TEFORMI - Hämeen ammattikorkeakoulu

TEFORMI

Euroopan sosiaalirahasto
Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 logo
Teformi-hankkeen opiskelijoita työhaalareissa.

TEFORMI

Hanketiedot

Hankkeen perustiedot

TEFORMI – Tekniikan alojen ammatillisen koulutuksen reformi

 • Toteutusaika: 1.3.2018 – 28.2.2021
 • Toteuttaja: 
  • Päätoteuttaja: Hämeen ammattikorkeakoulu
  • Osatoteuttaja: Ammattiopisto Tavastia sekä Kouvolan seudun ammattiopisto
 • Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto, Vipuvoimaa EU:lta
  • Osarahoittaja: Hämeen ELY-keskus

Tavoite

TEFORMI:n tavoitteena on muodostaa tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastaava ja ammatillisen koulutuksen reformia toteuttava kehittämiskumppanuus ammatillisen peruskoulutuksen, yritysten sekä ammattikorkeakoulun kesken seuraavilla tekniikan ja liikenteen aloilla, joista kukin muodostaa oman kehittämispilotin:

 • kone- ja tuotantotekniikka (Ammattiopisto Tavastia)
 • autoala (Ammattiopisto Tavastia)
 • sähkö- ja automaatiotekniikka (Kouvolan seudun ammattiopisto)
 • talotekniikka (Kouvolan seudun ammattiopisto)

Kunkin alakohtaisen pilotin moottorina toimii TEFORMI-tiimi, jossa on jäseninä projektipäällikkö, hankevastaava, alakohtaiset projektissa toimivat asiantuntijat, oma opettajankouluttaja, yritysten edustajat sekä muita asiantuntijoita.

Hankkeessa rakennetaan tekniikan aloille hybridin oppimisympäristön käytännön sovelluksia. Opettajat valmennetaan toisaalta alueellisten osaamistarpeiden ennakoijiksi toisaalta opiskelijoiden uravalmentajiksi. Potentiaalisten tulevaisuuden huippuosaajien ohjaamiseksi kehitetään uudenlaista ja innovatiivista työpajatoimintaa, jossa sovelletaan joustavasti erilaisia pedagogisia ratkaisuja. HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu tukee pedagogista kehittämistä nimeämällä kunkin TEFORMI-tiimin jäseneksi oma opettajankouluttajan. Hankkeessa etsitään hybridien oppimisympäristöjen kehittämiseen myös kansainvälisiä kumppaneita.

 

Tulokset

Hankkeen tuloksena syntyy:

 • Ammatillisen koulutuksen reformin toteutusmalli valituilla tekniikan aloilla
 • Hybridit oppimisympäristöt tekniikan aloille
 • Potentiaalisten tulevaisuuden huippuosaajien ohjausmalli
 • Itämeren alueen kumppaniverkosto

Lisäksi syntyy julkaisuja:

 • Selvitys sujuvien siirtymien ja työelämäyhteistyön nykytilasta
 • Alakohtaiset TEFORMI –mallit erityisesti alakohtaiseen alueelliseen ja valtakunnalliseen levitykseen
 • Loppuraportti, AV-formaatissa tuotettu, hankkeen keskeisistä tuloksista kertova laadullinen loppuraportti laajaan valtakunnalliseen levitykseen ja hyödynnettäväksi.

Kehittämispilotit

Hankkeessa on mukana neljä toteuttajaverkoston tarveharkintaan perustuen valittua tekniikan alaa, jotka kukin muodostavat oman kehittämispilotin; kone- ja tuotantotekniikka, autola, sähkö- ja automaatiotekniikka ja talotekniikka

Alakohtaisen kehittämispilotin moottorina toimii TEFORMI-tiimi, jossa on jäseninä projektipäällikkö, hankevastaava, alakohtaiset projektissa toimivat asiantuntijat, oma opettajankouluttaja, yritysten edustajat sekä tarvittaessa muita asiantuntijoita. Kukin alakohtainen pilotti laatii kehittämissuunnitelman 31.10.2018 mennessä. 
Kehittämissuunnitelmien yhtenä lähtökohtana on hankkeessa tehtävä nykytilanteen kartoitus ja suunnitelmissa huomioidaan kaikkien kolmen työpaketin tavoitteet.

Pilotin toimintaan osallistuvat kaikki kyseisen ammattiopiston, kyseisen alan opettajat ja opiskelijat.

Itämeren alueen yhteistyö

TP3 Itämeren alueen yhteistyön kehittäminen

Verkostoitumisella vahvistetaan Itämeri-strategian mukaisesti alueen osaamista ja kilpailukykyä. Sekä Kanta-Hämeen että Kymenlaakson maakuntaohjelmissa kansainvälisyyden kehittäminen on yksi painopistealueista.

Työpaketissa 3 etsitään Itämeren alueelta kumppaneita kehittämään yhdessä tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastaavia hybridejä oppimisympäristöjä. TEFORMI tukee näin Itämeri-strategiaa ja on aktiivinen sen toteuttamiseksi.

Tavoitteena on luoda kumppaniverkosto, joka yhteisesti määrittelee Itämeri-strategiaa toteuttavat kehittämistarpeet ja valmistelee hakemusluonnoksen kansainväliseksi jatkohankkeeksi. HAMK toimii työpaketin veturina. Kaikki Teformin toteuttajaorganisaatiot osallistuvat työpaketin toimintoihin. 

Työpaketti järjestää kolme kansainvälistä työpajaa: yksi Suomessa ja kaksi Itämeren alueen maissa.

Uutiskirjeet

TEFORMI Uutiskirje 1-2019

 

Huhtikuu 2019:

Tekniikan alojen reformituki kehittämiskumppanuuksien avulla

Ammatillisen koulutuksen uudistuminen osaamisperusteiseksi ja asiakaslähtöiseksi kokonaisuudeksi vaatii uudenlaisia toimintamalleja koulutuksen järjestäjiltä.
HAMK on päätoteuttajana TEFORMI-hankkeessa, jossa tavoitteena on muodostaa tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastaava ja ammatillisen koulutuksen reformia toteuttava kehittämiskumppanuus ammatillisen peruskoulutuksen, yritysten ja ammattikorkeakoulun kesken.
Osatoteuttajana hankkeessa ovat Ammattiopisto Tavastiasta autoala ja kone- ja tuotantotekniikka. Kouvolan seudun ammattiopistosta mukana ovat sähkö- ja automaatiotekniikka sekä talotekniikka.

Lisää uraohjausta ja käytännön sovelluksia hybrideihin oppimisympäristöihin

Ammatillisten oppilaitosten opettajat ovat aitiopaikoilla alueellisten osaamistarpeiden ennakoinnissa ja opiskelijoidensa työllistymisnäkemyksistä. TEFORMIn avulla vahvistetaan tätä osaamista ja rakennetaan työpajatoiminnan avulla uusia innovatiivisia ratkaisuja, erilaisia joustavia pedagogisia ratkaisuja hyödyntäen. Edellä mainituilla rakenteilla pyritään tukemaan etenkin potentiaalisten tulevaisuuden huippuosaajien ohjaamista.

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu tukee kaikilta osin pedagogista osaamista nimeämällä oman opettajankouluttajan kullekin TEFORMI-tiimille.

Itämeren alueen yhteistyö käynnistettiin Puolassa

Yhtenä TEFORMI-hankkeen tavoitteista on luoda kumppaniverkosto, joka yhteisesti määrittelee Itämeri-strategiaa toteuttavat kehittämistarpeet. Tässä veturina toimii HAMK Ammatillinen Opettajakorkeakoulu.

Työpaketti sisältää kolme kansainvälistä työpajaa, joista yksi pidetään Suomessa ja kaksi Itämeren alueen maissa.

Hankkeen ensimmäinen työpaja pidettiin helmikuussa 2019 Puolan Bydgosczcissa, jossa kokoonnuttiin paikallistoimijoiden kanssa kahdessa ammatillisessa oppilaitoksessa.  Zespól Szkól Samochodowych Technikum järjesti koulutusta pelkästään autoalalla, kun taas lähellä sijainnut Budowlane w Zespole Szkól Budowlanych oli yleisoppilaitos tekniikan aloilla.
Vaikka Suomen ja Puolan koulutusjärjestelmissä on eroja, löytyi rakenteista myös paljon yhteistä. Toisaalta autonasentajakoulutuksessa oli Puolassa myös elementtejä, jotka opiskellaan Suomessa vasta ammattikorkeakoulussa (esim. ohjelmointi). Nykyaikaisen teknologian määrä korostui välineistössä, mutta toisaalta itse koulurakennuksen infrastruktuuri vaikutti vanhanaikaiselta ja ahtaalta.
Tekniikan alojen oppilaitoksessa oli silmiin pistävää perinteisten käsityöammattien, kuten peltiseppien ja julkisivurestauroijien koulutus, joiden yhteensovittaminen kumppanuuden näkökulmasta voi tuottaa haasteita.
Silti Puolan läheisyys mahdollistaisi kohtuullisen vaivattomasti vaihtotoiminnan ammattiopettajien ja –opiskelijoiden kesken. Puolalaisopettajien kyynistyminen ja ammatin arvostuksen puute esimerkiksi palkkauksessa tuli esiin useammassakin puheenvuorossa, joten ajatusten vaihto tästäkin näkökulmasta oli suomalaisille alalla toimijoille mielenkiintoista.
Opiskelijoiden osallistumisessa havaittavaa oli muun muassa kännyköiden puuttuminen oppitunneilla. Puolalaisnuoret vaikuttivat ainakin nopealla tutustumisella motivoituneilta ja osallistuvilta ammattiopiskelijoilta.

Itämeren alueen kehittämiskohteet ovat kaikesta huolimatta yleismaailmallisia ja kumppanuusyhteistyötä voisi rakentaa enemmänkin esimerkiksi kestävän kehityksen ja teknologian nopean kehittämisen näkökulmista.

TEFORMIN jatko

Tämän kevään aikana TEFORMI rantautuu Taitaja2019 –kisoihin Joensuuhun, jossa mukana on myös hankkeen osatoteuttajien opiskelijoita. Tämän lisäksi tarkoituksena on hyödyntää sähköistä Prodiags-oppimisalustaa autoalan opiskelijoilla ja hyödyntää QR-koodia työkaluna eri prosesseissa tekniikan aloilla.
Suunnitteilla on myös jo tutkintoa opiskelevien suunnittelema ja toteuttama orientaatioviikko tulevana lukuvuonna aloilla aloittaville uusille opiskelijoille.

Euroopan sosiaalirahaston ja Hämeen ELY-keskuksen rahoittaman hankkeen toteutus jatkuu elokuun 2020 loppuun. Lopputuotoksena REFORMIN tavoitteena on tuottaa seuraavat asiat:

 • selvitys sujuvien siirtymien ja työelämäyhteistyön nykytilasta
 • alakohtaiset TEFORMI –mallit erityisesti alakohtaiseen alueelliseen ja valtakunnalliseen levitykseen
 • luoda Itämeren-alueen kumppaniverkosto
 • laatia AV-formaatissa tuotettu laadullinen loppuraportti, joka kertoo hankkeen keskeisistä tuloksista, laajaan valtakunnalliseen levitykseen laittaen ja hyödynnettäväksi

TEFORMIsta lisätietoja löytyy hankkeen sivuilta ja projektipäälliköltä, yliopettaja Tuomas Eerolalta.

 

YHTEYSTIEDOT

Teformi - Reform of Vet in Technical Fields

The vocational training reform came into force on 1 January 2018, and technology fields in particular have a need for new operating practices and models in order to meet the challenges presented by the reform. The goal of TEFORMI is to form development partnerships between vocational schools, businesses and polytechnics that implement the vocational training reform and respond to future skill requirements. These partnerships will focus on the following fields of technology, communication and transport, with a pilot project form for each one:

 • Mechanical and Manufacturing Engineering (Tavastia Vocational College)
 • Vehicle Technology (Tavastia Vocational College)
 • Electrical and Automation Technology (Kouvola Region Vocational College)
 • Building Maintenance Technology (Kouvola Region Vocational College)

The driver for each field specific pilot project will be the TEFORMI team, which is comprised of the project director,project manager, field-specific project experts, a project-specific teacher trainer, business representatives and, if needed, other specialists. 

The project will involve building hybrid learning environments for technology fields. The teachers will be trained to become both forecasters of regional skill requirements as well as career coaches for students. For tutoring the potential top achievers of the future, the project will develop new kinds of innovative workshop activities, which flexibly apply different kinds of pedagogical methods. HAMK Professional Teacher Education Unit will support pedagogical development by appointing a teacher trainer for each TEFORMI team. The project also responds to the Baltic Sea Strategy by seeking international partners for developing the hybrid learning environments.

The test project is divided into 3 project packages (PP), with each having its own specific goals:

PP1 Supporting reform of technological vocational training,

PP2 Smooth transitioning from training to employment or further training – top expert track,

PP3 Developing cooperation in Baltic Sea Region.

TEFORMI has the following newsworthy features: development of hybrid learning environments for technology, communication and transport fields; development of models for implementing vocational training reform; field-specific implementation of education agreement; specialist exchanges aimed at forecasting regional skill requirements; training events which feature both technological developments and new forms of teaching; new tutoring methods for the potential top achievers of the future (top achievers’ workshop). TEFORMI seeks to make technology fields more attractive to both male and female students

Project outcomes will be:

 • Implementation model for vocational training reform in chosen technology fields
 • Hybrid learning environments for technology fields
 • Tutoring model for the potential top expert of the future
 • Partnership network for Baltic Sea Region

In addition, the following reports will be published:

 • Report on smooth transitioning and the current state of cooperation with business and industry
 • Field-specific TEFORMI models
 • Final report

The project’s main implementer is Häme University of Applied Sciences, with parts of the project also being implemented by Tavastia Vocational College and Kouvola Region Vocational College. 

The project will run from 1 March 2018 to 28 February 2021.

 

Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

9 months ago

Teformi

Kehittämispäivän aloitti Lauri Tähkän sävelin Ksaon Roope.
#kiihkeyttäkuumaa
... Lue lisääNäytä vähemmän

Kehittämispäivän aloitti Lauri Tähkän sävelin Ksaon Roope. #kiihkeyttäkuumaa

9 months ago

Teformi

Teformin kehittämispäivä lähtölaukausta vailla valmiina liitoon. Ohjelmassa ainakin helikopterialan koulutukseen tutustumista. ... Lue lisääNäytä vähemmän

Teformin kehittämispäivä lähtölaukausta vailla valmiina liitoon. Ohjelmassa ainakin helikopterialan koulutukseen tutustumista.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU