Hyppää sisältöön
Teollisuuden Digi-Robo -osaaja.
Home Tutkimus Hankkeet Teollisuuden Digi-Robo -osaaja

Teollisuuden Digi-Robo -osaaja

Teollisuuden Digi-Robo -osaaja on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke, jonka tavoitteena on uudenlaisten koulutuskokonaisuuksien pilotointi. Hankkeen toteutusaika on 12.6.2020-31.3.2024 ja hankkeelle myönnetty erityisavustus on tarkoitettu jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittämiseen.

Tavoitteet ja toteutus

Hankkeen tavoitteena oli uudenlaisten koulutuskokonaisuuksien kehittäminen ja pilotointi. Hankkeen aikana muodostui kaksi uutta YAMK-tason koulutuskokonaisuutta. Teollisuuden Digi-Robo-osaaja 30 op -koulutuksessa vuosina 2021-2022 käytiin läpi teollisuus 4.0 periaatteita, modernien teknologioiden ja yhteistyörobotiikan käyttöönottoa teollisuudessa sekä älykkäiden kone- ja tuotantojärjestelmien kehittämistä Lean -johtamismenetelmiä hyödyntäen. Teollisuuden digitaaliset menetelmät ja sovellukset 15 op -opintokokonaisuudessa vuonna 2024 käsiteltiin samoja teemoja, mutta pilotoitiin erityisesti koulutuksen totetuttamista itsenäisesti suoritettavana verkko-opintona. Tavoitteena näillä koulutuksilla oli vastata teknisten alojen osaamistarpeisiin, päivittää insinööriosaamista uudelle tasolle sekä tukea teknologiateollisuuden alan yritysten kilpailukykyä.

Hanke on päättynyt. Tutustu hankkeessa pilotoituihin koulutuksiin tällä sivulla.

Teollisuuden Digi-Robo -osaaja – Valmistavan teollisuuden digitalisaation ja robotiikan sovellukset

30 op

 • Koulutus on suunnattu ensi sijassa tekniikan alan insinööri- tai teknikkotutkinnon suorittaneille soveltuen mm. kone-, tuotanto-, sähkö- tai automaatiotekniikan tai muulla soveltuvalla alalla työskenteleville, jotka tarvitsevat uutta osaamista tai tiedon päivittämistä omassa työssään.
 • Tutkinnon korvaavaksi kokemukseksi hyväksytään monipuolinen työkokemus koulutuksen teemoihin liittyvistä työtehtävistä.
 • Koulutus tarjoaa alan työttömille tai työttömyysuhan alaisille henkilöille mahdollisuuden uudistaa uramahdollisuuksiaan ja antaa lisäpotkua työllistymiseen.
 • Koulutukseen voivat osallistua henkilöt, jotka eivät ole tällä hetkellä tutkinto-opiskelijoina oppilaitoksessa.

Koulutus tarjoaa uudenlaisen teollisuus 4.0-ratkaisuihin pohjautuvan koulutuskokonaisuuden valmistavan teollisuuden uusien teknologisten ratkaisujen hallintaan. Teollisuus 4.0 tarkoittaa teollisuuden tuotantoprosessien liittämistä osaksi älykkäitä järjestelmiä. Teollisuuden neljäs vallankumous yhdistää mm. automaation, koneoppimisen ja reaaliaikaisen datan tuotantoprosessin jokaisesta vaiheessa vauhdittaen niin uusien liiketoimintamahdollisuuksien syntyä kuin nykyisen tuotannon tehostamistakin. Opetuskieli on suomi.

Moduulit:

 • Moduuli 1. Teollisuus 4.0 valmistavassa teollisuudessa, 6 op
 • Moduuli 2. Tuotantojärjestelmien automatisointi ja virtuaalinen käyttöönotto, 6 op
 • Moduuli 3. Digitaaliset suunnitteluympäristöt, 6 op
 • Moduuli 4. Yhteistyörobotiikan sovelluskohteet, 6 op
 • Moduuli 5. Kehittämistyö LEAN-ajattelua hyödyntäen, 6 op

Koulutus muodostaa 30 opintopisteen YAMK-tasoisen koulutuskokonaisuuden. Tarkemmat kuvaukset löytyvät kohdasta Moduulikuvaukset.

Koulutuksen käytyään opiskelija

 • Ymmärtää Teollisuus 4.0:n mahdollisuudet, keskeiset käsitteet ja niiden liittymisen datan hyödyntämiseen.
 • Ymmärtää teollisuuden digitaalisen järjestelmän arkkitehtuurin kokonaisuuden sekä IOT-sensoreiden ja lähiverkkojen toiminnan.
 • Ymmärtää automaatiojärjestelmän rakenteen ja toiminnan sekä osaa logiikkaohjelmoinnin perusteet.
 • Ymmärtää digitaalisen kaksosen ja virtuaalisen käyttöönoton periaatteet.
 • Tuntee 3D-teknologioiden hyödyntämisen mahdollisuudet digitaalisessa suunnitteluympäristössä.
 • Osaa käyttää ja ohjelmoida yhteistyörobotteja.
 • Osaa soveltaa oppimaansa kehityskohteessa hyödyntäen LEAN-ajattelumallia ja menetelmiä.

MODUULI 1. Teollisuus 4.0 valmistavassa teollisuudessa, 6 op

Opiskelija ymmärtää teollisuuden 4.0 konseptin merkityksen valmistavalle teollisuudelle. Moduulissa esitellään teollisuuden 4.0 käsite ja pääperiaatteet ja sen mahdollistavat digitaaliset teknologiat. Opiskelija ymmärtää kuinka tuotannon digitaaliset järjestelmät verkottuvat keskenään muun digitaalisen maailman kanssa. Moduulissa käsitellään Big Dataa ja sen hyödyntämistä teollisessa toiminnassa. Moduulin suoritettuaan opiskelijalla on kokonaisnäkemys teollisuus 4.0 -konseptin mahdollisuuksista tehostaa yrityksen koko toimintaa.  

Koulutussisällöt

 • Teollisuus 4.0 perusteet ja mahdollistavat teknologiat
 • Teollisuuden digitaalisten järjestelmien arkkitehtuuri
 • Big Datan hyödyntäminen valmistavassa teollisuudessa
 • Teollisuus 4.0 muutoksen tuomat uudet mahdollisuudet toiminnan tehostamiselle

Osaamistavoitteet
Opiskelija

 • Tietää teollisuus 4.0 perusteet ja sen mahdollistavat teknologiat.
 • Ymmärtää teollisuus 4.0 konseptin tuomat hyödyt tuotannon tehostamisessa.
 • Osaa soveltaa teollisuus 4.0 konseptia valikoituun käyttötapaukseen.

Kouluttaja Tutkijayliopettaja Markus Sihvonen, HAMK Smart

MODUULI 2. Tuotantojärjestelmien automatisointi ja virtuaalinen käyttöönotto, 6 op 

Moduulissa tutustutaan teollisuusautomaation perusteisiin ja tuotantojärjestelmien automatisoinnin periaatteisiin ja teknologioihin. Opiskelija harjoittelee logiikkaohjelmointia nykyaikaisia kehitysympäristöjä hyödyntäen. Moduulissa tutustutaan digitaalisen kaksosen ja virtuaalisen käyttöönoton konsepteihin ja niiden tuomiin hyötyihin tuotantojärjestelmien kehittämisessä.

Koulutussisällöt

 • Teollisuusautomaation perusteet
 • Logiikkaohjelmoinnin perusteet
 • Virtuaalinen käyttöönotto

Osaamistavoitteet
Opiskelija

 • Tietää teollisuuden automatisoinnin perusteet.
 • Ymmärtää digitaalisen kaksosen ja virtuaalisen käyttöönoton periaatteet sekä hyödyt digitaalisessa ympäristössä.
 • Osaa laatia logiikkaohjelmia nykyaikaisia kehitysympäristöjä hyödyntäen ja soveltaa virtuaalisen käyttöönoton menetelmiä.

Kouluttaja Lehtori Mika Oinonen, HAMK

MODUULI 3. Digitaaliset suunnitteluympäristöt, 6 op

Moduuli sisältää pääasiassa koneensuunnitteluympäristöön liittyvien digitaalisten teknologioiden esittelyn, käyttämisen sekä sovelluskohteet. Moduulissa käsitellään seuraavat digitaalisiin suunnitteluympäristöihin sisältyvät 3D-teknologiat: 3D skannaus, lisäävä valmistus (AM), lisätty todellisuus (AR) ja virtuaalitodellisuus (VR). Opiskelija tutustuu edellä mainittujen 3D-tekniikoiden perusteisiin, käyttöön sekä sovelluskohteisiin konetekniikan näkökulmasta. Lisäksi moduulissa tutustutaan käänteisen suunnittelun perusteisiin koneensuunnittelussa sekä tehdään käänteisen suunnitteluun liittyviä suunnitteluprojekteja.

Koulutussisällöt

 • 3D-teknologioiden perusteet
 • Käänteisen suunnittelun perusteet
 • Suunnitteluprojektit

Osaamistavoitteet
Opiskelija

 • Tietää 3D-teknologioiden (3D skannaus,AM, AR, VR) perusteet.
 • Ymmärtää digitaalisten menetelmien, -kaksosen ja virtuaalisen suunnitteluympäristön käyttöönoton periaatteet sekä hyödyt digitaalisessa ympäristössä.
 • Osaa hyödyntää digitaalisen suunnitteluympäristön teknologioita ja käänteissuunnittelua uusien mekaanisten kappaleiden suunnittelussa.

Kouluttajat Lehtorit Timo Kärppä ja Niko Laukkanen, HAMK

MODUULI 4. Yhteistyörobotiikan sovelluskohteet, 6 op

Moduulissa opiskelija havainnoi tehdasympäristössä robotiikan sovelluskohteita, joiden avulla pystytään tehostamaan ja automatisoimaan rutiiniluonteisia työtehtäviä. Opiskelija oppii hyödyntämään yhteistyörobotteja teollisessa toimintaympäristössä ja suunnittelemaan toimintaympäristöjä, jossa robotit ja ihmiset toimivat turvallisesti yhdessä. Moduulissa opiskelija oppii ohjelmoimaan robotteja.

Koulutussisällöt

 • Yhteistyörobotiikan ohjelmointi
 • Yhteistyörobotiikan turvallisuus ja LEAN-käsitykset

Osaamistavoitteet
Opiskelija

 • Osaa soveltaa vuorovaikutteisia robotteja teollisissa ympäristöissä.
 • Ymmärtää ihmisen ja robotin vuorovaikutuksen.
 • Osaa suunnitella ja ohjelmoida yhteistyörobottien sovellukset.
 • Ymmärtää yhteistyörobotiikan käyttö- ja soveltamismahdollisuudet valmistavassa teollisuudessa.
 • Ymmärtää tuotannon räätälöinnin mahdollisuudet robotiikan avulla.

Kouluttajat Tutkijayliopettaja Francois Christophe, HAMK Tech

MODUULI 5. Kehittämistyö LEAN-ajattelua hyödyntäen, 6 op

Lean-ajattelumallin tarkoituksena on lähtökohtaisesti parantaa yrityksen tuottavuutta sekä tuottaa asiakkaalle parasta mahdollista arvoa. Tuottavuutta ei kuitenkaan paranneta nopeuttamalla työtahtia vaan virtaviivaistamalla tuotantoprosesseja. Moduulissa opiskelija toteuttaa kehittämistyön, joka nivoutuu lean-ajattelumalliin ja koulutuskokonaisuuden opetussisältöihin.

Koulutussisällöt

 • LEAN Six Sigma ja Factory Physics -perusteet
 • TPM – Total Productive Maintanance
 • Jatkuvan parantamisen periaate
 • OEE – Overall Equipment Effectiveness

Osaamistavoitteet
Opiskelija

 • Tietää Lean-ajattelumallin mahdollisuudet organisaation tuottavuuden jatkuvassa parantamisessa.
 • Ymmärtää LEAN Six Sigma ja Factory Physics -perusteet ja sovelluskohteet tuotannon kehittämisessä.
 • Ymmärtää OEE:n (Overall Equipment Effectiveness) kehittämisen hyödyt ja osaa soveltaa sitä liiketoiminnan kehittämisessä.
 • Osaa hyödyntää Lean ja Six Sigma -menetelmiä prosessien virtaviivaistamisessa.

Kouluttajat Lehtori Timo Kärppä, HAMK. Lisäksi asiantuntijat yrityksistä ja organisaatioista.

Teollisuuden digitaaliset menetelmät ja sovellukset

15 op

 • Koulutus on suunnattu ensi sijassa tekniikan alan insinööri- tai teknikkotutkinnon suorittaneille soveltuen mm. kone-, tuotanto-, sähkö- tai automaatiotekniikan tai muulla soveltuvalla alalla työskenteleville, jotka tarvitsevat uutta osaamista tai tiedon päivittämistä omassa työssään.
 • Tutkinnon korvaavaksi kokemukseksi hyväksytään monipuolinen työkokemus koulutuksen teemoihin liittyvistä työtehtävistä.
 • Koulutukseen voivat osallistua henkilöt, jotka eivät ole tällä hetkellä tutkinto-opiskelijoina oppilaitoksessa.

Koulutus tarjoaa uudenlaisen teollisuus 5.0 ja 4.0-ratkaisuihin pohjautuvan koulutuskokonaisuuden valmistavan teollisuuden uusien teknologisten ratkaisujen hallintaan. Teollisuus 4.0 tarkoittaa teollisuuden tuotantoprosessien liittämistä osaksi älykkäitä järjestelmiä ja Teollisuus 5.0 täydentää edellistä tuomalla mukaan muun muassa vihreään siirtymään ja ihmiskeskeiseen ajattelutapaan liittyviä elementtejä.

Koulutuksessa voit perehtyä modernien teknologioiden ja yhteistyörobotiikan käyttöönottoon ja hyödyntämiseen teollisuudessa sekä älykkäiden kone- ja tuotantojärjestelmien kehittämiseen Lean -kehittämismenetelmiä hyödyntäen. Opetuskieli on suomi.

Opintojaksot:

 • Opintojakso 1. Johdanto teollisuuden digitalisaatioon, 4 op
 • Opintojakso 2. Teollisuuden digitaalisia ratkaisuja, 6 op
 • Opintojakso 3. Teollisuuden digitalisaation sovellukset, 5 op

Koulutus muodostaa 15 opintopisteen YAMK-tasoisen opintokokonaisuuden. Tarkemmat kuvaukset löytyvät kohdasta Opintojaksot ja osaamistavoitteet

OPINTOJAKSO 1. JOHDANTO TEOLLISUUDEN DIGITALISAATIOON, 4 OP

Opintojaksolla käsitellään seuraavia aiheita:

 • Digitaalinen vallankumous
 • Teollisen tuotannon keskeiset digitaaliset järjestelmät 
 • Data ja tekoäly teollisuuden sovelluskohteissa 
 • Lean:n jatkuvan parantamisen prosessi ja menetelmät 

Opintojakson osaamistavoitteet ovat:

Opintojakson suoritettuasi osaat tunnistaa digitalisaation vaikutuksia organisaation toimintaympäristöön ja siinä tapahtuviin muutoksiin. Osaat tunnistaa datan ja tekoälyn hyödyntämisen mahdollisuudet teollisuuden sovelluskohteissa. Ymmärrät, kuinka tuotannon digitaaliset järjestelmät verkottuvat keskenään muun digitaalisen maailman kanssa ja tunnet myös Lean:n jatkuvan parantamisen ajattelumallin organisaation uusien liiketoimintamahdollisuuksien kehittämisessä ja nykyisen tuotannon tehostamisessa.

OPINTOJAKSO 2. TEOLLISUUDEN DIGITAALISIA RATKAISUJA, 6 OP

Opintojaksolla käsitellään seuraavia aiheita:

 • Teollisuuden digitalisoinnin prosessit
 • Robotiikka
 • Digitaalinen kaksonen ja virtuaalinen käyttöönotto

Opintojakson osaamistavoitteet ovat:

Tällä opintojaksolla tutustut teollisuuden digitalisoinnin prosesseihin, robotiikan, digitaalisen kaksosen ja virtuaalisen käyttöönoton konsepteihin sekä niiden tuomiin hyötyihin tuotantojärjestelmien kehittämisessä. Muodostat perusymmärryksen siitä, miten teollisuuden tehokkuutta voidaan parantaa hyödyntämällä digitaalisia suunnitteluympäristöjä sekä niihin kiinteästi liittyviä palveluita ja ratkaisuja. Osaat hyödyntää digitaalisia teknologioita oman organisaation kehittyvässä tulevaisuuden toimintaympäristössä.

OPINTOJAKSO 3. TEOLLISUUDEN DIGITALISAATION SOVELLUKSET, 5 OP

Opintojaksolla käsitellään seuraavia aiheita:

 • Lean- ja LeanSixSigma -menetelmien soveltaminen prosessien virtaviivaistamisessa
 • Digitaalisten ratkaisujen soveltaminen prosessin kehittämisessä 

Opintojakson osaamistavoitteet ovat:

Opintojakson suoritettuasi osaat soveltaa Lean-ajattelumallia ja menetelmiä, joiden tarkoituksena on parantaa toimintaympäristön tuottavuutta virtaviivaistamalla tuotantoprosesseja digitaalisten teknologioiden avulla. Lisäksi syvennät osaamistasi valitsemastasi digitaalisesta teknologiasta oppimistehtävässä. Opit analysoimaan ja tuottamaan tietoa valitusta teemasta, yhdistämään erilaisia digitaalisia menetelmiä ja parantamaan valitsemaasi prosessia jatkuvan kehittämisen periaatteella. Voit valita yhden seuraavista teemoista: Tuotantojärjestelmien automatisointi, yhteistyörobotiikka tai digitaaliset suunnitteluympäristöt.

Yhteystiedot