Hyppää sisältöön
Home Tutkimus Hankkeet OK – Ojat kuntoon

OK – Ojat kuntoon

OK-ojat kuntoon -hankkeen tavoitteena on motivoida maanomistajia sekä ojitusyhteisöjä maa- ja metsätalouden peruskuivatuksessa, mikä parantaa maaseudun elinkeinojen toimintaedellytyksiä ja kannattavuutta sekä mahdollistaa luonnonmukaisen vesirakentamisen periaatteiden viemisen käytäntöön.

  • Toteutusaika: 1.11.2016 – 31.12.2021
  • Kokonaiskustannukset: 249 999 €
  • Rahoittaja: Hämeen ELY-keskus
  • Toteuttaja: Hankkeen päätoteuttajana on Hämeen ammattikorkeakoulu ja tuensiirtokumppaneina Etelä-Suomen Salaojakeskus/ProAgria Etelä-Suomi, Metsänhoitoyhdistys Kanta-Häme, Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme sekä Tapio Oy.
  • Kohderyhmä: Vesiensuojeluyhdistykset, suunnittelijat, urakoitsijat, neuvonta- ja edistämisorganisaatiot sekä viranomaiset.

Tavoitteet

OK-ojat kuntoon -hankkeen tavoitteena on motivoida maanomistajia sekä ojitusyhteisöjä maa- ja metsätalouden peruskuivatuksessa, mikä parantaa maaseudun elinkeinojen toimintaedellytyksiä ja kannattavuutta sekä mahdollistaa luonnonmukaisen vesirakentamisen periaatteiden viemisen käytäntöön.

Toiminta

OK – Ojat kuntoon hankkeen toiminta on jaettu neljään osatehtävään.

Peruskuivatuksesta sekä kunnostusojituksesta tiedottaminen

Tiedotuksen tavoitteena on tarjota ajankohtaista tietoa maa- ja metsätalouden peruskuivatuksesta sekä valuma-alueen tulva- ja vesiensuojelusta. Kohderyhmiä ovat maanomistajat ja ojitusyhteisöt, vesiensuojeluyhdistykset, kunnostusten suunnittelijat, urakoitsijat, neuvontaorganisaatiot sekä valvontaviranomaiset. Hankkeessa järjestetään eri kohderyhmille suunnattuja työpajoja, maastokäyntejä, tiedotustilaisuuksia ja seminaareja. Tilaisuuksien materiaaleista kootaan verkko-opetusaineisto kaikkien alan toimijoiden käyttöön.

Vanhojen ojitushankkeiden digitointi

Maatalouden peruskuivatushankkeiden suunnitelmat ja muut asiakirjat ovat tällä hetkellä paperiarkistona Hämeen ELY-keskuksessa. Peruskuivatushankkeiden asiakirjoja tarvitaan mm. kuivatushankkeiden peruskorjauksen ja kunnossapidon yhteydessä sekä ojitusyhteisöjen toimintaa aktivoitaessa. Digitoinnin tarkoituksena on saada aineistot helpommin hyödynnettävään muotoon ja eri toimijoiden saataville. Digitointiin sisältyy perkaussuunnitelmien ojien ja hyötyalueiden tallentaminen paikkatiedoksi, hankkeiden keskeisten asiakirjojen skannaus sekä perkaussuunnitelmien paalujen digitointi, mikä mahdollistaa suunnitelmissa esitettyjen poikkileikkausten, rumpujen, patojen ja muiden rakenteiden paikantamisen digitaalisessa aineistossa.

Ojitusyhteisöjen ja metsänomistajien aktivoiminen 2-4 pilottialueella

Osatehtävässä valitaan 2-4 pilottivaluma-aluetta Kanta- ja Päijät-Hämeestä, joille laaditaan luonnonmukaisen peruskuivatuksen menetelmiä soveltavat ojien kunnostussuunnitelmat. Valuma-aluetason suunnittelulla pyritään kokonaisvaltaiseen vesienhallintaan, joka koostuu perus- ja paikalliskuivatuksen toimenpiteistä sekä valumavesien hallinnan toimenpiteistä maan rakenne ja kasvukunto huomioon ottaen. Alueiden ojitusyhteisöjen toiminta aktivoidaan ja maanomistajille tarjotaan tilakohtaista neuvontaa perus- ja paikalliskuivatuksen sekä metsien kunnostusojitusten kehittämiseen.  Maanomistajia ohjataan myös kunnostussuunnitelmien toteuttamiseen ja rahoituksen hakemiseen.

Valtion tuella toteutettujen maatalouden peruskuivatushankkeiden toteutusta ja kunnossapitoa varten on perustettu ojitusyhteisöjä (vuoteen 2012 saakka vesilaissa ojitusyhtiö), joiden osakkaita ovat hankkeista kuivatushyötyä saavat kiinteistöt. Yhteisöjen toiminta on useimmiten hiipunut hankkeiden valmistuttua. Metsäojituksissa ei ole ojitusyhteisöjä, vaan ojitukset on toteutettu sopimusojituksina.

Vesiensuojelurakenteiden kunnossapidon ohjeistus ja pilottikohteet

Ojiin rakennettujen vesiensuojelurakenteiden kunnossapito ja hoito on yleensä maanomistajien ja ojitusyhteisöjen vastuulla. Osatehtävässä selvitetään toteutettujen vesiensuojelurakenteiden kunnossapidon parhaita käytänteitä. Muissa hankkeissa saaduista kunnossapidon kokemuksista ja case-esimerkeistä laaditaan raportti.

Kanta- ja Päijät-Hämeestä valitaan 2-4 kunnossapidon tarpeessa olevaa vesiensuojelurakennetta, joiden kunnossapito suunnitellaan ja toteutetaan hankkeessa. Pilottikohteina voivat olla esimerkiksi tulvatasanteen niitto, pohjapadon rakenteiden kunnostaminen, pintavalutuskentän kunnostaminen, laskeutusaltaan tyhjennys ja kosteikon hoito. Kunnossapito dokumentoidaan ja siitä tehdään kustannustehokkuustarkastelu.

Selvityksen ja pilottikohteiden kokemusten perusteella laaditaan tiivis ohjeistus erityyppisten rakenteiden hoitoon ja kunnossapitoon. Ohjeistus suunnataan ensisijaisesti maanomistajille ja ojitusyhteisöille.

Materiaalit

Ajankohtaista

OK – Ojat kuntoon -hankkeen retki Loimankoskelle 30.11.2021 – retki peruttu

Tervetuloa tutustumaan vesistörakentamimsen kohteeseen: Loimankosken ennallistaminen

Osoite: Korkeakoskentie 386 / Huittinen

Yhteiskuljetusmahdollisuus Visamäestä, Hämeenlinnasta n. klo 10.00. Kohteella tutustuminen klo 12 – 14. Paluu Hämeenlinnaan n. klo 16.00. Maastokahvit

_________

Maa-, metsä- ja kalatalous, hulevedet -retken sijaan alla on tutustuttavissa WATERDRIVE -hankkeessa toteutettu video, jossa eri asiantuntijoiden välisen yhteistyön avulla on mahdollista sovittaa yhteen maankäytön, vesienhoidon ja luonnon monimuotoisuuden tavoitteet.

Tämän sisällön tarkastelu edellyttää evästeiden hyväksyntää.

________

OK – Ojat kuntoon -hankkeen päätösretki 27.10.2021

Tallenne

9.30 Ojat kuntoon -hankkeen tavoitteet ja tulokset: Henrik Lindberg, HAMK
2. osatehtävä Digitointi, mitä tällä hetkellä?: Elina Laine, Hämeen ELY-keskus
3. osatehtävä Pilottialueet: Janne Pulkka/Mikko Ortamala, KVVY
4. osatehtävä Kunnostusojitukset: Samuli Joensuu, Tapio
4. osatehtävä Pilottikohteet, Mustjoki: Jyrki Mäkiranta, Päijät-Hämeen MHY

11.00 Vesienhallintalaitteiden esittely, Janne Pitkänen Viacon

________________________

Mustjoen laskeutusaltaan ja
pohjapadon kunnostus Lahdessa
Ruuhijärvellä. Opetusmateriaali.

Seppälän kosteikon kunnostus Lopella. Opetusmateriaali.

Maa- ja metsätalousvesien yhteensovittaminen

Ohjelma:
Samuli Joensuu, Tapio: Kaksitasouomat
Janne Pulkka, Etelä-Suomen Salaojakeskus: Maatalousympäristön vesienhallinnan haasteet
sekä MHY Kanta-Hämeen Lauri Laaksonen: Suometsien rahoitus  Juhani Rahkonen: Ojaisännöinnin onnistumiset

Tallenne webinaarista

Salaojatyönäytös 3.10.2019 Hausjärvellä
pellonpiennarpäivä2019

Peruskuivatusryhmä keskusteli maa- ja metsätalouden yhteistyöstä valuma-aluekohtaisessa vesien hallinnassa sekä tutustui Mustialan ja Lopen 2-tasouomaratkaisuihin 12.6.2019.

Materiaalit

OK – Ojat kuntoon -hankkeessa valmistunutta materiaalia sekä menneiden tapahtumien esityksiä.

Hankkeen raportteja

Raportti osatehtävästä 2: Vanhojen ojitushankkeiden digitointi

Ojat kuntoon: Digitointi raportti

Raportti osatehtävästä 4: Vesiensuojelurakenteiden kunnossapidon kokemukset

Vesiensuojelurakenteiden kunnossapidon kokemukset.pdf

Hanke-esite​

Ojat kuntoon -hanke-esite (A4)

Tapahtumien esitykset

Koneyrittäjätilaisuus 25.4.2018 Asikkalassa

Ohjelma 250418.pdf

Koneyrittäjätilaisuus 26.4.2018 Evolla

Johdatus ojitusisännöintiin 15.3.2018

Ojitusisännöinti on uusi ympäristöliiketoiminnan ala, joka on muodostumassa ojitusyhteisöjen toiminnan tuke-miseksi. Tilaisuudessa käytiin läpi yleisellä tasolla kuinka ojitus on järjestelty Suomessa, ojitusyhteisöjen oikeuksia ja velvollisuuksia, millaisia tehtäviä tulevat ojitusisännöitsijät hoitavat, ojituksen ympäristöasioita jne. Päivä oli kohdistettu erityisesti tieisännöitsijöille tai muille vastaaville tahoille, joilta hanke- ja valvontaosaaminen löytyy jo valmiina, mutta joille ojitusasiat ovat uudempia.

Kaksitasouomat ja luonnonmukainen peruskuivatus – asiantuntijatapaaminen ja maastokäynti 3.11.2017

Ojat kuntoon -hanke järjesti 3.11. HAMKin Evon toimipaikassa asiantuntijatapaamisen, jonka tarkoituksena oli jakaa tietoa luonnonmukaisen peruskuivatuksen menetelmiin liittyvästä tutkimuksesta. Tapaamisen aluksi Petra Korkiakoski HAMKista esitteli lyhyesti OK – Ojat kuntoon hankkeen ja kertoi iltapäivän maastokohteesta. Aalto-yliopiston Rakennetun ympäristön laitoksen tutkijatohtori Kaisa Västilä ja professori Harri Koivusalo kertoivat ajankohtaisia tuloksia Aallon tutkimushankkeista. Suunnittelija Turo Hjerppe Suomen ympäristökeskuksesta kertoi Kuivatustoiminnassa muuttuneiden virtavesien kunnostus ja hoito (KURVI) -hankkeesta ja siinä tehtävästä työstä luonnonmukaisen peruskuivatuksen edistämiseksi. Tapaamiseen osallistui OK-hankkeen ohjausryhmästä Lauri Hyytiäinen (Koneyrittäjien liitto), Lauri Laaksonen (Metsänhoitoyhdistys Kanta-Häme) ja Henrik Lindberg (HAMK).

Iltapäivän maastokäynnillä vierailtiin Padasjoella Syrjälän tulvatasanteilla, jotka toteutettiin kesällä 2014 osana HAMKin OPET – Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus Hämeessä -hanketta (toteutettiin 2012-2014). Maasto-osuudella oli mukana maanomistaja ja Hahjärven-Lummenenojan perkausyhtiön toimitsija Marko Pastila.

Peltojen ja metsien vesitalous hallintaan – Infotilaisuus ja maastokäynti 24.10.2017 Nastolassa

Ojat kuntoon -hanke järjesti yhdessä Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiön PyhäVesi -hankkeen kanssa infotilaisuuden ja maastokäynnin 24.10.2017. Iltapäivän aikana saatiin ajankohtaista tietoa maa– ja metsätalouden ojituksesta ja vesienhallinnasta sekä päästiin tutustumaan läheiseen Sammalsillansuon kosteikkoon. Sylvöjärven eteläosaan rakennetun vesiensuojelukosteikon tarkoituksena on pidättää valuma-alueen ojista tulevaa kiintoainetta ja ravinteita. Samalla kosteikko lisää alueen monimuotoisuutta ja parantaa linnuston elinympäristöä lisäämällä avointa vesipintaa ja matalan veden alueita.

Bussiretki 7.6.2017 Loviisanjoen valuma-alueelle ja Uponorin tehtaalle

Ojat kuntoon -hankkeen järjestämällä bussiretkellä 7.6.2017 vierailtiin Uponorin putkitehtaalla Nastolassa ja tutustuttiin Hardombäckenin peruskuivatushankkeeseen Loviisassa. Hardombäcenin peruskuivatushankkeessa valumavesien hallintaa on tarkasteltu koko valuma-alueen näkökulmasta ja hankkeessa on tehty mm. tulvatasanteita, virtaamansäätöpatoja ja laskeutusaltaita. Lisätietoa Nutrinflow-hankkeesta: hankesivu suomeksi ja hankesivu englanniksi.

Ohjelma OK bussiretki 7.6.2017

Ojat kuntoon -aloitusseminaari 4.5.2017

Ojat kuntoon -aloitusseminaari pidettiin 4.5.2017 Hämeenlinnassa. Tilaisuuteen osaallistui 27 henkilöä ja aamupäivän aikana kuultiin ajankohtaista asiaa maa- ja metsätalouden ojituksesta, Ojat kuntoon -hankkeen tulevasta toiminnasta, ojitushankkeiden rahoituksesta sekä kokonaisvaltaisesta valuma-aluetason vesienhallinnasta.

Ohjelma
Ojat kuntoon -hankkeen esittely (Petra Korkiakoski, HAMK)
Vanhojen ojitusten digitointi (Teea Niskanen, HAMK)
Peruskuivatuksen taustaa, nykytilanne ja tulevaisuus (Petra Korkiakoski, HAMK)
Metsäojituksen kehitys ja nykytila (Samuli Joensuu, Tapio Oy)
Vesien hoidon toimenpiteiden ja vesioikeudellisten velvoitteiden yhteensovittaminen (Elina Laine, HAMK/Hämeen Ely-keskus)
Maatalouden peruskuivatushankkeen rahoitus (Jaana Ojala-Järvi, Hämeen Ely-keskus)
Kosteikon rakentaminen ei-tuotannollisena investointina (Matti Salminen, Hämeen Ely-keskus)
Kemera-tuki suometsän hoitoon (Miriam Stenvall, Suomen metsäkeskus)
Kokonaisvaltainen valuma-aluetason vesienhallinta (Mikko Ortamala, Etelä-Suomen Salaojakeskus)
Peruskunnostustyön aloittaminen (Mikko Ortamala, Etelä-Suomen Salaojakeskus)
Metsanomistajien aktivointi (Lauri Laaksonen, Metsänhoitoyhdistys Kanta-Häme ry)

Yhteenveto palautteesta

Yhteystiedot

Janne Pulkka

Lauri Laaksonen

Samuli Joensuu

Jyrki Mäkiranta