Green Digital Manufacturing - Hämeen ammattikorkeakoulu
Green Digital Manufacturing
Vihreäsävytteinen kuva, jossa vasemmassa reunassa erikokoisia rattaita päällekkäin, päällimmäisen rattaan keskipisteessä kierrätyslogo, josta kasvaa viherkasvi.
Vihreäsävytteinen kuva, jossa vasemmassa reunassa erikokoisia rattaita päällekkäin, päällimmäisen rattaan keskipisteessä kierrätyslogo, josta kasvaa viherkasvi.

Green Digital Manufacturing

Green Digital Manufacturing - Kestävä, valmistusystävällinen ja kustannustehokas valmistustekniikka

HAMK ja Hyria Koulutus toteuttavat yhteistyössä koulutuksen kehittämishankkeessa Kestävät digitaaliset valmistustekniikat -koulutuskokonaisuuden. Tavoitteena on lisätä kone- ja metallialan valmistuksen ja suunnittelun tehtävissä toimivien henkilöiden osaamista teollisuuden vihreästä siirtymästä. 

Koulutuskokonaisuuteen kuuluvat seuraavat teemat:

1) Valmistustekniikoiden perusteet, 6 op

2) Tuotteen suunnittelu valmistuksen näkökulmasta, 4 op

3) Tuotannon kehittäminen, 3 op

4) Tuotteen tai tuotannon kehittämisprojekti, 3 op

Hankkeessa kehitettävä ja tarjottava koulutuskokonaisuus on kohdennettu työssä olevien ja työvoiman ulkopuolella olevien osaamisen kehittämiseen ja osaavan työvoiman saatavuuteen. Ensisijaisena kohderyhmänä ovat kone- ja metallialan pienissä ja keskisuurissa yrityksissä työskentelevät henkilöt. Koulutus on osallistujalle maksutonta. Koulutuskokonaisuuden ensimmäinen toteutus järjestetään ajalla 1.11.2023-31.5.2024. Ilmoittautumisaika teemoihin 1 ja 4 päättyy 30.11.2023. Teemaan 2 voi ilmoittautua 25.1.2024 saakka ja teemaan 3 ilmoittautuminen on avoinna 24.3.2024 asti.

Hankkeen perustiedot

Toteutusaika: 1.2.2023-30.9.2025 (32 kk)

Toteuttajat: Hyria Koulutus Oy (päätoteuttaja) ja Hämeen ammattikorkeakoulu (osatoteuttaja)

Rahoitus: Hanke on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Budjetti: Kokonaisbudjetti 201 780 €, josta HAMKin osuus 100 890 € ja Hyrian osuus 100 890 €.

Valmistavan teollisuuden vihreä siirtymä on resurssitehokasta materiaalien, komponenttien, tuotteiden ja datan pitkäaikais- ja uusiokäyttöä. Taustalla hyödynnetään DFMA (Design for Manufacturing and Assembly) tuotekehitysmetodia, jonka periaatteet yksinkertaistavat tuotteen valmistettavuutta, alentavat valmistuskustannuksia ja optimoivat kokoonpantavuutta. DFMA-periaatteet vaikuttavat päästöjen vähenemiseen, ympäristöystävällisempiin tuotteisiin, energia- ja resurssitehokkaisiin ratkaisuihin. Kestävät digitaaliset valmistustekniikat -koulutuskokonaisuuden tavoitteena on lisätä kone- ja metallialan valmistuksen ja suunnittelun tehtävissä toimivien henkilöiden osaamista teollisuuden vihreästä siirtymästä. 

Kohderyhmä: Koulutuksen ensisijaisena kohderyhmänä ovat kone- ja metallialan pienissä ja keskisuurissa yrityksissä työssä olevat henkilöt. Koulutukseen voivat hakeutua myös työvoiman ulkopuolella olevat (esimerkiksi kotivanhemmat tai varusmiehet) toimialalle koulutetut tai suuntaavat henkilöt.

Ajankohta ja -paikka: Koulutuskokonaisuus toteutetaan ajalla 1.11.2023 – 31.5.2024. Tarkat toteutusajankohdat löydät Opintojaksokuvaukset -välilehdeltä. Suurin osa sisällöistä on itsenäistä, työn ohessa suoritettavaa verkko-opiskelua. Osaan opinnoista  sisältyy lähiopetuksena toteutettavia laboratorioharjoitteluja Riihimäellä.

Toteutus: Koulutus alkaa 1.11.2023 aloitustilaisuudella verkossa sisältäen koulutuskokonaisuuden esittelyn, työskentelyohjeet, oppimisympäristön esittelyn sekä kehittämisprojektin tehtävänannon teemaan 4 osallistuville. Aloitustilaisuus on tallennettu ja tallenteen voi katsoa verkko-oppimisympäristössä. 

Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa. Opintoihin sisältyy opintojen ohjausta opiskelijoiden yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Opinnot on mahdollista sisällyttää (AHOT) myöhemmin osaksi HAMKin konetekniikan AMK-opintoja tai Hyrian kone- ja tuotantotekniikan opintoja. 

Kaikkien opintojen arviointi suoritetaan asteikolla hyväksytty – hylätty.

Opetuskieli: Opetuskieli on suomi.

Koulutuksen hinta: Koulutus on osallistujalle maksutonta. Hanke on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Työ- ja elinkeinoministeriö.

Koulutuksen sisältö: Koulutuksen sisältö on jaettu neljään teemaan, joihin opiskelija voi osallistua valintansa mukaisesti. Tutustu koulutuksen teemoihin ja opintojen sisältöön tarkemmin Opintojaksokuvaukset -välilehdellä.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika teemoihin 1 ja 4 päättyy 30.11.2023. Teemaan 2 voi ilmoittautua 25.1.2024 saakka ja teemaan 3 ilmoittautuminen on avoinna 24.3.2024 asti. Ilmoittautuminen opintoihin tapahtuu hakulomakkeen kautta. Lisätietoja Ilmoittautuminen -välilehdeltä.

 

Kestävät digitaaliset valmistustekniikat -koulutuskokonaisuus muodostuu alla kuvatuista teemoista 1-4. Voit ilmoittautua opiskelijaksi valintasi mukaisiin teemoihin. Teemat ovat:           

TEEMA 1. VALMISTUSTEKNIIKOIDEN PERUSTEET (6 op)

Toteutus: Teemakokonaisuus 1 toteutetaan ajalla 1.11.2023-28.2.2024, aloitustilaisuus verkossa keskiviikkona 1.11.2023 klo 14–15.30. Osioon sisältyy itsenäisiä verkko-opintoja sekä etä- ja lähiopetuksena käytännön laboratorioharjoituksia/-demoja valmistustekniikoihin liittyen. Laboratorioharjoituksiin osallistuminen edellyttää turvallisen työskentelyn perehdytysosion suorittamista. Lähiopetus toteutetaan Riihimäellä HAMKin ja Hyrian tiloissa.

Kohderyhmä: Valmistustekniikoiden perusteet -opintojen kohderyhmänä ovat henkilöt, jotka tarvitsevat perusosaamista mm. koneistuksesta ja hitsauksesta.  Opinnot toimivat lähtötietoina teemojen 2 ja 3 opinnoille. Teema 1 muodostuu seuraavista osista:

Osa 1. Koneistuksen perusteet 3 op, toteutus 1.11.23-28.2.24

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuasi osaat koneistuksen ja lastuavan työstön perusteet. Samalla tunnet yleisimpien lastuavan työstön menetelmien perusominaisuudet ja eri käyttömahdollisuudet. Tunnistat koneistuksen tuomia etuja ja haittoja tuotteen suunnittelussa ja valmistusketjussa.

Sisältö:

  • sorvaus
  • jyrsintä
  • poraus sorvilla ja jyrsimellä
  • koneistustavat
  • toleranssit ja pinnankarheudet koneistuksessa

Jaksotus: itsenäisesti opiskeltava verkkomateriaali ja oppimistehtävät. Lisäksi vapaaehtoiset laboratorioharjoitukset 1–2 päivää. Tarkemmat ajankohdat ilmoitetaan verkko-oppimisympäristössä.

 Osa 2. Hitsausmenetelmät 2 op, toteutus 1.1.-28.2.24

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuasi omaat perusosaamisen hitsaavan teollisuuden yleisimmistä hitsausmenetelmistä, hitsauslaitteistoista sekä materiaalien hitsattavuudesta.

Sisältö

  • MIG/MAG -hitsauksen perusteet
  • materiaalien hitsattavuus
  • muodonmuutokset ja hitsausjännitykset
  • Näkökohtia hitsattavan rakenteen suunnitteluun
  • Robottihitsatun rakenteen erityispiirteet

Jaksotus: itsenäisesti opiskeltava verkkomateriaali ja oppimistehtävät. Lisäksi vapaaehtoiset laboratorioharjoitukset 1-2 päivää. Tarkemmat ajankohdat ilmoitetaan verkko-oppimisympäristössä.

Osa 3. Koneistukselle vaihtoehtoiset valmistustekniikat 1 op, toteutus 1.2.-28.2.24

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuasi osaat koneistukseen liittyvien vaihtoehtoisten valmistusmenetelmien perusteet. Samalla tunnet niiden perusominaisuudet ja eri käyttömahdollisuudet. Tunnistat valmistusmenetelmien tuomia etuja ja haittoja tuotteen suunnittelussa ja valmistusketjussa sekä erityisesti materiaalin kustannustehokkaan käytön näkökulmasta.

Sisältö

  • esityöt koneistukselle (valaminen/takominen)
  • ainetta lisäävä valmistus (3D-tulostus) metalleilla

Jaksotus: itsenäisesti opiskeltava verkkomateriaali ja oppimistehtävät.

 

TEEMA 2. TUOTTEEN SUUNNITTELU VALMISTUKSEN NÄKÖKULMASTA (4 op)

Toteutus: Teemakokonaisuus 2 toteutetaan ajalla 1.2.-31.3.2024. Opiskelijalle valinnaiset koulutussisällöt valitaan oman tarpeen ja omien tavoitteiden mukaisesti valmistustekniikoiden tai työtehtävän mukaan.

Kohderyhmä: Sisältö on suunnattu suunnittelijoille, mutta soveltuu myös tuotannon parissa työskenteleville. Teema 2 muodostuu seuraavista osista:

Osa 1. Valmistusystävällinen suunnittelu (DFMA) -perusteet 1 op

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuasi osaat perusteet DFMA-metodologiasta.

Sisältö:

  • valmistusystävällisen suunnittelun yleiset periaatteet ja kustannusvaikutukset
  • rinnakkaissuunnittelu ja sillä saavutettavia etuja
  • tuotantoprosessin vaikutus tuotteen tai osan suunnitteluun

Jaksotus: itsenäisesti opiskeltava verkkomateriaali ja oppimistehtävät.

Osa 2. Valmistusystävällinen suunnittelu (DFMA) hitsauksessa 1 op

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuasi osaat ottaa huomioon hitsauksen erityispiirteet suunnittelussa siten, että osien valmistus ja tuotteen kokoonpano ovat tehokkaita, ongelmattomia ja taloudellisia.

Sisältö:

  • Valmistusystävällisen suunnittelun (DFM) ohjeistus hitsatuille rakenteille
  • Materiaalien hitsattavuus
  • Hitsauksen tyypilliset ongelmat ja kustannustekijät

Jaksotus: itsenäisesti opiskeltava verkkomateriaali ja oppimistehtävät.

Osa 3. Valmistusystävällinen suunnittelu (DFMA) koneistuksessa 1 op

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuasi osaat ottaa huomioon koneistuksen erityispiirteet suunnittelussa siten, että osien valmistus ja tuotteen kokoonpano ovat tehokkaita, ongelmattomia ja taloudellisia.

Sisältö:

  • Valmistusystävällisen suunnittelun (DFM) ohjeistus koneistetuille rakenteille
  • Materiaalien koneistusominaisuudet
  • Koneistuksen tyypilliset ongelmat ja kustannustekijät

Jaksotus: itsenäisesti opiskeltava verkkomateriaali ja oppimistehtävät.

Osa 4. Toleranssit ja pinnankarheudet 1 op

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuasi osaat tulkita koneenpiirustuksissa esitettyjä toleranssi- ja pinnankarheusmerkintöjä uusimpien standardien mukaisesti. Ymmärrät tarkoitustenmukaisten toleranssivaatimusten sekä eri valmistusmenetelmien välisen yhteyden.

Sisältö

  • Toleranssien ja pinnankarheuden peruskäsitteet
  • Pinnankarheusmerkinnät piirustuksissa
  • Lineaaristen ja geometristen toleranssien merkinnät piirustuksissa
  • Eri valmistusmenetelmät ja niillä tyypillisesti saavutettavat valmistustarkkuudet

Jaksotus: itsenäisesti opiskeltava verkkomateriaali ja oppimistehtävät.

 

TEEMA 3. TUOTANNON KEHITTÄMINEN (3 op)

Toteutus: Teemakokonaisuus 3 toteutetaan ajalla 1.4.-31.5.2024. Teemakokonaisuus sisältää verkko-opiskelua sekä ohjattuja harjoituksia etäopetuksena 1-2 päivää.

Kohderyhmä: Suunnattu CNC-koneistustehtävissä työskenteleville, jotka haluavat kehittää osaamistaan. Teema 3 sisältää osan CNC-koneistus:

Osa 1. CNC-koneistus 3 op

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuasi ymmärrät CNC-jyrsinnän menetelmäsuunnittelua ja osaat laatia NC-ohjelman Mastercam ohjelmalla yksinkertaiselle työkappaleelle, käyttäen nykyaikaisia työkaluja sekä työstöarvoja ja koneistuksen metodeja. Ymmärrät nykyaikaisten CNC-jyrsinnän välineiden ja ohjelmistojen käyttöä.

Sisältö

  • CNC-jyrsintä ja sen vastuullinen kehittäminen.
  • Mallinnus vihjeitä koneistuksen näkökulmasta
  • Kuivana lastuaminen, ympäristövaikutus
  • Erilaiset istukat , hyödyt ja haitat
  • Jyrsintapit ja niiden lastuamisarvot valmistajilta
  • Harjoitustyö: suunnittelu, simulointi ja valmistus

Jaksotus: Sisältää verkko-opiskelua sekä ohjattuja harjoituksia etäopetuksena 1-2 päivää.

 

TEEMA 4. TUOTTEEN TAI TUOTANNON KEHITTÄMISPROJEKTI (3 op)

Toteutus: Teemakokonaisuus 4 toteutetaan ajalla 1.11.2023-31.5.2024, aloitustilaisuus verkossa keskiviikkona 1.11.2023 klo 14–15.30. Teemakokonaisuuden aikana toteutetaan omavalintainen ohjattu kehittämistyö yksilö- tai pienryhmätyönä erikseen sovittuna ajankohtina. 

Osa 1. Tuotteen tai valmistusmenetelmän kehittämisprojekti 3 op

Osaamistavoitteet: Opintojakson aikana laajennat ja täydennät aiemmin oppimaasi valmistusystävällisyyden tai tuotannonkehityksen osaamistasi. Tavoitteena DFMA-periaatteen   mukaisesti   saattaa   yhteen   suunnitteluinsinöörien   ja valmistajien/koneistajien asiantuntemus, mikä mahdollistaa vertaisoppimisen ja yhteisöllisen työskentelyn. Sisältö vaihtelee toteutuskohtaisesti riippuen toteutettavasta projektista.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika teemoihin 1 ja 4 päättyy 30.11.2023. Teemaan 2 voi ilmoittautua 25.1.2024 saakka ja teemaan 3 ilmoittautuminen on avoinna 24.3.2024 asti. Ilmoittautuminen opintoihin tapahtuu ilmoittautumislomakkeen kautta. Täytä lomake tästä linkistä.

Opiskelijavalinnat suoritetaan lomakkeen tietojen perusteella kohderyhmäkuvaus huomioiden. Opintoihin on rajattu määrä paikkoja. Kun opiskelijavalinnat on suoritettu, saat siitä sähköpostiviestin.

Lisätietoja ilmoittautumisesta koulutukseen voit kysyä koulutuspäällikkö Teppo Syrjäaholta (teppo.syrjaaho@hamk.fi) tai koulutussuunnittelija Heini Limingalta (heini.liminka@hamk.fi).

HAMKissa noudatetaan henkilötietojen käsittelyssä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679) ja Suomen kansallista lainsäädäntöä. Henkilötietojen käsittely: https://www.hamk.fi/tietosuoja/