Opiskelijapalautteet - Hämeen ammattikorkeakoulu
Opiskelijapalautteet

Opiskelijapalautteet

24.03.2022 11:31

HAMK kehittää toimintaansa keräämällä opiskelijoilta palautetta opinnoista, opinnäytetyöstä, oppimiskokemuksista ja opiskelijoiden hyvinvoinnista. Lisäksi järjestämme opiskelijapalautekeskusteluita kerran vuodessa rehtoreiden ja opiskelijoiden kesken sekä koulutuspäälliköiden johdolla koulutuksissa vähintään kerran lukuvuodessa.

Opiskelijapalautteet ovat osa HAMKin laadunvarmistusta ja niitä käytetään korkeakoulun toimintojen kehittämiseen. 

Infograafi opiskelijapalautteiden kokonaisuudesta ja ajoittumisesta
Klikkaa suuremmaksi

Opintopalaute

Muistathan antaa palautetta jokaisen moduulin/opintojakson päättyessä toteutuksesta HAMKin yhteisen palautejärjestelmän kautta. Palautteen antaminen on mahdollista aikaisintaan 7 päivää ennen moduulin toteutussuunnitelmalle merkittyä päättymispäivää ja se jatkuu 14 päivän ajan moduulin päättymisen jälkeen.

infograafi opintopalauteprosessista
Klikkaa kuva suuremmaksi

Moduulipalautetta voit antaa Pakissa Spark-opintopalautepalvelun kautta. Palvelu tunnistaa kaikki moduulit ja opintojaksot, joille sinulla on hyväksytty ilmoittautuminen. Voit antaa palautetta yhdestä opinnon toteutuksesta vain kerran, kun vastausaika on meneillään. Palautteen antaminen on aina anonyymia.

Avoin AMK ja CampusOnline opiskelijat voivat antaa moduuli-/opintojaksopalautetta selaimen kautta osoitteessa https://pakki.hamk.fi/spark

Jos et pääse antamaan palautetta, laita tiketti ServiceDeskiin tai sähköpostia osoitteeseen koulutuksentukipalvelut(at)hamk.fi 

HAMKin yhteisen moduulipalautteen avulla kehitetään tutkintojen toteutusta koko HAMKissa. Tietoa oman koulutuksesi moduulipalautteista ja niiden pohjalta tehtävistä kehittämistoimenpiteistä saat koulutuksesi opettajilta ja koulutuspäälliköltä.

Opinnäytetyöpalaute

Kun olet saanut opinnäytetyösi valmiiksi, muista antaa opiskelijapalautetta prosessista. Anna palautteesi opinnäytetyöprosessista opinnäytetyön palautelomakkeella.

Palautekeskustelut rehtoreiden kanssa

HAMKissa toteutetaan vuosittain syyslukukauden loppupuolella rehtorin opiskelijakuulemiset. Keskusteluihin osallistuvat opiskelijaryhmien edustajat, jotka ovat keränneet ryhmältään palautetta annettujen teemojen mukaisesti. Opiskelijaryhmien edustajat ja rehtorit keskustelevat näistä teemoista tapaamisessa. Rehtorin opiskelijakuulemisten teemat kiinnittyvät HAMKin strategiaan ja siinä määriteltyjen kehittämistavoitteiden toteuttamiseen.

Opiskelijoiden hyvinvointikysely

Opiskelijoiden hyvinvointikysely toteutetaan joka toinen vuosi, alkuvuodesta tammi-helmikuussa. Hyvinvointikyselyn kohderyhmänä ovat kaikki AMK- ja YAMK-tutkinto-opiskelijat. Kyselyllä kartoitetaan opiskelijoiden hyvinvoinnin tilaa ja tuloksia käytetään korkeakoulun hyvinvointipalveluiden ja ohjauspalveluiden sekä koulutuksen toteuttamisen kehittämiseen. Kahden vuoden välein toteutettavasta hyvinvointikyselystä saadaan myös trenditietoa opiskelijoiden hyvinvoinnin muutoksista.

Viimeisin hyvinvointikartoitus toteutettiin vuoden 2021 alussa. 

Koulutusten opiskelijapalautekeskustelut

Koulutuspäällikkö pitää koulutuksen opiskeluryhmien edustajien kanssa säännölliset palautekeskustelut 1-2 kertaa lukuvuodessa. Palautekeskusteluissa käsitellään koulutuksen toteuttamiseen sekä kampuksen tiloihin ja palveluihin liittyviä asioita. Palautekeskusteluissa sovitaan kehittämistoimenpiteistä ja seurataan niiden toteutumista. 

Oppimiskokemusmittari

Oppimiskokemusmittarin HowULearn@HAMK tavoitteena on saada tutkimukseen pohjautuvaa tietoa HAMKin opiskelijoiden oppimisesta ja opiskelun aikaisista kokemuksista. Tarkoitus on saada opiskelijoiden ääni vahvasti mukaan koulutuksen kehittämiseen. Kyselyn avulla saadaan tietoa sekä opiskelijan oppimisen prosesseista, kokemuksista oppimisympäristöstä, yleisistä työelämävalmiuksista että opiskeluun liittyvästä hyvinvoinnista. Näiden osa-alueiden välisten yhteyksien tarkastelu tuottaa arvokasta tietoa oppimisen ja koulutuksen kehittämisen tueksi.

Ensimmäisen vuoden opiskelijat vastaavat kyselyyn keväällä 2021. Tuloksia käsitellään yhdessä opiskelijoiden, opettajien, koulutusten ja HAMKin johdon kanssa. Pohdimme yhdessä, mitä opiskelija voi tehdä sekä mitä opetus, koulutus tai HAMK voi tehdä, jotta opiskelu on mielekästä ja opiskelijat voivat hyvin opiskeluympäristössään.

Valmistumisvaiheen opiskelijapalautekysely AVOP

AVOP-kyselyn avulla kootaan ajantasaista tietoa ammattikorkeakouluista valmistuvien opiskelijoiden näkemyksistä opetuksesta ja oppimisesta, kansainvälistymisestä, työelämäyhteyksistä, harjoittelusta, opinnäytetyöstä sekä opiskelutyytyväisyydestä. AVOP-kyselyyn vastataan osana tutkintotodistuksen hakuprosessia Valo-valmistumispalvelussa Pakissa. Valtakunnallinen AVOP-kysely on Opetus- ja kulttuuriministeriön ylläpitämä. 

Ohjeet AVOP-kyselyyn vastaamisesta: Opiskelijalle > Valmistuminen.  

Uraseurantakysely

Uraseurantakyselyllä selvitetään AMK- ja YAMK-tutkintoon valmistuneiden työ- ja uratilannetta viisi vuotta valmistumisen jälkeen. Uraseurantaa on toteutettu syksyllä 2018, 2019, 2020 ja 2021 eli 2013, 2014, 2015 ja 2016 valmistuneille. Seuraava uraseurantakysely toteutetaan syksyllä 2022. Kysely on kaikille ammattikorkeakouluille yhteinen ja se lähetetään suoraan valmistuneille. Katso aiempien uraseurantakyselyiden avulla luotuja tehtävänkuvauksia ja kertomuksia työelämäkokemuksista toissa.fi-sivustolta.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU