Hyppää sisältöön
Home Ammatillisten opettajien pedagogista osaamista kehitetään Egyptissä

Ammatillisten opettajien pedagogista osaamista kehitetään Egyptissä

HAMK koordinoi vuoden alussa alkanutta kaksivuotista ammatillisten opettajien täydennyskoulutushanketta Egyptissä. Päätavoitteena on vahvistaa opettajien ja kouluttajien valmiuksia työskennellä osaamisperusteisessa ammatillisessa koulutuksessa. 

Tässä Advanced Competence of Teachers to Improve Vocational Education in Applied Technology Schools (ACTIVE-ATS) hankkeessa yhteistyökumppaneinamme Egyptissä ovat Helwanin yliopisto, Koulutuksen ja teknisten alojen ministeriö sekä viisi teknillisten alojen ammatillista koulua. Lisäksi yhteistyössä on mukana IHK-Projektgesellschaft mbH yritys Saksassa, jonka kanssa HAMK on aiemminkin kehittänyt työelämäyhteyksiä ammatillisessa koulutuksessa.

Toiminta- ja kehittämisympäristönä Egypti on mielenkiintoinen ja myös haasteellinen. Maassa on viime vuosina tapahtunut merkittävää kehittämistä ammatillisen koulutuksen järjestelmätasolla. Samanaikaisesti on tunnistettu kiireellinen tarve kehittää opettajien ymmärrystä opiskelijalähtöisestä ja osaamisperustaisesta elinikäisestä oppimisesta. Ammatillisen koulutuksen arvostuksen nostamiseksi tulisi myös aikaansaada uudenlaisia käytäntöjä.

Hankkeessamme 50 opettajaa ja kouluttajaa viidestä teknisiä aloja painottavasta ammatillisesta koulusta osallistuvat pedagogiseen kehittämisohjelmaan. Ohjelman sisältöjen ja työskentelymuotojen tavoitteena on vahvistaa heidän yleisiä pedagogisia taitojaan, opiskelijalähtöisiä opetus- ja oppimiskäytäntöjään sekä myös asiantuntijuutta teknisten alojen ajankohtaisissa muutoksissa työelämässä. Opettajilla on hankkeen aikana tavoitteelliset työssäoppimisjaksot yrityksissä, mikä on uudenlainen toimintatapa Egyptissä.

Pedagogisen ohjelman ja työssäoppimisjaksojen kohdallisen suunnittelun ja toteuttamisen varmistamiseksi hankkeen alussa tehdään opettajille kysely, jossa heidän nykyisiä opetuskäytäntöjään ja kehittämistarpeitaan kartoitetaan. Lisäksi keräämme pienen haastatteluaineiston, jonka tarkoituksena on antaa lisäymmärrystä toisaalta erilaisista odotuksista ja käsityksistä ammatillisesta koulutuksesta ja myös ymmärrystä ammatillisen koulutuksen kontekstista laajemmin Egyptissä. Haastateltaviin kuuluu koulujen johtajia, yrityksien edustajia ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden vanhempia.

Kehittämistyöllä voi odottaa olevan vaikuttavuutta ei vain pedagogiseen ohjelmaan osallistuvien osaamisen monipuolistumiseen vaan myös laajasti egyptiläisen ammatillisen koulutuksen kehittämiseen. Luomme hankkeessa uudenlaisia suuntaviivoja opettajan roolille niin luokkatilanteessa kuin myös työssäoppimisessa ja kehitämme mallin uudenlaiselle yhteistyölle koulujen ja yritysten välille Egyptissä.

Työelämän jatkuvat ja nopeat muutokset ovat tyypillisiä piirteitä kaikissa ACTIVE-ATS-hankkeen kumppanimaissa, Egyptissä, Suomessa ja Saksassa. Hanke tulee tarjoamaan mielenkiintoisia kokemuksia kansainvälisestä koulutusyhteistyöstä hankkeen toimijoille ja sidosryhmille. Kehittämistoiminnassa korostetaan yleisiä eurooppalaisia toimintaan osallistavia arvoja, kansalaisvaikuttamisen mahdollisuuksia ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.

Lisätietoja:

ACTIVE-ATS

Nimi: ACTIVE-ATS – Advanced competencies of teachers to improce vocational education in applied technology schools

Rahoitus: Erasmus + Capacity Building project

Hankkeen kesto: 1.1.2023-31.12.2024