Hyppää sisältöön
Home Pieni maa ei selviä työelämän murroksesta yksin – StiLLLearning toi eurooppalaista tietotaitoa Suomeen

Pieni maa ei selviä työelämän murroksesta yksin – StiLLLearning toi eurooppalaista tietotaitoa Suomeen

Tarvitsemme työn muutoksen ja osaamisen tutkimukseen yhä enemmän kansainvälistä yhteistyötä, sillä myös suomalaisen työn haasteisiin vaikuttavat globaalit ilmiöt. Yhteistyön avulla saamme käyttöömme runsaampia resursseja, ylirajaista asiantuntemusta ja pääsemme tarkastelemaan monipuolisempia tutkimusaineistoja. Kansainvälisessä vuorovaikutuksessa rakennamme myös moniulotteisempaa kokonaiskuvaa muuttuvasta työstä ja toisaalta havaitsemme paremmin oman maamme erityispiireet ja -tarpeet. Yhteinen ajattelu haastaa meitä myös keksimään uusia keinoja osaamisen kehittämiseen, työhyvinvointiin ja työllistymiseen tulevaisuudessakin.  

Olemme HAMK Edussa johtaneet tuoretta työelämän tutkimusyhteistyötä muun muassa Euroopan Unionin Erasmus+  -rahoitteisessa StiLLLearning-projektissa. Projektin tehtävänä oli tutkia työelämän muutosta ja jatkuvaa työssäoppimista murrosaloilla. Projektiin osallistui neljä maata: Suomi, Saksa, Sveitsi ja Italia. Kutsuimme hankkeeseen korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten lisäksi yrityksiä ja elinkeinoelämän edustajia Euroopan Unionin erityisiksi digitalisaation murrosaloiksi nimeämiltä aloilta. Näitä ovat muun muassa biotalous ja vihreä teknologia Suomesta, auto- ja metalliteollisuus Saksasta, rakentaminen ja hotelliala Sveitsistä sekä muoti- ja tekstiiliteollisuus sekä matkailu Italiasta.  

Selvitimme projektin monimenetelmällisessä tutkimuksessa eri alojen murrostekijöitä, osaamistarpeita ja jatkuvaa oppimista mahdollistavia ja haastavia tekijöitä työpaikoilla. Lisäksi kumppaniyrityksemme saivat tarkemmat yrityskohtaiset osaamisen kehittämisen tutkimustulokset ja ratkaisuehdotukset omaan sisäiseen käyttöönsä. Monet kumppanimme uudistivatkin osaamisen strategioitaan ja menetelmiään tutkimustulosten perusteella.  

Eri alojen ja yritysten edustajat pääsivät myös jakamaan ideoita ja kokemuksia yhteisiin verkkotyöpajoihin, joissa keskusteltiin monikielisesti kaikkien projektimaiden kielillä. Saimme Key note -puhujiksi kansainvälisten yritysten HR-johtajia ja pienryhmien fasilitoijiksi alueellisia kouluttajia. Pajojen yhteisideoinnin pohjalta rakensimme avoimen ideapankin, joka tarjoaa kuratoituja avoimia sisältöjä kaikkien alojen tunnistamien, yleisten työelämätaitojen kehittämiseen.  

Rakensimme tutkimustulosten ja ideapajojen tulosten pohjalta myös yhteisöllisen cMOOCin (massive open online course), jossa eri elinkeinoja ja kansallisuuksia edustavat pienryhmät ”ristiinpölyttivät” joustavia jatkuvan oppimisen ratkaisuja yrityksilleen. cMOOCin ohjaajina toimivat Suomen ja Sveitsin projektipartnerit. cMOOC-opiskelijat kokeilivat ja arvioivat lisäksi sveitsiläistä vuorovaikutteista videota jatkuvan oppimisen työkaluna työssä. Palaute vaiherikkaasta ja koronankin haastamasta projektista oli erinomainen, ja yhteistyö jatkuu. Projektin tuloksia ja tuotoksia viedään myös osallistuneiden koulutusorganisaatioiden tutkinto-ohjelmiin ja täydennyskoulutustarjontaan.   

Lisätietoja