Hyppää sisältöön

Hymyilevä nainen huomioliivissä kadulla.

Kutsukyyti saumattomaksi osaksi joukkoliikenteen matkaketjua

Tietoa hankkeesta

Kutsukyyti saumattomaksi osaksi joukkoliikenteen matkaketjua -hankkeessa kehitettiin Akaan, Inkoon, Riihimäen ja Porvoon kutsupohjaisia liikkumispalveluja asiakasystävällisemmiksi sekä tuotiin palvelut paremmin asukkaiden ja vierailijoiden tietoisuuteen modernin teknologian ja markkinoinnin keinoin hyödyntäen Matkahuollon palveluja.

Tietoa hankkeesta

Nykyiset ja uudet kutsukyytipalvelut tuotiinmuun joukkoliikenteen rinnalle valtakunnalliseen reittioppaaseen, ja mahdollistettiin kutsukyytipalveluiden tilaaminen osana joukkoliikenteen matkaketjua Matkahuollon Reitit ja Liput sovelluksella ja kutsukyytialustalla.

Asukkaat ja vierailijat pystyivät suunnittelemaan ja ostamaan sovelluksella yhdellä kertaa ovelta ovelle matkan, joka sisälsi useita eri joukkoliikennepalveluja: esimerkiksi paikallinen kutsukyyti kotiovelta bussiasemalle, bussi tai juna toiseen kaupunkiin ja kyseisen kaupungin paikallisliikenteellä perille kohteeseen esim. HSL, LSL, Nysse.

Teknologian käyttöönoton rinnalla kiinnitettiin huomiota palveluiden markkinointiin, koulutukseen ja viestintään ja tehtiin kutsukyytipalveluita tunnetuksi. Tässä hankkeessa kunnat saivat viestinnän ja markkinoinnin palveluna Matkahuollolta, joka pyrki rakentamaan eri kunnille tehokkaasti skaalautuvan markkinointikonseptin.

Olemassa olevan palveluliikenteen kehittämisen lisäksi joissakin kunnissa kokeiltiin hiljaisten aikojen bussivuorojen korvaamista kutsukyytipalvelulla tai asemia palvelevan erillisen, mahdollisesti markkinaehtoisen liityntäpalvelun tarjoamista.

HAMKin liikennealan opiskelijat toteuttivat viisaan liikkumisen opintojen yhteydessä hankkeen kohdekunnissa Reitit ja liput -sovelluksen digiopastuksia ikäihmisille sekä markkinointitoimenpiteitä yhteistyössä Matkahuollon kanssa (8 viikkoa elo-marraskuussa).

Tulokset

Ikäihmiset kutsukyytipalvelun käyttäjinä – 20.12.2022

HAMKin liikennealan lehtori Sonja Heikkinen kokoaa blogissa yhteen syksyn 2022 kokemuksia KUTSUKYYTI-hankkeesta.

Joukkoliikenne koki muiden palvelujen joukossa kovia takaiskuja koronasulkujen aikaan. Vuoden 2022 kuluessa ihmisten ostovoima on edelleen heikentynyt inflaation myötä ja energiakriisi on todellisuutta. On olemassa käyttäjäryhmiä, jotka tarvitsevat päivittäin joukkoliikennepalveluja arjen matkoihin, mutta paljon myös sellaisia henkilöitä, joilla olisi potentiaalia ylipäätään käyttää joukkoliikennettä. Suomessa on paljon alueita, joilla joukkoliikenteen tarjonta on vähäistä tai sitä ei ole lainkaan ja käyttäjille ei ole päässyt edes syntymään kokemusta joukkoliikennepalveluista.

Ihmisiä esittelypisteellä

Hämeen ammattikorkeakoulun liikennealan toisen vuoden opiskelijat olivat syksyllä 2022 mukana Traficomin liikkumisen ohjauksen valtionapuhankkeessa Matkahuollon, Akaan, Inkoon, Riihimäen ja Porvoon kuntien kanssa. Hanketta koordinoi Inkoon kunta.

Hanke tarjosi liikennealan opiskelijoille erinomaisen mahdollisuuden kohdata ikääntyneitä kotona-asuvia kutsukyytipalvelun käyttäjiä. Oikea elämä ja hanketyö tarjosivat kiinnostavan oppimisympäristön viisaan liikkumisen tavoitteiden, mahdollisuuksien ja esteiden opiskeluun käytännössä.

Koko hankkeessa kehitetään Akaan, Inkoon, Riihimäen ja Porvoon kutsupohjaisia liikkumispalveluja. Kutsukyytipalvelujen varaamisessa asiakkaat käyttävät Matkahuollon Reitit ja Liput -sovellusta tai soittavat palvelunumeroon. Sovelluksen avulla asiakkaat voivat suunnitella ja ostaa yhdellä kertaa ovelta ovelle matkan, tai jopa matkaketjuja, jotka sisältävät useita eri joukkoliikennepalveluja: esimerkiksi paikallinen kutsukyyti lähes kotiovelta bussiasemalle sekä bussi tai juna.

HAMKin liikennealan opiskelijat toteuttivat viisaan liikkumisen opintojen yhteydessä hankkeen kohdekunnissa Reitit ja liput -sovelluksen käyttöönotto-opastuksia ikäihmisille ja palvelun markkinointiin viestintätoimenpiteitä yhteistyössä Matkahuollon ja kohdekuntien kanssa.

Kaikki kohdekunnat otettiin haltuun kuntakäynneillä, joissa paikalliset viranhaltijat tutustuttivat kuntaan, sen palveluihin ja joukkoliikenteen erityispiirteisiin. Opiskelijoilla oli luonnollisesti paljon kysymyksiä kunnan viranhaltijoille ja keskusteluista syntyi antoisia oppimistilanteita ja aitoa työelämäyhteistyötä.

Inkoossa Inkyyti-kutsuliikennepalvelu on melko suppea ja toimii arkisin 9.00–11.00 ja 11.45–14.00. Palveluajat on suunniteltu niin, että sen puitteissa olisi mahdollista hoitaa kauppa-asioita tai täydentää matkaketjua liityttäessä muuhun joukkoliikenteeseen. Ikäihmisille tarjottiin Inkoossa opastusta sovelluksen käyttöön 4.10.2022 ja neuvontaan oli varauduttu kaksikielisessä kunnassa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Opiskelijat valmistautuivat opastukseen perusteellisesti, mutta harmillisesti opastukseen osallistui vain muutama henkilö. Palvelusta laadittiin myös esitemateriaalia kunnan käyttöön. Opiskelijoiden yhteenvedossa hankkeesta korostui erityisesti tarve lisätä autojen määrää, laajentaa palveluaikoja ja markkinoida palvelua tehokkaammin.

Kutsukyytiauto kaupan edessä

Akaassa kutsuliikennepalvelu kuljettaa asiakkaita rajatulla alueella ja räätälöidyillä palveluajoilla Viialan ja Toijalan sekä Kylmäkosken ja Toijalan välillä. Akaakyyti korvaa aikaisemman, aikataulutetun ja reititetyn palvelulinjan. Perinteisen palvelulinjan muuttuminen kutsukyytipohjaiseksi aiheutti käyttäjissä muutosvastarintaa. Opiskelijat arvioivat itse palvelun kuitenkin esteettömäksi, kuljettajan palvelualttiiksi ja palvelun edulliseksi. Akaan ikäihmisille tarjottiin sovelluksen käytöstä digiopastusta 6.10.2022, mutta paikalle ei saapunut lainkaan opastettavia. Ikäihmisiä ajatellen kehittämisehdotuksiksi kirjattiin markkinoinnin tehostaminen pullan ja kahvin kera, palveluaikojen laajentaminen ja palvelun tilaamisen helpottaminen.

Porvoossa käynnistyi jo korona-aikana tammikuussa 2019 osaa kaupungin haja-asutusalueita palveleva Kyläkyyti-palvelu, joka liikennöi iltaisin 17.00–20.45 ja lauantaisin 9.00–15.00. Kuntakäynnin avulla opiskelijat tutustuivat kaupunkiin ja keskeisiin nuorten iltaisin käyttämiin vapaa-aika- ja liikuntakohteisiin.

Opiskelijaryhmä tunnisti Porvoossa tarvetta tehostaa palvelun markkinointia niin asiakkaille kuin myös lisätä sen tunnettavuutta harrastuspaikoilla ja muiden palveluntarjoajien keskuudessa. Moni palvelu voisi hyötyä, mikäli sen asiakkaat tietäisivät paremmin Kyläkyyti-palvelusta. Opiskelijoilla oli mainioita ideoita markkinoinnin kehittämiseksi, mm. kylillä kiertävässä kirjastoautossa olisi hyvä olla esillä palvelun markkinointimateriaalia. Opiskelijat antoivat Porvoon ikäihmisille Matkat ja reitit -sovellukseen digiopastusta 8.10.2022, mutta juuri Kyläkyyti-palvelun alueella asuvien kohderyhmä loisti poissaolollaan. Kolme opiskelijaa jatkaa vielä vuoden 2022 loppuun omaehtoisesti hanketyötä markkinoinnin parissa yhteistyössä Porvoon kaupungin ja Matkahuollon kanssa.

Riihimäki siirsi rohkeasti kaiken aikatauluihin ja reitteihin perustuneen joukkoliikenteen kutsukyytipohjaiseksi R-kyydiksi kesäkuun 2022 alussa. Käyttöönotto ei alussa sujunut täysin ongelmitta ja Riihimäen kaupungin ja Matkahuollon yhteistyö on muodostunut tiiviiksi ongelmia ratkottaessa ja palvelua kehittäessä ja asiakasta halutaan kuulla. Kävi selväksi, että näin radikaali muutos perinteiseen joukkoliikenteeseen verrattuna vaikuttaa merkittävästi vanhojen asiakkaiden tottumuksiin ja uuden omaksuminen vaatii aikaa. Riihimäen kaupunki joutuikin asiakaspalautteiden pohjalta palauttamaan kesällä muutaman keskeisen aikatauluihin ja reitteihin perustuvan paikallisliikennevuoron takaisin.

Opiskelijat antoivat R-kyydin sovelluksen digiopastusta 12.9.2022 ja 12.10.2022 Kotokartanosäätiön digiopastajien kanssa Riksulassa sekä osallistuivat 5.10.2022 vanhustenviikolla Riihimäen seniorimessuille. Opiskelijaryhmä kehitti myös esitteen R-kyydillä luontokohteisiin liikkumisesta ja materiaali oli esillä messuilla, jäi saataville Riksulaan ja laadittu juliste löytyy edelleen ajoneuvoista.

Opiskelijoiden yhteenvedossa tuotiin esille, että palvelun markkinointiin kannattaa satsata, sovelluksen toimivuutta ja ulkoasua kehittää ja lisätä yhteistyötä vaikkapa harrastusjoukkueiden kanssa. Opiskelijat hyödynsivät hyvin ideoinnissa palvelumuotoiluajattelua.

Kaksi opiskelijaa jatkoi loppusyksyllä työskentelyä Riihimäen Kutsukyyti-hankkeessa ja he analysoivat Matkahuollolle ja kaupungille asiakaskyselyä ja tekivät vammaispalvelulain matkoja käyttäville asiakkaille puhelinhaastatteluja. Syksyllä 2022 Riihimäen tekninen lautakunta teki palvelun jatkosta positiivisen päätöksen eli R-kyyti jatkuu vuonna 2023.

Kokemukset kaikista kohdekunnista osoittivat, että kesken kokeilujakson matkan hinnan nostaminen ei ole järkevää. Samoin joustavan noutopisteen muuttaminen takaisin pysäkkisidonnaiseksi on vaikeaa kesken kokeilujakson. Palvelun käyttöönottovaiheessa tulee iso piikki palvelun käyttäjien palautetta ja käyttäjäkokemuksen käsittelylle on syytä varata aikaa ja viestiä avoimesti ja luotettavasti.

Kuljettajien koulutus on erityisen tärkeää, ovathan he niitä oikeita ihmisiä, joita asiakkaat kohtaavat itse matkan aikana. Tavalliselle reittipohjaisen joukkoliikenteen kuljettajalle tällainen asiakkaiden kohtaaminen ja palvelu voi olla aluksi outoa.

Tilanteessa kohdattiin myös samoja ongelmia kuin taksialalla on ilmennyt, eli osalla kuljettajilla oli vaikeuksia löytää perille oikeisiin osoitteisiin. Olihan samoilla kuljettajilla reitit olleet aikaisemmin vakioita. Myös asiakkaat jättivät peruttamatta kyytejä ja sovelluksen käyttö ei luonnollisesti ollut alussa kovin sujuvaa.

On selvää, että nykyaikaisen teknologian avulla autojen käyttöasteen kasvattaminen ja matkustajien yhdistely samaan kulkuneuvoon on mahdollista. Ovelta ovelle matkaketjut ovat parhainta mahdollista asiakkaiden huomioimista. Sujuvat matkaketjut kotoa palveluihin ovat tärkeitä niin iäkkäille kuin vaikkapa lapsiperheille. Luotettavuuden lisääminen pitkämatkaiseen juna- ja linja-autoliikenteeseen liityttäessä kaipaa vielä vahvistamista, mutta bussi-, juna- ja kutsukyytilippujen ostaminen on jo sovelluksella mahdollista. Suomessa on paljon alueita, joille on vaikea toteuttaa joukkoliikennettä kustannustehokkaasti ja sekin on peruste miettiä uusia palveluita.

Kiitos yhteistyökumppaneille aidon oppimisympäristön mahdollistamisesta opiskelijoille, opimme paljon!