Hyppää sisältöön

OSUMA

Osuma – maahanmuuttajien osaaminen ja palvelupolut näkyviksi -hankkeen päätavoite on kehittää alueellinen maahanmuuttajien työllistymismahdollisuuksia parantava palvelujen tuottamisen malli, joka vakiintuu osaksi hanketta toteuttavien tahojen normaalitoimintaa.

OSUMA – MAAHANMUUTTAJIEN OSAAMINEN JA TYÖLLISTYMISPOLUT NÄKYVIKSI

Hankkeessa kehitetään alueellinen maahanmuuttajien työllistymismahdollisuuksia parantava palvelujen tuottamisen malli.

Mikä on Osuma-hanke?​​

Osuma – maahanmuuttajien osaaminen ja palvelupolut näkyviksi -hankkeen päätavoite on kehittää alueellinen maahanmuuttajien työllistymismahdollisuuksia parantava palvelujen tuottamisen malli, joka vakiintuu osaksi hanketta toteuttavien tahojen normaalitoimintaa. Keskeistä mallissa on hanketoimijoiden välinen kiinteä yhteistyö Riihimäen ja Hyvinkään seuduilla maahanmuuttajien työllistymistä edistävissä palveluissa. Mallin kehittämisen myötä maahanmuuttajien ohjautuminen työllistymistä edistävien ohjaus- ja koulutuspalvelujen piiriin tehostuu ja heille tuotettavien ohjaus- ja koulutuspalvelujen tarjonta alueella laajenee.

Mihin Osuma-hanketta tarvitaan?

Hankkeella haetaan ratkaisuja, jotka parantaisivat toiminta-alueella asuvien, erityisesti alle 30-vuotiaiden, maahanmuuttajien työllistymismahdollisuuksia.

Hakiessaan ratkaisuja hanke keskittyy kehittämään maahanmuuttajien työllistämismahdollisuuksiin vaikuttavia päätöksiä tekevien ja palveluja tuottavien tahojen yhteistyötä. Näihin kuuluvat Pohjois-Uudellamaalla sekä Riihimäen seutukunnassa toimivat työnantajat, kunnat, TE-palvelut ja oppilaitokset. Hankkeessa pyritään tiivistämään ja systematisoimaan yhteistyötä maahanmuuttajien tarvitseman ohjauksen ja koulutusten suunnittelussa, jota leimaa yksittäisen maahanmuuttajan palvelemiseen keskittymisen mukanaan tuoma satunnaisuus ja vakiintumattomuus.

Hankkeen tavoitteet:

  1. Osuma kehittää maahanmuuttajien siirtymistä työelämään sujuvoittavia työkaluja, jotka lisäävät heidän työllistymisvalmiuksiaan tuottamalla aiempaa paremmin työllistymistä edistävää ja tarpeellista lisä- ja täydennyskoulutusta. Siten maahanmuuttajien integroituminen työelämään ja suomalaiseen yhteiskuntaan onnistuu entistä paremmin, ja kuntien kotouttamistyössä käytettävien työkalujen määrä ja laatu paranevat.
  2. Osuma luo työ- ja elinkeinoelämän toimijoista koostuvia verkostoja hankkeen toimenpiteiden suunnitteluun ja toteuttamiseen, jotta niissä pystytään huomioimaan nykyistä paremmin sekä työnantajien että maahanmuuttajien tarpeet.
  3. Hanke vaikuttaa elinkeinoelämän ja koulutusorganisaatioiden toimintakulttuureihin niin, että ne tehostavat maahanmuuttajien aiemman osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa soveltamiensa toimintatapojen kehittämistä. Erityisesti korkeasti koulutettujen ja korkeakoulussa opiskelevien ulkomaalaisten osaamisen hyödyntämistä pyritään parantamaan paikallisen elinkeinoelämän ja etenkin yritysten kansainvälistymisen voimavarana.
  4. Maahanmuuttajien työllistymiseen ja sen edistämiseen liittyvää tietoa ja osaamista jaetaan omien organisaatioiden sisällä ja hanketoimijoiden kesken, samoin muille hankkeen toiminta-alueella ja sen ulkopuolella toimiville organisaatioille, jotka tuottavat maahanmuuttajien työllistymiseen vaikuttavia palveluja ja tekevät siihen vaikuttavia päätöksiä.

Perustiedot

Osumassa HAMKin hankekumppaneina toimivat Hyria Koulutus (päätoteuttaja), Laurea ammattikorkeakoulu, Hyvinkään-Riihimäen Seudun Ammattikoulutussäätiö sekä Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy.

Rahoitus:        ESR (Hämeen ELY-keskus)

Toteutusaika: 1.1.2015 – 30.6.2017

HAMKin projektipäällikkö: Salla Niittymäki, etunimi.sukunimi(a)hamk.fi, puh. 0400 127 815

Osuma_Perehdyttämisopas

Mentorointi

MENTOROINTIOHJELMA KEVÄT 2017

Ammattilainen, työntekijä, yrittäjä – luo väylä kansainvälisten osaajien ja työelämän välille ja osallistu mentorointiohjelmaan!​

Mitä on mentorointi?

Mentorointi on kokemusten, näkemysten ja osaamisen siirtämisestä ja välittämisestä henkilöltä toiselle. Se on myös ohjausta ja tukea, jota osaava ja kokenut henkilö antaa kehityshaluiselle ja -kykyiselle nuoremmalle tai vähemmän kokeneelle kollegalleen

Mentoroinnissa yhdistyvät erilaiset kehittäjän roolit, kuten inspiraattori, tiennäyttäjä, valmentaja, sparraaja, keskustelukumppani sekä kontaktienjakaja ja rakentaja.

Kuka voi osallistua?

Hyvinkään-Riihimäen Seudun Mentorointiohjelman mentori voi olla kuka tahansa työelämässä toimiva henkilö. Mentori voi olla myös yrittäjä tai vaikkapa eläkkeelle jäänyt ammattilainen. Mentorin omista työtehtävistä, roolista tai yrityksen toimialasta ei ole ennakkokriteerejä – tärkeintä on olla kiinnostunut toimimaan mentorina, jakamaan kokemuksiaan ja oppimaan uutta.

Mentoroitava eli aktori on Hyvinkään-Riihimäen seudulla asuva esimerkiksi amk-opiskelija, uraansa aloitteleva tai uralle uutta suuntaa hakeva maahanmuuttajataustainen henkilö.

Mentorointi-parit muodostetaan hakijoiden taustojen ja toiveiden pohjalta.

Miksi mentoriksi?

Mentorina saat mahdollisuuden:

  • kehittää omaa osaamistasi
  • jakaa ajatuksia ja osaamista nuoremman “kollegan” kanssa
  • kehittää vuorovaikutustaitoja monikulttuurisessa ympäristössä
  • tehdä omaa yritystä tunnetuksi kansainvälisten osaajien keskuudessa ja tutustua potentiaalisiin työntekijöihin
  • luoda uusia verkostoja
  • saada näkökulmia kansainvälisen osaamisen hyödyntämiseen omassa organisaatiossasi

Mentorointiohjelman toteutus

Hämeen ammattikorkeakoulu koordinoi Hyvinkään-Riihimäen Seudun Mentorointiohjelmaa. Ohjelma kestää kolme kuukautta ja sisältää tapaamisia mentorin ja mentoroitavan välillä noin 1-2 kertaa kuussa (osa tapaamisista HAMKin organisoimia yhteistilaisuuksia). Työskentelyä tukee mentorointiopas, jossa on teemoittain ohjeistusta itsenäisiin tapaamisiin. Ohjelma on englanninkielinen, perustuu vapaaehtoisuuteen ja on maksuton.

Haku mentoriksi

Hakuaika ohjelmaan on 2.2.–24.2.2017, ja tieto ohjelmaan valituista ilmoitetaan henkilökohtaisesti helmikuun lopussa. Ensimmäinen mentorointitapaaminen järjestetään 9.3.2017 klo 17. Hakea voit e-lomakkeella tai olemalla suoraan yhteydessä ohjelman koordinaattoriin (yhteystiedot).

Mentorointi esite kevät 2017.pdf

> Hae mentoriksi tästä

________________________

Mentorointi esite aktoreille kevät 2017.pdf

Mentoring flyer for actors spring 2017.pdf

> Hae aktoriksi tästä / Apply for actor here

Yhteystiedot