LearnWell - Hämeen ammattikorkeakoulu
LearnWell
Aikuisia tietokoneen äärellä
LearnWell

LearnWell

LearnWell (Wellbeing of the Learning Community) on tutkimus- ja kehittämisohjelma, jonka tavoitteena on kehittää oppimista, opetusta ja koko akateemisen yhteisön hyvinvointia tunnistettujen kehittämistarpeiden pohjalta. Tutkimuspohjaisen tiedon hankintaan käytetään kahta mittaria: HowULearn ja HowUTeach, jotka toimivat samalla myös yksilöiden itsereflektion välineinä. Mittareista saatujen tulosten pohjalta suunnitellaan kehittämiskohteen yksilöllisiä tarpeita palveleva pedagoginen kehittämisohjelma tukemaan ja kehittämään pedagogista osaamista ja hyvinvointia.

 

LearnWell -ohjelma

 

LearnWell -tutkimusryhmämme toimii HAMK Edussa. Ryhmämme kantavana ajatuksena on tarkastella akateemisen yhteisön oppimista ja opettamista ennen kaikkea hyvinvoinnin kautta. Uskomme vahvasti, että määrätietoisella ja pitkäjänteisellä kehitystyöllä onnistumme tukemaan sekä yhteisön, että myös yksilöiden hyvinvointia ja sitä kautta parantamaan myös oppimistuloksia. Pitkäaikaisen tutkimustyön jatkoksi ryhmässämme tehdään tälläkin hetkellä mm. väitöskirjoja ja pro gradu -tutkielmaa LearnWell-ohjelman eri osa-alueista. Ryhmämme vetäjä Liisa Postareff toimii HAMK Edu -tutkimusyksikössä johtavana tutkijayliopettajana.

LearnWell -tutkimusryhmä: Liisa Postareff, Viivi Virtanen, Siru Myllykoski-Laine, Juulia Lahdenperä, Leena Nikander ja Riikka Tuominen 

HowULearn -oppimiskokemusmittarin avulla mitataan opiskelijan oppimisen prosesseja, kokemuksia oppimisympäristöstään, yleisiä työelämävalmiuksia ja opiskelijan hyvinvointia. Opiskelijat vastaavat kyselyyn kolmesti opintojensa aikana. Ks. lisää HowULearn -välilehdeltä.

HowUTeach -opetuskokemusmittarin avulla mitataan korkeakouluopettajien opetuksellisten lähestymistapojen ja hyvinvoinnin välistä yhteyttä. Ks. lisää HowUTeach -välilehdeltä.

LearnWell (Wellbeing of the Learning Community) on tutkimus ja kehittämisohjelma, jonka tavoitteena on kehittää oppimista, opetusta ja koko akateemisen yhteisön hyvinvointia tunnistettujen kehittämistarpeiden pohjalta. Ohjelman avulla luodaan yhteistä käsitteistöä: mitä tutkimus sanoo korkeakouluoppimisen ja -opettamisen ja hyvinvoinnin yhteydestä. Ohjelman avulla kehitetään sekä yhdessä sekä omaa että oman tiimin tai koulutusalan opetusta ja arviointia tunnistettujen kehittämistarpeiden pohjalta. Ohjelmaan osallistuvilla on mahdollisuus perehtyä yhteisen valmennuksen lisäksi myös johonkin itselle kiinnostavaan opetuksen tai oppimisen teemaan ja hyödyntää tätä yhteisöllisessä kehittämisessä.

LearnWell -pedagoginen tutkimus- ja kehittämisohjelma

HowULearn on oppimiskokemusmittari, jonka tavoitteena on saada tutkimukseen pohjautuvaa tietoa opiskelijoiden oppimisesta sekä kokemuksista HAMKissa opiskelusta. HowULearn -mittarin avulla mitataan opiskelijan oppimisen prosesseja, kokemuksia oppimisympäristöstään, yleisiä työelämävalmiuksia ja opiskelijan hyvinvointia. Eri osa-alueiden välisten yhteyksien tarkastelu tuottaa arvokasta tietoa oppimisen ja koulutuksen kehittämisen tueksi.

 

HowULearn-oppimiskokemusmittari

HowULearn -mittaria (HY) on kehitetty vastaamaan HAMKin tarpeita. Mittarin avulla voidaan tuottaa tutkimuspohjaista, oikeanlaista ja kohdennettua tukea oppimisen ja opetuksen kehittämiseen. Opiskelijat vastaavat kyselyyn kolmesti opintojensa aikana (ensimmäisenä opiskeluvuonna, 3. vuoden alussa ja valmistumisvaiheessa) ja pohtivat vastatessaan opiskelua omalla koulutusalallaan. Opiskelijat saavat palautetta vastauksistaan ja voivat seurata omaa kehittymistään opintojen aikana. Tulosten pohjalta voidaan tarjota oikeanlaista tukea eri opiskelijoille ja tuloksia voidaan seurata vuosien saatossa. Mittarin avulla voidaan tarjota oikeanlaista tukea myös koulutuksen ja opetuksen kehittämiseen sekä erilaisiin oppimisen haasteisiin. HowULearn -mittari antaa palautetta oppimisesta ja opiskelijoiden opiskelukokemuksista organisaation eri tasoille:

HowUTeach on opetuskokemusmittari, jonka avulla mitataan korkeakouluopettajien opetuksellisten lähestymistapojen ja hyvinvoinnin välistä yhteyttä. HowUTeach -mittari (HY) on kehitetty vastaamaan HAMKin tarpeita. Kyselyssä opettajat vastaavat kysymyksiin ja väittämiin, jotka perustuvat korkeakoulupedagogiseen tutkimukseen.  Tutkimuksesta saatavan tiedon avulla voidaan tukea sekä opettajan pedagogisen osaamisen kehittymistä, että myös hänen hyvinvointiaan. Opettaja saa myös palautetta omien vastauksiensa pohjalta, joten mittari toimii hyvänä itsereflektion välineenä. Opetustapojen reflektointi edistää parhaimmillaan opettajien omaa hyvinvointia ja ammatillista itseluottamusta, sekä opiskelijoiden oppimistuloksia. Opetuksen kehittämisen keskeinen lähtökohta on, että opettaja itse tunnistaa omat opetukselliset lähestymistapansa ja ymmärtää niiden yhteyden pystyvyysuskomuksiin ja omaan hyvinvointiin.

YHTEYSTIEDOT

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU