Hyppää sisältöön
Home Hämeessä parannetaan maaseudun ilmastoturvallisuutta

Hämeessä parannetaan maaseudun ilmastoturvallisuutta

Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) on mukana uudessa hankkeessa, jossa varaudutaan ilmastonmuutoksesta aiheutuviin riskeihin Kanta- ja Päijät-Hämeen maaseutualueilla.

HAMK on mukana uudessa ilmastoturvallisuutta ja ilmastonmuutokseen varautumista kehittävässä hankkeessa ”Hämeen ilmastoturva – Ilmastoturvallisuuden parantaminen Hämeen maaseudulla”. Kaksivuotisessa hankkeessa kartoitetaan ilmastonmuutoksesta aiheutuvia riskejä Hämeen maaseudulla sekä tuotetaan asukkaille ja toimijoille tietoa riskeihin varautumisesta. Lisäksi hankkeessa tehdään pienemmille kohdealueille tarkempia toimenpide-ehdotuksia ilmastoturvallisuuden parantamiseksi.

Ilmastoturvallisuudella tarkoitetaan uhkia, joita ilmastonmuutos aiheuttaa joko suoraan tai välillisesti. Suoria uhkia ovat muun muassa rankkasateet, myrskyt sekä kuivuus- ja hellejaksot. Välillisiä uhkia voivat olla esimerkiksi logistiikkaketjujen katkeaminen, poliittiset uhat ja ilmastopakolaisuus.

HAMK vastaa Hämeen maaseutuun kohdistuvien ilmastoriskien selvittämisestä.

”Ilmastonmuutoksen seurauksena sään ääri-ilmiöt tulevat entisestään lisääntymään, joten riskien tunnistaminen ja niihin varautuminen on ensiarvoisen tärkeää. Haluamme lisätä maaseudun asukkaiden tietoisuutta, kuinka erilaisiin ilmastonmuutoksen seurauksiin, kuten kaivojen kuivumisiin tai pidempiin sähkökatkoihin tulee varautua sekä mihin toimijaan voi ottaa missäkin tilanteessa yhteyttä”, sanoo projektiasiantuntija Josefiina Ruponen Hämeen ammattikorkeakoulusta.

Metsätalouden suurimmat riskit liittyvät metsätuhoihin

Hämeen maakuntien metsille ilmastonmuutoksesta aiheutuvat riskit ovat erityisesti routajaksojen väheneminen, kuivuuden ja hellejaksojen aiheuttamien stressijaksojen pidentyminen sekä niitä seuraavat seurannaistuhot, kuten kaarnakuoriaiset ja juurikääpä. Syys- ja talvimyrskyjen lisääntyminen aiheuttaa Kanta- ja Päijät-Hämeen kaltaisille kuusivaltaisille maakunnille lisääntyviä myrskytuhoja varttuneissa kasvatusmetsissä sekä uudistuskypsissä metsissä.

Hämeen ilmastoturva -hankkeessa tehdään erillinen metsätalouden riskikartoitus, jossa selvitetään alan varautumis- ja sopeutumismahdollisuuksia, metsänkasvatusmenetelmiä sekä muita metsän hoitoon liittyviä toimenpiteitä, joiden avulla voisi parantaa ilmastoturvallisuutta.

Hämeen ilmastoturva – Ilmastoturvallisuuden parantaminen Hämeen maaseudulla -hanketta koordinoi LAB-ammattikorkeakoulu. Hankkeessa mukana ovat Hämeen ammattikorkeakoulun lisäksi Suomen metsäkeskus ja Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme. Hankkeen rahoittaa Hämeen ELY-keskus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston tuella.

Lisätietoja: