NOPO-projekti - Hämeen ammattikorkeakoulu
NOPO-projekti
-

NOPO-projekti

Nivelvaiheen opinto-ohjauksen kehittäminen ja mallintaminen skaalattavaksi ja valtakunnalliseksi toiminnaksi

Projektin tausta

Nivelvaiheen opinto-ohjaus (NOPO-toiminta) tukee hallitusohjelman tavoitetta, jossa opinto-ohjausta kehitetään ja vahvistetaan eri koulutusasteilla. Lisäksi nivelvaiheen opinto-ohjauksen kehittäminen tukee oppivelvollisuuden laajentamisen tavoitteita.

Nykyisen NOPO-toiminnan aikana on havaittu tarve valtakunnallisen toimintamallin kehittämiselle ja toiminnan laadun vahvistamiselle. Opinto-ohjauksen kehittämiselle erityisesti nivelvaiheissa on valtakunnallinen peruste. Kehitettävällä mallilla edistetään opiskelijatarpeisiin perustuvaa yksilöllistä nivelvaiheen uraohjausta ja sujuvoittaa siirtymiä perusasteen ja toisen asteen välillä. NOPO-oppilaat saavat lisää opinto-ohjausta 8. luokalta alkaen. NOPO:n tuki jatkuu toisella asteella. Mallin avulla lisä- ja tukiopinto-ohjauksen vaikutuksia voidaan seurata pitkäaikaisesti, mikä hyödyttää myös opetuksenjärjestäjiä ja valtionhallintoa.

Projektin tavoitteet

Projektin tavoitteena on Oulun seudun NOPO-opinto-ohjauksen mallintaminen valtakunnallisesti skaalautuvaksi toiminnaksi ja vastaaminen oppivelvollisuuden laajentumisen tuomiin muutoksiin sekä erityistä ja vaativaa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden tarpeiden huomiointi.

  • toiminnan teoreettisen taustan vahvistaminen
  • toimintaympäristön, prosessin sekä NOPO-opinto-ohjaajan työtehtävien ja vastuiden ja osaamisvaatimusten kuvaaminen
  • tavoitteiden ja mittareiden määrittäminen laadun sekä toiminnan seurannan ja arvioinnin tueksi (mm. uudenlaisen raportoinnin ja tiedonkeruumenetelmän kartoittaminen sekä testaaminen/pilotointi)
  • oppilaitosten, ohjaavien tahojen sekä muiden sidosryhmien välisen tiedonsiirron ja viestinnän kehittäminen
  • NOPO-toiminnan tunnettavuuden lisääminen sekä koulutuksenjärjestäjien että valtionhallinnon tasolla
  • NOPO-mallin levittäminen ja vakiinnuttaminen

Projektikonsortio

Projekti toteutetaan Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluiden koordinoimana siten, että ammatillisen koulutuksen järjestäjät Koulutuskuntayhtymä OSAO ja Ammattiopisto Luovi ovat mukana nivelvaiheen ohjausmallin ja toimintatapojen kehittämisessä sekä mallin levittämisessä.

HAMK Edu -tutkimusyksikön rooli on tukea NOPO-toiminnan tutkimusperustaista mallintamista ja syventää NOPO-mallin tiedollisia sekä ohjauksellisia näkökulmia.

Projektin toteutus

Projekti koostuu kahdesta työpaketista, joista ensimmäinen keskittyy nivelvaiheen opinto-ohjauksen laadun ja teoreettisen taustan vahvistamiseen sekä toiminnan mallintamiseen valtakunnalliseen käyttöön soveltuvaksi. Lisäksi raportointia ja tilastointia kehitetään ostopalveluna. Tavoitteena on selkeyttää nivelvaiheessa toimivien nopojen keskinäistä yhteistyötä ja oppilaan tukeen liittyvää välttämättömän tiedon kulkua tietosuojakysymykset huomioiden.

Toinen työpaketti sisältää mallin levittämistä ja juurruttamista sekä kouluttamista ja konsultointia valtakunnallisesti. Koordinoivana tahona Oulun kaupunki antaa konsultaatiota Nopo-toiminnasta muille kaupungeille yhteistyökumppaneiden kanssa.

Projektin julkaisut

Nivelvaiheen opinto-ohjauksen eli NOPOn toimintamalli Oulun seudulla
https://twitter.com/hamk_edu/status/1462724738036506625?s=21 (HAMK Edu Twitter 22.11.2021)

Mitä meistä kerrotaan mediassa?

https://www.munoulu.fi/artikkeli/-/id/opot-auttavat-oppilaita-uratavoitteiden-kirkastamisessa

https://vastuullisuusuutiset.fi/en/kumppaniuutisetsuomeksi/nivelvaiheen-opinto-ohjaus-valtakunnalliseksi-hamk-edu-tuo-tutkimusperustaisuutta-kehitystyohon/

https://www.kaleva.fi/tyon-nuorten-syrjaytymisen-ehkaisemiseksi-jatkutta/1871581

Toteuttajien omat NOPO-sivut

Oulun kaupunki https://www.ouka.fi/oulu/koulutus-ja-opiskelu/nivelvaiheen-opinto-ohjaus
OSAO https://www.osao.fi/hankkeet/nopo-toiminnan-kehittaminen-kansalliseksi-malliksi/
Ammattiopisto Luovi https://luovi.fi/hankkeet/nopo/

Rahoittaja

Projektia rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö, joka on myöntänyt sille erityisavustuksen edistämään perusopetuksen oppilaanohjauksen kehittämistä ja Opinto-ohjauksen kehittämisohjelman tavoitteiden toimeenpanoa ja oppivelvollisuuden laajentamisen toimeenpanoa.

 

 

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU