odotetaan kasvavan myös niillä paikkakunnilla, joilla maahanmuuttajia on ollut vähän.

OSMO – Monikulttuurista osaamista Ohjaamoihin -projekti vahvistaa paikallisten ja alueellisten Ohjaamojen kykyä palvella maahanmuuttajataustaisia asiakkaita. Tämä tapahtuu kehittämällä Ohjaamoissa työskentelevän henkilöstön ja heidän taustaorganisaatioidensa monikulttuurista osaamista tarve- ja asiakaslähtöisesti. Koulutukset ja valmennukset toteutetaan tiiviissä yhteistyössä TESSU – Tehdään yhdessä ohjausta -projektin kanssa. Lisäksi projektissa kootaan monikulttuurisen ohjauksen työkalupakki, joka jää Ohjaamojen käyttöön myös projektin päättymisen  jälkeen. Työkalupakki on tukimateriaali monikulttuurista ohjausta tekevälle henkilöstölle.

Lisätietoja:
Projektivastaava, lehtori Päivi Pukkila
Puhelin +358 (0)40 574 5253
S-posti paivi.pukkila(at)hamk.fi

Tarinoista voimaa – verkkopalvelu vammaisen opiskelijan työelämään siirtymisen tukena

Tarinoista voimaa -hankkeen tavoitteena on parantaa vammaisten korkeakouluopiskelijoiden mahdollisuuksia siirtyä työelämään siten, että lähtökohtana ovat yksilöiden omat intressit ja osaaminen. Tavoitellaan tilannetta, jossa vammaiset korkeakouluopiskelijat ja heidän kanssaan toimivat saavat vammaisten henkilöiden työhön siirtymistä tukevaa tietoa valtakunnallisesti ja saavutettavasti. Hankkeessa syntyy voimaannuttava verkkopalvelu vammaisten korkeakouluopiskelijoiden työelämään siirtymisen tueksi.

Tavoitteena on

– luoda vammaisten työllistymistä tukevan tiedon uusi esitystapa ja
uudenlainen verkkopalvelu
– nostaa esiin vammaisten korkeakouluopiskelijoiden työllistymiseen
vaikuttavia avainkohtia
– laaja-alaistaa vammaisten ohjausvalmennuksessa käytettävää tietoa
– parantaa vammaisjärjestöjen työllistämispalvelujen toimintaa ja
korkeakoulujen opinto-ohjausta
– rakentaa vammaisjärjestöjen verkosto ja yhteistyön toimintamalli
– tuoda vammainen ihminen esiin toimijana eikä kohteena
– osallistaa alan toimijoita ja kohderyhmiä

Tavoitteisiin pyritään

– tuottamalla vertaistarinoita ja helposti ymmärrettävää asiatietoa työhön siirtymisen avainkohtiin
– suunnittelemalla ja toteuttamalla ohjausalan voimaannuttavia valmennuksia
– tekemällä esiselvitykset opiskelijoiden, ohjaajien ja työelämän kannalta
– verkkopalvelun yhteissuunnittelulla ja tuotannolla hanketoteuttajien kesken
– työllistämällä ja osallistamalla vammaisia opiskelijoita
– hyödyntämällä kehittämisryhmää arvioijana, kommentoijana, testaajana ja
eri näkökulmien tuojana
– hanketoimijoiden selkeällä työnjaolla ja tehokkaalla viestinnällä hankkeen eri vaiheissa

Hankkeen hallinnoija on Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+.
Osatoteuttajina ovat HAMK/AOKK, Kynnys ry ja Invalidiliitto ry.
Hankeyhteistyössä ovat vahvalla asiantuntijuudella mukana Turun yliopisto sekä
Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö Vamlas.

Hanke toteutetaan 1.8.2016 – 28.2.2019.

Lisätietoja:
Projektivastaava, lehtori Anna Alftan
Puhelin +358 (0)40 7225430
S-posti anna.alftan(at)hamk.fi

TESSU – Tehdään yhdessä ohjausta

Tessu – Tehdään yhdessä ohjausta -projektissa (ESR)
– vahvistetaan paikallisten ja alueellisten Ohjaamojen palvelukykyä
– tarjotaan Ohjaamoille monialaista yhteistyöosaamista syventävää tukea
– toteutetaan kunkin Ohjaamon tarpeista lähtevää valmennusta ja koulutusta.

Projektissa osallistetaan Ohjaamojen henkilöstöä ja asiakkaita valmennusten ja koulutusten suunnitteluun ja toteutuksen arviointiin. Valmennukset ja koulutukset toteutetaan uusina ja innovatiivisina malleina, jotka dokumentoidaan ja levitetään valtakunnallisesti.

Tessu – Tehdään yhdessä ohjausta on Jyväskylän ammattikorkeakoulun Ammatillisen opettajakorkeakoulun, Hämeen ammattikorkeakoulun Ammatillisen opettajakorkeakoulun ja Åbo Akademin yhteinen projekti. Lisäksi yhteistyökumppaneina ovat KOHTAAMO-hanke (ESR), OHTO-Ohjauksen tehostaminen opintopolku.fi -palvelua hyödyntämällä -projekti (ESR) sekä Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatti. Projekti on Euroopan Sosiaalirahaston rahoittama ja tuen myöntäjä on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Projekti toteutetaan ajalla 1.10.2015-30.9.2018.

Lue lisää Tessu-projektista

Lisätietoja:

Projektivastaava, lehtori Päivi Pukkila
Puhelin +358 (0)40 574 5253
S-posti paivi.pukkila(at)hamk.fi

URAREITTI – Korkeasti koulutetun maahan muuttaneen osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen viitekehys

Urareitti (ESR)-hanke kuuluu ”Kotona Suomessa” -toimenpidekokonaisuuteen. Kansallinen rahoittaja on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Hankkeen toteutusaika on 1.10.2015 – 30.9.2018.

Korkeasti koulutettujen maahan muuttaneiden siirtymiä urareiteille, työhön ja koulutukseen vaikeuttaa osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen, urapolkuun sekä tutkintojen rinnastamiseen liittyvät haasteet. Tällä hetkellä ei ole systemaattista kuvausta tai yhteisiä toimintaperiaatteita koskien korkeasti koulutettujen maahan muuttaneiden urareiteille siirtymisistä.

Hankkeella pyritään vahvistamaan koulutuksen ja työelämän saavutettavuutta korkeasti koulutetuille maahan muuttaneille ja tukemaan heidän osallisuuttaan ja osallistumistaan suomalaiseen yhteiskuntaan. Hankkeella haetaan ratkaisuja korkeasti koulutettujen maahan muuttaneiden urareittien sujuvoittamiseen ja sitä kautta päällekkäisen kouluttautumisen minimointiin, nopeampaan työllistymiseen tai jatko-opintoihin suuntaamiseen sekä osaamisen täysimääräiseen hyödyntämiseen yhtenäisiä ja esteettömiä valtakunnallisia käytäntöjä luomalla.

Hankkeen päätavoitteena on tuottaa ammattikorkeakoulujen kontekstiin korkeasti koulutettujen maahan muuttaneiden osaamisen arvioinnin ja kontekstualisoinnin viitekehys, jota voidaan hyödyntää sekä osaamisen arvioinnin prosesseissa, että lisä- ja täydennyskoulutusten moduulisuunnittelussa. Viitekehyksessä huomioidaan ammatillisen osaamisen ja kielitaidon lisäksi myös kulttuuri ja ammatti-identiteetin kehittyminen vieraassa työkulttuurissa, niin arvioinnin kuin lisä- ja täydennyskoulutusten osalta.

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu koordinoi hanketta ja toteuttaa sen yhteis- työssä kymmenen muun organisaation kanssa: Centria-ammattikorkeakoulu, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu / Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Jyväskylän kristillinen opisto, Lapin ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä / Sedu aikuiskoulutus, Tampereen ammattikorkeakoulu ja Turun ammattikorkeakoulu.

Tutustu hankkeen kotisivuihin täältä.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö, lehtori Anita Eskola-Kronqvist
Puhelin +358 (0) 40 801 4620
Sposti anita.eskola-kronqvist(at)hamk.fi

Projektiassistentti ElisaTuominen
Puhelin +358 (0)40 846 2626
Sposti elisa.tuominen(at)hamk.fi

DIGI-JOUJOU

Hankkeessa on tavoitteena luoda kotimaisten kielten opetukseen ja ohjaukseen uutta monimuotoista ja monimediaista pedagogiikkaa. Samalla tavoitteena on kehittää määrätietoisesti kieltenopettajien digipedagogista osaamista ja luoda joustavia toteutustapoja kotimaisten kielten opetukseen ja ohjaukseen. Näissä toteutuksissa hyödynnetään digitaalisuutta ja korostetaan opiskelijan yksilöllistä oppimista.

Tavoitteena on lisäksi osallistaa kaikkia korkeakoulujen kotimaisten kielten opettajia hankkeen alusta asti uuden pedagogisen lähestymistavan kehittämiseen. Tavoitteena on myös luoda yhteistoimintamalli, jolla kieltenopettajien osaamisen kehittäminen ja hyvien käytäntöjen jakaminen varmistetaan myös hankkeen jälkeen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa DIGIJOUJOU-hankkeen toteutusta vuosina 2017-2019. Hanketta koordinoi Aalto yliopisto. HAMK toimii hankkeen ammattikorkeakoulutoimintojen koordinaattorina.

DIGI-JOUJOU:n verkkosivut

Lisätietoja:
Projektivastaava  Taina Juurakko-Paavola
Puhelin +358 (0)40 5603141
S-posti etunimi.sukunimi@hamk.fi

eAMK – Oppimisen uusi ekosysteemi

eAMK-hankkeen tavoitteena on avata ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen opintotarjonnan asteittain vuoteen 2020 mennessä. Kehitteillä oleva digitaalinen opintarjonta mahdollistaa opiskelijoille avoimen ympärivuotisen opiskelun, entistä joustavammat erikoistumis- ja ristiinopiskelumahdollisuudet oppilaitosten välillä sekä työn uudenlaisen yhteensovittamisen opiskeluaikojen lyhentämiseksi, opintopolkujen monipuolistamiseksi ja paremman työllistyvyyden turvaamiseksi. Uudet koulutusratkaisut vastaavat tulevaisuuden osaamistarpeita ja takaavat opiskelijoille sujuvat digitaaliset oppimispolut.

Opiskelijoille näkyvän muutoksen taustalla toteutetaan uudistuksia tietojärjestelmätukeen ja kehitetään oppimisanalytiikkaa hyödyntävää digiohjausta. Lisäksi toteutetaan valmennusohjelma, jotta ammattikorkeakoulujen henkilöstön digipedagoginen osaaminen vastaa uudistuvaa toimintakulttuuria. Yhteistyö käynnistyi syksyllä 2016 koko ammattikorkeakoulusektorin ja ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen kanssa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa eAMK-hankkeen toteutusta vuosina 2017-2020. Hanketta koordinoi Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Lue lisää http://www.eamk.fi/fi/etusivu/

Lisätietoja:
Projektivastaava, teemakoordinaattori Jaana Kullaslahti
Puhelin +358 (0)40 587 8201
S-posti etunimi.sukunimi@hamk.fi

FINNISH ACADEMY FOR SKILLS EXCELLENCE (FASE)

Ammatillisen koulutuksen ja opetuksen kehittäminen kilpailutoiminnan kautta alkoi teknillisellä opettajaopistolla vuonna 1988. Hämeenlinnassa järjestettiin tuolloin ensimmäiset valtakunnalliset ammattitaitokilpailut. ​​​​​

Lue lisää »​​​​

Kieli- ja kulttuuritietoinen koulutus

Hankkeessa edistetään kieli- ja kulttuuritietoista opettajuutta ja opettajankoulutusta sekä lisätään osallisuutta ja yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Tätä varten luodaan opettajien, opettajaopiskelijoiden, opettajankouluttajien, ainelaitosten, normaalikoulujen ja kuntien sekä kolmannen sektorin toimijoiden verkosto, joka jakaa hyväksi koettuja toimintamalleja ja kehittää yhteisöllisesti tietoa, taito ja materiaalia tältä alata tukemaan opettajien ammatillista kehittymistä.

Hanketta koordinoi Turun yliopiston Opettajankoulutuslaitos ja lisäksi mukana on neljä muuta yliopistoa ja ammattikorkeakouluista HAMK ja Diakonia-ammattikorkeakoulu. Hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama ja se edistää hallitusohjelman toteuttamissuunnitelmaan kuuluvan osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeen 1 toimeenpanoa Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman (2016) osalta.

Lisätietoja:
Projektivastaava Marko Susimetsä
Puhelin +358 (0)40 835 2065
S-posti etunimi.sukunimi@hamk.fi

KOPE – ammattikorkeakoulut ja yliopistot yhdistävä korkeakoulupedagogiikan kehittämishanke

KOPE-hankkeessa tehdään korkeakoulupedagogista yhteistyötä ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen välillä. Ammatilliset opettajakorkeaoulut koordinoivat korkeakoulupedagogista toimintaa, jota suunnitellaan ja toteutetaan alueellisista korkeakoulukentän kattavissa aluetyöryhmissä. KOPE tavoittelee parempaa oppimista ja opettamista!

Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa KOPE-hankkeen toteutusta vuosina 2017-2019. Hanketta koordinoi Oulun ammattikorkeakoulu.

Hankkeen kotisivuilla lisätietoja http://www.oamk.fi/fi/tutkimus-ja-kehitys/hankkeet/kope/

Lisätietoja:
Projektivastaava Mervi Friman
Puhelin +358 (0)40 585 8203 
S-posti etunimi.sukunimi@hamk.fi

OPEKE – Ammatillisen opettajankoulutuksen uudistaminen

Valtakunnallinen OPEKE-hanke sai miltei 2,2 miljoonan euron rahoituksen ammatillisen opettajankoulutuksen kehittämiseksi ja uudistamiseksi. Hanketta koordinoi HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu ja kehittämistyötä tekevät yhteistyössä kaikki viisi ammatillista opettajakorkeakoulua sekä Taideyliopisto.

Verkostohankkeen tavoiteena on varmistaa opettajankouluttajien osaaminen jatkossakin ammatillisen koulutuksen suuren muutoksen myötä ja uudistaa ammatillisen opettajankoulutuksen jatkumoa valintaprosessien, oppimisen ja ohjauksen ja työelämäyhteyksien osalta. Kehittämisen kohteena on myös opetusharjoittelu ja ohjauksen käytänteet opettajankouluttajien, koulutuksen järjestäjien ja opiskelijoiden kanssa sekä opettajien työuran aikaisen osaamisen kehittäminen ja uramallit.

Hanke toteutetaan ajalla 1.8.2017-31.12.2019. Hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama ja se edistää hallitusohjelman toteuttamissuunnitelmaan kuuluvan osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeen 1 toimeenpanoa Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman (2016) osalta.

Lue lisää www.hamk.fi/opeke

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Anu Raudasoja
050 576 3581,
etunimi.sukunimi@hamk.fi

Opiskelukyvyn, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen korkeakouluissa - OHO! -hanke

Hankkeella tuetaan korkeakoulutuksen saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta, sekä edistetään esteettömyyttä ja opiskelijoiden hyvinvointia lisäämällä henkilöstön saavutettavuustietämystä ja -osaamista. HAMK on mukana hankkeessa osana ESOK-verkostoa (Esteetön opiskelu korkea-asteen oppilaitoksissa -verkosto).

Hankkeen alussa ESOK-verkosto toteuttaa tiiviin, kansallisen selvityksen korkeakoulujen tämän hetken saavutettavuustilanteesta sekä korkeakoulujen kehittämistoiveista ja -tarpeista saavutettavuuden edistämiseksi. Aikaisempien selvitysten perusteella varaudutaan tukemaan henkilöstön saavutettavuusosaamista mm. tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämisessä, mutta hankkeen painopistealueet tarkennetaan selvityksen tulosten mukaan.

Hanke tuottaa korkeakouluille saavutettavuuden pedagogiset työvälineet, jotka tukevat opiskelijan hyvinvointia ja opiskelukykyä sekä henkilöstön työtä opintopolun eri vaiheissa. Kokonaistavoitteena on luoda korkeakouluille saavutettavuuskriteeristön ja -ohjelman pohja osaksi korkeakoulujen laatu-, yhdenvertaisuus- ja hyvinvointityötä. Lisäksi ESOK-verkosto on aktiivisesti mukana OHO! -hankkeen eri osahankkeiden toiminnassa saavutettavuuden edistämiseksi.

Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa OHO!-hankkeen toteutusta vuosina 2017-2019. Hanketta koordinoi Jyväskylän yliopisto.

Lisätietoja:
Projektivastaava Päivi Pynnönen
Puhelin +358 (0)40 835 9911
S-posti etunimi.sukunimi@hamk.fi

Parasta osaamista

Verkostohankkeen avulla tuetaan opetus- ja ohjaushenkilöstön työ- ja toimintatapojen uudisumista toimintaympäristön ja lainsäädännön muuttuessa. Hankkeessa kehitetään ja varmistetaan ammatillisen koulutuksen reformin tavoitteiden mukaista toimien valtakunnallista ja yhdenmukaista laatua sekä luodaan yhtenäisiä käytäntöjä.

Lisäksi hankkeen avulla tuetaan erilaisten oppimisympäristöjen hyödyntämistä osaamisperusteisen ja asiakaskeskeisen ammatillisen koulutuksen kehittämisessä ja toteuttamisessa yhdessä työelämän kanssa.

Hanke tukee ja valmentaa työpaikkoja toimimaan uudistuvan ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöinä. Hankkeella varmistetaan työelämän osallistumista ammatillisen koulutuksen reformin suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Laajaa verkostohanketta rahoittaa Opetushallitus ja sitä koordinoi Jyväskylän koulutuskuntayhtymä.

Hankkeen verkkosivut.

Lisätietoja:
Projektivastaava Soili Rinne
Puhelin +358 (0)50 466 5539
S-posti etunimi.sukunimi@hamk.fi

TAITEET TULEVAISUUDEN OPPIMISTA RAKENTAMASSA – Opettajan ammatillisen osaamisen kehittämishanke

Hankkeessa nähdään sekä peruskoulutuksen kehittäminen, että opettajan uranaikaisen osaamisen kehittäminen laaja-alaisena kokonaisuutena, jossa opettaja ei kehitä vain omaa erikoisalaansa vaan pystyy alaansa kehittävänä asiantuntijana yhä moninaisempaan ja joustavampaan yhteistyöhön muiden opettajien ja eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Tässä hankkeessa kehittämiskohteena on erityisesti taidealojen opetuksen kehittäminen, taidelähtöisen työskentelyn uudet mahdollisuudet opetuksen kehittämisessä sekä taiteiden ja eri alojen välisen yhteistyön kehittäminen.

Hanketta koordinoi Taideyliopisto ja yliopistoverkoston lisäksi HAMK on mukana ammattikorkeakouluista. Hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama ja se edistää hallitusohjelman toteuttamissuunnitelmaan kuuluvan osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeen 1 toimeenpanoa Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman (2016) osalta.

Toimintaa ja kohtaamisia – osallisuuden ja ihmisoikeusperustaisuuden vahvistaminen ammatillisessa opettajankoulutuksessa

Hankkeessa kehitetään toimijuutta ja osallistumista edistävää ja syrjintää ehkäisevää toimintakulttuuria, opetusta ja ohjausta ammatillisessa opettajankoulutuksessa niin, että tulevat ammatilliset opettajat osaavat tukea opiskelijoidensa toimijuutta ja tasa-arvoisia mahdollisuuksia opiskeluun ja työhön.

Hanke on viiden ammatillisen opettajakorkeakoulun yhteishanke, jota koordinoi Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. Kohderyhminä ovat opettajankouluttajat ja opettajaopiskelijat. Hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama ja se edistää hallitusohjelman toteuttamissuunnitelmaan kuuluvan osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeen 1 toimeenpanoa Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman (2016) osalta.

Toteemi

Toteemi-hankkeessa luodaan rakenteita ja toimintatapoja vahvistamaan korkeakouluopiskelijoiden työmarkkinoille kiinnittymistä.

Hanke toteutetaan 16 ammattikorkeakoulun ja 2 yliopiston yhteistyössä ja kaksikielisenä. Nämä osatoteuttaja-ammattikorkeakoulut ja yliopistot sitoutuvat omilla suunnitelmillaan toimimaan Toteemi-hankkeessa kehittämiskoreissa, joita ovat ”Joustavasti työssä”, ”Osaamista työstä ja työhön”, ja ”Hyvinvointi työssä oppimisessa”.

Hankkeen tuloksena on
•    luotu, jaettu ja juurrutettu ratkaisuja
•    joustaviin opintopolkuihin
•    työssä oppimiseen
•    ympärivuotiseen opiskeluun ja
•    korkeakoulun ja työelämän yhteiskehittelyyn.

Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa Toteemi-hankkeen toteutusta vuosina 2017-2019. Hanketta koordinoi Haaga-Helia ammattikorkeakoulu.

Lisätietoja:
Projektivastaava Leena Nikander
Puhelin +358 (0)40 5877028 
S-posti etunimi.sukunimi@hamk.fi

Verme 2 -Vertaisryhmämentorointi osaamisen ja yhteisöllisyyden tukena

Tavoiteena on uudistaa opettajien  perus-, perehdyttämis- ja täydennyskoulutuksen käytänteitä. Erityisesti tavoitteena on tukea työhön siirtymässä olevia opettajia työelämään siirtymisen vaiheessa.

Hankkeessa koulutetaan mentoreita ja kehitetään tutkimukseen perustuvia käytänteitä vertaisryhmämentoroinnin (verme) edistämiseksi pilotoiden opettajaksi opiskelevien ja opettajien verme-ryhmiä sekä vertaisoppimista oppilaitosjohdon tueksi, yhteistyötä varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja nuorisotyön välille ja osaamisen kehittämistä vapaassa sivistystyössä. Lisäksi edistetään monikulttuurisen kasvatuksen verme-mallia ja korkeakouluopettajien toimijuutta ja yhteisöllisyyttä tukevaa verme-mallia.

Hanketta koordinoi Jyväskylän yliopisto ja mukana on yliopistoverkoston lisäksi myös kaikki ammatilliset opettajakorkeakoulut. Hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama ja se edistää hallitusohjelman toteuttamissuunnitelmaan kuuluvan osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeen 1 toimeenpanoa Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman (2016) osalta.

Lisätietoja:
Projektivastaava Mervi Friman
Puhelin +358 (0)40 585 8203 
S-posti etunimi.sukunimi@hamk.fi

 • AMKISTA URALLE!
 • DigSkriv
 • Elitgruppen-hanke
 • HUIPUT KEHIIN
 • LIAANI – sujuvaa surffailua nuoruuden viidakossa
 • Opettajat rakennemuutoksessa
 • Osaaminen ratkaisee
 • Osaamisperustaisuus korkeakouluissa
 • ROKK
 • Tutkimushanke ruotsin kielen osaamisesta
 • Ammatillisten ruotsin opettajien täydennyskoulutushankkeet
 • Verkkovirta – työn opinnollistamista verkostoyhteistyönä YHDE​SSÄ ​
 • ​​YLERMI – YLEMMÄN KORKEAKOULUTUKSEN OSAAMISRAKENTEEN KEHITTÄMINEN
 • See the Goal
 • EEP Empowering ePortfolio Process
 • X-Factors
 • DC4WORK
 • New Business Opportunities, Sustainable Growth and Innovative Learning in Bio- and Circular Economy (LUO Next Step) 2017-2018
 • Cobots Transforming Work and Learning (Collaborative Y-robots in Steel and Metal Industries) 2018-2019
 • Work-based Learning in the Digital Age 2017-2019
 • TTP NEPAL – Teacher Preparation Program through ODL Mode for Enhancing Qualification in Education 2017-2019
 • EAPRIL Conference 2017
 • EEP – Empowering Portfolio Project 2016-2018
 • TanFiDe – Consortium for Quality Education in Tanzania 2016-2018
 • See the Goal 2016-2018
 • Mapping – Individualized learning in Vocational Education and Training 2013-2015
 • Training of Trainers for the Teacher Qualification Upgrading Program in Nepal 2013-2016
 • BOOST – Building Open Opportunities for Students and Teachers in Vietnam 2013 – 2015
 • DIAMEE – Dialogical Methodologies for Entrepreneurs 2013-2015
 • DIALE – Deep Learning through Dialogue 2010-2013
 • Improving Educational Leadership and Management Capacity of the Quang Tri Teacher Training College (QTTC) Vietnam 2011-2013
 • ValoDi: Valorisation of Diversity Skills 2009-2010
 • TrainerGuide: A Web Tool for In-Company Trainers 2008-2010
 • EEWT: European Electronics Workshop Team 2008-2010
 • Propeto: Development of Systems for Vocational Teacher Qualification Improvement 2007-2009

Uusimmat julkaisut

Lisää julkaisuja

2018:

2017:

 • Aho, P., Hooli, I., Sokka, H.-R., Vilén, C. & Nikander, L. 2017. Hyvällä uraohjauksella työelämään. HAMK Unlimited Journal  14.9.2017
 • Aura, P., Heikkinen, S., Kannasto. E., Kitinoja, H., Muttonen, J., Nemilentsev, M. 2017. Kansainvälistymisen kaupallistamisen haasteet ammattikorkeakouluissa. UAS Journal 4/2017.
 • Autero, M. & Helander, J. 2017). Korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien ohjaus ja osaamisen tunnistaminen tukevat integroitumista. HAMK Unlimited Professional  9.10.2017.
 • Enqvist, J., Rönkkönen, K. 2017. Yhteistä opettajankoulutusta HAMKissa ja VIAssa. HAMK Unlimited Professional. 27.3.2017.
 • Eskola-Kronqvist, A., Helander, J. & Parkkonen, V. 2017. Korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien AHOT-prosessit vaihtelevat. HAMK Unlimited Professional. 11.11.2017.
 • Gustafsson-Staack, P., Peltoharju, S., Ruhalahti, S. 2017 Digikompetenssit haltuun – case digitaalisten osaamismerkkien suorittaminen osana opettajaopintoja. HAMK Unlimited Journal. 26.4.2017.
 • Hautala, T., Helander, J., Korhonen, V.  2017.  Loose and tight coupling in educational organizations – an integrative literature review” Journal of Educational Administration, https://doi.org/10.1108/JEA-03-2017-0027
 • Helander, J. 2017. Suunnanottoja urohjauksen kentillä – uraohjauksen ajankohtaisteemat. HAMK Unlimited Journal  11.10.2017.
 • Helander, J., Lätti, M., Löf, J. 2017. Avoin AMK -opiskelijan ohjaus nyt ja tulevaisuudessa. HAMK Unlimited Professional . 26.4.2017.
 • Hiltunen, S., Mäkelä, J., Uotila-Välimäki, S. & Nikander, L. (2017). Siltoja tulevaisuuteen ja työhön.  HAMK Unlimited Journal.  25.9.2017.
 • Juurakko-Paavola, T. 2017. Yhteistyö kiinnostaa ammatillisia kieltenopettajia. HAMK Unlimited Professional . 19.5.2017.
 • Juurakko-Paavola, T. 2017. Monimediainen pedagogiikka kieltenopetuksen perustaksi. UAS-Journal 1/2017.
 • Kaikkonen, K., Kamunen, K., Susi, S., Ulvinen, A. & Nikander, L. 2017. Kohti ammatillisen koulutuksen uudistusta. HAMK Unlimited Journal 5.9.2017.
 • Korhonen, A-M., Ruhalahti, S., & Torseke, J. 2017. How to put all my knowledge into words? HAMK Unlimited Journal  13.12.2017.
 • Kullaslahti, J. & Nikander, L. (2017). Uraseurantatiedon hyödyntäminen koulutuksen kehittämisessä ja osaamisen johtamisessa. Teoksessa Näkökulmia uraseurantaan ja uraohjaukseen. Amkista uralle! -hankkeen loppuraportti. Toim. Jokinen, T. & Marttila, L. Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja 94. s. 50-60.
 • Kunnari, I., Laurikainen, M., Pires, A. O., & Rodrigues, M. R. (2017). Supporting students’ ePortfolio process in Higher Education. HAMK Unlimited Journal 12.12.2017
 • Kunnari, I., Laurikainen, M., & Torseke, J. 2017. Triggering students to create ePortfolios. HAMK Unlimited Journal 15.12.2017.
 • Kunnari I., Nikander L. ja Eerola T. 2017. Opinnollistamista insinöörityöpaikoilla – Hyödyllisiä toimintamalleja suurten ja pk-yritysten tarpeisiin teoksessa Kolme kulmaa opinnollistamiseen. Opas opinnollistamisen ratkaisuista, työkaluista ja vinkeistä teoksessa. Verkkovirta – Työn opinnollistamista verkostoyhteistyönä. ESR-hanke.
 • Marttila, L., Helmi, S. & Kullaslahti, J. 2017. Uraseurantakyselyn kehittäminen. Teoksessa Näkökulmia uraseurantaan ja uraohjaukseen. Amkista uralle! -hankkeen loppuraportti. Toim. Jokinen, T. & Marttila, L. Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja 94. s. 8-22.
 • Parkkonen, V. & Helander, J. (2017). Uusia keinoja korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien osaamisen tunnistamiseen Urareitti-hankkeella. HAMK Unlimited Professional 24.8.2017.
 • Parkkonen, V., Raudasoja, A., Rinne, S. 2017. Digitaalinen opinto-ohjaus ammatillisissa oppilaitoksissa. Hamk Unlimited Professional. 22.2.2017.
 • Poulsen, B. K. & Dimsits, M. 2017.  Making sense with ePortfolios. HAMK Unlimited Journal  20.12.2017.
 • Pukkila, P. & Helander, J. 2017. Työotteena monialaisuus: katsaus Ohjaamojen monialaisen yhteistyön rakentumiseen. Nuorisotutkimus 34 (2016) : 3, 53–57.
 • Raudasoja, A. 2017. Ammattikorkeakouluopiskelijat NOPSAlla opintopolulla. HAMK Unlimited Journal  21.11.2017.
 • Raudasoja, A. 2017. Nopsasti ja ohjatusti ammattioppilaitoksesta korkeakouluun. HAMK Unlimited Journal  3.10.2017.
 • Raudasoja, A. 2017. Osaamisperusteisen opetuksen ja ohjauksen kehittäminen opetushenkilöstön yhteistyönä. HAMK Unlimited Journal 29.9.2017.
 • Rauhala, P., Kantola, M. & Friman, M. 2017. AMK-seniorit ja tutkimusperustainen kehittäminen. HAMK Unlimited Professional  16.12.2017.
 • Rinne, S., Vaario, M. & Kivelä, N. 2017) Uusien oppimisratkaisujen kehittäminen Ammattiopisto Tavastiassa. HAMK Unlimited Professional  20.12.2017.
 • Ruhalahti, S., Kentta, V. 2017. Ammatillisen koulutuksen digitalisaatio ja työelämäyhteistyö: ”Opeilta ja ohjaajilta löytyy intoa uusille poluille”. Opetushallitus. Raportit ja selvitykset 2017:18.
 • Ryymin, E., Viskari, M. 2017. Koulutusvientimme menestystekijät: tutkimus, asiakaslähtöisyys ja keskittyminen vaikuttavaan toimintaan. UAS Journal 4/2017.
 • Saarela, L. 2017. TTS:n DIGILOIKKA – Askelmerkkejä kohti verkossa tapahtuvaa opinto-ohjausta. HAMK Unlimited Professional 26.4.2017.
 • Siklander, P., Kangas, M., Ruhalahti, S. & Korva, S. 2017. Exploring Triggers for Arousing Interest in The Online Learning. The 11th annual International Technology, Education and Development Conference.
 • Vieno, A., Helander, J. & Saari, J. 2017. Osaamisperusteisuudesta osaamisidentiteettiin. HAMK Unlimited Journal  29.12.2017.

Ammatillinen osaaminen somessa

Huomenna alkaa Euroopan ammattitaitoviikko, jonka keskiössä on ammatillinen osaaminen ja koulutuksen merkitys muuttuvassa maailmassa. #EUVocationalSkills @EuroguidanceFI @EPALE_EU @HAMK_AOKK @HAAGAHELIA_AOKK @JAMK_AOKK @TAOK_TAMK @OamkAmok

Our intl assistant Aiyun Yang writes both in ENG and CHN abt her experiences in @HAMK_UAS @HAMK_AOKK #GlobalEducation https://t.co/Bi3DReGrpb #Collaboration #Transnationaleducation

Huomenna yliopettajamme @jaakkohelander nostaa @amostutkimus1-työn #opintoohjaus ja #uraohjaus tutkimustuloksia framille @HelsinkiOppii-seminaarissa kaupungin oppilaan- ja opinto-ohjaajille otsikolla ”Ohjauksen uudet tuulet?”. @HAMK_AOKK

Uraohjauksen erkon haku aukeaa 22.10.! https://t.co/5lBsK7eHPy

Osa #ohjaamo’jen valmennusprosesseista on pitkäkestoisia — tänään @SUusinoka ja @jaakkohelander kuljettavat päätökseen @OhjaamoROI’n yhteisen työn matkan @TESSUprojekti’ssa. @HAMK_AOKK @JAMK_AOKK @aboakademi @Kohtaamo_ESR https://t.co/VosTSQ1W06

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU