Teollisuuden Digi-Robo -osaaja - Hämeen ammattikorkeakoulu
Teollisuuden Digi-Robo -osaaja
Teollisuuden Digi-Robo -osaaja

Teollisuuden Digi-Robo -osaaja

Teollisuuden Digi-Robo -osaaja

Teollisuuden Digi-Robo -osaaja – Valmistavan teollisuuden digitalisaation ja robotiikan sovellukset on 30 opintopisteen laajuinen täydennyskoulutus. Koulutuksessa käydään läpi teollisuus 4.0 periaatteita, modernien teknologioiden ja yhteistyörobotiikan käyttöönottoa teollisuudessa sekä älykkäiden kone- ja tuotantojärjestelmien kehittämistä Lean -johtamismenetelmiä hyödyntäen. Tällä YAMK-tasoisella koulutuksella vastataan teknisten alojen osaamistarpeisiin, päivitetään insinööriosaamista uudelle tasolle sekä tuetaan teknologiateollisuuden alan yritysten kilpailukykyä.

Hae mukaan uuteen koulutustoteutukseen, joka alkaa maaliskuussa 2022. Katso koulutusesite tästä.

Koulutus

Kohderyhmä

 • Koulutus on suunnattu ensi sijassa tekniikan alan insinööri- tai teknikkotutkinnon suorittaneille soveltuen mm. kone-, tuotanto-, sähkö- tai automaatiotekniikan tai muulla soveltuvalla alalla työskenteleville, jotka tarvitsevat uutta osaamista tai tiedon päivittämistä omassa työssään.
 • Tutkinnon korvaavaksi kokemukseksi hyväksytään monipuolinen työkokemus koulutuksen teemoihin liittyvistä työtehtävistä.
 • Koulutus tarjoaa alan työttömille tai työttömyysuhan alaisille henkilöille mahdollisuuden uudistaa uramahdollisuuksiaan ja antaa lisäpotkua työllistymiseen.
 • Koulutukseen voivat osallistua henkilöt, jotka eivät ole tällä hetkellä tutkinto-opiskelijoina oppilaitoksessa.

Sisällöt

Koulutus tarjoaa uudenlaisen teollisuus 4.0-ratkaisuihin pohjautuvan koulutuskokonaisuuden valmistavan teollisuuden uusien teknologisten ratkaisujen hallintaan. Teollisuus 4.0 tarkoittaa teollisuuden tuotantoprosessien liittämistä osaksi älykkäitä järjestelmiä. Teollisuuden neljäs vallankumous yhdistää mm. automaation, koneoppimisen ja reaaliaikaisen datan tuotantoprosessin jokaisesta vaiheessa vauhdittaen niin uusien liiketoimintamahdollisuuksien syntyä kuin nykyisen tuotannon tehostamistakin.

Moduulit:

 • Moduuli 1. Teollisuus 4.0 valmistavassa teollisuudessa, 6 op
 • Moduuli 2. Tuotantojärjestelmien automatisointi ja virtuaalinen käyttöönotto, 6 op
 • Moduuli 3. Digitaaliset suunnitteluympäristöt, 6 op
 • Moduuli 4. Yhteistyörobotiikan sovelluskohteet, 6 op
 • Moduuli 5. Kehittämistyö LEAN-ajattelua hyödyntäen, 6 op

Koulutus muodostaa 30 opintopisteen YAMK-tasoisen koulutuskokonaisuuden. Tarkemmat sisältökuvaukset löytyvät moduulikuvaukset -sivulta.

Yleiset osaamistavoitteet

Koulutuksen käytyään opiskelija

 • Ymmärtää Teollisuus 4.0:n mahdollisuudet, keskeiset käsitteet ja niiden liittymisen datan hyödyntämiseen.
 • Ymmärtää teollisuuden digitaalisen järjestelmän arkkitehtuurin kokonaisuuden sekä IOT-sensoreiden ja lähiverkkojen toiminnan.
 • Ymmärtää automaatiojärjestelmän rakenteen ja toiminnan sekä osaa logiikkaohjelmoinnin perusteet.
 • Ymmärtää digitaalisen kaksosen ja virtuaalisen käyttöönoton periaatteet.
 • Tuntee 3D-teknologioiden hyödyntämisen mahdollisuudet digitaalisessa suunnitteluympäristössä.
 • Osaa käyttää ja ohjelmoida yhteistyörobotteja.
 • Osaa soveltaa oppimaansa kehityskohteessa hyödyntäen LEAN-ajattelumallia ja menetelmiä.

Toteutus

Koulutus toteutetaan 8.3.—30.11.2022 pääosin etäopetuksena verkossa ja etäopiskeluna verkko-oppimisympäristössä. Opiskelija tarvitsee koulutuksen oppimistehtävien suorittamiseen ja etäopetukseen osallistumiseen oman tietokoneen ja nettiyhteyden.

 • Työskentelyä ohjataan kahden viikon välein tiistai-iltaisin klo 17.00–19.30 etäopetussessioissa.
 • Kevät- ja syyskauden aloitustilaisuudet järjestetään 8.3. ja 2.8. klo 13.00–18.00 hybriditoteutuksena HAMKissa Riihimäellä ja streamattuna verkossa.
 • Laboratorioharjoitusten ajankohdat HAMKissa (kaksi ilta-aikaa) sovitaan erikseen.

Opetuskieli

Opetuskieli on suomi. Koulutuksessa käytetään osittain myös englanninkielistä koulutusmateriaalia.

Lisätietoja koulutuksesta

Koulutuksen infotilaisuus järjestettiin ti 25.1.2022 klo 13–14 etäyhteydellä.  Infotilaisuuden tallenne ja materiaali on saatavilla seuraavista linkeistä:

Lisätietoja koulutussisällöistä: projektipäällikkö Marja Savolainen, Hämeen ammattikorkeakoulu, puh. 040 749 3818, marja.savolainen(a)hamk.fi

Ilmoittautuminen koulutukseen

Ilmoittautuminen koulutukseen 15.2.2022 mennessä. Lisätietoja ilmoittautumisesta täältä.
Koulutuksen järjestämiseen on saatu Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusta ja se on osallistujalle maksutonta.

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Moduulikuvaukset

 

MODUULI 1. Teollisuus 4.0 valmistavassa teollisuudessa, 6 op

Opiskelija ymmärtää teollisuuden 4.0 konseptin merkityksen valmistavalle teollisuudelle. Moduulissa esitellään teollisuuden 4.0 käsite ja pääperiaatteet ja sen mahdollistavat digitaaliset teknologiat. Opiskelija ymmärtää kuinka tuotannon digitaaliset järjestelmät verkottuvat keskenään muun digitaalisen maailman kanssa. Moduulissa käsitellään Big Dataa ja sen hyödyntämistä teollisessa toiminnassa. Moduulin suoritettuaan opiskelijalla on kokonaisnäkemys teollisuus 4.0 -konseptin mahdollisuuksista tehostaa yrityksen koko toimintaa.  

Koulutussisällöt

 • Teollisuus 4.0 perusteet ja mahdollistavat teknologiat
 • Teollisuuden digitaalisten järjestelmien arkkitehtuuri
 • Big Datan hyödyntäminen valmistavassa teollisuudessa
 • Teollisuus 4.0 muutoksen tuomat uudet mahdollisuudet toiminnan tehostamiselle

Osaamistavoitteet
Opiskelija

 • Tietää teollisuus 4.0 perusteet ja sen mahdollistavat teknologiat.
 • Ymmärtää teollisuus 4.0 konseptin tuomat hyödyt tuotannon tehostamisessa.
 • Osaa soveltaa teollisuus 4.0 konseptia valikoituun käyttötapaukseen.

Kouluttaja Tutkijayliopettaja Markus Sihvonen, HAMK Smart

 

MODUULI 2. Tuotantojärjestelmien automatisointi ja virtuaalinen käyttöönotto, 6 op 

Moduulissa tutustutaan teollisuusautomaation perusteisiin ja tuotantojärjestelmien automatisoinnin periaatteisiin ja teknologioihin. Opiskelija harjoittelee logiikkaohjelmointia nykyaikaisia kehitysympäristöjä hyödyntäen. Moduulissa tutustutaan digitaalisen kaksosen ja virtuaalisen käyttöönoton konsepteihin ja niiden tuomiin hyötyihin tuotantojärjestelmien kehittämisessä.

Koulutussisällöt

 • Teollisuusautomaation perusteet
 • Logiikkaohjelmoinnin perusteet
 • Virtuaalinen käyttöönotto

Osaamistavoitteet
Opiskelija

 • Tietää teollisuuden automatisoinnin perusteet.
 • Ymmärtää digitaalisen kaksosen ja virtuaalisen käyttöönoton periaatteet sekä hyödyt digitaalisessa ympäristössä.
 • Osaa laatia logiikkaohjelmia nykyaikaisia kehitysympäristöjä hyödyntäen ja soveltaa virtuaalisen käyttöönoton menetelmiä.

Kouluttaja Lehtori Mika Oinonen, HAMK

 

MODUULI 3. Digitaaliset suunnitteluympäristöt, 6 op

Moduuli sisältää pääasiassa koneensuunnitteluympäristöön liittyvien digitaalisten teknologioiden esittelyn, käyttämisen sekä sovelluskohteet. Moduulissa käsitellään seuraavat digitaalisiin suunnitteluympäristöihin sisältyvät 3D-teknologiat: 3D skannaus, lisäävä valmistus (AM), lisätty todellisuus (AR) ja virtuaalitodellisuus (VR). Opiskelija tutustuu edellä mainittujen 3D-tekniikoiden perusteisiin, käyttöön sekä sovelluskohteisiin konetekniikan näkökulmasta. Lisäksi moduulissa tutustutaan käänteisen suunnittelun perusteisiin koneensuunnittelussa sekä tehdään käänteisen suunnitteluun liittyviä suunnitteluprojekteja.

Koulutussisällöt

 • 3D-teknologioiden perusteet
 • Käänteisen suunnittelun perusteet
 • Suunnitteluprojektit

Osaamistavoitteet
Opiskelija

 • Tietää 3D-teknologioiden (3D skannaus,AM, AR, VR) perusteet.
 • Ymmärtää digitaalisten menetelmien, -kaksosen ja virtuaalisen suunnitteluympäristön käyttöönoton periaatteet sekä hyödyt digitaalisessa ympäristössä.
 • Osaa hyödyntää digitaalisen suunnitteluympäristön teknologioita ja käänteissuunnittelua uusien mekaanisten kappaleiden suunnittelussa.

Kouluttajat Lehtorit Timo Kärppä ja Niko Laukkanen, HAMK

 

MODUULI 4. Yhteistyörobotiikan sovelluskohteet, 6 op

Moduulissa opiskelija havainnoi tehdasympäristössä robotiikan sovelluskohteita, joiden avulla pystytään tehostamaan ja automatisoimaan rutiiniluonteisia työtehtäviä. Opiskelija oppii hyödyntämään yhteistyörobotteja teollisessa toimintaympäristössä ja suunnittelemaan toimintaympäristöjä, jossa robotit ja ihmiset toimivat turvallisesti yhdessä. Moduulissa opiskelija oppii ohjelmoimaan robotteja.

Koulutussisällöt

 • Yhteistyörobotiikan ohjelmointi
 • Yhteistyörobotiikan turvallisuus ja LEAN-käsitykset

Osaamistavoitteet
Opiskelija

 • Osaa soveltaa vuorovaikutteisia robotteja teollisissa ympäristöissä.
 • Ymmärtää ihmisen ja robotin vuorovaikutuksen.
 • Osaa suunnitella ja ohjelmoida yhteistyörobottien sovellukset.
 • Ymmärtää yhteistyörobotiikan käyttö- ja soveltamismahdollisuudet valmistavassa teollisuudessa.
 • Ymmärtää tuotannon räätälöinnin mahdollisuudet robotiikan avulla.

Kouluttajat Tutkijayliopettaja Francois Christophe, HAMK Tech

 

MODUULI 5. Kehittämistyö LEAN-ajattelua hyödyntäen, 6 op

Lean-ajattelumallin tarkoituksena on lähtökohtaisesti parantaa yrityksen tuottavuutta sekä tuottaa asiakkaalle parasta mahdollista arvoa. Tuottavuutta ei kuitenkaan paranneta nopeuttamalla työtahtia vaan virtaviivaistamalla tuotantoprosesseja. Moduulissa opiskelija toteuttaa kehittämistyön, joka nivoutuu lean-ajattelumalliin ja koulutuskokonaisuuden opetussisältöihin.

Koulutussisällöt

 • LEAN Six Sigma ja Factory Physics -perusteet
 • TPM – Total Productive Maintanance
 • Jatkuvan parantamisen periaate
 • OEE – Overall Equipment Effectiveness

Osaamistavoitteet
Opiskelija

 • Tietää Lean-ajattelumallin mahdollisuudet organisaation tuottavuuden jatkuvassa parantamisessa.
 • Ymmärtää LEAN Six Sigma ja Factory Physics -perusteet ja sovelluskohteet tuotannon kehittämisessä.
 • Ymmärtää OEE:n (Overall Equipment Effectiveness) kehittämisen hyödyt ja osaa soveltaa sitä liiketoiminnan kehittämisessä.
 • Osaa hyödyntää Lean ja Six Sigma -menetelmiä prosessien virtaviivaistamisessa.

Kouluttajat Lehtori Timo Kärppä, HAMK. Lisäksi asiantuntijat yrityksistä ja organisaatioista.

Ilmoittautuminen

Infotilaisuus

 • Tule kuulemaan lisää koulutuksen sisällöistä, toteutuksesta ja hakeutumisesta koulutukseen.
 • Infotilaisuus pidettiin ti 25.1.2022 klo 13-14 etäyhteydellä. Infotilaisuuden materiaali ja tallenne saatavilla alla olevista linkeistä:

Infotilaisuuden esitysmateriaali

Infotilaisuuden videotallenne

Hakeutuminen koulutukseen

1) Hakeminen täydennyskoulutukseen aukeaa marraskuun alusta:

 • Hae koulutukseen 15.2.2022 mennessä hakulomakkeen kautta
 • Valinnat koulutukseen suoritetaan hakemusten perusteella
 • Hakijoille ilmoitetaan valintapäätökset henkilökohtaisesti sähköpostilla viimeistään 21.2.2022.

Hae täydennyskoulutukseen

2) Työttömät tai työttömyysuhanalaiset henkilöt voivat hakeutua työvoimakoulutukseen TE-palveluiden kautta:

 • Hae 30 opintopisteen koulutuskokonaisuuteen 15.2.2022 mennessä TE-palveluiden kautta (www.te-palvelut.fi > Haussa oleva työvoimakoulutus > nro 702634)
 • Koulutushakemuksen käsittelyä voit seurata www.te-palvelut.fi > Oma asiointi. Valinnat koulutukseen suoritetaan 17.2.2022 ja valintapäätös on katsottavissa Oma asiointi -palvelusta.
 • Koulutuksen ajalta voidaan maksaa työttömyysetuutta (mahdollisesti korotettuna) ja kulukorvausta.
 • Lisätietoja työvoimakoulutukseen hakeutumisesta ja taloudellisista etuuksista saa koulutusneuvonnasta p. 0295 020 702 ma-pe klo 9–16.15. Koulutusneuvontaa saa myös Facebookissa www.facebook.com/koulutusneuvonta

Hae työvoimakoulutukseen

YHTEYSTIEDOT