Rakennusautomaatiolla energiatehokkuutta - Hämeen ammattikorkeakoulu
Rakennusautomaatiolla energiatehokkuutta
Sininen kyberkuva talosta, johon johtaa erilaisia viivoja ja viivojen päässä toimintoja esim. auto.
Sininen kyberkuva talosta, johon johtaa erilaisia viivoja ja viivojen päässä toimintoja esim. auto.

Rakennusautomaatiolla energiatehokkuutta

Tiivistelmä

Suomi tavoittelee siirtymistä hiilineutraaliin yhteiskuntaan. Rakennettu ympäristö tuottaa merkittävän osan (36 %) hiilidioksidipäästöistä, jonka vuoksi alan toimijoilla on ilmastonmuutoksen hillinnässä merkittävä rooli. Rakennusautomaatiolla energiatehokkuutta -hankkeen aikana osaamistarvekartoituksen pohjalta kehitettävällä ja pilotoitavalla koulutuksella tuetaan digitalisaatioon ja vihreään siirtymään liittyvää työelämän rakennemuutosta. Työelämälähtöisen koulutuksen tavoitteena on syventää ymmärrystä nykyaikaisista rakennusautomaatiojärjestelmistä ja niihin liittyvistä suunnitteluratkaisuista sekä rakennetun ympäristön elinkaarenhallinnasta. Tavoitteena on perehtyä älykkäisiin taloteknisiin ratkaisuihin, joilla mahdollistetaan rakennusten olosuhteiden hallinta ja energiatehokkuuden parantaminen. Koulutus sisältää yhteensä 15 op laajuisen modulaarisen opintotarjonnan työelämän toimijoiden osaamisen kehittämiseen yhteensä 50 henkilölle.

Toteutusaika

1.8.2022-31.12.2024

Toteuttaja

Hämeen ammattikorkeakoulu: HAMK Up, Teknologiaosaamisen yksikkö ja HAMK Tech ja Smart -tutkimusyksiköt

Rahoittaja

Koulutus on rahoitettu Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineellä (RRF), joka on EU:n elpymisvälineen (Next Generation EU) suurin ohjelma. Rahoituksen on myöntänyt Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus. Palvelukeskuksen tehtävänä on edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta sekä vastata nopealla toiminnalla työmarkkinoiden äkillisiin rakennemuutoksiin. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Hankkeen budjetti

93 100 €

Osaamis- ja koulutustarvekartoitus

Hämeen ammattikorkeakoulun Rakennusautomaatiolla energiatehokkuutta -hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan osallistujalla maksuton modulaarinen koulutuskokonaisuus. Koulutuksen tavoitteena on syventää ymmärrystä nykyaikaisista rakennusautomaatiojärjestelmistä ja niihin liittyvistä suunnitteluratkaisuista energiatehokkuuden parantamiseksi. Hankkeen rahoittajana toimii Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus.

Selvityksellä kartoitettiin rakennusautomaatioon ja energiatehokkuuteen liittyviä koulutus- ja osaamistarpeita alan toimijoilta. Vastaajat pääsivät aikuttamaan ja osaltaan kehittämään koulutusta, jolla tuetaan vihreää siirtymää ja hiilineutraaliin hyvinvointiyhteiskuntaan liittyvää työelämän rakennemuutosta sekä vastataan joustavasti ja tarvelähtöisesti elinkeinoelämän osaaja- ja koulutustarpeisiin.

Kysely toteutettiin 15.-31.10.2022. Kyselytulokset analysoitiin luottamuksellisesti. Tulokset julkaistaan hankkeen päättyessä taulukoina ja kuvioina, joista ei voi erottaa yksittäisen henkilön antamia vastauksia. 

Rakennusautomaatiolla energiatehokkuutta (15 op)

Osaamistavoitteet  

Moduulin suoritettuasi  

 • tunnet energiateknologian perusteet ja markkinoiden muutokset,  
 • tunnet rakennusautomaation toimintaperiaatteet ja mahdollisuudet erilaisissa sovelluskohteissa,  
 • ymmärrät rakennusten mittaus- ja säätötekniikan periaatteet, 
 • tunnet rakennuksen erilaisia älykkäitä automaatio- ja ohjausjärjestelmiä, 
 • ymmärrät erilaisten automaatiojärjestelmien integraatiomahdollisuudet ja tietoturvallisuuden tärkeyden, 
 • tunnet erilaisia tiedonsiirtoteknologioita  
 • ymmärtää hajautetun lämmitys- ja sähköenergiantuotannon teknologioitaniiden hyödyntämismahdollisuudet sekä miten näiden integroinnilla automaatiojärjestelmään voidaan parantaa energiatehokkuutta,
 • osaat soveltaa oppimaasi energiatehokkuuden parantamiseen todellisessa kohteessa. 

Kohderyhmä  

 • Kohderyhmänä ovat työssä olevat tai työvoiman ulkopuolella olevat henkilöt, jotka toimivat tai haluaisivat toimia rakennusautomaation ja älykkäiden ohjausjärjestelmien parissa (suunnittelu, urakointi, ylläpito). Tavoitteena on osaamistason kehittäminen ja osaamistason nostaminen alalla sekä uusien urapolkujen mahdollistaminen.  
 • Koulutusta suositellaan erityisesti henkilöille, joilla on tekniikan alan, esimerkiksi talo-, automaatio- tai sähkötekniikan ammatti-, opisto- tai insinööritutkinto tai teknisen isännöitsijän tutkinto. 
 • Koulutukseen voivat osallistua myös henkilöt, joilla on jonkin muun koulutuksen tai työkokemuksen kautta vastaavat tiedot tai taidot saavutettu. 

Koulutuksen sisällöt 

Koulutus sisältää yhteensä 15 opintopisteen laajuisen modulaarisen opintokokonaisuuden. Ensimmäinen opintojakso käy läpi aihealueen perusteet, jonka vuoksi se on pakollinen. Sen lisäksi opiskelija voi valita omiin tarpeisiinsa soveltuvan yksilöllisen oppimiskokonaisuuden seuraavasta opintojaksotarjonnasta:

Klikkaamalla opintojaksojen linkkejä pääsee lukemaan tarkemmin opintojakson sisällöistä ja toteutuksesta.

Opintojaksot ovat Hämeen ammattikorkeakoulun avoimen ammattikorkeakoulun opintoja. Mikäli myöhemmin henkilö hakee tutkintoon johtavaan koulutukseen, suoritettuja opintoja on mahdollista hyväksyttää osaksi tutkintoa vapaasti valittaviin opintoihin.

Ajankohta 

Ensimmäinen Energiatehokkuuden parantaminen rakennetussa ympäristössä -opintojakso aukeaa suoritettavaksi 4.9.2023 ja kaikki loput opintojaksot 18.9.2023. Opiskelija voi suorittaa opintoja omaan tahtiin 31.1.2024 asti, jolloin oppimisympäristö sulkeutuu.  

Opetuskieli 

Opetuskieli on suomi. Koulutuksessa käytetään osittain myös englanninkielistä koulutusmateriaalia. 

Koulutuksen infotilaisuus ja toteutus

Opiskelija voi suorittaa opintoja itsenäisesti omaan tahtiin edeten verkko-oppimisympäristössä. Koulutuksen info- ja aloitustilaisuus järjestetään 4.9.2023 klo 17-18.30 Zoom-etäyhteydellä. Toimitamme kutsun ja linkin tilaisuuteen koulutukseen valituille. Tilaisuus sisältää koulutuskokonaisuuden ja työskentelymuotojen esittelyn. Infotilaisuuden tallenne löytyy tilaisuuden jälkeen Rakennusautomaatiolla energiatehokkuutta -koulutuskokonaisuuden oppimisympäristöstä. 

Koulutuksen hinta

Koulutus on osallistujalle maksuton. Koulutus on rahoitettu Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineellä (RRF), joka on EU:n elpymisvälineen (Next Generation EU) suurin ohjelma. Rahoituksen on myöntänyt Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus.

Ilmoittautuminen

Koulutuskokonaisuuteen ilmoittautuminen on päättynyt ja opiskelijavalinnat on suoritettu. 

Opiskelijaksi hyväksyminen

Opiskelijaksi hyväksyminen tapahtuu ilmoittautumisjärjestyksessä. Opintoihin on rajattu määrä paikkoja ja ilmoittautuminen päättyy paikkojen täytyttyä. Kun ilmoittautuminen on hyväksytty, saa opiskelija viestin, jossa on tarkempia tietoja opiskelun aloittamiseen liittyen. Ilmoittautuminen tulee peruttaa aina kirjallisesti sähköpostitse Marja Savolaiselle.

HAMKissa noudatetaan henkilötietojen käsittelyssä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679) ja Suomen kansallista lainsäädäntöä. Henkilötietojen käsittely. 

 

Opintojaksokuvaukset

Opintojakso 1. Energiatehokkuuden parantaminen rakennetussa ympäristössä 3 op

Osaamiskuvaus
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee energiateknologian perusteet ja markkinoiden muutokset, sekä perusteet kansainvälisistä ja kansallisista ilmasto- ja energiastrategioista ja energiatehokkuusvaatimuksista. Lisäksi opiskelija tietää energiahinnoittelun perusteet, sekä ymmärtää ne keinot, joilla rakennusautomaatiojärjestelmällä voidaan parantaa energiatehokkuutta rakennetussa ympäristössä.

Sisältö
• Energiankulutus rakennetussa ympäristössä
• Kansainväliset ja kansalliset ilmasto- ja energiastrategiat, energiatehokkuusvaatimukset ja hiilineutraaliustavoitteet
• Energiajärjestelmät, energiantuotantomuodot ja markkinoiden muutokset
• Energiahinnoittelun perusteet
• Rakennusautomaatiojärjestelmien mahdollisuudet energiatehokkuuden parantamisessa

Opettajat
Tutkijayliopettaja Kaisa Kontu, projekti-insinööri Aaron Lehmus ja ratkaisuasiantuntija Atte Partanen, HAMK

 

2. Rakennuksen LVISA-järjestelmän mittaaminen ja säätäminen 3 op

Osaamistavoitteet
Säätötekniikassa opiskelija tuntee rakennusautomaatiossa esiintyvät tärkeimmät säädettävät suureet ja ne ohjausmuuttujat, joilla niihin voidaan vaikuttaa. Opiskelija tietää mitä eroa on P, PI ja PID-säädön välillä. Opiskelija erottaa hyvän ja huonon säätöpiirin laadulliset erot asetusarvon askelmuutoksen yhteydessä.

Sisältö
• Yleisimmät anturit ja toimilaitteet (mm. säätimet, moottoriventtiilit, venttiilit, taajuusmuuntajat)
• Ilmanvaihto- ja kaukolämpöjärjestelmä sekä niiden säädöt
• Mittausmenetelmät (lämpötila, paine yms.) ja niiden liittyminen automaatiojärjestelmät
• Mittaaminen ja säätäminen (sisäilma, huolto, käyttäjälähtöinen muunneltavuus jne.)
• P, PI ja PID säätimet
• Säätötuloksen laadullinen arviointi

Opettajat
Lehtori Timo Väisänen ja yliopettaja Juhani Henttonen, HAMK

 

3. Rakennusautomaatio- ja ohjausjärjestelmät 3 op

Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee rakennusautomaatiojärjestelmän toimintaperiaatteet, tiedonsiirtoteknologiat ja kuinka ohjauksia käytetään energiatehokkuuden parantamiseen. Lisäksi opiskelija tuntee järjestelmän suunnitteluun, toteutukseen ja käyttöönottoon liittyvää dokumentaatiota ja siihen liittyviä standardeja.

Sisältö
• Rakennusautomaatiojärjestelmien toimintaperiaatteet
• Sähkö- ja automaatiojärjestelmät energiatehokkuuden parantamisessa ja seurannassa
• Järjestelmän suunnittelu, toteutus, käyttöönotto ja dokumentaatio
• Tiedonsiirtoteknologiat, langattomat teknologiat ja kenttäväylät sekä sovelluskohteiden erityispiirteet

Koulutukseen sisältyy vapaaehtoinen laboratorioharjoitus HAMKin Valkeakosken kampuksella, jonka suorittaminen ei ole pakollista. Laboratorioharjoituksen ajankohdan voi valita Learnin ajanvaraustyökalulla ja suorittaa omavalintaisena aikana. Oppimisalustalla on tarjolla laboratorioharjoitusten suorittamiseen perjantai päiviä noin kerran kuukaudessa.

Opettajat
Ratkaisuasiantuntija Atte Partanen, lehtori Ina Saarinen ja laboratorioinsinööri Jan-Peter Nowak, HAMK

 

4. Automaatiojärjestelmien integraatio- ja tietoturvaratkaisut 3 op

Osaamistavoitteet
Opintojakson käytyään opiskelija ymmärtää automaatiojärjestelmien rajapinnat ja järjestelmiin liittyvät tietoturvallisuuden perusteet. Opiskelija osaa valita automaatiojärjestelmiin soveltuvat vaihtoehdot.

Sisältö
• IOT:n perusteet: älykkäiden laitteiden mittaaminen ja ohjaus
• Integraatiomahdollisuudet eri automaatioteknologioiden välillä
• Automaationjärjestelmän tietoturvallisuus
o Tietoturvallinen datankeruun rajapinnat ja etäohjaus – järjestelmien välinen tiedonsiirto

Opettajat
Ratkaisuasiantuntija Atte Partanen ja kehitysinsinööri Ari Lindgren, HAMK

 

5. Rakennusautomaation ja energian pientuotannon integraatiot 3 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kartoittaa rakennuksen energiatehokkuuden nykytilaa sekä hahmottaa tulevaisuuden rakennusautomaation mahdollisuuksia kohdekiinteistössä. Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää hajautetun lämmitys- ja sähköenergiantuotannon teknologioita, niiden hyödyntämismahdollisuudet sekä miten näiden integroinnilla automaatiojärjestelmään voidaan parantaa energiatehokkuutta. Opiskelija osaa arvioida energiainvestointien kustannusvaikutuksia ja kannattavuutta.

Sisältö
• Energiakatselmukset ja energiakulutuksen kartoitus
• Rakennusten älyvalmiuden arviointi (SRI)
• Pienenergiatuotantojärjestelmien valinta ja mitoitus
• Hajautetun lämmitys- ja sähköenergiatuotannon integrointi osaksi älykästä järjestelmää ja sen hyödyntäminen energiakulutuksen optimoinnissa
• Energiainvestointien kannattavuuslaskelmat ja mahdolliset avustukset

Opettajat
Lehtori Timo Viitala ja lehtori Timo Väisänen, HAMK

Ilmoittautuminen 

Koulutuskokonaisuuteen ilmoittautuminen on päättynyt ja opiskelijavalinnat on suoritettu. 

 

Ohjeita ilmoittautumisesta

Ilmoittautumislomakkeella pääsi valitsemaan suoritettavat opintojaksot seuraavasta opintojaksotarjonnasta:

 • Energiatehokkuuden parantaminen rakennetussa ympäristössä, 3 op (pakollinen) 
 • Rakennuksen LVISA-järjestelmän mittaaminen ja säätäminen, 3 op 
 • Rakennusautomaatio- ja ohjausjärjestelmät, 3 op 
 • Automaatiojärjestelmien integraatio- ja tietoturvaratkaisut, 3 op 
 • Rakennusautomaation ja energian pientuotannon integraatiot, 3 op 

Opiskelijaksi hyväksyminen 

Opiskelijaksi hyväksyminen tapahtuu ilmoittautumisjärjestyksessä kohderyhmä huomioiden. Opintoihin on rajattu määrä paikkoja ja ilmoittautuminen päättyy paikkojen täytyttyä. Kun sinut on hyväksytty opintoihin, saat viestin, jossa on tarkempia tietoja opiskelun aloittamiseen liittyen. Ilmoittautuminen tulee peruttaa aina kirjallisesti sähköpostitse marja.savolainen@hamk.fi

HAMKissa noudatetaan henkilötietojen käsittelyssä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679) ja Suomen kansallista lainsäädäntöä. Henkilötietojen käsittely: https://www.hamk.fi/tietosuoja/ 

YHTEYSTIEDOT