Opetusala - Hämeen ammattikorkeakoulu
Opetusala
aokk:n henkilöstöä
Opetusala täydennyskoulutus nainen kirjoittaa taululle ja toiset katsovat.

Opetusala

Opetusala

Täydennyskoulutusta opetusalalla sekä koulutuksen parissa toimiville. Tarjolla on avoimia koulutuksia sekä organisaatioille/verkostoille varattavia koulutuskokonaisuuksia. Toteutamme koulutusta myös tilauksesta. Tutustu tarjontaamme ja ota yhteyttä!

Erikoistumiskoulutukset

Koulutustarjonta

Asio-kurssitarjonta Julkinen kurssitarjonta Asio-lyhytkurssiohjelmistosta

 • Digipedagogiikka ja erityinen tuki 3 opLUE LISÄÄ

  Onko ryhmässäsi tukea tarvitsevia opiskelijoita? Miten tunnistat tuen tarpeen ja huomioit sen suunnittelussa ja toteutuksessa? Millaisia keinoja digipedagogiikka tarjoaa? Koulutuksen tavoitteena on perehtyä erityisen tuen tunnistamisen keinoihin ja menetelmiin. Millaisin digitaalisin välinen ja pedagogisin keinoin opettaja/ohjaaja voi tukea opiskelijaa?

 • Digipedagogisilla taidoilla terveyttä edistämään > varattavissaLUE LISÄÄ

  Digipedagogisilla taidoilla terveyttä edistämään -koulutusta tarvitaan terveysalan opettajien ja ohjaajien digitaalisen ja pedagogisen osaamisen vahvistamiseen. Koulutuksella parannetaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista työelämässä tapahtuvassa oppimisessa ja näytöissä sekä keskitytään opiskelijoiden etäopiskeluun liittyvien valmiuksien huomioimiseen osana opettajan työtä. Koulutukset ovat varattavissa oppilaitoskohtaisena tai alueellisena useammalle oppilaitokselle suunnattuna toteutusryhmänä. Otathan yhteyttä, niin aloitetaan yhteissuunnittelu!

 • Innostava ja osallistava verkkoläsnäolo 3 opLUE LISÄÄ

  Keväällä 2023 tarjolla maksuton verkkokoulutus, jossa jaetaan parhaita käytänteitä verkossa opettamiseen ja innostavaan verkkoläsnäoloon. Saat myös työkaluja oppijalähtöisten oppimateriaalien valmistamiseen sekä ryhmätöihin ja keskusteluihin. Tule mukaan!

 • Kestävä kehitys omalla ammattialallasi - innosta ja osallista! 5 opLUE LISÄÄ

  Maailman muuttuminen kestävämpää suuntaan muuttaa myös opettamasi alan käytäntöjä. Ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi on tapahduttava muutoksia. Millaista ruokaa valmistetaan vuonna 2050? Millaista autoa huolletaan autokorjaamoissa? Miten bio- ja kiertotalous tulee muuttamaan alaasi?

 • Kieli- ja kulttuuritietoinen opettaja opiskelijoiden moninaisuuden tukena > varattavissaLUE LISÄÄ

  Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden määrä on lisääntynyt tasaisesti ja monikulttuurisuus on arkipäivää jo koko maassa. Opettajien kieli- ja kulttuuritietoisuus tukee maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden opintojen henkilökohtaistamista ja yksilöllis-ten opintopolkujen rakentamista. Se myös auttaa kohdentamaan opetusta ja ohjausta sekä osallistamaan opiskelijoita. Koulutukset ovat varattavissa oppilaitoskohtaisena tai alueellisena useammalle oppilaitokselle suunnattuna toteutusryhmänä. Otathan yhteyttä, niin aloitetaan yhteissuunnittelu!

 • Nivelvaiheet opinto-ohjauksen ja erityisen tuen näkökulmasta 3 opLUE LISÄÄ

  Koulutus tarjoaa mahdollisuuden vahvistaa osaamista laajenevan oppivelvollisuuden tuomaan osaamistarpeeseen opinto-ohjauksen ja erityisen tuen näkökulmasta. Koulutuksen tavoitteena on tukea ammatillisen koulutuksen, lukioiden sekä vapaan sivistystyön opinto-ohjaajien ja erityisopettajien valmiuksia oppivelvollisuuden laajentamiseen tarvittavaan verkostoyhteistyöhön sekä uusien prosessien yhteisölliseen kehittämiseen. Tule mukaan opojen ja erkkojen asiantuntijaryhmään pohtimaan ja rakentamaan yhdessä uutta!

 • Opettaja modernien 3D-teknologioiden osaajana, 2023 (13 op)LUE LISÄÄ

  Digitalisaatio sysää teollisuutta nopeasti kehittyvien modernien 3D-suunnittelu- ja virtuaalityökalujen käyttöön. Koulutuksen tavoitteena on kehittää opetushenkilöstön ammattitaitoa moderneista 3D-teknologioista (mm. 3D-tulostus ja -skannaus, AR- ja VR -tekniikat) sekä digitaalisten työkalujen soveltamiseen virtuaalisissa oppimisympäristöissä.

 • Opiskelijan hyvinvointi ja kohtaaminen > varattavissaLUE LISÄÄ

  Päämääränä on tukea ohjaus- ja opetushenkilöstöä luomaan ja olemaan osa toimintakulttuuria, jossa oppijat ja opettajat kokevat tulevansa kohdatuksi ja olevansa yhteisönsä kyvykäs, tärkeä toimija. Kaikki kokevat olevansa psyykkisesti, fyysisesti kuin pedagogisestikin turvassa. Koulutusosioiden keskiössä ovat opiskelija, opiskelijoiden osallisuus, turvallisuus sekä opetushenkilöstön osaamisen ja valmiuksien edistäminen oppijoiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemiseksi. Koulutukset ovat varattavissa oppilaitoskohtaisena tai alueellisena useammalle oppilaitokselle suunnattuna toteutusryhmänä. Otathan yhteyttä, niin aloitetaan yhteissuunnittelu!

 • Oppijan rinnalla hybridiympäristössä > varattavissaLUE LISÄÄ

  Haluatko monipuolista ja ajantasaista tietoa siitä, kuinka järjestää hybridiopetusta tehokkaasti ja opiskelijalähtöisesti? Koulutuksessa annetaan tietoa hybridiopetuksen tarkoituksenmukaisista pedagogisista malleista, digioppimisen ympäristöistä ja hyviksi koetuista käytänteistä. Koulutuksen keskeinen ajatus on ohjata opettajaa tukemaan opiskelijaa oppimiaan uusissa ympäristöissä. Koulutukset ovat varattavissa oppilaitoskohtaisena tai alueellisena useammalle oppilaitokselle suunnattuna toteutusryhmänä. Otathan yhteyttä, niin aloitetaan yhteissuunnittelu!

 • Osaamispolkuja uraohjaukseen > varattavissaLUE LISÄÄ

  Tavoitteena on perehtyä osaamisidentiteetin rakentumiseen, monialaiseen uraohjaukseen sekä siirtymävaiheiden ohjaukseen. Lisäksi tavoitteena on tukea ohjattavien työhön ja jatko-opintoihin sijoittumista, jatkuvaa oppimista sekä tulevaisuusorientoituneen urasuunnittelun taitoja. Koulutukset ovat varattavissa oppilaitoskohtaisena tai alueellisena useammalle oppilaitokselle suunnattuna toteutusryhmänä. Otathan yhteyttä, niin aloitetaan yhteissuunnittelu!

 • Paluu tulevaisuuteen: Kestävä kehitys omalla alallasi 5 op > varattavissaLUE LISÄÄ

  Maailman muuttuminen kestävämpää suuntaan muuttaa myös opettamasi alan käytäntöjä. Ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi on tapahduttava muutoksia. Millaista ruokaa valmistetaan kokkiravintolassa vuonna 2050? Millaista autoa huolletaan autokorjaamoissa? Miten bio- ja kiertotalous tulee muuttamaan alaasi? Koulutus ovat varattavissa oppilaitoskohtaisena tai alueellisena useammalle oppilaitokselle suunnattuna toteutusryhmänä. Otathan yhteyttä, niin aloitetaan yhteissuunnittelu!

 • SISOTE Viranomaisvalvonta ja -ohjausLUE LISÄÄ

  Asiakkaiden ja heidän kanssaan työtä tekevien ammattilaisten välinen yhteistyö on sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sivistyksen toimialalla tuotettavien palvelujen ydin. Toimintaympäristöllä ja sen muutoksilla on systeemisiä vaikutuksia näihin vuorovaikutussuhteisiin ja asiakkaan saaman palvelun laatuun. Parhaillaan toimeenpanovaiheessa oleva historiallinen soteuudistus ja siihen liittyvät muutokset vaikuttavat kaikkiin toimijoihin. Perustehtävälähtöinen tarkastelu antaa tukevan lähtökohdan alojen viranomaisvalvonnan ja ohjauksen tehtäviin sekä niihin liittyvien käytännön ongelmien ratkaisuun. Koulutukseen osallistuminen mahdollistaa vaativissa valvonnan vastuutehtävissä toimiville ajantasaisen ja kehittyvän tietoperustan vahvistamisen yhteisen, työnohjauksellisen vertaisoppimisprosessin muodossa.

 • Saavutettava ammatillinen koulutus 3 opLUE LISÄÄ

  Koulutuksen tavoitteena on lisätä ammatillisen koulutuksen parissa toimivan opetus- ja ohjaushenkilöstön valmiutta toteuttaa pedagogisesti, fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti saavutettavaa ammatillista koulutusta. Saavutettavan koulutuksen avulla mahdollistetaan opiskelijan osallistuminen koulutukseen täysivaltaisena jäsenenä sekä vahvistetaan hänen toimijuuttaan, osallisuuttaan ja hyvinvointiaan.

 • Sosiaalipedagoginen hevostoiminta 25 op, 2023 – 2024LUE LISÄÄ

  Täydennyskoulutuksen pohjana on sosiaalipedagoginen ajattelu ja hevosen käyttö sosiaalisessa kuntoutuksessa. Tavoitteena on kouluttaa asiantuntijoita sosiaalipedagogiseen hevostoimintaan. Koulutus tarjoaa käytännönläheistä tietoa ja toimintamalleja hevosen avustuksella toteutettavaan sosiaaliseen kuntoutukseen. Koulutuksen aikana kehitetään omia työkäytäntöjä ja tarkastellaan hevosen kanssa tehtävää työtä suhteessa sosiaalipedagogiseen lähestymistapaan. Koulutus toteutetaan sosiaalipedagogisen viitekehyksen mukaisesti eli koulutus on prosessuaalista, vuorovaikutteista, osallistavaa, elämyksellistä ja ryhmää oppimisessa hyödyntävää. Lisäksi koulutukseen kuuluu hevostoimintaharjoituksia lähijaksoilla ja itsenäistä työskentelyä etäjaksojen aikana yhteistyötalleilla. Koulutuksen aikana kootaan portfoliota, omaa kasvun kansiotaan. Lisäksi jokaisen lähijakson jälkeen kirjoitetaan oppimispäiväkirjaa, josta toinen vastuukouluttaja antaa palautetta. Se auttaa portfoliotyöskentelyssä ja oman ammatillisen kasvun jäsentämisessä.

 • SoteOPE: Omien laitteiden hyödyntäminen ja digitaitojen perusteet opetuksessa 3 opLUE LISÄÄ

  Tule mukaan tutustumaan omien käytössä olevien laitteiden mahdollisuuksiin digitaalisuuden hyödyntämiseksi sosiaali- ja terveysalan opetuksessa. Tarjolla on matalan kynnyksen mahdollisuus digitaalisten taitojen kehittämiseen. Koulutus on osa Digipedagogisilla taidoilla terveyttä edistämään -hanketta.

 • SoteOPE: Teknologian mahdollisuudet terveysalalla ja oppimisessa 3 opLUE LISÄÄ

  Digipedagogisilla taidoilla terveyttäeditämään -hankkeen koulutus on suunniteltu vahvistamaan sosiaali- ja terveysalan opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista uuden ja käytössä olevan teknologian mahdollisuuksien hyödyntämisessä terveysalalla ja oppimisessa.

 • Tiedolla johtamisen verkostopäivä 7.12.2022LUE LISÄÄ

  Tervetuloa kuulemaan käytännön kokemuksia yritysten ja oppilaitosten tiedolla johtamisesta. Päivän aikana pääset verkostoitumaan ja työskentelemään teemaryhmissä. Ohjelma järjestetään yhteistyössä Hämeen ammattikorkeakoulun tiedolla johtamisen kehittämishankkeiden kanssa.

 • VALOT -oppivelvollisen valmennus, ohjaus ja tuki > varattavissaLUE LISÄÄ

  Tavoitteena on antaa osallistujille valmiuksia vastata oppivelvollisuuden laajentumisen tuomiin mahdollisuuksiin ja haasteisiin. Koulutukset antavat tietoa uusista oppivelvollisuuteen liittyvistä säädöksistä sekä valmiuksia kehittää ammatillista osaamistaan siten, että opetus- ja ohjaushenkilöstö mahdollistaa yhdenvertaisesti oppimista. Koulutukset ovat varattavissa oppilaitoskohtaisena tai alueellisena useammalle oppilaitokselle suunnattuna toteutusryhmänä. Otathan yhteyttä, niin aloitetaan yhteissuunnittelu!

 • YTO -työelämätaitoja kehittämässä > varattavissaLUE LISÄÄ

  Koulutuskokonaisuudella vahvistetaan YTO-opettajien osaamista, johon laajentuva oppivelvollisuus ja jatkuvan oppimisen mahdollisuuksien lisääntyminen tuovat uusia haasteita. Digipedagogiikan ja työelämän tarpeet näkyvät vahvasti myös YTO-opettajien arjessa. Hanke kehittää henkilöstön osaamista näiden uusien pedagogisten käytänteiden rakentamisessa. Koulutukset ovat varattavissa oppilaitoskohtaisena tai alueellisena useammalle oppilaitokselle suunnattuna toteutusryhmänä. Otathan yhteyttä, niin aloitetaan yhteissuunnittelu!

 • Yhdessä luotsaten syvemmälle 3 opLUE LISÄÄ

  Toimitko omassa organisaatiossasi luotsi-opettajana tai perehdytätkö muita? Tämä koulutus on juuri sinulle, joka haluat syventää tietämystäsi oppivelvollisuuden laajenemisesta siten, että voit toimia muiden ammatillisten opettajien ja ohjaajien vertaistukena. Tässä mahdollisuus kehittyä muiden vastaavaa työtä tekevien kanssa!

Hämeen ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Täydennyskoulutus
Visamäentie 35 A
(PL 230)
13101 Hämeenlinna

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU