Hyppää sisältöön

LearnWell-oppimiskokemuskysely

HAMKin LearnWell-tutkimusalue tutkii ja kehittää oppimista, opetusta ja hyvinvointia koulutuksen ja työelämän konteksteissa.

Tutkimusalue tekee erityisesti korkeakoulupedagogista tutkimusta oppimiseen, opetukseen ja hyvinvointiin kytkeytyvien teemojen parissa. LearnWell-tutkimusalue toteuttaa vuosittaisen oppimiskokemuskyselyn HAMKin opiskelijoille yhteistyössä koulutusten opinto-ohjaajien ja muun henkilökunnan kanssa.

LearnWell –oppimiskokemuskysely mittaa opiskelijoiden oppimisen prosesseja, kokemuksia oppimisympäristöstä, yleisiä työelämävalmiuksia ja opiskeluhyvinvointia. Kysely pohjautuu Helsingin yliopistossa kehitettyyn HowULearn-kyselyyn ja se nojaa osittain YTHS:n Opiskelukykymalliin. LearnWell-tutkimusalue on kehittänyt kyselyä edelleen ammattikorkeakoulukontekstiin ja vastaamaan HAMKin tarpeita, hyödyntäen aiemmissa tutkimuksissa validoituja mittareita.

LearnWell-kyselyn tavoitteet ovat:

 1. Opiskelijoiden itsereflektion ja opiskeluun liittyvän tietoisuuden lisääminen ja tukeminen
 2. Tutkimuspohjainen datan kerääminen ja sen hyödyntäminen opetuksen ja koulutuksen kehittämisessä
 3. Koko yhteisön pedagogisen hyvinvoinnin tukeminen lisäämällä ymmärrystä siitä, mistä ja miten hyvinvoiva oppimisympäristö rakentuu

Opiskelijat vastaavat HAMKissa LearnWell-kyselyyn mahdollisuuksien mukaan osana opetusta, esimerkiksi opinto-ohjaajan tai tutoropettajan tunnilla. Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista. Vastaamisen lisäksi opiskelijat osallistuvat halutessaan tulosten läpikäyntiin yhteisessä reflektiotilaisuudessa, jossa käydään läpi kyseisen koulutuksen tulokset yleisellä tasolla ja pureudutaan tarkemmin sellaiseen osa-alueeseen, jonka kehittämistarve vastauksista nousee. LearnWell-tilaisuuksien fasilitoinnista vastaavat tyypillisesti opinto-ohjaajat, joko itsenäisesti tai yhteistyössä LearnWell-tutkijoiden kanssa.  

Prosessikaavio:

LearnWell-kyselystä saa kolme eri tarkoitukseen käytettävää raporttia, jotka ovat:

 1. Opiskelijan henkilökohtainen LearnWell-yhteenveto
 2. Reaaliaikainen raportti tulosten läpikäyntiin koulutustasolla
 3. Learnwell HAMK – Power BI (vaatii HAMK-kirjautumisen)
Esimerkkinäkymä opiskelijan henkilökohtaisesta LearnWell-yhteenvedosta.

Raportointia ja palautetekstejä on kehitetty yhteistyössä HAMKin opiskelijoiden kanssa. Opiskelijan LearnWell-yhteenvedon pilottiversion suunnittelivat ja toteuttivat Design Factory –toteutuksella Tietojenkäsittelyn opiskelijat Catarina Kaucher, Heidi Nuust, Heidi Peltola, Edem Quashigah, Linnea Laukkanen, Elsayed Mahmoud, Soroush Sohrabian ja Maija Nevalainen.

LearnWell-tutkijat ovat laatineet kuvaukset ja reflektiokysymykset niistä mitatuista ulottuvuuksista, jotka kyselystä raportoidaan. Tavoitteena on avata sekä koulutukselle että opiskelijoille, mitä mitatuilla ilmiöillä korkeakoulukontekstissa tarkoitetaan ja toisaalta, miten niihin voi opiskelijan ja opetuksen näkökulmasta vaikuttaa. Kuvaustekstit on tehty yhteistyössä HAMKin opiskelijoiden kanssa, ja ne pitävät sisällään kolme isompaa osa-aluetta: opiskeluhyvinvoinnin, kokemukset opetuksesta ja oppimisympäristöstä sekä lähestymistavat oppimiseen.

LearnWell-kysely mittaa opiskeluhyvinvointia seuraavien ulottuvuuksien avulla: psykologinen joustavuus, luottamus itseen oppijana ja itsemyötätunto. Hyvinvoinnin puutetta tässä kyselyssä tarkastellaan opiskelu-uupumuksen ja itsekriittisyyden mittareiden avulla.   

LearnWell-kysely mittaa kokemuksia opetuksesta ja oppimisympäristöstä kysymyksillä, jotka liittyvät vertaistukeen, ryhmätyöskentelyyn, palautteen saantiin sekä kokemuksiin siitä, miten opetus tukee oppimista ja miten kiinnostavaksi ja soveltuvaksi opiskelu koetaan.

LearnWell-kysely mittaa myös oppimisen lähestymistapoja, eli syväsuuntautunutta oppimista, ei-reflektiivistä oppimista ja organisoitua opiskelua.

Esimerkki itsemyötätuntoa mittaavista väittämistä, kuvauksesta ja reflektiokysymyksestä opetuksen näkökulmasta:

Itsemyötätunto

Likert-asteikolliset väittämät (Neff, 2003; Lopez et al., 2015)

 • Yritän olla ymmärtäväinen ja kärsivällinen niitä ominaisuuksiani kohtaan, joista en pidä.
 • Kun minulle tapahtuu jotakin tuskallista, pyrin punnitsemaan tilannetta eri näkökulmista.
 • Pyrin näkemään puutteeni ihmisyyteen kuuluvana osana.

Itsemyötätunnolla tarkoitetaan ystävällistä ja ymmärtävää asennetta itseä kohtaan. Opiskelussa myötätuntoinen suhtautuminen itseä kohtaan voi tukea stressaavista tilanteista selviytymistä ja niistä toipumista, mutta myös ennaltaehkäistä opiskeluun liittyvää stressiä.  

Opettajana voit tukea opiskelijoittesi itsemyötätunnon kehittymistä esimerkiksi

 • toimimalla esimerkkinä: miten puhut itsellesi, kun kohtaat haasteita opetuksessa tai opettajana? Miten reagoit, kun et tiedä jotain?
 • suhtautumalla myötätuntoisesti opiskelijoiden koettelemuksia ja virheitä kohtaan

Pohtikaa yhdessä ja antakaa palautetta koulutuksellenne: Mitkä käytännön asiat opinnoissasi ovat auttaneet teitä kohtelemaan itseänne ystävällisemmin ja myötätuntoisemmin?

LearnWell-kysely tuottaa tutkimuspohjaista tietoa opiskelijoiden oppimiskokemuksesta. Tulokset käydään läpi koulutustasolla heti kyselytilaisuuden jälkeen, mutta niitä hyödynnetään myös pitkän aikavälin kehittämisessä.

Koulutukset saavat tuloksensa raportilla, jolle on eritelty vastausten jakaumia ja eri vuosien sekä eri opiskelijaryhmien vastauksia koulutuksittain.   

Tulosten perusteella on mahdollista kehittää koulutusta ja opetusta tutkimuslähtöisesti sekä tarjota opiskelijoille oikeanlaista ja kohdennettua tukea. Tuloksia voidaan seurata vuosien saatossa.

Yhteystiedot