Opetusala - Hämeen ammattikorkeakoulu
Opetusala
aokk:n henkilöstöä
Opetusala täydennyskoulutus nainen kirjoittaa taululle ja toiset katsovat.

Opetusala

Opetusala

Täydennyskoulutusta opetusalalla sekä koulutuksen parissa toimiville. Tarjolla on avoimia koulutuksia sekä organisaatioille/verkostoille varattavia koulutuskokonaisuuksia. Toteutamme koulutusta myös tilauksesta. Tutustu tarjontaamme ja ota yhteyttä!

Erikoistumiskoulutukset

Koulutustarjonta

Asio-kurssitarjonta Julkinen kurssitarjonta Asio-lyhytkurssiohjelmistosta

 • Digipedagogisilla taidoilla terveyttä edistämään > varattavissaLUE LISÄÄ

  Digipedagogisilla taidoilla terveyttä edistämään -koulutusta tarvitaan terveysalan opettajien ja ohjaajien digitaalisen ja pedagogisen osaamisen vahvistamiseen. Koulutuksella parannetaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista työelämässä tapahtuvassa oppimisessa ja näytöissä sekä keskitytään opiskelijoiden etäopiskeluun liittyvien valmiuksien huomioimiseen osana opettajan työtä. Koulutukset ovat varattavissa oppilaitoskohtaisena tai alueellisena useammalle oppilaitokselle suunnattuna toteutusryhmänä. Otathan yhteyttä, niin aloitetaan yhteissuunnittelu!

 • Erilaisten verkkototeutusten pedagoginen muotoilu 3 opLUE LISÄÄ

  Haluatko monipuolista ja ajantasaista tietoa siitä, kuinka järjestää hybridiopetusta tehokkaasti ja opiskelijalähtöisesti? Koulutuksessa annetaan tietoa hybridiopetuksen tarkoituksenmukaisista pedagogisista malleista, digioppimisen ympäristöistä ja hyviksi koetuista käytänteistä. Koulutuksen keskeinen ajatus on ohjata opettajaa tukemaan opiskelijaa oppimaan uusissa ympäristöissä.

 • Gamification - Pelillistämällä perehdyttämään 9 opLUE LISÄÄ

  Gamification 2 - Pelillistämällä perehtymään 9 op -koulutusten tavoitteena on kehittää opettajien pelipedagogisia taitoja niin suunnittelussa, tuottamisessa kuin toteuttamisessakin. Koulutukset kehittävät myös opettajien digitaalisia taitoja: he oppivat tuottamaan multimodaalisia opetusmateriaaleja osana pelillisiä opetustoteutuksia. Pelillistäminen ja pelipedagogiikka 5 op sekä Pelipedagogisen käsikirjoituksen laadinta ja toteutus 4 op, muodostavat 9 op:n kokonaisuuden.

 • Inklusiivinen ammatillinen koulutus 3 opLUE LISÄÄ

  Koulutuksen tavoitteena on lisätä ammatillisen koulutuksen parissa toimivan opetus- ja ohjaushenkilöstön tietämystä inklusiivisen koulutuksen toteuttamisesta, jotta he osaavat omalla toiminnallaan tukea kaikkien opiskelijoiden yhdenvertaisten ja tasa-arvoisten opiskelumahdollisuuksien järjestämistä, toimijuutta sekä osaamisidentiteetin kehittämistä.

 • Johda ja kehitä omaa työtäsi 5 opLUE LISÄÄ

  Koulutuksessa osallistujat kehittävät oman työnsä hallinnan osaamistaan, työyhteisö- ja verkosto-osaamistaan sekä kykyä arvioida omia lähtökohtiaan oman työnsä johtamisessa. Samalla osallistujat edistävät omaa työhyvinvointiaan.

 • Kieli- ja kulttuuritietoinen opettaja opiskelijoiden moninaisuuden tukena > varattavissaLUE LISÄÄ

  Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden määrä on lisääntynyt tasaisesti ja monikulttuurisuus on arkipäivää jo koko maassa. Opettajien kieli- ja kulttuuritietoisuus tukee maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden opintojen henkilökohtaistamista ja yksilöllis-ten opintopolkujen rakentamista. Se myös auttaa kohdentamaan opetusta ja ohjausta sekä osallistamaan opiskelijoita. Koulutukset ovat varattavissa oppilaitoskohtaisena tai alueellisena useammalle oppilaitokselle suunnattuna toteutusryhmänä. Otathan yhteyttä, niin aloitetaan yhteissuunnittelu!

 • Leikki säveliksi – 2. toteutus, aloitus elokuussaLUE LISÄÄ

  Koulutuksessa kehitetään varhaiskasvatuksen parissa työskentelevien henkilöiden valmiuksia käyttää musiikkia ja äänimaisemia tavoitteellisesti omassa työssään ja työnsä kehittämisessä. Varhaiskasvatussuunitelmassa on tuotu esiin luovat menetelmät ja taidekasvatus keskeisenä osana lapsen tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä sitä tukevaa pedagogiikkaa. Koulutus vahvistetaa ja antaa lisää valmiuksia musiikkipedagogiseen osaamiseen. Koulutuspäivissä ja HAMK Learn-verkko-oppimisympäristössä testataan erilaisia työmenetelmiä ja ideoita varhaiskasvatuksen musiikkitoiminnan rikastamiseksi. Osallistujat toteuttavat sadun korjuun, jossa tuotetaan konkreettinen omaan työhön liittyvä kehittämistehtävä yhdessä lasten kanssa ja työn hedelmät kootaan kaikkien lasten parissa työskentelevien hyödynnettäviksi. Korona-aika on tuonut uusia haasteita lasten koti- ja päiväkotiympäristöihin. Taide ja musiikki vahvistavat lasten ja perheiden hyvinvointia sekä selviytymistä poikkeuksellisina aikoikoina. Musiikkipedagogisen osaamisen lisäämisellä pyritään tukemaan perheiden sisäistä tunnemaastoa, vuorovaikutusta sekä dynamiikkaa.

 • Luovasti osallisiksi - taidelähtöiset menetelmät hyvinvointia edistämässä 5 opLUE LISÄÄ

  Kaipaatko lisää ideoita ja luovia menetelmiä opettamiseen? Tervetuloa verkkokoulutukseen kartuttamaan käytännön työvälineitä, joilla voit hyödyntää taidelähtöisiä menetelmiä opetuksessasi. Koulutus sopii sinulle riippumatta siitä, opetatko aikuisia, nuoria, lapsia, senioreita tai erityisryhmiä. Et tarvitse erityistä suuntautumista tai harrastuneisuutta musiikin tai kuvataiteen maailmaan ja opetusaineesi voi olla mikä vain. Riittää, kun sinulla on avoin ja innostunut mieli tulla mukaan! Koulutuksen tavoitteena on kehittää ammatillisen koulutuksen opetus– ja ohjaushenkilöstön osaamista ja valmiuksia ohjata ja tukea opiskelijan hyvinvointia ja minäkuvan positiivista rakentumista. Koulutuksen sisällöt, menetelmät ja materiaalit edistävät sosiaalista osallisuutta, vuorovaikutusta, ehkäisevät syrjäytymistä sekä vähentävät eriarvoisuutta.

 • Nivelvaiheet opinto-ohjauksen ja erityisen tuen näkökulmasta 3 opLUE LISÄÄ

  Oppivelvollisuus vai mahdollisuus - yhteistyöllä onnistumisia -koulutushankkeen tavoitteena on vahvistaa osaamista laajenevan oppivelvollisuuden tuomaan osaamistarpeeseen. Koulutuksen tavoitteena on tukea ammatillisen koulutuksen, lukioiden sekä vapaan sivistystyön opinto-ohjaajien ja erityisopettajien valmiuksia oppivelvollisuuden laajentamiseen tarvittavaan verkostoyhteistyöhön sekä uusien prosessien yhteisölliseen kehittämiseen.

 • OPEKOI -opettajan ennakointiosaaminen 8 opLUE LISÄÄ

  OPEKOI -koulutuksen tavoitteena on vahvistaa opetus- ja ohjaushenkilöstön ennakointiosaamista perehtymällä tulevaisuuden työelämään, ennakointiosaamisen menetelmiin, kestävään kehitykseen ja teknologian sekä digitalisaation vaikutuksiin. OPEKOI (8 op) -koulutuksen osallistujien ennakointiosaaminen kehittyy ja he saavat konkreettisia työkaluja tulevaisuusorientoituneen opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen.

 • Opettaja modernien 3D-teknologioiden osaajana, 2022 (13 op)LUE LISÄÄ

  Digitalisaatio sysää teollisuutta nopeasti kehittyvien modernien 3D-suunnittelu- ja virtuaalityökalujen käyttöön. Koulutuksen tavoitteena on kehittää opetushenkilöstön ammattitaitoa moderneista 3D-teknologioista (mm. 3D-tulostus ja -skannaus, AR- ja VR -tekniikat) sekä digitaalisten työkalujen soveltamiseen virtuaalisissa oppimisympäristöissä.

 • Opettaja modernien 3D-teknologioiden osaajana, 2023 (13 op)LUE LISÄÄ

  Digitalisaatio sysää teollisuutta nopeasti kehittyvien modernien 3D-suunnittelu- ja virtuaalityökalujen käyttöön. Koulutuksen tavoitteena on kehittää opetushenkilöstön ammattitaitoa moderneista 3D-teknologioista (mm. 3D-tulostus ja -skannaus, AR- ja VR -tekniikat) sekä digitaalisten työkalujen soveltamiseen virtuaalisissa oppimisympäristöissä.

 • Opiskelijan hyvinvointi ja kohtaaminen > varattavissaLUE LISÄÄ

  Päämääränä on tukea ohjaus- ja opetushenkilöstöä luomaan ja olemaan osa toimintakulttuuria, jossa oppijat ja opettajat kokevat tulevansa kohdatuksi ja olevansa yhteisönsä kyvykäs, tärkeä toimija. Kaikki kokevat olevansa psyykkisesti, fyysisesti kuin pedagogisestikin turvassa. Koulutusosioiden keskiössä ovat opiskelija, opiskelijoiden osallisuus, turvallisuus sekä opetushenkilöstön osaamisen ja valmiuksien edistäminen oppijoiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemiseksi. Koulutukset ovat varattavissa oppilaitoskohtaisena tai alueellisena useammalle oppilaitokselle suunnattuna toteutusryhmänä. Otathan yhteyttä, niin aloitetaan yhteissuunnittelu!

 • Oppijan rinnalla hybridiympäristössä > varattavissaLUE LISÄÄ

  Haluatko monipuolista ja ajantasaista tietoa siitä, kuinka järjestää hybridiopetusta tehokkaasti ja opiskelijalähtöisesti? Koulutuksessa annetaan tietoa hybridiopetuksen tarkoituksenmukaisista pedagogisista malleista, digioppimisen ympäristöistä ja hyviksi koetuista käytänteistä. Koulutuksen keskeinen ajatus on ohjata opettajaa tukemaan opiskelijaa oppimiaan uusissa ympäristöissä. Koulutukset ovat varattavissa oppilaitoskohtaisena tai alueellisena useammalle oppilaitokselle suunnattuna toteutusryhmänä. Otathan yhteyttä, niin aloitetaan yhteissuunnittelu!

 • Osaamisidentiteettiä rakentamassa -laaja-alaista ohjausosaamista kehittämässä, 9 op - verkkoLUE LISÄÄ

  Työelämän ja yhteiskunnan muutoksissa keskeistä on tukea oppijaa ymmärtämään oman osaamisensa merkitys muuttuvassa työelämässä riippumatta siitä, mistä yhteydestä se on hankittua, sekä tuomaan esiin ja sanallistamaan omia vahvuuksiaan ja monipuolisesti kertyvää osaamistaan. Keskiössä on tällöin osaamisidentiteetin rakentuminen ja tulevaisuustaitojen kehittäminen, johon tarvitaan uudenlaista opetus- ja ohjausosaamista kaikilla koulutusasteilla. Osaamisidentiteettiä rakentamassa -laaja-alaista ohjausosaamista kehittämässä -verkostohanke toteutetaan yhdessä OAMK:n ja HAMKn ammatillisten opettajakorkeakoulujen sekä Turun yliopisto/Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen kesken.

 • Osaamispolkuja uraohjaukseen > varattavissaLUE LISÄÄ

  Tavoitteena on perehtyä osaamisidentiteetin rakentumiseen, monialaiseen uraohjaukseen sekä siirtymävaiheiden ohjaukseen. Lisäksi tavoitteena on tukea ohjattavien työhön ja jatko-opintoihin sijoittumista, jatkuvaa oppimista sekä tulevaisuusorientoituneen urasuunnittelun taitoja. Koulutukset ovat varattavissa oppilaitoskohtaisena tai alueellisena useammalle oppilaitokselle suunnattuna toteutusryhmänä. Otathan yhteyttä, niin aloitetaan yhteissuunnittelu!

 • Paluu tulevaisuuteen: Kestävä kehitys omalla alallasi 5 op > varattavissaLUE LISÄÄ

  Maailman muuttuminen kestävämpää suuntaan muuttaa myös opettamasi alan käytäntöjä. Ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi on tapahduttava muutoksia. Millaista ruokaa valmistetaan kokkiravintolassa vuonna 2050? Millaista autoa huolletaan autokorjaamoissa? Miten bio- ja kiertotalous tulee muuttamaan alaasi? Koulutus ovat varattavissa oppilaitoskohtaisena tai alueellisena useammalle oppilaitokselle suunnattuna toteutusryhmänä. Otathan yhteyttä, niin aloitetaan yhteissuunnittelu!

 • SISOTE Viranomaisvalvonta ja -ohjausLUE LISÄÄ

  Asiakkaiden ja heidän kanssaan työtä tekevien ammattilaisten välinen yhteistyö on sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sivistyksen toimialalla tuotettavien palvelujen ydin. Toimintaympäristöllä ja sen muutoksilla on systeemisiä vaikutuksia näihin vuorovaikutussuhteisiin ja asiakkaan saaman palvelun laatuun. Parhaillaan toimeenpanovaiheessa oleva historiallinen soteuudistus ja siihen liittyvät muutokset vaikuttavat kaikkiin toimijoihin. Perustehtävälähtöinen tarkastelu antaa tukevan lähtökohdan alojen viranomaisvalvonnan ja ohjauksen tehtäviin sekä niihin liittyvien käytännön ongelmien ratkaisuun. Koulutukseen osallistuminen mahdollistaa vaativissa valvonnan vastuutehtävissä toimiville ajantasaisen ja kehittyvän tietoperustan vahvistamisen yhteisen, työnohjauksellisen vertaisoppimisprosessin muodossa.

 • SoteOPE: Digitaalinen dokumentointi osaamisen kehittymisessä ja osoittamisessa 3 opLUE LISÄÄ

  Digipedagogisilla taidoilla terveyttäeditämään -hankkeen koulutus tarjoaa mahdollisuuden tutkia yhdessä sosiaali- ja terveysalan opetus- ja ohjaushenkilöstön kesken parhaita alalle soveltuvia malleja digitaaliseen dokumentointiin.

 • SoteOPE: Omien laitteiden (BYOD) hyödyntäminen opetuksessa 3 opLUE LISÄÄ

  Tule mukaan tutustumaan omien käytössä olevien laitteiden mahdollisuuksiin digitaalisuuden hyödyntämiseksi sosiaali- ja terveysalan opetuksessa. Tarjolla on matalan kynnyksen mahdollisuus digitaalisten taitojen kehittämiseen. Koulutus on osa Digipedagogisilla taidoilla terveyttä edistämään -hanketta. Hankkeessa toteutetaan myös Digitaalinen dokumentointi osaamisen kehittymisessä ja osoittamisessa sekä Teknologian mahdollisuudet terveysalalla ja oppimisessa -koulutukset.

 • SoteOPE: Teknologian mahdollisuudet terveysalalla ja oppimisessa 3 opLUE LISÄÄ

  Digipedagogisilla taidoilla terveyttäeditämään -hankkeen koulutus on suunniteltu vahvistamaan sosiaali- ja terveysalan opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista uuden ja käytössä olevan teknologian mahdollisuuksien hyödyntämisessä terveysalalla ja oppimisessa.

 • TRIPEDA - osaaminen näkyväksi laadukkaalla pedagogisella suunnittelullaLUE LISÄÄ

  Yhteiskunta, työelämä, ammatit ja koulutus ovat vahvassa murroksessa, joka edellyttää työelämälähtöistä ja monimuotoista koulutustarjontaa. Monimuotoiset opintopolut ja kehittyvät opetuksen, ohjauksen ja oppimisen ympäristöt tarkoittavat myös, että tarvitaan uusia strategisia toimintamalleja ja vahvaa pedagogista suunnitteluosaamista. TRIPEDA - Laatua pedagogiseen suunnitteluun -koulutuskokonaisuus tarjoaa osallistujille kokemuksen laadukkaasti suunnitellusta aktivoivasta ja toiminnallisesta verkkototeutuksesta. Toteutuksessa sovelletaan ajantasaisia ohjauksen ja oppimisen menetelmiä tulevaisuuden digitaalisuutta edustavassa oppimisympäristössä.

 • TUVA tutuksi ja käytäntöön 3 opLUE LISÄÄ

  Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa osaamista laajenevan oppivelvollisuuden tuomaan osaamistarpeeseen. Tavoitteena on perehdyttää ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö TUVAan ja oppivelvollisuuden laajenemiseen. Lisäksi koulutus antaa osallistujille valmiuksia sekä tarvittavaan verkostoyhteistyöhön että uusien prosessien yhteisölliseen kehittämiseen.

 • Uraohjauksen helminauha 6 opLUE LISÄÄ

  Mietitkö miten toteuttaa mahdollisimman toimivaa, oikea-aikaista ja opiskelijan tarpeisiin osuvaa uraohjausta? Uraohjauksen helminauha 6 op -koulutuksessa perehdytään hyviksi arvioituihin uraohjauksen ja sujuvien siirtymien malleihin ja hankehelmiin, sovelletaan niitä omaan toimintaympäristöön ja jaetaan muillekin. Tule kehittymään ja kehittämään poimimalla uraohjauksen hohtavimmat helmet omaan nauhaasi!

 • VALOT -oppivelvollisen valmennus, ohjaus ja tuki > varattavissaLUE LISÄÄ

  Tavoitteena on antaa osallistujille valmiuksia vastata oppivelvollisuuden laajentumisen tuomiin mahdollisuuksiin ja haasteisiin. Koulutukset antavat tietoa uusista oppivelvollisuuteen liittyvistä säädöksistä sekä valmiuksia kehittää ammatillista osaamistaan siten, että opetus- ja ohjaushenkilöstö mahdollistaa yhdenvertaisesti oppimista. Koulutukset ovat varattavissa oppilaitoskohtaisena tai alueellisena useammalle oppilaitokselle suunnattuna toteutusryhmänä. Otathan yhteyttä, niin aloitetaan yhteissuunnittelu!

 • Videopedagogiikka 3 opLUE LISÄÄ

  Haluatko monipuolista ja ajantasaista tietoa siitä, kuinka järjestää hybridiopetusta tehokkaasti ja opiskelijalähtöisesti? Tässä koulutuksessa keskitytään erityisesti videoiden tuotantoon ja hyödyntämiseen hybridikoulutuksissa.

 • YTO -työelämätaitoja kehittämässä > varattavissaLUE LISÄÄ

  Koulutuskokonaisuudella vahvistetaan YTO-opettajien osaamista, johon laajentuva oppivelvollisuus ja jatkuvan oppimisen mahdollisuuksien lisääntyminen tuovat uusia haasteita. Digipedagogiikan ja työelämän tarpeet näkyvät vahvasti myös YTO-opettajien arjessa. Hanke kehittää henkilöstön osaamista näiden uusien pedagogisten käytänteiden rakentamisessa. Koulutukset ovat varattavissa oppilaitoskohtaisena tai alueellisena useammalle oppilaitokselle suunnattuna toteutusryhmänä. Otathan yhteyttä, niin aloitetaan yhteissuunnittelu!

 • Yhdessä luotsaten syvemmälle 3 opLUE LISÄÄ

  Oppivelvollisuus vai mahdollisuus - yhteistyöllä onnistumisia -koulutushankkeen tavoitteena on vahvistaa osaamista laajenevan oppivelvollisuuden tuomaan osaamistarpeeseen. Tavoitteena on syventää tietämystä oppivelvollisuuden laajenemisesta siten, että voi toimia muiden ammatillisten opettajien tukena.

Hämeen ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Täydennyskoulutus
Visamäentie 35 A
(PL 230)
13101 Hämeenlinna

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU