Simulaatiomallinnuksen avulla hevosalan ympäristövaikutukset hallintaan - Hämeen ammattikorkeakoulu
Simulaatiomallinnuksen avulla hevosalan ympäristövaikutukset hallintaan
Hevoset seisovat järvessä
Kolme ratsukkoa järven rantavedessä kahlaamassa, kuvattuna takaapäin.

Simulaatiomallinnuksen avulla hevosalan ympäristövaikutukset hallintaan

Simulaatiomallinnuksen avulla hevosalan ympäristövaikutukset hallintaan (Simuhepo) -hankkeen tavoitteena on ehkäistä hevostilojen valumavesien sisältämien ravinteiden ja haitallisten mikrobien päätymistä vesistöihin. Hanke pyrkii lisäämään hevosalan toimijoiden tietoa toimintansa ympäristövaikutuksista ja motivoida heitä toteuttamaan ravinne- ja mikrobivalumia ehkäiseviä toimenpiteitä.

Hevostilallisia kannustetaan vesiensuojelutoimiin simulaatiomallien avulla, jotka huomioivat myös taloudelliset ja hevosten hyvinvointiin liittyvät tekijät. Lisäksi tutkimustietoa viedään kootusti käytännön toimijoille ja laajalle sidosryhmä- ja hyödynsaajajoukolle. Hankkeen ansiosta tallien, viranomaisten ja neuvonnan välinen yhteistyö lisääntyy.

Hankkeen tavoitteisiin päästään pilotoinnin, täsmäneuvonnan sekä seminaarien ja työpajojen avulla. Sekä aiempien että hankkeessa syntyvien toimintamallien ja hyvien käytäntöjen leviämistä koko maahan halutaan edistää aktiivisella vuorovaikutuksella hevostalouden ympäristövaikutusten vähentämiseksi.

Kohde- ja sidosryhmät
Hankkeen keskeisiä kohde- ja sidosryhmiä ovat hevostilojen lisäksi kunnat ja muut ympäristövalvontaa ohjaavat ja toteuttavat viranomaiset, vesiensuojeluratkaisuja kehittävät ja myyvät yritykset, lannan vastaanottajat ja jatkokäyttäjät, kuten maanviljelijät ja biokaasu ja -etanolia valmistavat laitokset, vesiensuojeluyhdistykset, simulaatiomalleja kehittävät yritykset, hevosalan keskeiset organisaatiot sekä hevosalan ja ympäristöalan oppilaitokset.

Hanketiedot
Toteutusaika: 1.1.-31.12.2023
Budjetti: 96 800 €
Toteuttajat: Päätoteuttaja Hämeen ammattikorkeakoulu: HAMK Bio ja osatoteuttajina Luonnonvarakeskus (Luke) ja Hippolis ry.
Rahoittaja: Maj ja Tor Nesslingin säätiö

Työpaketti 1
Tutkimustiedon kartoittaminen ja taustatietokysely toiminta-alueen hevostiloille

  • Simulaatiomallien ja neuvontamateriaalin pohjana käytettävän tutkimus- ym. tiedon kartoittaminen
  • Kyselyn avulla selvitetään toiminta-alueella sijaitsevilta hevostilojen vesistökuormitusriskit, hevostoimijoiden ympäristötietoisuuden taso ja mielenkiinto ympäristönsuojelutoimenpiteiden toteutukselle
  • Valitaan 3-6 pilottihevostilaa/tallia

Työpaketti 2
Pilotointi ja simulaatiomallin kehittäminen

  • Pilottitallien ympäristökartoitus, simulaatiomallin kehittäminen ja testaaminen, vesiensuojelua edistävien toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus, näytteenotto- ja seuranta

Työpaketti 3
Viestintä ja vuorovaikutus

  • Hevostiloille, lantalogistiikkaketjun toimijoille ja viranomaisille suunnattu neuvontamateriaalipaketti, joka sisältää perinteisten materiaalien lisäksi mm. kaksi simulaatiomallia 1) hevostilojen vesiensuojelu ja 2) lantalogistiikka
  • Seminaarit ja työpajat (yhteensä 3–4 kpl)
  • Aktiivinen viestintä eri kanavissa ja sidosryhmäyhteistyö

YHTEYSTIEDOT