Hyppää sisältöön
Henkilö punaisella tuolilla käyttää tietokonetta.
Home Koulutushaku

Itsetuntemus, opinto-ohjaajaidentiteetti ja ammattietiikka

Ilmoittaudu

Haku alkaa

Koulutusala

 • Ammatillinen opinto-ohjaajankoulutus

Koulutustyyppi

 • Avoin ammattikorkeakoulu

Opintojentaso

 • Opettajaksi pätevöittävät opinnot

Opetuskieli

 • Suomi

Kampus

 • Online

Opetusmuoto

 • Verkko-opetus

Tavoite

Opintojaksolla tunnistat oman ohjausosaamisesi suhteessa opinto-ohjauksen tutkimusperustaan ja käytäntöön. Tavoitteena on, että osaat määritellä oman ohjaajuutesi vahvuudet ja tiedostat kehittämisen kohteesi. Osaat laatia opintojakson tavoitteiden ja sisältöjen mukaisen yksilöllisen oppimispolun. Tiedostat ammattieettiset periaatteet ja toimit niiden mukaisesti ohjaustyössäsi. Saat valmiuksia elinikäiseen oppimiseen ja ohjausosaamisesi kehittämiseen kulttuurisesti ja kielellisesti monimuotoisissa ympäristöissä.

Opinto-ohjaajana
- tunnistat oman ammatillisen osaamisesi ja sen rajat
- osaat oman alasi erityisosaamista vastaavat käsitteet, menetelmät ja tiedot
- käytät itsenäistä, kriittistä ajattelua sekä ohjausalan tutkimustietoa työssäsi
- arvioit omia ja opiskelijoiden kokemuksellisia, tiedollisia, taidollisia, kulttuurisia, kielellisiä ja sosiaalisia lähtökohtia, jotka otat huomioon ohjaustyössäsi
- määrittelet ohjauksen yhteiskunnallisesti merkitykselliset toiminnot suhteessa omaan ohjausosaamiseesi
- toteutat toiminnassasi ohjauksen ammattieettisiä periaatteita
- teet valintatilanteissa itsenäisesti eettisesti perusteltuja ratkaisuja
- tunnistat ja vastustat syrjiviä käytänteitä
- ennaltaehkäiset häirintää
- toimit erilaisten ihmisten kanssa opiskelu- ja työyhteisössä sekä muissa ryhmissä ja verkostoissa huomioiden yhteisölliset ja eettiset näkökulmat.

Sisältö

Opintojakson aikana käsitellään seuraavia teemoja:
• Ohjausalan ja opinto-ohjaajan erityiset ammattieettiset periaatteet, ja niiden soveltaminen omassa työssä
• Oman ammatillisen osaamisen ja sen rajojen tunnistaminen
• Suomalainen ohjausjärjestelmä ja sitä ohjaava lainsäädäntö

Sisällön aikataulutus

Opintojakso alkaa ennakkotehtävällä, jossa opiskelija peilaa omia kokemuksiaan ja osaamistaan suhteessa opintojakson arviointikriteereihin.

Opintojakso sisältää ennakkotehtävän lisäksi neljä oppimistehtävää. Ensimmäisissä tehtävissä opiskelija analysoi oman opinto-ohjaajuutensa kehittämisen lähtökohtia ja laatii henkilökohtaisen ohjaajana kehittymisen suunnitelman. Nämä toimivat muiden oppimistehtävien ja vapaaehtoisen henkilökohtaisen ohjauskeskustelun pohjana. Seuraavissa tehtävissä opiskelija perehtyy ohjausalan ammattieettisiin kysymyksiin osallistuen vertaiskeskusteluun sekä laatii selvityksen suomalaisesta ohjausjärjestelmästä, sitä ohjaavasta lainsäädännöstä sekä tavoitteista ja toteutuksesta kahdessa eri koulutusmuodossa. Opintojen lopussa toteutetaan yhteinen osaamisen jakamisen seminaari verkossa. Seminaari järjestetään kolmena ajankohtana ja opiskelija ilmoittautuu näistä yhteen.

Opetusmenetelmät

Opiskelu toteutetaan pääsääntöisesti itsenäisenä verkko-opiskeluna. Oppimisen ohjaaminen ja tuki toteutetaan erilaisissa digitaalisissa oppimisympäristöissä.

Opintojakson suorittaminen edellyttää aktiivista ja itsenäistä opiskelua sekä yhteistyötä muiden osallistujien kanssa. Oppimistehtävät kannustavat osaamisen jakamiseen ja toisilta oppimiseen sekä omassa toiminta- ja työympäristössä että vertaisopiskelijoiden kesken. Opintojaksolla opiskelijat perehtyvät laajasti ohjausalan aineistoihin.

Oppimisympäristönä on Moodle (Learn). Verkkotapaamiset toteutetaan suojatussa Zoom-ympäristössä. Opiskelija voi joustavasti suorittaa opintojakson 2-3 kuukauden sisällä opintojakson alkamisesta.

Oppimateriaali

Oppimateriaalit ja aineistolinkit sekä ohjeet suositeltavan kirjallisuuden ja artikkeleiden käytöstä on tallennettu Moodle-työtilaan.

Lisätiedot

Opintojaksoa suositellaan ohjausalalla toimiville henkilöille, joita kiinnostaa oman ohjausosaamisen kehittäminen alati muuttuvissa ohjausympäristöissä. Opintojakso soveltuu myös ammatillisiin opinto-ohjaajan- ja erityisopettajankoulutuksiin hakeutuville. Opintoihin otetaan 30 ensimmäisenä ilmoittautunutta opiskelijaa.

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijat ilmoittautuvat opinnoille avoimen AMKin ilmoittautumisaikoina. Avoimen AMKin opintomaksun suuruus on 15 euroa/opintopiste ja maksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Pidätämme oikeuden hinnan muutoksiin.

Opintojaksopalautetta annetaan opintojakson päättyessä. Spark- opintopalautteen antaminen on mahdollista aikaisintaan seitsemän (7) päivää ennen toteutussuunnitelmalle merkittyä päättymispäivää ja se jatkuu 14 päivää toteutuksen päättymisen jälkeen. Opiskelija saa HAMKin sähköpostiin muistutusviestin palautteen antamisesta toteutuksen päättymispäivänä, jos palautetta ei ole annettu sitä ennen. Avoimen AMKin opiskelijat voivat antaa moduuli-/opintojaksopalautetta selaimen kautta osoitteessa https://pakki.hamk.fi/spark.

Lisätietoja avoimen AMK:n opinnoista löydät osoitteesta: https://www.hamk.fi/tule-opiskelemaan/jatkuva-oppiminen/avoin-amk/

Arviointikriteerit

Hyväksytty/Hylätty

Perumisehdot,
Avoimen AMKin opinnot

Ilmoittautumalla koulutukseen hyväksyt perumisehdot.

 • Opiskelupaikan perumisesta on ilmoitettava aina sähköpostilla osoitteeseen opiskelijapalvelut@hamk.fi (Huomaathan, että kesä- ja joulutaukojen aikana käsittely voi viivästyä.) 
 • Ilmoittautumisen voi perua maksutta vähintään 14 vuorokautta ennen opintojen alkamista. 
 • Opintomaksua ei palauteta, jos opintojen alkuun on alle 14 vuorokautta, jätät saapumatta opintoihin tai keskeytät aloittamasi opinnot. 
 • Opintomaksu voidaan palauttaa kokonaan tai osittain, jos sinut valitaan tutkinto-opiskelijaksi ennen kuin ehdit aloittaa avoimen amkin opintosi. Tässä tapauksessa tee peruminen mahdollisimman pian sähköpostilla osoitteeseen opiskelijapalvelut@hamk.fi 
 • HAMK voi perua opinnot muun muassa vähäisen osanottajamäärän vuoksi. Myös muut muutokset (esimerkiksi aikataulu-, opettaja- ja paikkamuutokset) ovat mahdollisia.

Tärkeää tietää

Nämä asiat on tärkeää tietää silloin, kun pohdit opiskelua HAMKin avoimessa ammattikorkeakoulussa:

Avoimen ammattikorkeakoulun opintojen opiskelija ei voi saada valtion myöntämää opintotukea tai opiskelija-alennuksia, ellei hän ole muiden opintojen perusteella oikeutettu etuuksiin.

Avoimen amkin opiskelijat ovat saman vakuutuksen piirissä kuin HAMKin tutkinto-opiskelijat.

Opinnoille ilmoittautuessa on huomioitava, että opinnoilla voi olla esitietovaatimuksia. YAMK-tutkintojen avoimilla opinnoilla vaaditaan usein aiempi suoritettu AMK-tutkinto. Opiskelijan tulee itse harkita vastaavatko omat pohjatiedot ja -taidot opinnon suorittamisen edellyttämiä esitietoja.

Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa vaatii oman tietokoneen. Opintonsa aloittavien tulee hankkia oma kannettava tietokone, mikäli sellaista ei vielä ole. Katso lisätietoja HAMKin IT-palveluiden säännöt ja ohjeet sivulta. Opiskelu tapahtuu usein verkossa ja voi olla ajasta ja luokkatilasta riippumatonta.

HAMKin avoimia opintoja suorittava (opintopistekohtaisella maksulla) saa opinto-oikeuden opinnon suorittamiseksi kyseisen opinnon keston ajalle.
Kesäopintoja suorittavan opiskelijan opiskeluoikeus on 30.9 saakka.

Tiedot suorittamistasi opinnoista löytyvät Oma Opintopolusta osoitteesta https://opintopolku.fi/koski. Jos tarvitset lisäksi virallisen allekirjoitetun opintosuoritusotteen, lähetä pyyntö osoitteeseen opiskelijapalvelut@hamk.fi.

Yhteystiedot

Kysy ilmoittautumisesta ja käytännön järjestelyistä: avoinamk@hamk.fi

Kysy opintojen sisällöistä opettajalta/kouluttajalta.
Henkilökunnan sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)hamk.fi