Hyppää sisältöön
Opiskelijat katselevat eteenpäin
Home Koulutushaku

Kasvatustieteelliset perusopinnot

Ilmoittaudu

Haku alkaa

Koulutusalat

 • Ammatillinen opettajankoulutus
 • Opettajankoulutus

Koulutustyyppi

 • Avoin ammattikorkeakoulu

Opintojen taso

 • Opettajaksi pätevöittävät opinnot

Opetuskieli

 • Suomi

Kampus

 • Online

Opetusmuoto

 • Verkko-opetus

Tavoite

Ihminen oppijana
Opintojakso tarjoaa sinulle katsauksen kasvatustieteen perusteisiin ja sen merkitykseen opettajan työssä. Opintojakson päätavoitteena on, että ymmärrät kasvatustieteen luonteen ja pystyt erottamaan tieteellisen tiedon arkitiedosta. Paneudut erityisesti ihmiskäsitykseen ja arvojen rooliin opiskelijoiden kohtaamisessa. Opit arvostamaan erilaisten arvomaailmojen vaikutusta opetus- ja kasvatustyöhön. Sinun odotetaan hankkivan syvällistä tietoa kasvatustieteen teorioista ja käsitteistä, sekä kykenevän jatkossa soveltamaan näitä käytännön opetustyössä.

Oppiminen ilmiönä
Opintojaksolla perehdyt monipuolisesti oppimisen käsitteisiin ja teorioihin. Perehdyt eri oppimisteorioihin ja niiden merkitykseen opetuksessa. Lisäksi opintojaksolla keskitytään tarkastelemaan oppimisen piirteitä eri ikäkausien, nuoren ja aikuisen ihmisen, eri kehitysvaiheissa.

Koulutus ja kasvatus yhteiskunnallisena tehtävänä
Opintojakso avaa näkökulmia suomalaisen koulutusjärjestelmän ytimeen ja sen kehitysvaiheisiin. Perehdyt kokonaisvaltaisen käsityksen koulutuksen yhteiskunnallisista tehtävistä ja niiden merkityksestä yhteiskunnassa sekä miten voit omalta osaltasi vaikuttaa koulutuspolitiikkaan.

Sisältö

Opintojaksokokonaisuus sisältää kolme opintojaksoa: Ihminen oppijana, Oppiminen ilmiönä ja Koulutus ja kasvatus yhteiskunnallisena tehtävänä.

Sisällön aikataulutus

Opintojakso toteutetaan 26.8.-13.12.2024 välisenä aikana. Opintokokonaisuus sisältää kolme opintojaksoa, joista jokainen arvioidaan erikseen:
- Ihminen oppijana, 4 op, 26.8.-27.9.2024
- Oppiminen ilmiönä, 4 op, 30.9.-8.11.2024
- Koulutus ja kasvatus yhteiskunnallisena tehtävänä, 4 op, 11.11.-13.12.2024

Opintojaksolla on verkkotapaamisia seuraavasti:

Ihminen oppijana:
- Aloitusinfo maanantaina 26.8.2024 klo 14–16
- Pienryhmätapaamiset (ilman opettajaa) viikolla 37 (9.-13.9.2024). Pienryhmän jäsenet sopivat ajan keskenään ja tapaamisesta toimitetaan tallenne opettajalle.
- Yhteinen verkkotapaaminen joko ma 23.9.2024 klo 14–16 tai pe 27.9.2024 klo 14–16.

Oppiminen ilmiönä:
- Ensimmäinen verkkotapaaminen to 10.10.2024 klo 14–16 tai pe 11.10.2024 klo 14–16 (jako eri tapaamisiin tapahtuu pienryhmien perusteella)
- Toinen verkkotapaaminen ke 6.11.2024 klo 14–16 tai to 7.11.2024 klo 14–16 (pienryhmä valitsee)

Koulutus ja kasvatus yhteiskunnallisena tehtävänä:
- Verkkotapaaminen joko ke 11.12.2024 klo 14–16 tai to 12.12.2024 klo 14–16 (opiskelija valitsee).

Opetusmenetelmät

Verkko-opetus. Verkko-oppimisympäristönä käytetään muun muassa Moodlea. Verkkotapaamiset toteutetaan suojatussa Zoom-ympäristössä. Opiskelija hyödyntää omia laitteitaan opiskelussa.

Oppimateriaali

Ihminen oppijana
• Nokelainen, P. (2022). Mitä on ammattikasvatus ja ammattikasvatuksen tutkimus? Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 15(1), 4–9. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/akakk/article/view/113863
• Rinne, R., Kivirauma, J. & Lehtinen, E. (2015). Johdatus kasvatustieteisiin. PS-kustannus. Kirja on saatavana e-kirjana HAMKin kirjastosta.
• HAMK Unlimited Journal –artikkelisarja https://unlimited.hamk.fi/tag/ihmiskasitysartikkelit/#.Y-oRenbP2Uk (sisältää 14 artikkelia)

Oppiminen ilmiönä
• Lehtinen, E., Vauras, M., & Lerkkanen, M. (2016). Kasvatuspsykologia (3., uudistettu painos.). PS-kustannus. https://hamk.finna.fi/Record/vanaicat.128498?sid=3201317625
Saatavana e-kirjana (uusin painos).
• Rauste-von Wright, M., Wright von, J. & Soini, T. (2003). Oppiminen ja koulutus. WSOY. Erityisesti sivut 9–177 (oppimisen lähtökohdat).
• Nurmi, J.E., Ahonen, T., Lyytinen, H., Lyytinen, P., Pulkkinen, L. & Ruoppila, I. (2006). Ihmisen psykologinen kehitys. PS-kustannus. HUOM! Saatavilla e-kirjana HAMKin kirjastosta opiskelijan käyttötunnuksella.

Koulutus ja kasvatus yhteiskunnallisena tehtävänä
• Antikainen, A., Rinne, R., & Koski, L. (2021). Kasvatussosiologia (6., päivitetty painos.). PS-kustannus. luku 5: s.134–161 (koulutuksen yhteiskunnalliset tehtävät)

Lisäksi muu opettajan jakama materiaali ja materiaalilinkit. Materiaalit on tallennettu Moodle-työtilaan.

Lisätiedot

Suosittelemme opintojaksoa, jos olet kiinnostunut ammatillisista opettajaopinnoista, ja harkitset hakevasi ammatilliseen opettajankoulutukseen. Opintojaksolle otetaan 90 ensimmäisenä ilmoittautunutta opiskelijaa. Ilmoittautumisen maksu vahvistaa opiskelupaikan.

Avoimen ammattikorkeakoulun opinnoille ilmoittaudutaan avoimen AMKin ilmoittautumisaikoina HAMKin verkkosivuilla. Opintomaksun suuruus on 15 euroa/opintopiste ja maksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Pidätämme oikeuden hinnan muutoksiin.

Opintojaksopalautetta annetaan opintojakson päättyessä. Spark- opintopalautteen antaminen on mahdollista aikaisintaan seitsemän (7) päivää ennen toteutussuunnitelmalle merkittyä päättymispäivää ja se jatkuu 14 päivää toteutuksen päättymisen jälkeen. Opiskelija saa HAMKin sähköpostiin muistutusviestin palautteen antamisesta toteutuksen päättymispäivänä, jos palautetta ei ole annettu sitä ennen. Avoimen AMKin opiskelijat voivat antaa moduuli-/opintojaksopalautetta selaimen kautta osoitteessa https://pakki.hamk.fi/spark.

Lisätietoja avoimen AMK:n opinnoista löydät osoitteesta: https://www.hamk.fi/tule-opiskelemaan/jatkuva-oppiminen/avoin-amk/

Arviointikriteerit

Hyväksytty/Hylätty

Perumisehdot,
Avoimen AMKin opinnot

Ilmoittautumalla koulutukseen hyväksyt perumisehdot.

 • Opiskelupaikan perumisesta on ilmoitettava aina sähköpostilla osoitteeseen [email protected] (Huomaathan, että kesä- ja joulutaukojen aikana käsittely voi viivästyä.) 
 • Ilmoittautumisen voi perua maksutta vähintään 14 vuorokautta ennen opintojen alkamista. 
 • Opintomaksua ei palauteta, jos opintojen alkuun on alle 14 vuorokautta, jätät saapumatta opintoihin tai keskeytät aloittamasi opinnot. 
 • Opintomaksu voidaan palauttaa kokonaan tai osittain, jos sinut valitaan tutkinto-opiskelijaksi ennen kuin ehdit aloittaa avoimen amkin opintosi. Tässä tapauksessa tee peruminen mahdollisimman pian sähköpostilla osoitteeseen [email protected] 
 • HAMK voi perua opinnot muun muassa vähäisen osanottajamäärän vuoksi. Myös muut muutokset (esimerkiksi aikataulu-, opettaja- ja paikkamuutokset) ovat mahdollisia.

Tärkeää tietää

Nämä asiat on tärkeää tietää silloin, kun pohdit opiskelua HAMKin avoimessa ammattikorkeakoulussa:

Avoimen ammattikorkeakoulun opintojen opiskelija ei voi saada valtion myöntämää opintotukea tai opiskelija-alennuksia, ellei hän ole muiden opintojen perusteella oikeutettu etuuksiin.

Avoimen amkin opiskelijat ovat saman vakuutuksen piirissä kuin HAMKin tutkinto-opiskelijat.

Opinnoille ilmoittautuessa on huomioitava, että opinnoilla voi olla esitietovaatimuksia. YAMK-tutkintojen avoimilla opinnoilla vaaditaan usein aiempi suoritettu AMK-tutkinto. Opiskelijan tulee itse harkita vastaavatko omat pohjatiedot ja -taidot opinnon suorittamisen edellyttämiä esitietoja.

Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa vaatii oman tietokoneen. Opintonsa aloittavien tulee hankkia oma kannettava tietokone, mikäli sellaista ei vielä ole. Katso lisätietoja HAMKin IT-palveluiden säännöt ja ohjeet sivulta. Opiskelu tapahtuu usein verkossa ja voi olla ajasta ja luokkatilasta riippumatonta.

HAMKin avoimia opintoja suorittava (opintopistekohtaisella maksulla) saa opinto-oikeuden opinnon suorittamiseksi kyseisen opinnon keston ajalle.
Kesäopintoja suorittavan opiskelijan opiskeluoikeus on 30.9 saakka.

Tiedot suorittamistasi opinnoista löytyvät Oma Opintopolusta osoitteesta https://opintopolku.fi/koski. Jos tarvitset lisäksi virallisen allekirjoitetun opintosuoritusotteen, lähetä pyyntö osoitteeseen [email protected].

Yhteystiedot

Kysy ilmoittautumisesta ja käytännön järjestelyistä: [email protected]

Kysy opintojen sisällöistä opettajalta/kouluttajalta.
Henkilökunnan sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)hamk.fi