Teollisuuden Digi-Robo -osaaja - Hämeen ammattikorkeakoulu
Teollisuuden Digi-Robo -osaaja
Teollisuuden Digi-Robo -osaaja

Teollisuuden Digi-Robo -osaaja

Teollisuuden Digi-Robo -osaaja

Teollisuuden Digi-Robo -osaaja – Valmistavan teollisuuden digitalisaation ja robotiikan sovellukset toteutetaan 30 opintopisteen täydennyskoulutuksena. Koulutuksella tuetaan teknologiateollisuuden alueen yritysten kilpailukyvyn kehittymistä edistämällä uusien teknologioiden kuten yhteistyörobotiikan ja 3D-teknologioiden käyttöönottoa sekä älykkäiden kone- ja tuotantojärjestelmien kehittämistä LEAN-johtamismenetelmiä hyödyntäen. Tämän YAMK-tasoisen koulutuksen avulla päivitetään insinööriosaamista uudelle tasolle ja vastataan teknisten alojen osaamistarpeisiin.

Katso koulutusesite ->

Ilmoittautuminen koulutukseen 3.3.2021 mennessä ->

Etsimme opiskelijoille kehittämistyöaiheita yrityksistä tai organisaatioista -esite ->

Koulutus

Sisällöt

Koulutuksen tavoitteena on tarjota uudenlainen Teollisuus 4.0 -ratkaisuihin pohjautuva koulutuskokonaisuus valmistavan teollisuuden uusien teknologisten ratkaisujen hallintaan. Teollisuus 4.0 tarkoittaa teollisuuden tuotantoprosessien liittämistä osaksi älykkäitä järjestelmiä. Teollisuuden neljäs vallankumous yhdistää mm. automaation, koneoppimisen ja reaaliaikaisen datan tuotantoprosessin jokaisesta vaiheessa vauhdittaen niin uusien liiketoimintamahdollisuuksien syntyä kuin nykyisen tuotannon tehostamistakin.

Koulutus muodostaa 30 opintopisteen kokonaisuuden. Katso tarkemmat sisällöt moduulikuvaukset -sivulta.

 • MODUULI 1. Teollisuus 4.0 valmistavassa teollisuudessa, 6 op
 • MODUULI 2. Tuotantojärjestelmien automatisointi ja virtuaalinen käyttöönotto, 6 op
 • MODUULI 3. Digitaaliset suunnitteluympäristöt, 4 op
 • MODUULI 4. Yhteistyörobotiikan sovelluskohteet, 6 op
 • MODUULI 5. Kehittämistyö LEAN-ajattelua hyödyntäen, 8 op

Yleiset osaamistavoitteet

Opiskelija

 • Ymmärtää Teollisuus 4.0:n mahdollisuudet, keskeiset käsitteet ja niiden liittymisen datan hyödyntämiseen.
 • Ymmärtää teollisuuden digitaalisen järjestelmän arkkitehtuurin kokonaisuuden sekä IOT-sensoreiden ja lähiverkkojen toiminnan.
 • Ymmärtää automaatiojärjestelmän rakenteen ja toiminnan sekä osaa logiikkaohjelmoinnin perusteet.
 • Ymmärtää digitaalisen kaksosen ja virtuaalisen käyttöönoton periaatteet.
 • Tuntee 3D-teknologioiden hyödyntämisen mahdollisuudet digitaalisessa suunnitteluympäristössä.
 • Osaa käyttää ja ohjelmoida yhteistyörobotteja.
 • Osaa soveltaa oppimaansa aidossa kehityskohteessa hyödyntäen LEAN-ajattelumallia ja menetelmiä.

Toteutus

Toteutusaika on 23.3.-8.12.2021

 • Aloitustilaisuus järjestetään 23.-24.3.2021 Teams-etäyhteydellä
 • Päätöstilaisuus 7.-8.12.2021 HAMKissa Riihimäellä

Opiskelija suorittaa muuten koulutussisältöjä pääosin verkko-oppimisympäristössä itsenäisesti ja ohjatusti. Työskentelyä ohjataan noin kahden viikon välein tiistaisin klo 17.00-19.30 opetus- ja ohjaussessioissa etäyhteydellä tai tarvittaessa lähiopetuksena HAMKissa Riihimäellä. 

Koulutuksen laajuus

Koulutus muodostaa 30 opintopisteen koulutuskokonaisuuden, joka on YAMK-tasoinen. 

Kohderyhmä

 • Koulutus on suunnattu ensi sijassa tekniikan alan insinööritutkinnon suorittaneille soveltuen erityisesti kone- ja tuotantotekniikan, sähkö- ja automaatiotekniikan tai muulla soveltuvalla alalla työskenteleville, jotka tarvitsevat uutta osaamista tai tiedon päivittämistä omassa työssään.
 • Tutkinnon korvaavaksi kokemukseksi hyväksytään monipuolinen työkokemus koulutuksen teemoihin liittyvistä tehtävistä. 
 • Koulutus tarjoaa alan työttömille tai työttömyysuhan alaisille henkilöille mahdollisuuden uudistaa uramahdollisuuksia ja antaa lisäpotkua työllistymiseen.
 • Koulutukseen voivat osallistua henkilöt, jotka eivät ole tällä hetkellä tutkinto-opiskelijoina oppilaitoksessa.

Opetuskieli

Opetuskieli on suomi. Koulutuksessa käytetään osittain myös englanninkielistä koulutusmateriaalia.

Ilmoittautuminen

 • Ilmoittautuminen koulutukseen 3.3.2021 mennessä tästä linkistä.
 • Työttömän työnhakija on mahdollista hakeutua koulutukseen työvoimakoulutuksena, jolloin hakeutuminen tapahtuu sivuilla: http://www.te-palvelut.fi (tunnus 697292).

Koulutuksen järjestämiseen on saatu Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusta ja se on osallistujalle maksutonta.

Infotilaisuuden 28.1.2021 tallenteet

Koulutuksesta järjestettiin infotilaisuus hakijoille 28.1.2021 klo 14.30-15.30 etäyhteydellä, jonka esitys ja nauhoite on katsottavissa seuraavista linkeistä:

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Moduulikuvaukset

 

MODUULI 1. Teollisuus 4.0 valmistavassa teollisuudessa, 6 op

Opiskelija ymmärtää teollisuuden 4.0 konseptin merkityksen valmistavalle teollisuudelle. Moduulissa esitellään teollisuuden 4.0 käsite ja pääperiaatteet ja sen mahdollistavat digitaaliset teknologiat. Opiskelija ymmärtää kuinka tuotannon digitaaliset järjestelmät verkottuvat keskenään muun digitaalisen maailman kanssa. Moduulissa käsitellään Big Dataa ja sen hyödyntämistä teollisessa toiminnassa. Moduulin suoritettuaan opiskelijalla on kokonaisnäkemys teollisuus 4.0 -konseptin mahdollisuuksista tehostaa yrityksen koko toimintaa.  

Koulutussisällöt

 • Teollisuus 4.0 perusteet ja mahdollistavat teknologiat
 • Teollisuuden digitaalisten järjestelmien arkkitehtuuri
 • Big Datan hyödyntäminen valmistavassa teollisuudessa
 • Teollisuus 4.0 muutoksen tuomat uudet mahdollisuudet toiminnan tehostamiselle

Osaamistavoitteet
Opiskelija

 • Tietää teollisuus 4.0 perusteet ja sen mahdollistavat teknologiat.
 • Ymmärtää teollisuus 4.0 konseptin tuomat hyödyt tuotannon tehostamisessa.
 • Osaa soveltaa teollisuus 4.0 konseptia valikoituun käyttötapaukseen.

Kouluttaja Tutkijayliopettaja Markus Sihvonen, HAMK

 

MODUULI 2. Tuotantojärjestelmien automatisointi ja virtuaalinen käyttöönotto, 6 op 

Moduulissa tutustutaan teollisuusautomaation perusteisiin ja tuotantojärjestelmien automatisoinnin periaatteisiin ja teknologioihin. Opiskelija harjoittelee logiikkaohjelmointia nykyaikaisia kehitysympäristöjä hyödyntäen. Moduulissa tutustutaan digitaalisen kaksosen ja virtuaalisen käyttöönoton konsepteihin ja niiden tuomiin hyötyihin tuotantojärjestelmien kehittämisessä.

Koulutussisällöt

 • Teollisuusautomaation perusteet
 • Logiikkaohjelmoinnin perusteet
 • Virtuaalinen käyttöönotto

Osaamistavoitteet
Opiskelija

 • Tietää teollisuuden automatisoinnin perusteet.
 • Ymmärtää digitaalisen kaksosen ja virtuaalisen käyttöönoton periaatteet sekä hyödyt digitaalisessa ympäristössä.
 • Osaa laatia logiikkaohjelmia nykyaikaisia kehitysympäristöjä hyödyntäen ja soveltaa virtuaalisen käyttöönoton menetelmiä.

Kouluttaja Lehtori Mika Oinonen, HAMK

 

MODUULI 3. Digitaaliset suunnitteluympäristöt, 4 op

Moduuli sisältää pääasiassa koneensuunnitteluympäristöön liittyvien digitaalisten teknologioiden esittelyn, käyttämisen sekä sovelluskohteet. Moduulissa käsitellään seuraavat digitaalisiin suunnitteluympäristöihin sisältyvät 3D-teknologiat: 3D skannaus, lisäävä valmistus (AM), lisätty todellisuus (AR) ja virtuaalitodellisuus (VR). Opiskelija tutustuu edellä mainittujen 3D-tekniikoiden perusteisiin, käyttöön sekä sovelluskohteisiin konetekniikan näkökulmasta. Lisäksi moduulissa tutustutaan käänteisen suunnittelun perusteisiin koneensuunnittelussa sekä tehdään käänteisen suunnitteluun liittyviä suunnitteluprojekteja.

Koulutussisällöt

 • 3D-teknologioiden perusteet
 • Käänteisen suunnittelun perusteet
 • Suunnitteluprojektit

Osaamistavoitteet
Opiskelija

 • Tietää 3D-teknologioiden (3D skannaus,AM, AR, VR) perusteet.
 • Ymmärtää digitaalisten menetelmien, -kaksosen ja virtuaalisen suunnitteluympäristön käyttöönoton periaatteet sekä hyödyt digitaalisessa ympäristössä.
 • Osaa hyödyntää digitaalisen suunnitteluympäristön teknologioita ja käänteissuunnittelua uusien mekaanisten kappaleiden suunnittelussa.

Kouluttaja Lehtori Timo Kärppä, HAMK

 

MODUULI 4. Yhteistyörobotiikan sovelluskohteet, 6 op

Moduulissa opiskelija havainnoi tehdasympäristössä robotiikan sovelluskohteita, joiden avulla pystytään tehostamaan ja automatisoimaan rutiiniluonteisia työtehtäviä. Opiskelija oppii hyödyntämään yhteistyörobotteja teollisessa toimintaympäristössä ja suunnittelemaan toimintaympäristöjä, jossa robotit ja ihmiset toimivat turvallisesti yhdessä. Moduulissa opiskelija oppii ohjelmoimaan robotteja.

Koulutussisällöt

 • Yhteistyörobotiikan ohjelmointi
 • Yhteistyörobotiikan turvallisuus ja LEAN-käsitykset

Osaamistavoitteet
Opiskelija

 • Osaa soveltaa vuorovaikutteisia robotteja teollisissa ympäristöissä.
 • Ymmärtää ihmisen ja robotin vuorovaikutuksen.
 • Osaa suunnitella ja ohjelmoida yhteistyörobottien sovellukset.
 • Ymmärtää yhteistyörobotiikan käyttö- ja soveltamismahdollisuudet valmistavassa teollisuudessa.
 • Ymmärtää tuotannon räätälöinnin mahdollisuudet robotiikan avulla.

Kouluttajat Tutkijayliopettaja Francois Christophe

 

MODUULI 5. Kehittämistyö LEAN-ajattelua hyödyntäen, 8 op

Lean-ajattelumallin tarkoituksena on lähtökohtaisesti parantaa yrityksen tuottavuutta sekä tuottaa asiakkaalle parasta mahdollista arvoa. Tuottavuutta ei kuitenkaan paranneta nopeuttamalla työtahtia vaan virtaviivaistamalla tuotantoprosesseja. Moduulissa opiskelija toteuttaa aitoon työelämän kohteeseen kehittämistyön, joka nivoutuu lean-ajattelumalliin ja koulutuskokonaisuuden opetussisältöihin.

Koulutussisällöt

 • LEAN Six Sigma ja Factory Physics -perusteet
 • TPM – Total Productive Maintanance
 • Jatkuvan parantamisen periaate
 • OEE – Overall Equipment Effectiveness

Osaamistavoitteet
Opiskelija

 • Tietää Lean-ajattelumallin mahdollisuudet organisaation tuottavuuden jatkuvassa parantamisessa.
 • Ymmärtää LEAN Six Sigma ja Factory Physics -perusteet ja sovelluskohteet tuotannon kehittämisessä.
 • Ymmärtää OEE:n (Overall Equipment Effectiveness) kehittämisen hyödyt ja osaa soveltaa sitä liiketoiminnan kehittämisessä.
 • Osaa hyödyntää Lean ja Six Sigma -menetelmiä prosessien virtaviivaistamisessa.

Kouluttaja Lean-asiantuntija Johanna Kuisma, HAMK

Ajankohtaista

Infotilaisuuden 28.1.2021 tallenteet

Koulutuksesta järjestettiin infotilaisuus hakijoille 28.1.2021 klo 14.30-15.30 etäyhteydellä, jonka esitys ja nauhoite on katsottavissa seuraavista linkeistä:

 

Etsimme kehittämistyöaiheita yrityksistä ja organisaatioista

Opiskelijan tekemä 5 opintopisteen laajuinen kehittämistyö nivoutuu vahvasti LEAN-ajattelumalliin ja sen jalkauttamiseen yrityksen tuotantoprosesseihin. Opetussisältöjen ja aiemman kokemuksensa pohjalta opiskelija toteuttaa yhteistyöyrityksen toimeksiannosta ennalta sovittua kehittämisprojektia. Tietopuolisten opetussisältöjen lisäksi osaamisen kehittäminen nivoutuu yhteistyöyrityksessä tehtävän kehittämisprojektin ympärille. 

Mikäli yritykselläsi on mahdollisuus tarjota kehittämistyöaihetta opiskelijalle / opiskelijaryhmälle, niin olethan yhteydessä projektipäällikkö Marja Savolaiseen.

Etsimme kehittämistyöaiheita -esite

YHTEYSTIEDOT

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU