Ilmoittaudu koulutukseen - Hämeen ammattikorkeakoulu
Ilmoittaudu koulutukseen
-

Ilmoittaudu koulutukseen

Ajankohtaiset koulutukset

Alla näet täydennyskoulutukset joihin on ilmoittautuminen parhaillaan käynnissä.

Luonnonvara-ala

Asio-kurssitarjonta Julkinen kurssitarjonta Asio-lyhytkurssiohjelmistosta

Sosiaali- ja terveysala

Asio-kurssitarjonta Julkinen kurssitarjonta Asio-lyhytkurssiohjelmistosta

 • RAI – kouluttajakoulutus 5 opLUE LISÄÄ

  Kunnilla ja yksityisillä palveluntuottajilla on velvollisuus käyttää iäkkään henkilön palvelutarpeen ja toimintakyvyn arvioinnissa RAI-arviointivälineistöä.RAI-välineistön käyttö tulee aloittaa viimeistään 1.4.2023 (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012). Tämän RAI- kouluttajakoulutuksen avulla varmistetaan, että lain edellyttämissä organisaatioissa on riittävästi osaajia RAI-arviointivälineistön käyttöönotossa toteuttamassa arviointeja yhdenmukaisesti ja laadukkaasti.

Liikenteen ala

Asio-kurssitarjonta Julkinen kurssitarjonta Asio-lyhytkurssiohjelmistosta

  Feed has no items.

Opetusala

Asio-kurssitarjonta Julkinen kurssitarjonta Asio-lyhytkurssiohjelmistosta

 • Digitaaliset ja luovat pedagogiset ratkaisut yhteisissä tutkinnon osissa 4 opLUE LISÄÄ

  Koulutuksen tavoitteena on digitaalisuuden vaatimusten ja mahdollisuuksien huomioiminen sekä digitaalisuuden hyödyntäminen yhteisten tutkinnon osien opiskelijalähtöisessä toteuttamisessa.

 • Erityisen tuen virtuaaliset aamukahvit, syyskuun tiistaiaamutLUE LISÄÄ

  Erityisen tuen virtuaaliset, osallistavat ja vuorovaikutteiset aamukahvit toteutuvat syyskuussa 2023 tiistaiaamuisin Teams-yhteydellä. Aamukahveilla asiantuntija alustaa aiheesta ja sen jälkeen käydään dialogista keskustelua aiheen tiimoilta. Tule mukaan kuulemaan ja keskustelemaan kahvikupin äärellä!

 • Kieli- ja kulttuuritietoisuus oppijan hyvinvoinnin tukena 3 opLUE LISÄÄ

  Kieli-, katsomus- ja kulttuuritietoisuuden avulla voidaan tukea opiskelijan ja hänen lähipiirinsä hyvinvointia ja vuorovaikutusta sekä edistää yhteiskunnan jäsenyyttä ja osallisuutta. Lisäksi teemat tukevat työ- ja oppimisympäristön turvallisuutta. Koulutuksessa saat välineitä näiden aihepiirien huomioimiseen opetus- ja ohjaustyössä.

 • Onnistu arvioinnissa -verkkoseminaari 2.11.2023LUE LISÄÄ

  Lämpimästi tervetuloa verkkoseminaariin, jonka tavoitteena on saada arvioinnin toimijat mukaan muodostamaan yhteistä ymmärrystä opiskelijan arvioinnista ja sen kehittymisen suunnasta. Lisätietoja ja tarkempi ohjelma tulossa lähiaikoina.

 • Paluu tulevaisuuteen: Kestävä kehitys omalla alallasi 5 op > varattavissaLUE LISÄÄ

  Maailman muuttuminen kestävämpää suuntaan muuttaa myös opettamasi alan käytäntöjä. Ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi on tapahduttava muutoksia. Millaista ruokaa valmistetaan kokkiravintolassa vuonna 2050? Millaista autoa huolletaan autokorjaamoissa? Miten bio- ja kiertotalous tulee muuttamaan alaasi? Koulutus ovat varattavissa oppilaitoskohtaisena tai alueellisena useammalle oppilaitokselle suunnattuna toteutusryhmänä. Otathan yhteyttä, niin aloitetaan yhteissuunnittelu!

 • Pedagoginen hyvinvointi - läsnäoleva opettaja ja ohjaaja 2 opLUE LISÄÄ

  Koulutuksen tavoitteena on tukea opetus- ja ohjaushenkilöstöä luomaan ja olemaan osa toimintakulttuuria, jossa oppijat kokevat tulevansa kohdatuksi ja olevansa yhteisönsä kyvykäs, tärkeä toimija. Keskiössä ovat opiskelija, opiskelijoiden osallisuus sekä opetushenkilöstön osaamisen edistäminen oppijoiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemiseksi.

 • Pedagoginen hyvinvointi oppilaitoksissa 2 opLUE LISÄÄ

  Koulutuksen tavoitteena on tukea opetus- ja ohjaushenkilöstöä luomaan ja olemaan osa toimintakulttuuria, jossa oppijat kokevat tulevansa kohdatuksi ja olevansa yhteisönsä kyvykäs, tärkeä toimija. Tule mukaan syksyllä 2023 järjestettävään koulutukseen!

 • RAI – kouluttajakoulutus 5 opLUE LISÄÄ

  Kunnilla ja yksityisillä palveluntuottajilla on velvollisuus käyttää iäkkään henkilön palvelutarpeen ja toimintakyvyn arvioinnissa RAI-arviointivälineistöä.RAI-välineistön käyttö tulee aloittaa viimeistään 1.4.2023 (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012). Tämän RAI- kouluttajakoulutuksen avulla varmistetaan, että lain edellyttämissä organisaatioissa on riittävästi osaajia RAI-arviointivälineistön käyttöönotossa toteuttamassa arviointeja yhdenmukaisesti ja laadukkaasti.

 • Saavutettava oppivelvollisuus 2 opLUE LISÄÄ

  Oletko miettinyt, miten voisit tehdä oppimisympäristöstäsi kaikille opiskelijoille sopivamman? Haluaisitko tuunata omaa opetusmateriaaliasi selkeämmäksi? Tai pohditko kenties muuten erityisen tuen kysymyksiä ja sitä, miten jokainen oppivelvollinen voisi osallistua koulutukseen täysivaltaisena jäsenenä? Koulutuksen tavoitteena on lisätä ammatillisen koulutuksen parissa toimivan opetus- ja ohjaushenkilöstön valmiutta toteuttaa saavutettavaa ammatillista koulutusta hyödyntämällä erilaisia pedagogisia menetelmiä ja monialaista yhteistyötä. Saavutettavan koulutuksen avulla mahdollistetaan opiskelijan osallistuminen koulutukseen sekä vahvistetaan hänen toimijuuttaan, osallisuuttaan ja hyvinvointiaan. Koulutuksessa perehdytään saavutettavuuteen ja esteettömyyteen mm. oppijan, oppimisympäristöjen, asenteiden, arvojen, oppimateriaalien ja psyykkisen turvallisuuden näkökulmista. Koulutus on osa OPHn rahoittamaa VALOT -hanketta.

 • Sosiaalipedagoginen hevostoiminta 25 op, 2024 - 2025LUE LISÄÄ

  Täydennyskoulutuksen pohjana on sosiaalipedagoginen ajattelu ja hevosen käyttö sosiaalisessa kuntoutuksessa. Tavoitteena on kouluttaa asiantuntijoita sosiaalipedagogiseen hevostoimintaan. Koulutus tarjoaa käytännönläheistä tietoa ja toimintamalleja hevosen avustuksella toteutettavaan sosiaaliseen kuntoutukseen. Koulutuksen aikana kehitetään omia työkäytäntöjä ja tarkastellaan hevosen kanssa tehtävää työtä suhteessa sosiaalipedagogiseen lähestymistapaan. Koulutus toteutetaan sosiaalipedagogisen viitekehyksen mukaisesti eli koulutus on prosessuaalista, vuorovaikutteista, osallistavaa, elämyksellistä ja ryhmää oppimisessa hyödyntävää. Lisäksi koulutukseen kuuluu hevostoimintaharjoituksia lähijaksoilla ja itsenäistä työskentelyä etäjaksojen aikana yhteistyötalleilla. Koulutuksen aikana kootaan portfoliota, omaa kasvun kansiotaan. Lisäksi jokaisen lähijakson jälkeen kirjoitetaan oppimispäiväkirjaa, josta toinen vastuukouluttaja antaa palautetta. Se auttaa portfoliotyöskentelyssä ja oman ammatillisen kasvun jäsentämisessä.

 • Uraohjaus ja erityinen tuki 3 opLUE LISÄÄ

  Uraohjaus ja erityinen tuki 3 op:n koulutus on osa Opetushallituksen avustamaa Areenalla erityinen tuki -verkostohanketta. Koulutuksen tavoitteena on perehtyä uraohjauksen ja erityisen tuen kysymyksiin. Koulutuksessa keskitytään uraohjauksen eri vaiheisiin: - sujuvat siirtymät kouluasteelta toiselle - opintojen aikainen ohjaus - työelämään ja jatko-opintoihin ohjaus

 • VALOT -oppivelvollisen valmennus, ohjaus ja tuki > varattavissaLUE LISÄÄ

  Tavoitteena on antaa osallistujille valmiuksia vastata oppivelvollisuuden laajentumisen tuomiin mahdollisuuksiin ja haasteisiin. Koulutukset antavat tietoa uusista oppivelvollisuuteen liittyvistä säädöksistä sekä valmiuksia kehittää ammatillista osaamistaan siten, että opetus- ja ohjaushenkilöstö mahdollistaa yhdenvertaisesti oppimista. Koulutukset ovat varattavissa oppilaitoskohtaisena tai alueellisena useammalle oppilaitokselle suunnattuna toteutusryhmänä. Otathan yhteyttä, niin aloitetaan yhteissuunnittelu!

 • YTO -työelämätaitoja kehittämässä > varattavissaLUE LISÄÄ

  Koulutuskokonaisuudella vahvistetaan YTO-opettajien osaamista, johon laajentuva oppivelvollisuus ja jatkuvan oppimisen mahdollisuuksien lisääntyminen tuovat uusia haasteita. Digipedagogiikan ja työelämän tarpeet näkyvät vahvasti myös YTO-opettajien arjessa. Hanke kehittää henkilöstön osaamista näiden uusien pedagogisten käytänteiden rakentamisessa. Koulutukset ovat varattavissa oppilaitoskohtaisena tai alueellisena useammalle oppilaitokselle suunnattuna toteutusryhmänä. Otathan yhteyttä, niin aloitetaan yhteissuunnittelu!

Tekniikan ala

Asio-kurssitarjonta Julkinen kurssitarjonta Asio-lyhytkurssiohjelmistosta

 • AMKosaajaLUE LISÄÄ

  AMKosaaja-koulutukset on tarkoitettu sinulle, joka haluat oppia uutta, vaihtaa uraa tai muuten vain kehittää osaamistasi. Opintoja on mahdollista suorittaa oman työn ohella. Tarjoamme tällä hetkellä tietojenkäsittelyn, liiketalouden sekä sosiaali- ja terveysalan verkko-opintoja.

 • Resurssiviisas osaaja -koulutus 22 op / Resource-wise Sustainability Studies 22 cr, 2023-2024LUE LISÄÄ

  Resurssiviisas osaaja -koulutus on maksuton tekniikan alan täydennyskoulutus, jossa syvennät rakennetun ympäristön energiatehokkuuteen tai teollisuuden materiaalitekniikkaan liittyvää osaamistasi ja opit tutkimus- ja tuotekehitysprojektien hallintaa. Koulutuksen laajuus on 22 opintopistettä YAMK-tasoisia opintoja. Koulutus toteutetaan työelämälähtöisesti monimuoto-opintoina. Koulutus on osa HAMKin englanninkielistä YAMK-tutkintoa Sustainable Technologies (Master of Engineering). Täydennyskoulutuksessa englannin kielellä suoritetut opintopisteet voidaan myöhemmin sisällyttää Sustainable Technologies -YAMK-tutkintoon. Tutkinto-opiskelijaksi on erillinen haku. Tutustu koulutuksen tiedotteeseen tästä. READ THE INFORMATION IN ENGLISH

 • Tiedolla johtamisen ABC 15 opLUE LISÄÄ

  Tiedolla johtamisen ABC 15 op on osa AMKosaaja-koulutuksia.

Liiketalouden ala

Asio-kurssitarjonta Julkinen kurssitarjonta Asio-lyhytkurssiohjelmistosta

 • AMKosaajaLUE LISÄÄ

  AMKosaaja-koulutukset on tarkoitettu sinulle, joka haluat oppia uutta, vaihtaa uraa tai muuten vain kehittää osaamistasi. Opintoja on mahdollista suorittaa oman työn ohella. Tarjoamme tällä hetkellä tietojenkäsittelyn, liiketalouden sekä sosiaali- ja terveysalan verkko-opintoja.

 • Tiedolla johtamisen ABC 15 opLUE LISÄÄ

  Tiedolla johtamisen ABC 15 op on osa AMKosaaja-koulutuksia.

 • Liiketoimintamuotoilu 5 opLUE LISÄÄ

  Liiketoimintamuotoilu on muotoiluajattelusta ja palvelumuotoilusta johdettu kehittämismenetelmä, joka pohjautuu vahvasti asiakasymmärryksen kautta rakennettavan ”paremman liiketoiminnan” toteuttamiseen. Liiketoimintamuotoilu antaa työkaluja niin palveluiden kuin liiketoiminnan kehittämisen. Muotoiltavissa tuotteissa ja palveluissa yhdistyvät kannattavuuden, toteutettavuuden sekä haluttavuuden elementit.

 • Asunto-osakeyhtiön taloushallinto 5 opLUE LISÄÄ

  Haluatko päivittää osaamistasi asunto– ja kiinteistöosakeyhtiön taloushallinnon tehtävissä? Koulutuksen aikana tehdään asunto- ja kiinteistöyhtiön taloushallintoon liittyviä tehtäviä käytännön tasolla.

 • Taloyhtiön hallitustyöskentely helposti haltuunLUE LISÄÄ

  Käytännönläheinen koulutus, jonka avulla päivität helposti osaamisesi taloyhtiön hallitustyöskentelyyn liittyvistä tehtävistä.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU