Individualised Learning in Collaborative and Blended Learning Environment (CoBle) - Hämeen ammattikorkeakoulu
Individualised Learning in Collaborative and Blended Learning Environment (CoBle)
CoBle participants
Co-funded by the Erasmus+ Programme -logo
CoBle participants.

Individualised Learning in Collaborative and Blended Learning Environment (CoBle)

Individualised Learning in Collaborative and Blended Learning Environment (CoBle) projektin tavoitteena on parantaa VET opettajien pedagogisia ja digitaalisia taitoja sekä kykyä suunnitella mielekkäitä oppimisaktiviteetteja erilaisiin monimuotoisiin oppimisen konteksteihin. Opettajat oppivat toimimaan opettajatiimeissä suunnitellen yhdessä toimivia opetuksen ja oppimisen prosesseja erilaisiin oppimisympäristöihin. Hankkeessa laaditaan osaamismerkkejä, joiden avulla opettajat osoittavat hankkeen koulutusohjelman toteuttamisen jälkeen siinä saavutettua osaamistaan.

Hanke keskittyy:

  • Kehittämään opettajan pedagogista kompentenssia, jotta hän pystyy työskentelemään verkossa digitaalisia työvälineitä hyödyntäen opiskelijoidensa kanssa.
  • Tarjoamaan opettajille relevantteja ja joustavia sekä yhteisöllisiä menetelmiä sekä digitaalisia työvälineitä opetustyöhön.
  • Luomaan verkossa opettajayhteisön, jossa he voivat yhdessä kehittyä ja oppia toisiltaan vaihtaen kokemuksiaan.
  • Innostaa opiskelijoitaan oppimiseen tarjoamalla heille henkilökohtaistettua oppimista ja parantamaan yhteisöllisiä oppimisprosesseja verkkoon.

Tuloksena hankkeesta odotetaan osaamismerkkikokoelmaa liittyen ammatillisen opettajan osaamiseen, koulutusohjelmaa ammatillisille opettajille uusilla opetusmateriaaleilla ja aiheilla, sekä ammatillisten opettajien pilotteja uusin menetelmien näiden omille opiskelijoille. Lisäksi tuotetaan suostuksia tämän kaltaisen prosessi toteuttamiseen. Piloteista kerätään videokirjasto, johon osallistuvat opettajat tuottavat pilottiensa kokemuksista suosituksia ja ohjeita muille jaettavaksi. Viimeisessä vaiheessa suositukset raportoidaan artikkelin muotoon laajemmalle kohdeyleisölle.

Projektin kesto on tammikuusta 2022 joulukuuhun 2023. Hanke rahoitetaan Erasmus+ ohjelman KA220 VET – Cooperation partnership in vocational education and training. HAMK Edu tutkimusyksikkö ja HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu ovat hankkeen koordinaattorit ja ammatillista koulutusta edustavat partnerit ovat Suomesta, Italiasta, Saksasta ja Sloveniasta.

CoBle partnerit:

Löydät ajantasaiset tiedot hankkeen virallisilta sivuilta https://coble.education/ 

Individualised Learning in Collaborative and Blended Learning Environment (CoBle) project aims to improve VET teachers pedagogical and digital competences and their ability to design meaningful learning activities in various blended learning settings. Teachers learn how to work in teacher teams, design and create functional learning environments to their students – together. The digital micro credentials (open badges) are created by which teachers can show their achieved competences in the end of the training program.

The project will focus on:

  • Improving teachers’ pedagogical competence to operate online with their students
  • Supplying the teachers with relevant agile and cooperative methods of work and digital tools
  • Creating online communities of teachers where they can jointly develop and learn from each other and exchange experiences
  • Empowering the students by providing them individualized learning and improved collaborative learning process online

The expected results of the project are the collection of open badges related to VET teachers’ competences, the training program for VET teachers with new learning materials of the topics, and VET teachers’ pilots with their VET students as well as recommendations related. The video library “Blended learning in practice” is created based on the participating VET teachers’ experiences of the pilots. Finally, recommendations are reported in an article for the wider audience.

The project duration is January 2022 – December 2023. The project is funded by Erasmus+ programme and it is the KA220-VET – Cooperation partnership in vocational education and training.

Finland HAMK Edu Research Unit and HAMK School of Professional Teacher Education coordinates the project and the partners are from Finland, Italy, Germany and Slovenia.

Official project pages: https://coble.education/ 

CoBle project partners:

YHTEYSTIEDOT