Opinnäytetyö: Luomutuotanto rajoittaa lypsykarjan kipulääkitsemistä - Hämeen ammattikorkeakoulu
Opinnäytetyö: Luomutuotanto rajoittaa lypsykarjan kipulääkitsemistä
lehmiä navetassa

Opinnäytetyö: Luomutuotanto rajoittaa lypsykarjan kipulääkitsemistä

07.03.2023 07:00

Luonnonmukaisessa tuotannossa eläinten lääkitseminen tapahtuu luomutuotantoehtoja noudattaen. Luomutilallisilla on kynnys kipulääkitä eläintä sallittujen hoitokertojen rajoituksen takia. Myös varoajat vaikuttavat kipulääkkeen valintaan ja kipulääkitykseen, toteaa Jenna Vaha Hämeen ammattikorkeakoulun maaseutuelinkeinojen koulutuksen opinnäytetyössään.

Array

Jokaisesta lääkinnästä tulee lääkittävälle lehmälle hoitokerta, joita lypsylehmälle ei saa luomutuotannossa tulla kuin kolme 12 kuukauden aikana. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, kokevatko luomutilalliset kynnystä kipulääkitä eläintä sallittujen hoitokertojen rajoituksen takia. Kyselytutkimus jaettiin tilallisille kesällä 2022 Arlan ja Valion tuottajaportaalien kautta. Kyselyyn vastasi 458 maidontuottajaa, joka on yhdeksän prosenttia Suomen kaikista lypsykarjatiloista. Vastaajista viisi prosenttia oli luomutuotannossa. Se vastaa myös otantana hyvin todellisuutta, sillä Suomessa luomumaidon osuus on noin neljä prosenttia tuotetusta maidosta.

Tuloksia tarkasteltiin kahden eri tuotantotavan mukaan, sekä luomun että tavanomaisen lypsykarjatalouden näkökannalta. Tuottajista 97 prosenttia pitää kivun lievittämistä lääkitsemällä tärkeänä tai erittäin tärkeänä. Mieluisimmat kipulääkemuodot olivat vastausten perusteella injektio ja nestemäinen kipulääke. Kipulääkemuodon valintaan vaikutti lääkkeen luovutussopimus, lääkkeen saatavuus ja kokemus lääkkeen käytöstä. Puolet vastaajista pitivät kipulääkityksen hoitovastetta hyvänä, kun 36 prosenttia huomattavana ja 15 prosenttia riittävänä. Vain muutaman vastaajan mielestä vaste on lievä tai huono.

Varoajan vaikutus kipulääkkeen valintaan jakoi mielipiteet kahtia. Varoajat ovat kuitenkin selkeän enemmistön (79 prosenttia) mielestä oikein mitoitetut. Luomutilallisista 83 prosenttia vastasi, että heillä on kynnys kipulääkitä lehmää hoitokertojen täyttymisen takia.

Vaikka luonnonmukaisessa tuotannossa eläimellä on enemmän tilaa liikkua ja paremmat mahdollisuudet lajinmukaiseen käyttäytymiseen, kuten laiduntamiseen, lääkitsemisrajoitukset koetaan hankalina. Jos hoitokerrat ylittyvät, lehmä siirtyy luomusta tavanomaiseksi eläimeksi ja joutuu aloittamaan siirtymäkauden uudestaan. Siirtymävaihe maidolla on puoli vuotta, joka tarkoittaa sitä, että kyseisen lehmän maito tulisi lypsää siirtymävaiherehuna vasikoille tai viemäriin. Luonnonmukaisessa maidontuotannossa ei ole taloudellisesti kannattavaa pitää siirtymävaihe-eläimiä. Lisäksi lääkitsemättä jättäminen/ lääkityksestä kieltäytyminen aiheuttaa eläimelle usein myös tarpeetonta kärsimystä

Lisätiedot:

Jenna Vaha
opiskelija, maaseutuelinkeinojen koulutus
Hämeen ammattikorkeakoulu
puh. 050 4680905, jenna.vaha@hamk.fi

Jari Heikkonen
opinnäytetyön ohjaaja, lehtori, maaseutuelinkeinojen koulutus
Hämeen ammattikorkeakoulu
Puh. 0468567716
jari.heikkonen@hamk.fi

Opinnäytetyö kokonaisuudessaan Theseuksessa.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU