Hyppää sisältöön
Iso vihreä putki. Puoliksi täynnä oleva läpinäkyvä putki.
Home Tutkimus Hankkeet BIO-OSAKE – Bioraaka-aineosaamisen keskus

BIO-OSAKE

Bioraaka-aineosaamisen keskus (BIO-OSAKE) on biopohjaisten raaka-aineiden tuotanto- ja jalostamisosaamisen keskittymä Kanta-Hämeessä

Sinisellä taustalla EU:n logo. Logon alla lukee Euroopan unoni, Euroopan aluekehitysrahasto.
Vipuvoimaa on kirjoitettu vihreällä. EU.lta 2014-2020 mustalla
Hämeen liitto. Regional council of Häme. Kirjoitettu mustalla. Ylhäällä punainen vaakuna.

Hankkeen tiedot

HankeBIO-OSAKE – Bioraaka-aineosaamisen keskus
Kesto1.8.2021-31.8.2023
ToteuttajatHämeen ammattikorkeakoulu (päätoteuttaja),
Luonnonvarakeskus LUKE (osatoteuttaja)
RahoittajatEuroopan aluekehitysrahaston REACT-EU-rahoituksen 243 920 € on myöntänyt Uudenmaan liitto. Tuensaajan omarahoitusosuus on 60 982 €. Hanketta rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Bioraaka-aineosaamisen keskus (BIO-OSAKE) on biopohjaisten raaka-aineiden tuotanto- ja jalostamisosaamisen keskittymä Kanta-Hämeessä. BIO-OSAKE yhdistää bioraaka-aineketjuja muodostavat yritykset ja tarjoaa digitaalisia ratkaisuja tukemaan paikallisten yritysten verkostoitumista. Hankkeella tavoitellaan joustavia paikallisia bioraaka-aineiden tuotantoketjuja, parantunutta tuotantovarmuutta bioraaka-aineita hyödyntäville toimijoille sekä uusien yritysten, teollisten symbioosien ja palveluiden syntymistä. 

Tavoite

Hankkeen tavoitteena on luoda uusien raaka-aineketjujen tutkimuksen ympärille yritysten liiketoiminnan edistämiseen tähtäävä toimintaympäristö, jossa tutkimusosaajat tukevat uusien ideoiden ja sovellusten konseptointia. Hanke vahvistaa biopohjaisten raaka-aineiden arvoketjuja ja mahdollistaa uudenlaisen liiketoiminnan ja innovaatioiden syntymistä alueelle. Hankkeessa huomioidaan raaka-aineiden elinkaaren aikainen tehokas ja siten kestävä hyödyntäminen, kestävä tuotanto ja siihen liittyvä teknologia ja kiertotalousajattelu. 

Kotimaisten bioraaka-aineiden korkean laadun, jäljitettävyyden sekä paikallisten joustavien tuotantoketjujen muodostumisen avulla tavoitellaan taloudellista elpymistä.

Kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmänä ovat erityisesti PK- ja mikroyritykset, mutta tuloksia voivat hyödyntää myös alueella toimivat suuret yritykset. BIO-OSAKE -hanke tähtää biopohjaisten raaka-aineiden arvoketjuihin liittyvän osaamisen vahvistamiseen, sekä uudenlaisen liiketoiminnan ja innovaatioiden syntymiseen Kanta-Hämeen alueelle.

Hanke kokoaa bioraaka-ainetoimijoita yhteen ja vahvistaa yritysten ja tutkijoiden välistä vuorovaikutusta. Työpakettiin kuuluu hankkeen koordinointi, seuranta, viestintä ja raportointi sekä kokousten ja tapahtumien järjestäminen.

Hankkeen aikana kartoitetaan yritysten ja muiden toimijoiden kiinnostus jatkotoimiin ja toimijat kootaan yhteiseen verkostoon jatkotoimenpiteiden valmistelemiseksi. Pyrkimyksenä on vahvistaa yritysten keskinäistä koheesiota ja yhteistyötä korkean jalostusasteen biotalouden toteutumista edesauttavalla tavalla.

HAMK ja Luke myös muodostavat yritysten tarpeista lähtevän tarjoaman jatkossa yrityksille tarjottavasta biotalouden palvelukokonaisuudesta. 

BIO-OSAKE-osaamiskeskuksen ja digitaalisten ratkaisujen avulla luodaan verkosto, joka auttaa tunnistamaan alueellista vähähiilistä raaka-ainetuotantoa ja yritystoimintaa, ja edistää siten uusien toisiaan tukevien tuotantoketjujen syntymistä. Digitaalisten arvoketjujen myötä yrityksillä on mahdollisuus löytää ratkaisuja joustaviin ja jäljitettäviin toimitusketjuihin.

Hankkeessa kartoitetaan ja valitaan sopiva tiedon välitysalusta, jota testataan ja pilotoidaan hankkeen piirissä olevien yritysten välisessä tiedonkulussa. Hanke selvittää osana digitaalisen tiedonsiirron pilottia, miten digitalisaatioon perustuva alustatalous voisi konkretisoitua biopohjaisten raaka-aineiden arvoketjuissa.

Hankkeeseen valitut suljetut ja avoimet tuotantomenetelmät tukevat Suomen tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Työpaketissa tutkitaan vähähiilisten suljettujen systeemien, kuten bioreaktorien, kasvatushuoneiden ja kerrosviljelyn mahdollisuuksia bioraaka-aineiden tuotossa.

Suljettujen systeemien lisäksi tutkitaan vähähiilistä peltoviljelyä. Hankkeessa tuetaan viljelijöiden tarvetta monipuolistaa viljelykiertoa kasveilla, joiden biologiset ominaisuudet voivat lisätä pellon eloperäisen aineksen määrää ja vähentää lannoituksen ja torjunnan tarvetta. Ennen kaikkea, nämä kasvit tuottaisivat myytäviä raaka-aineita kuten öljyjä, väriaineita ja kuituja.  

Työpaketissa keskitytään bioraaka-aineiden tuotannon jälkeisiin vaiheisiin ja sivuvirtojen prosessointiin. Halutut yhdisteet eristetään biomassasta tyypillisesti uutolla, jonka jälkeen ne joko säilötään sellaisenaan, tiivistetään tai kuivataan jauhemaiseksi.

HAMKissa tutkitaan suljetuissa systeemeissä tuotettujen raaka-aineiden ja niistä erotettujen yhdisteiden osalta esimerkiksi rasvahappoprofiileja, väriaineita ja bioaktiivisia yhdisteitä sekä niiden säilyvyyttä, hyödynnettävyyttä ja tasalaatuisuutta. Lukessa selvitetään peltokasvien siemenistä tai muusta kasvuston osasta tehtävää, pienyrityksille soveltuvaa jatkojalostusta. Menetelminä ovat mm. fraktiointi, puristaminen, ultraääniavusteinen uutto, vesihöyrytislaus ja hybriditeknologiat. Tarkoituksena on selvittää hiilensidonnan kannalta kiinnostavan seosviljelyn laajentamismahdollisuuksia mm. ravinnoksi ja muiden hyödykkeiden raaka-aineeksi nykyisen rehuntuotannon rinnalla.

Työpakettiin kuuluu myös konseptointi, jossa pyritään demonstroimaan raaka-aineen soveltuvuus valittuun käyttötarkoitukseen. Tällöin raaka-aineelle tai sitä hyödyntävälle tuotteelle tehdään testejä, esimerkiksi niiden stabiiliuteen, säilyvyyteen ja kokonaisvaltaiseen soveltuvuuteen liittyen.  

Yhteystiedot

Marjo Keskitalo

Luke, natural resources institute Finland. Lukelon kirjoitettu oranssilla tekstillä. Ylhäällä on sininen lehti.
HAMK, Hämeen ammattikorkeakoulun kirjoitettu mustalla tekstillä. Vieressä HAMKin symboli