Hyppää sisältöön
Home Tutkimus Hankkeet Isosorsimo – rantojen riesasta resurssiksi

Isosorsimo – rantojen riesasta resurssiksi

Hankkeessa selvitetään isosorsimon leviäminen ja akuutit torjuntakohteet leviämisen ehkäisemiseksi

Hankkeen perustiedot

Projektin kesto: 1.9.2020-30.4.2022

Toteuttajat: Hämeen ammattikorkeakoulu ja Vanajavesikeskus

Yhteistyöyritykset: St1, Gasum, Watrec Oy, Aquamec

Rahoittajat: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 ja HAMK

Budjetti: 137 501 €

Toiminta-alue: Kanta-Häme

Kohderyhmä: Kanta-Hämeen asukkaat ja kesäasukkaat, järvien suojeluyhdistykset, yritykset sekä kunnat ja kaupungit

Hankkeen kuvaus

Hankkeessa selvitetään isosorsimon leviäminen ja akuutit torjuntakohteet leviämisen ehkäisemiseksi. Toisena toimenpiteenä hankkeessa selvitetään isosorsimon käyttöä ja ominaisuuksia. Teemoina ovat isosorsimon kemiallinen koostumus ja torjuntakeinot. Hankkeessa kerätään tietoa isosorsimon poistoon soveltuvista koneista ja niiden kustannustehokkuudesta. Selvitettävinä torjuntamenetelminä ovat koneellinen poisto, niitto, karjan laidunnus, pressutus ja kitkeminen.

Kolmantena toimenpiteenä selvitetään isosorsimon hyötykäyttömahdollisuuksia ja niiden taloudellista kannattavuutta. Tutkittavia hyötykäyttömuotoja ovat karjan rehu, biokaasu, biohiili ja bioetanoli, joista tehdään erilaisia laboratorio- ja tuotantokokeita sekä kannattavuusselvityksiä. Neljäntenä toimena laaditaan viestintäsuunnitelma asukkaiden ja muiden rantojen käyttäjien tiedottamiseksi ja aktivoimiseksi. Isosorsimon leviämisen ehkäisemiseksi ja torjumiseksi järjestetään erilaisia työnäytöksiä ja infotilaisuuksia eripuolilla Hämettä. Alueellisen viestinnän lisäksi hankkeen tuloksista tiedotetaan valtakunnallisesti monipuolisesti erilaisia tiedotuskanavia hyödyntämällä.

Hankkeen tuloksena tieto isosorsimon levinneisyydestä, torjunnasta sekä hyötykäyttömahdollisuuksista lisääntyy. Tavoitteena on, että isosorsimon taloudelliset hyödyt ovat korjuukustannuksia suuremmat. Samalla myös ihmisten valmius ehkäistä ja torjua isosorsimon leviämistä kasvaa.

Ajankohtaista

Ilmoita isosorsimohavaintosi meille!

Toistamme viime kesän isosorsimon levinneisyyskyselyn saadaksemme lisää havaintoja kasvista. Saatujen tietojen perusteella saadaan muodostettua tämänhetkinen tilanne isosorsimon levinneisyydestä ja siksi jokainen vastaus on tärkeä! Tietoja käytetään Vanajavesikeskuksen ja HAMKin yhteisessä Isosorsimo – rantojen riesasta resurssiksi -hankkeessa arvioitaessa lajin torjuntamenetelmien käytännön mahdollisuuksia. Mikäli olet tavannut isosorsimoa omalla ranta-alueellasi tai lähivesistössäsi, ole niin ystävällinen ja vastaa kyselyyn.

Linkki Webropol-kyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/S/F74326F177E23D0C

Kysely sisältää ainoastaan neljä (4) valinnaiskysymystä sekä vapaan kommenttikentän, johon vastaaminen on nopeaa ja kestää vain muutaman minuutin. Kyselyn lisäksi mahdollisia tarkempia havaintopaikan kuvauksia, valokuvia, koordinaatteja tai karttoja voi lähettää osoitteeseen vanajavesikeskus(at)vanajavesi.fi.

Kysely on anonyymi. Voit jättää halutessasi yhteystietosi. Vastausaikaa on 15.7.2021 saakka. Kiitokset vastauksestanne!

Kysely toteutetaan Vanajaveden ja Hauhon reitin valuma-alueilla (tarkempi kartta kyselyssä). Muiden alueiden isosorsimohavainnot voi ilmoittaa Suomen Lajitietokeskukseen www.laji.fi.

Uuden tiedon äärellä

Isosorsimo-hankkeen ensimmäiset laboratoriokokeet on saatu päätökseen. HAMKin bio- ja elintarviketekniikan opiskelijat selvittivät bioetanolin osalta lehti- ja varsiaineksen bioetanolituottopotentiaalia ja maksimituotto on ensimmäisten kokeiden perusteella 25-30 % kuiva-ainetta kohden. Biokaasun kohdalla panoskoe tuotti metaania isosorsimosta 239-274 l/kg kuiva-ainetta kohden. Tulos on verrattavissa jätevedenpuhdistamon lietteeseen ja kasvibiomassaan yleisesti. Biohiilikokeet ovat parhaillaan käynnissä ja tuloksia saadaan maaliskuun aikana. Tarkempia johtopäätöksiä isosorsimon hyödyntämismahdollisuuksista tehdään, kun kokeita toistetaan ja yhteistyöyritykset analysoivat tuloksia. 

Biokaasukokeiden aloitus Visamäen laboratoriossa marraskuussa

HAMKin kestävän kehityksen opiskelijat kartoittivat syksyllä isosorsimokasvustoja ja vertasivat havaintoja maalajikarttoihin ja vesien rehevyysluokitukseen. Suurin osa varmistetusta isosorsimoesiintymistä näyttää viihtyvän rehevillä savipohjaisilla rannoilla. Paikkatietoanalyysin perusteella tutkimusalueella on yhteensä 43 kpl savimaiden rannoilla olevia pienempiä vesistöjä, joista yhteensä 26 kpl on erittäin reheviä tai reheviä vesistöjä. Nämä lähtötiedot auttavat meitä ensi kesän isosorsimokartoituksissa.

Kevään projektina kestävän kehityksen opiskelijoilla on laatia konekantarekisteri vesistökunnostuksissa käytettävistä koneista ja järjestää virtuaalinen kone-esittely urakoitsijoille ja vesistöjen kunnostajille 29.4. Virtuaalitapahtuman tarkemmat tiedot ilmoitetaan maaliskuun alkupuolella Vanajavesikeskuksen verkkosivuilla www.vanajavesi.fi.

Syksyn 2020 kuulumisia

Hankkeessa arvioidaan isosorsimon levinneisyyttä Kanta-Hämeen alueella yhteistyössä kestävän kehityksen koulutusohjelman kanssa. Syyskuussa opiskelijat kartoittivat esiintymiä dronen avulla ja siirsivät aineiston paikkatietoon. Lisäksi he laativat tietoiskuja vieraslajeista, joita esitellään mm. 3.12. järjestettävillä Järvitärskyillä. Alueellisen viestinnän lisäksi hankkeen tuloksista tiedotetaan valtakunnallisesti monipuolisesti erilaisia tiedotuskanavia hyödyntäen.

Ensimmäiset isosorsimonäytteet otettiin syyskuussa korkeakoulukeskuksen rannasta yhdessä bio- ja elintarviketekniikan opiskelijoiden kanssa. Näytteistä määritettiin kuiva-ainepitoisuuksia, sokereita ja arvioitiin biomassan määrää. Marraskuun aikana käynnistetään ensimmäiset panoskokeet biokaasun tuoton määrittämiseksi.

Isosorsimon levinneisyyskartoituksen yhteydessä havainnoidaan myös nokisienen esiintyvyyttä ja sitä, kuinka kasvi maistuu laiduntavalle karjalle. Nokisientä vaikuttaisi esiintyvän yleisesti isosorsimokasvustoissa. Sekä Hiidenjoen että Räikälänjoen rantalaitumilla oli karja käyttänyt kasvia ravinnokseen. Karjan laidunnusta isosorsimon torjuntakeinona selvitetään tarkemmin yhdessä karjatilallisten kanssa.

Isosorsimon analysointia korkeakoulukeskuksen laboratoriossa.

Isosorsimon talvinen torjuntakokeilu

Talvien lauhtumisen vaikutuksesta vieraslajit menestyvät Suomen olosuhteissa yhä paremmin. Myös rantojemme riesa isosorsimo on runsastunut etenkin Etelä-Suomessa. Isosorsimo-hankkeessa mietitään aktiivisesti isosorsimon torjuntakeinoja ja nyt seurataan jäädytyskokeilun vaikutuksia kasvin elinvoimaisuuteen. Vuosikymmeniä sitten Hausjärven Haminanjoella huomattiin, että rantaan jäädytetyn luistinradan alla isosorsimokasvusto taantui voimakkaasti. Tammikuussa paikalliset aktiivit Olavi Lehtiniemi ja Kari Huhtimo aloittivat pienialaisen jäädytyskokeilun samalla paikalla ja jatkavat sitä niin kauan kuin pakkasöitä riittää. Mikäli kokeilun tulokset ovat lupaavia, voidaan jäädyttämistä soveltaa myöhemmin pienten esiintymien torjunnassa esimerkiksi mökkirannoilla.

Isosorsimo-hanke päättyy huhtikuun lopussa ja nyt tuloksia kootaan uudelle sivustolle osoitteeseen www.vanajavesi.fi/isosorsimo.

Olavi Lehtiniemi (vas.) ja Kari Huhtimo(oik.) jäädytystyössä Haminanjoella.

Yhteystiedot

Heidi Kontio