Hyppää sisältöön

LearnWell

LearnWell (Wellbeing of the Learning Community) on tutkimus- ja kehittämisohjelma, jonka tavoitteena on kehittää oppimista, opetusta ja koko akateemisen yhteisön hyvinvointia tunnistettujen kehittämistarpeiden pohjalta.

Tutkimuspohjaisen tiedon hankintaan käytetään kahta mittaria (oppimiskokemuskysely LearnWell ja opettajan HowUTeach), jotka toimivat samalla myös yksilöiden itsereflektion välineinä. Mittareista saatujen tulosten pohjalta suunnitellaan kehittämiskohteen yksilöllisiä tarpeita palveleva pedagoginen kehittämisohjelma tukemaan ja kehittämään pedagogista osaamista ja hyvinvointia.

LearnWell -tutkimusryhmämme toimii HAMK Edussa. Ryhmämme kantavana ajatuksena on tarkastella akateemisen yhteisön oppimista ja opettamista ennen kaikkea hyvinvoinnin kautta. Uskomme vahvasti, että määrätietoisella ja pitkäjänteisellä kehitystyöllä onnistumme tukemaan sekä yhteisön, että myös yksilöiden hyvinvointia ja sitä kautta parantamaan myös oppimistuloksia. Pitkäaikaisen tutkimustyön jatkoksi ryhmässämme tehdään tälläkin hetkellä mm. väitöskirjoja ja pro gradu -tutkielmaa LearnWell-ohjelman eri osa-alueista. Ryhmämme vetäjä Liisa Postareff toimii HAMK Edu -tutkimusyksikössä johtavana tutkijayliopettajana.

LearnWell -tutkimusryhmä: Liisa Postareff, Viivi Virtanen, Juulia Lahdenperä, Riikka Tuominen, Telle Hailikari, Sara Rönkkönen, Taina Civil ja Merly Kosenkranius

Tutkimus

LearnWell -oppimiskokemusmittarin avulla mitataan opiskelijan oppimisen prosesseja, kokemuksia oppimisympäristöstään, yleisiä työelämävalmiuksia ja opiskelijan hyvinvointia. Opiskelijat vastaavat kyselyyn kolmesti opintojensa aikana. 

HowUTeach -opetuskokemusmittarin avulla mitataan korkeakouluopettajien opetuksellisten lähestymistapojen ja hyvinvoinnin välistä yhteyttä. 

LearnWell-oppimiskokemusmittari

Oppimiskokemusmittarin tavoitteena on saada tutkimukseen pohjautuvaa tietoa opiskelijoiden oppimisesta sekä kokemuksista HAMKissa opiskelusta. Alunperin Helsingin yliopistossa kehitettyyn HowULearn -mittariin pohjautuvan kyselyn avulla mitataan opiskelijan oppimisen prosesseja, kokemuksia oppimisympäristöstään, yleisiä työelämävalmiuksia ja opiskelijan hyvinvointia. Eri osa-alueiden välisten yhteyksien tarkastelu tuottaa arvokasta tietoa oppimisen ja koulutuksen kehittämisen tueksi.

Mittaria on kehitetty vastaamaan HAMKin tarpeita. Sen avulla voidaan tuottaa tutkimuspohjaista, oikeanlaista ja kohdennettua tukea oppimisen ja opetuksen kehittämiseen. Opiskelijat vastaavat kyselyyn kahdesti opintojensa aikana (ensimmäisenä ja toisena opiskeluvuonna) ja pohtivat vastatessaan opiskelua omalla koulutusalallaan. Tulosten pohjalta voidaan tarjota oikeanlaista tukea eri opiskelijoille ja tuloksia voidaan seurata vuosien saatossa. Mittarin avulla voidaan tarjota oikeanlaista tukea myös koulutuksen ja opetuksen kehittämiseen organisaation eri tasoille sekä erilaisiin oppimisen haasteisiin. 

Tutkimuksen tietosuojailmoitus:

Tietosuojailmoitus LearnWell HAMK

HowUTeach

HowUTeach on opetuskokemusmittari, jonka avulla mitataan korkeakouluopettajien opetuksellisten lähestymistapojen ja hyvinvoinnin välistä yhteyttä. HowUTeach -mittari (HY) on kehitetty vastaamaan HAMKin tarpeita. Kyselyssä opettajat vastaavat kysymyksiin ja väittämiin, jotka perustuvat korkeakoulupedagogiseen tutkimukseen.  Tutkimuksesta saatavan tiedon avulla voidaan tukea sekä opettajan pedagogisen osaamisen kehittymistä, että myös hänen hyvinvointiaan. Opettaja saa myös palautetta omien vastauksiensa pohjalta, joten mittari toimii hyvänä itsereflektion välineenä. Opetustapojen reflektointi edistää parhaimmillaan opettajien omaa hyvinvointia ja ammatillista itseluottamusta, sekä opiskelijoiden oppimistuloksia. Opetuksen kehittämisen keskeinen lähtökohta on, että opettaja itse tunnistaa omat opetukselliset lähestymistapansa ja ymmärtää niiden yhteyden pystyvyysuskomuksiin ja omaan hyvinvointiin.

Tutkimuksen tietosuojailmoitus:

Tietosuojailmoitus HowUTeach HAMK

Yhteystiedot