Ilmoittaudu koulutukseen - Hämeen ammattikorkeakoulu
Ilmoittaudu koulutukseen
-

Ilmoittaudu koulutukseen

Ajankohtaiset koulutukset

Alla näet täydennyskoulutukset joihin on ilmoittautuminen parhaillaan käynnissä.

Luonnonvara-ala

Asio-kurssitarjonta Julkinen kurssitarjonta Asio-lyhytkurssiohjelmistosta

Sosiaali- ja terveysala

Asio-kurssitarjonta Julkinen kurssitarjonta Asio-lyhytkurssiohjelmistosta

 • Leikki säveliksiLUE LISÄÄ

  Koulutuksessa kehitetään vaka-työntekijöiden valmiuksia käyttää musiikkia ja äänimaisemia tavoitteellisesti omassa työssään ja työnsä kehittämisessä. Varhaiskasvatussuunitelmassa on tuotu esiin luovat menetelmät ja taidekasvatus keskeisenä osana lapsen tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä sitä tukevaa pedagogiikkaa. Koulutus vahvistaa vaka-työntekijöiden asennetta ja osaamista musiikkipedagogiikan alueella. Koulutuspäivissä ja Learn-verkko-oppimisalustalla testataan erilaisia työmenetelmiä ja ideoita varhaiskasvatuksen musiikkitoiminnan rikastamiseksi. Osallistujat toteuttavat sadun korjuun, jossa tuotetaan konkreettinen omaan työhön liittyvä kehittämisprojekti yhdessä lasten kanssa ja projektin hedelmät ovat kaikkien lasten parissa työskentelevien hyödynnettävissä. Covid 19 -pandemia on tuonut uusia vahvoja haasteita lasten kotiympäristöihin sekä päiväkotikontekstiin. Taide ja musiikki vahvistavat lasten ja perheiden resilienssitaitoja. Osaamisen lisäämisellä pyritään tukemaan perheiden sisäistä tunnemaastoa, vuorovaikutusta sekä dynamiikkaa.

Liikenteen ala

Asio-kurssitarjonta Julkinen kurssitarjonta Asio-lyhytkurssiohjelmistosta

 • Henkilökuljetusten suunnittelu ja hankinta -koulutusLUE LISÄÄ

  Viime vuosien muutokset ovat siirtäneet kokonaisvastuun henkilökuljetusten suunnittelusta ja järjestämisestä julkiselle puolelle – erityisesti kunnille. Mistä kokonaisuudesta on kyse, kun puhutaan kuntien järjestämistä henkilökuljetuksista, kuten koulukuljetuksista ja SOTE:n henkilökuljetuksista?

Opetusala

Asio-kurssitarjonta Julkinen kurssitarjonta Asio-lyhytkurssiohjelmistosta

 • Erityisellä tuella omalle uralle > varattavissaLUE LISÄÄ

  Koulutuskokonaisuudessa keskitytään erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisten ammatillisten urapolkujen ja siirtymävaiheiden tukimallien uudistamiseen. Koulutus selkeyttää eri toimijoiden roolia ja tehtäviä siirtymävaiheessa sekä jäsentää ammatillisen erityisopetuksen roolia ja tehtävää koulutuksen muutoksissa. Osallistujille syntyy uutta yhteistä ymmärrystä eri kouluasteiden ja työelämän välille, käytännöllisiä menetelmiä ammatillisen opettajan käyttöön, yhteistyöverkostoja sekä erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ammatillisia tavoitteita tukevia käytänteitä. Kokonaistavoitteena on tukea tarvitsevan opiskelijan opiskelu- ja urapolun kehittäminen. Otathan yhteyttä, niin aloitetaan yhteissuunnittelu!

 • Erityisen tuen areena: Oppimisvaikeudet ja erityinen tuki 2 opLUE LISÄÄ

  Onko ryhmässäsi tukea tarvitsevia opiskelijoita? Miten tunnistat tuen tarpeen ja huomioit sen suunnittelussa ja toteutuksessa? Millaisia keinoja digipedagogiikka tarjoaa? Koulutuksen tavoitteena on perehtyä erityisen tuen tunnistamisen keinoihin ja menetelmiin. Millaisin digitaalisin välinen ja pedagogisin keinoin opettaja/ohjaaja voi tukea erityistä tukea tarvitsevaa opiskelijaa?

 • Erkkaa kaikille: Uudistava ammatillinen erityisopettajuus 3 opLUE LISÄÄ

  Uudistava ammatillinen erityisopettaja - koulutuksessa erityisopettajat saavat mahdollisuuden yhdessä käsitellä pinnalla olevia kysymyksiä esimerkiksi erityisen tuen toteutuksen systemaattisuuden ja työnjaon osalta sekä syventää erityispedagogisia taitoja.

 • Kestävän elämäntavan opinpolku: Kestävällä polulla - avoin areena 1 pvLUE LISÄÄ

  Valtakunnallisesti avoin areena, jossa esitellään ja käsitellään kestävän elämäntavan opinpolun käytänteitä, arvoja ja asenteita. Mikä rooli on ekososiaalisella sivistyksellä tämän päivän yhteiskunnassa ja oppilaitoksissa? Tule rakentamaan kestävämpää polkua tulevaisuuteen! Webinaari kestävän elämäntavan opinpolusta eskarista tohtoriin, tule mukaan! Opet kestävän opinpolun puolesta!

 • Maksuton webinaarisarjaLUE LISÄÄ

  Tarjoamme maksuttoman webinaarisarjan kaikille erityisen tuen ja opinto-ohjauksen ajankohtaisista teemoista kiinnostuneille. Tule mukaan!

 • OPEKOI -opettajan ennakointiosaaminen, 8 op - verkkoLUE LISÄÄ

  OPEKOI -koulutuksen tavoitteena on vahvistaa opetus- ja ohjaushenkilöstön ennakointiosaamista perehtymällä tulevaisuuden työelämään, ennakointiosaamisen menetelmiin, kestävään kehitykseen ja teknologian sekä digitalisaation vaikutuksiin. OPEKOI (8 op) -koulutuksen osallistujien ennakointiosaaminen kehittyy ja he saavat konkreettisia työkaluja tulevaisuusorientoituneen opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen.

 • OPS-jumppaa kansanopistoille: Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 3 opLUE LISÄÄ

  Oppivelvollisuuden laajeneminen edellyttää opetus- ja ohjaushenkilöstöltä perehtymistä oppivelvollisuutta koskevaan lainsäädäntöön ja kansanopistojen oppivelvollisille suunnatun vapaan sivistystyön koulutuksen opetussuunnitelman perusteisiin. OPS-jumppaa kansanopistoille 9 op -koulutus tarjoaa tukea kansanopistojen laajenevan oppivelvollisuustehtävän toteuttamiseen sekä varmistaa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatimisen yhteiset käytänteet. Kaiken kehittämistyön tavoitteena on toiminnan laadun varmistaminen. Osallistua voi joko yhteen tai useampaan osioon. Parhaan osaamisen saat osallistumalla kaikkiin osioihin.

 • OPS-jumppaa kansanopistoille: Opetussuunnitelman perusteista kansanopiston opetussuunnitelmaksi 3 opLUE LISÄÄ

  Oppivelvollisuuden laajeneminen edellyttää opetus- ja ohjaushenkilöstöltä perehtymistä oppivelvollisuutta koskevaan lainsäädäntöön ja kansanopistojen oppivelvollisille suunnatun vapaan sivistystyön koulutuksen opetussuunnitelman perusteisiin. OPS-jumppaa kansanopistoille 9 op -koulutus tarjoaa tukea kansanopistojen laajenevan oppivelvollisuustehtävän toteuttamiseen sekä varmistaa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatimisen yhteiset käytänteet. Kaiken kehittämistyön tavoitteena on toiminnan laadun varmistaminen. Osallistua voi joko yhteen tai useampaan osioon. Parhaan osaamisen saat osallistumalla kaikkiin osioihin.

 • OPS-jumppaa kansanopistoille: Opiskelun ohjaus ja tuki 3 opLUE LISÄÄ

  Oppivelvollisuuden laajeneminen edellyttää opetus- ja ohjaushenkilöstöltä perehtymistä oppivelvollisuutta koskevaan lainsäädäntöön ja kansanopistojen oppivelvollisille suunnatun vapaan sivistystyön koulutuksen opetussuunnitelman perusteisiin. OPS-jumppaa kansanopistoille 9 op -koulutus tarjoaa tukea kansanopistojen laajenevan oppivelvollisuustehtävän toteuttamiseen sekä varmistaa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatimisen yhteiset käytänteet. Kaiken kehittämistyön tavoitteena on toiminnan laadun varmistaminen. Osallistua voi joko yhteen tai useampaan osioon. Parhaan osaamisen saat osallistumalla kaikkiin osioihin.

 • Oman työn johtaminen ja kehittäminen 5 opLUE LISÄÄ

  Oman työn johtaminen ja kehittäminen koulutuksessa osallistujat kehittävät oman työnsä hallinnan osaamistaan, työyhteisö- ja verkosto-osaamistaan sekä kykyä arvioida omia lähtökohtiaan oman työnsä johtamisessa. Samalla osallistujat edistävät omaa työhyvinvointiaan. Koulutus on osa Rohkeasti uudistamaan -hanketta, jonka tavoitteena on tukea opetus- ja ohjaushenkilöstöä sekä muuta henkilöstöä osaamisen päivittämisessä ja kehittämisessä.

 • Oppimisen ja hyvinvoinnin tuki lukiossa - Oppimisen kipinä: Hyvinvointia rakentamassa 3 opLUE LISÄÄ

  Lukiolaisten hyvinvointi on nyt erityisen tärkeää. Tule mukaan tutustumaan mahdollisuuksiin, joita moniammatillinen yhteistyö voi tarjota lukio-opiskelijan ja opettajan tueksi. Koulutuksessa perehdytään tekijöihin, jotka vaikuttavat oppilaitoksen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Syvennytään siihen, miten yhdessä voidaan kehittää lukioiden osallisuutta tukevia rakenteita.

 • Rohkeasti eteenpäin > varattavissaLUE LISÄÄ

  Rohkeasti eteenpäin -kokonaisuuden tavoitteena on tukea ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstöä toteuttamaan ammatillista koulutusta opiskelija- ja työelämälähtöisesti sekä osaamisperusteisesti. Lähtökohtana ovat työ- ja elinkeinoelämän muutokset ja kohderyhmän osaamistarpeet. Koulutuksen tuloksena osallistujien pedagoginen osaaminen kehittyy ja valmiudet toteuttaa laadukasta ammatillista koulutusta paranevat. Rohkeasti eteenpäin -tarjonnalla tuetaan koulutuksen järjestäjiä opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen vahvistamisessa ja kehittämisessä. Koulutuksella varmistetaan ja kehitetään ammatillisen koulutuksen laatua sekä vastataan ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden ja sidosryhmien tarpeisiin. Koulutukset ovat varattavissa oppilaitoskohtaisena tai alueellisena useammalle oppilaitokselle suunnattuna toteutusryhmänä. Otathan yhteyttä, niin aloitetaan yhteissuunnittelu!

 • YTOt vauhtiin > varattavissaLUE LISÄÄ

  Ytot vauhtiin -kokonaisuudella vahvistetaan YTO-opettajien osaamista, johon laajentuva oppivelvollisuus ja jatkuvan oppimisen mahdollisuuksien lisääntyminen tuovat uusia haasteita. Henkilökohtaistamisen, yksilöllistämisen ja erityisen tuen tarpeet näkyvät vahvasti myös YTO-opettajien arjessa. Osaamisperustaisuuden ja yksilöllisten opintopolkujen käytännön toteuttamiseen on rakentunut kirjava joukko erilaisia toimintamalleja ja -tapoja. Myös digitaalisuuden vaatimusten ja mahdollisuuksien huomioiminen vaihtelee valtakunnallisesti. Monenlaisten oppijoiden yksilöllisiin tarpeisiin vastaavien YTO-toteutusten rakentaminen edellyttää opettajien osaamisen vahvistamista. Tavoitteena on kehittää henkilöstön osaamista näiden uusien pedagogisten käytänteiden rakentamisessa. Koulutukset ovat varattavissa oppilaitoskohtaisena tai alueellisena useammalle oppilaitokselle suunnattuna toteutusryhmänä. Otathan yhteyttä, niin aloitetaan yhteissuunnittelu!

Tekniikan ala

Asio-kurssitarjonta Julkinen kurssitarjonta Asio-lyhytkurssiohjelmistosta

 • Tehosta B2B-markkinointia ja -myyntiäLUE LISÄÄ

  Tehosta B2B–markkinointia ja –myyntiä on sparraava koulutuskokonaisuus, joka on suunnattu BtoB–liiketoiminnan parissa työskenteleville.

 • Resource-wise Sustainability Studies, 22 crLUE LISÄÄ

  Description Resource-wise Sustainability Studies (22 ECTS) are master-level further education, where students increase their abilities in resource and energy efficiency in industrial research and development (R&D) activities. Studies are conducted in English. Studies will strengthen the ability to carry out resource wise and sustainable development projects by providing expertise in research and development work and deep understanding in applied research of energy efficiency or sustainable materials science and engineering. After completing the studies, student will have skills for increasing the sustainable development at your field and abilities to plan and execute project work in sustainable manner. Student has critical skills for experimental or theoretical development work as well as data collection and assessment methods in the industry.

 • Henkilökuljetusten suunnittelu ja hankinta -koulutusLUE LISÄÄ

  Viime vuosien muutokset ovat siirtäneet kokonaisvastuun henkilökuljetusten suunnittelusta ja järjestämisestä julkiselle puolelle – erityisesti kunnille. Mistä kokonaisuudesta on kyse, kun puhutaan kuntien järjestämistä henkilökuljetuksista, kuten koulukuljetuksista ja SOTE:n henkilökuljetuksista?

 • AMKoodariLUE LISÄÄ

  AMKoodari on hyvä startti koodaajan urasta haaveilevalle, lisäkoulutukseksi jo koodaamista osaavalle, uranvaihtajalle sekä yrityksen henkilökunnan koulutukseen.

 • Teollisuuden Digi-Robo -osaaja, 30 opLUE LISÄÄ

  Teollisuuden Digi-Robo -osaaja -Valmistavan teollisuuden digitalisaation ja robotiikan sovellukset, toteutetaan 30 opintopisteen täydennyskoulutuksena, jolla tuetaan teknologiateollisuuden alueen yritysten kilpailukyvyn kehittymistä edistämällä uusien teknologioiden kuten yhteistyörobotiikan ja 3D-teknologioiden käyttöönottoa sekä älykkäiden kone- ja tuotantojärjestelmien kehittämistä LEAN-johtamismenetelmiä hyödyntäen. Koulutuksen avulla tuetaan työvoiman osaamistason nostamista ja vastataan teknisten alojen työvoimapula-alojen osaamistarpeisiin.

Liiketalouden ala

Asio-kurssitarjonta Julkinen kurssitarjonta Asio-lyhytkurssiohjelmistosta

 • Tehosta B2B-markkinointia ja -myyntiäLUE LISÄÄ

  Tehosta B2B–markkinointia ja –myyntiä on sparraava koulutuskokonaisuus, joka on suunnattu BtoB–liiketoiminnan parissa työskenteleville.

 • KirjanpitoPassi 2021, 9 opLUE LISÄÄ

  Haluatko päivittää kirjanpito-osaamistasi? Hanki itsellesi KirjanpitoPassi! Opiskelemalla KirjanpitoPassin sisältämät asiat vahvistat omaa ammattitaitoasi ja päivität osaamisesi ajantasalle. Kokonaisuuteen kuuluvat Kirjanpito 3 op, Kirjanpidon erityiskysymykset ja tilinpäätös 3 op ja Arvonlisävero 3 op. Halutessasi voit suorittaa vain sinua kiinnostavan osan passista.

 • Asunto-osakeyhtiön taloushallinto 2021, 5 opLUE LISÄÄ

  Haluatko päivittää osaamistasi asunto– ja kiinteistöosakeyhtiön taloushallinnon tehtävissä? Koulutuksen aikana tehdään asunto- ja kiinteistöyhtiön taloushallintoon liittyviä tehtäviä käytännön tasolla.

 • AMKoodariLUE LISÄÄ

  AMKoodari on hyvä startti koodaajan urasta haaveilevalle, lisäkoulutukseksi jo koodaamista osaavalle, uranvaihtajalle sekä yrityksen henkilökunnan koulutukseen.

 • Taloyhtiön hallitustyöskentely helposti haltuun 2021LUE LISÄÄ

  Käytännönläheinen koulutus, jonka avulla päivität helposti osaamisesi taloyhtiön hallitustyöskentelyyn liittyvistä tehtävistä.

 • Liiketoimintamuotoilu 5 op, 2021LUE LISÄÄ

  Liiketoimintamuotoilu on muotoiluajattelusta ja palvelumuotoilusta johdettu kehittämismenetelmä, joka pohjautuu vahvasti asiakasymmärryksen kautta rakennettavan ”paremman liiketoiminnan” toteuttamiseen. Liiketoimintamuotoilu antaa työkaluja niin palveluiden kuin liiketoiminnan kehittämisen. Liiketoimintamuotoiltavissa tuotteissa ja palveluissa yhdistyvät kannattavuuden, toteutettavuuden sekä haluttavuuden elementit.

 • KirjanpitoPassi 2021: Kirjanpito 3 op (NonStop)LUE LISÄÄ

  Haluatko päivittää kirjanpito-osaamistasi? Tule mukaan ja saat päivitettyä tietosi ja taitosi ajantasalle. Kirjanpitopassin 1. osa; Kirjanpito 3 op oppinnoilla voit aloittaa kirjanpidon opintosi. Olet sitten päivittämässä vanhoja taitojasi tai haluat uutta osaamista. Kirjanpito 3 op toteutetaan NonStop -koulutuksena verkossa eli voit aloittaa kun sinulle parhaiten sopii.

 • KirjanpitoPassi 2021: Kirjanpidon erityiskysymykset ja tilinpäätös 3 op (NonStop)LUE LISÄÄ

  Tule päivittämään kirjanpito-osaamistasi! KirjanpitoPassin 2. osa: Kirjanpidon erityiskysymykset ja tilinpäätös 3 op. Olet sitten päivittämässä vanhoja taitojasi tai haluat uutta osaamista. Helposti verkossa oman aikataulun mukaan! Koulutus toteutetaan NonStop -koulutuksena verkossa eli voit aloittaa kun sinulle parhaiten sopii.

 • KirjanpitoPassi 2021: Arvonlisävero 3 op (NonStop)LUE LISÄÄ

  Haluatko päivittää kirjanpito-osaamistasi? Tule mukaan ja saat päivitettyä tietosi ja taitosi ajantasalle. KirjanpitoPassin 3. osa: Arvonlisävero 3 op. Koulutus toteutetaan NonStop -koulutuksena verkossa eli voit aloittaa kun sinulle parhaiten sopii.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU