Hyppää sisältöön

LiMuKe

Likaisen muovijätteen keräys ja kierto

Sinisellä taustalla EU:n logo. Logon alla lukee Euroopan unoni, Euroopan aluekehitysrahasto.

Perustiedot

Hanke on päättynyt 31.12.2018

Suomessa syntyy vuosittain merkittävä määrä likaista, sekalaista maatalousmuovijätettä, josta vain murto-osa päätyy kierrätykseen. Pääasiallisesti muovijäte päätyy joko energiaksi tai kaatopaikoille. Maa-, puutarha- ja hevostalousyrittäjät ovat toivoneet nykyistä toimivampia ja kustannuksiltaan edullisimpia keräysjärjestelmiä.

Limuke- hankkeessa halutaan keskittyä haja-asutusalueilla syntyvän maatalous- ja rakennusmuovijätteen (joka ei ole pakkausmateriaalia) keräys- ja kierrätysliiketoiminnan kehittämiseen, koska tällöin erilaisten muovijakeiden määrä (PE-LEED, LD-PE, PP, PE-LD, jne.) pysyy hallinnassa, mutta volyymit säilyvät silti riittävän suurina, jotta kannattavan keräys- ja kierrätysliiketoiminnan edellytykset ovat olemassa.

Likaisen maatalousmuovijätteen keräys- ja kierrätyshankkeessa pilotoidaan Kanta-Hämeen ja Varsinais-Suomen alueilla vaihtoehtoisia alueellisia keräysjärjestelmiä ja tarkastellaan muovijätteen ja sen sivuvirtojen hyödyntämismahdollisuuksia uusina kierrätystuotteina.

Hankkeen ensimmäisenä tavoitteena on luoda monistettavia alueellisia malleja muovijätteen keräykseen

Hankkeen tulosten yhteenveto on valmistunut. Työstimme sitä hankkeen aikana tehtyjen selvitysten, raporttien, haastattelujen perusteella.

Haluamme lämpimästi kiittää kaikkia hankkeen aikana tähän työhön panoksensa antaneita!

Yleistä hankkeesta

 • Toteutusaikataulu: 1.9.2016 – 31.12.2018
 • Kokonaiskustannukset: 92 824 €
 • Rahoittaja: Uudenmaan liitto
 • Toteuttaja: Hanketta toteutettiin yhteistyönä Turun yliopiston Brahea-keskuksen, Hämeen ammattikorkeakoulun biotalous- ja ohutlevykeskuksen sekä Turun ammattikorkeakoulun kanssa. Turun yliopiston Brahea-keskus koordinoi hanketta ja toteutti keräyspilotit yhdessä HAMK:n biotalousyksikön kanssa.

Tavoitteet

Hankkeen ensimmäisenä tavoitteena on luoda monistettavia alueellisia malleja muovijätteen keräykseen. Näin muovijätteen keräystä ja kierrätystä pystytään tehostamaan. Keräysmalleja pilotoidaan Kanta-Hämeen ja Varsinais- Suomen alueilla. Projektissa valmistuu opas muovijätteen lajittelusta sen likaisuuden ja eri muovilajien ja -jakeiden mukaan. Lajittelulla muovijäteraaka-aineen hyödynnettävyyttä ja kierrätystä voidaan tehostaa.

Toisena tavoitteena on löytää ja testata maatalouden muovijätteen ja sen sivuvirran uusia käyttömahdollisuuksia yhteistyössä jalostavien yritysten kanssa. Turun AMK selvittää, kuinka paljon eri maatalousmuoveja voidaan keräyksessä yhdistää siten, että niiden jatkojalostus on edelleen mahdollista. Samalla tutkitaan, minkä verran kyseiset jätteet sisältävät epäpuhtauksia ja minkä verran prosessointimenetelmät sietävät niitä.

Tulokset

Hankkeen tuloksena saadaan selville alueelliset muovijätemäärät ja niiden keskittymät, tehostetaan jätteen syntypaikalla lajittelua ja kehitetään alueellista resurssitehokasta keräystä. Projektissa selviää, onko muovijätteen keräys- ja kierrätysliiketoiminnassa mahdollista luoda uutta kiertotalouteen liittyvää yritystoimintaa ja työpaikkoja sekä uusia muovijätteeseen perustuvia tuotteita ja palveluita.

Maatalousmuovijäte

Maatalousmuovijate.fi sivusto on avattu! Sivusto on tarkoitettu viestintäkanavaksi kaikille maatalousmuovijätteen keräyksestä ja kierrätyksestä kiinnostuneille.

Toimenpiteitä

Kevät 2017

 • kartoitus ja raportti Ypäjän hevostiloilla syntyvästä muovijätteen määrästä (kysely avoinna 26.3.2017 saakka)
 • kartoitus ja raportti Hattulan puutarhatiloilla syntyvästä muovijätteen määrästä
 • tiedotus kartoitusten tuloksista ja lainsäädännön muutoksista
 • muovinkeräyksen pilottimallien suunnittelu alkaa
 • keräysmuovin ominaisuuksien testaus.

Syksy 2017

 • ehdotus alueellisista keräyspisteistä ja muovinkeräyksen pilotointi
 • keräysmuovin ominaisuuksien testaus.

Kevät 2018

 • muovinkeräyksen pilottien jatkaminen ja aluekohtaisten ratkaisujen kehittäminen
 • keräysmallien kustannus-hyöty -suhteiden arviointi.

Tulokset

 1. raportti Kanta-Hämeen puutarha-, hevos- ja maatilojen vuosittainen muovien määrä, muovilajit, muovien käsittely tilalla ja nykyisin vallitseva loppusijoituskäytäntö.
 2. ehdotus alueellisista keräyspisteistä sekä muovijakeiden lajittelusta ja varastoinnista
 3. testaukset ja raportti kierrätysmuovien mekaanisten ominaisuuksista sekä olosuhdekestävyydestä
 4. vertailuraportti alkuperäisestä muovista ja kierrätetystä muovista tehtyjen tuotteiden eroavuuksista
 5. kokeet ja raportti kierrätysmuovisista ruiskuvalukappaleista
 6. raportti kierrätysmuovin logistiikkaan liittyvistä kustannuksia Kanta-Hämeessä
 7. tiedotus, tapahtumat ja koulutus tiloille

Yhteystiedot

Leena Erälinna