Hyppää sisältöön
Home Tutkimus Hankkeet ÄLYKÄS OHJAUS – tekoäly asiakaslähtöisessa opinto- ja uraohjauksessa

Älykäs Ohjaus

Tekoäly asiakaslähtöisessa opinto- ja uraohjauksessa

Euroopan unionin lippu. Sininen pohja, jossa keltaisilla tähdillä muodostettu ympyrä. Lipun alla teksti Euroopan unioni, Euroopan sosiaalirahasto.

Perustiedot

Älykäs ohjaus -hankkeen tavoitteena on kehittää opinto- ja uraohjauksen malleja ja prosesseja vastaamaan tunnistettuihin haasteisiin ja kohderyhmien erilaisiin tarpeisiin. Opinto- ja uraohjausta tarjoavia organisaatioita ovat mm. toisen asteen ammatilliset oppilaitokset, ammattikorkeakoulut sekä TE-asiakaspalvelu ja TE-toimistot.

Tunnistetut tarpeet voidaan tiivistää kolmeen kategoriaan:

 1. tarve kehittää opinto- ja uraohjauksen prosesseja ja malleja tukemaan erilaisia elämänvaiheita, siirtymävaiheita, opiskeluasteita sekä jatkuvaa oppimista
 2. tarve käyttäjälähtöisyyttä ja osallisuutta lisäävälle, saavutettavalle ja monikanavaiselle ohjaukselle
 3. tarve tukea ohjausprosesseja ja ohjaustyötä digitaalisen teknologian avulla

Hankkeen tuloksena syntyy paremmin tarpeeseen vastaavia ja joustavampia opinto- ja uraohjauksen prosesseja sekä niitä tukevia digitaalisia työkaluja ja menetelmiä. Ratkaisuja kehitetään ketterän kehittämisen ja osallistavan suunnittelun menetelmillä. Kohderyhmiä ovat ohjauksen asiakkaat sekä sitä tarjoavat ammattilaiset. Toimenpiteinä tehdään opinto- ja uraohjauksen tarvekartoitus, prosessimallinnus ja niihin pohjautuva teknologiaselvitys. Tulosten perusteella kilpailutetaan teknologiakumppanuudet sekä luodaan yhteiskehittämisen mallit ja indikaattorit tuloksille. Ratkaisuja kokeillaan ja pilotoidaan käytännössä ja laaditaan jalkauttamissuunnitelma.

Hanketta koordinoi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Osatoteuttajina ovat Hämeen ammattikorkeakoulu, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä ja Etelä-Savon Koulutus Oy. Hanke toteutetaan ajalla 1.9.2019-31.8.2021.

Rahoittajina toimivat Euroopan sosiaalirahasto sekä Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Toteutus

Opinto- ja uraohjauksen merkitys on viime vuosina kasvanut ja kasvaa edelleen. Monimuotoistuvat koulutus- ja urapolut, jatkuvan oppimisen tarpeet uudistuvassa työelämässä, siirtymät työelämän ja koulutuksen välillä sekä enenevässä määrin etänä opiskeleva asiakasjoukko haastavat vakiintuneita opinto- ja uraohjausmalleja. Ohjaustarpeen kasvaessa ja resurssien pienentyessä herää kysymys, mistä löytää lisää aikaa kasvokkaiseen ohjaukseen. Voisiko lisäapua saada olla teknologian hyödyntämisestä, vaikka teknologia ei voikaan korvata kasvokkaisia kohtaamisia. Miten teknologialla (esim. tekoäly) tukea hyvien asiakaskokemusten syntymistä ohjauksen laadusta? Entä miten varmistetaan, että teknologiset ratkaisut ovat eettisiä ja täyttävät nekin hyvän (teknologialla tuetun) ohjauksen kriteerit omalta osaltaan? Entä millaisia teknologialla (esim. tekoäly) tuetut opinto- ja uraohjauksen prosessit ovat parhaimmillaan?

Muun muassa näihin kysymyksiin pureudumme Älykäs ohjaus – tekoäly asiakaslähtöisessä opinto- ja uraohjauksessa hankkeen aikana.

Hankkeen tavoitteita ovat

 1. Ohjauksen saavutettavuuden, vaikuttavuuden ja eri elämänvaiheisiin sopivuuden kehittäminen
 2. Ohjauksesta koettavan hyödyn ja laadun tukeminen
 3. Digitaalisen teknologian kuten datan, tekoälypohjaisia ratkaisujen ja mobiiliteknologian hyödyntäminen ohjauksen tukena
 4. Tuottaa yhteistyön kautta työkaluja ja menetelmiä ohjauksen ammattilaisten ja kohderyhmien käyttöön.

Hankkeen tuloksena syntyy

 • Laaja-alaisesti eri näkökulmista kartoitetut opiskelijoiden tarpeet (ohjausprosessi ja palvelut)
 • Monikanavainen, tarvelähtöinen sekä saavutettava eOhjauksen malli
 • Tarpeeseen vastaavat, monipuoliset opinto-ohjauksen prosessit ja palvelut sekä niitä tukevat digitaaliset työkalut ja menetelmät
 • Yhteistyöverkosto, joka sisältää myös yrityksiä
 • Ohjausprosessin laadun varmistamisen välineet
 • Lisäarvoa ohjausprosessin laatuun
 • Jatkosuunnitelma tekoälyn / teknologian hyödyntämiseen ohjauksen tukena

Pääkohderyhmä

 • Hakijat ja opiskelijat Etelä-Savon alueella

Välilliset kohderyhmät

 • Ohjausta tarjoavat ammattilaiset (opot, Te-palvelujen uraohjaajat, jatkuvan oppimisen koulutussuunnittelijat)
 • Ohjauksen prosesseja kehittävät henkilöt
 • Muut koulutusorganisaatiot, TE-palvelut, ELY ja muut julkishallinnon toimijat
 • Teknologiaa kehittävät verkostot

Yhteystiedot

Niilo Korhonen

Etelä-Savon ammattiopisto ESEDU
Ammattiopisto SAMIedu