Hyppää sisältöön
Home Opinnäytetyö: Kyberturvataitojen peruskouluopetus alkutekijöissään – eri toimijoiden yhteistyölle tilausta

Opinnäytetyö: Kyberturvataitojen peruskouluopetus alkutekijöissään – eri toimijoiden yhteistyölle tilausta

Kyberturvataitojen peruskouluopetuksen taso vaihtelee alueellisesti, oppilaitosten välillä sekä opettajan oman osaamistason mukaan. Opettajille olisi tärkeää suunnata lisäkoulutusta kyberturvallisuudesta sekä mahdollisesti tuottaa opetukseen soveltuvia materiaaleja. Nämä asiat käyvät ilmi Hämeen ammattikorkeakoulun tieto- ja viestintätekniikan opinnäytetyöstä, jonka Sari Kaipainen ja Miiro Pyysing ovat tehneet osana tieto- ja viestintätekniikan insinöörin ammattikorkeakoulututkintoa.

Kyberturvallisuus on noussut uutisotsikoihin sekä julkiseen keskusteluun Euroopan turvallisuustilanteen heikkenemisen myötä. Kansallinen varautuminen tarkoittaa myös kaikenikäisten kansalaisten tietoisuuden ja taitojen parantamista. Opinnäytetyössä selvitettiin, miten kyberturvallisuustaitoja opetetaan suomalaisessa peruskoulussa nykyisellään ja mitä opetuksen kehittämiseksi olisi tehtävissä. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Opetushallitus.

Opinnäytetyön tutkimusosuus oli kaksiosainen: ensimmäinen tutkimus suunnattiin peruskouluopettajille ja toinen kyberturva-ammattilaisille. Kyselytutkimukset toteutettiin webropol-työkalulla elo-syyskuussa 2022. Kyselytutkimukset koostuivat monivalintakysymyksistä sekä avoimista kysymyksistä. Kyselytutkimusten julkaisu toteutettiin yhtenäisesti niin, että jakelussa hyödynnettiin kyseisen ammattiryhmän verkostoja, sosiaalista mediaa sekä ammattilaisverkostopalvelu LinkedIn:a. Erityisesti kyberturva-ammattilaisille suunnatun kyselytutkimuksen julkaisu herätti kiinnostusta (149 vastaajaa) ja sitä jaettiin edelleen alan verkostoissa sekä organisaatioissa.

Vaikka opettajille suunnatun kyselytutkimuksen vastausmäärä jäi vähäiseksi (yhdeksän vastaajaa), voitiin vastauksista poimia hyviä yksittäishavaintoja liittyen esimerkiksi opetuksen toteutukseen: vastaajien arvioissa omasta osaamisestaan oli paljon vaihtelua ja aiheesta kaivataan lisätietoa sekä täydennyskoulutusta. Perusosaamista kyberturvallisuudesta pidetään kyselytutkimusten perusteella erittäin tärkeänä. Oleellisimpina taitoina mainittiin mm. nettietiketti, laitteiden ja palveluiden turvallinen käyttö, salasanat, lähdekriittisyys sekä oman toiminnan turvaaminen.

Kyberturva-ammattilaisten vastauksissa nousi esiin myös kokonaisuuden ymmärtämisen tärkeys ja se, että yksilö hahmottaa oman toimintansa ja vastuunsa yhteisöissä ja yhteiskunnassa. Juuri lapset ja nuoret katsottiin tavoitettavan parhaiten nimenomaan peruskoulun kautta. Ammattilaiset eivät kuitenkaan koe, että opetuksen tulisi olla yksittäisten opettajien vastuulla, vaan opetuksen tukena voitaisiin hyödyntää mm. viranomaisia, yrityksiä, kolmatta sektoria ja vapaaehtoistoimijoita. Konkreettisesti yhteistyötä voisi syntyä esimerkiksi opetusmateriaalien tuottamisessa sekä opetussisältöjen suunnittelussa.

Lisätiedot

Miiro Pyysing
Opiskelija, tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Hämeen ammattikorkeakoulu
[email protected]

Sari Kaipainen
Opiskelija, tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Hämeen ammattikorkeakoulu
[email protected]

Ismo Turve
Ohjaaja
Hämeen ammattikorkeakoulu
0503022320
[email protected]

Opinnäytetyö kokonaisuudessaan Theseuksessa.