UOMA - Uraa ja osaamista korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille - Hämeen ammattikorkeakoulu
UOMA – Uraa ja osaamista korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille
Ihmisiä portaissa
UOMA-Hanke-logo
ELY-keskus
Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 logo
Euroopan sosiaalirahasto
-

UOMA – Uraa ja osaamista korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille

TYÖNHAKUVALMENNUKSESTA JÄRJESTETÄÄN TYÖPAJOJA syksyllä 2020

Centrian UOMA-työpajojen ohjelma on valmistunut. Työpajat järjestetään sekä suomen- että ruotsinkielellä, ja teemat ovat LinkedIn, CV ja video-CV.
Alempana tällä sivulla, kohdassa KOULUTUKSET löydät aikataulut ja ilmoittautumislinkit.


UOMAN PÄÄTÖSWEBINAARI 

Uraa ja osaamista korkeasti koulutetuille maahanmuuttaji
lle

– lisäkoulutusmalli sosiaalialalle ja liiketalouden alalle sekä mallit ammatillisen suomen ja ruotsin kielen koulutukseen 
PIDETTIIN ti 6.10.2020 klo 9.00 – 13.45.

Webinaarissa kuultiin hankkeen tulokset, korkeasti koulutettujen maahanmuuttajaopiskelijoiden kokemuksia UOMA-opinnoista sekä keskusteltiin maahanmuuttajien lisäkoulutusten ja urapolkujen ajankohtaisista kysymyksistä.

Ohjelma (.pdf)

-> Webinaarin tallenne (yhteensä 3,5 h):
https://youtu.be/VAnh8ngSkKw

Esitykset:

Miina Pyylehto, maahanmuuttajakoordinaattori, MOSAIIKKI, Hyvinkää
Maahanmuuttajien polut Suomeen ja Suomessa

Heidi Stenberg, projektijohtaja, Metropolia
Taustalla on väliä

Anita Eskola-Kronqvist, lehtori, projektipäällikkö, UOMA-hanke
Hankkeen esittely
Hankkeen tulokset

Webinaarin ohjelma

9.00   Tervetuloa UOMA-hankkeen päätösseminaariin
           Anita Eskola-Kronqvist, projektipäällikkö, Hämeen ammattikorkeakoulu

           Hankeasiantuntijoiden esittely

9.30   Maahanmuuttajien polut Suomeen ja Suomessa
           Miina Pyylehto, maahanmuuttajatyön koordinaattori,
           MOSAIIKKI – Maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalvelu

10.00  Hankkeen tulosten esittely
            Anita Eskola-Kronqvist ja hankeasiantuntijat

10.30  Tauko

10.45  Maahanmuuttajien puheenvuoroja

11.00  Taustalla on väliä
           Heidi Stenberg, projektijohtaja, Metropolia

11.30  Maahanmuuttajien puheenvuoroja

12.00  Lounastauko

12.45  Dialogia ja keskustelua maahanmuuttajien lisäkoulutuksista

13.45  Tilaisuuden päätössanat  

**************************************************************
Hankkeen perustiedot

Hankekoodi: S21495
Hankeaika: 1.1.2019 – 31.12.2020
Rahoittaja: Euroopan Sosiaalirahasto / Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Toteuttajat:
Centria-ammattikorkeakoulu – Centria
Diakonia-ammattikorkeakoulu – DIAK
Hämeen ammattikorkeakoulu – HAMK
Jyväskylän Ammattikorkeakoulu – JAMK
Laurea-ammattikorkeakoulu – Laurea
Oulun Ammattikorkeakoulu – OAMK

Kohderyhmä:
Hankkeeseen osallistuvan korkeasti koulutetun maahanmuuttajan tulee täyttää seuraavat ehdot:
– hänellä on oleskelulupa, sekä jokin seuraavista:
– korkeakoulutus lähtömaassa, hankkeen järjestämään sosiaalialan lisäkoulutukseen osallistuvilla
tulee olla lähtömaassa hankittu sosiaalialan koulutus tai vastaavia opintoja
– Suomessa suoritettuja liiketalouden alan tai sosiaalialan opintoja ja/tai työkokemusta alalla
– sosiaalialan lähes-pätevyys, jotta pystyy työskentelemään Suomessa täydentävien opintojen jälkeen
– liiketalouden alan koulutus työllistymisen näkökulmasta

Kohdealue: Hankkeen toiminta on valtakunnallista.

UOMAn löydät myös sosiaalisen median kanavilta:

Facebook: https://www.facebook.com/uomahanke
Twitter: https://twitter.com/uomahanke

HANKETIEDOT

Centrian syksyn 2020 UOMA-työpajojen ohjelma on valmistunut. Turvallisuussyistä kaikki työpajat toteutetaan webinaareina.


Teemoja on kolme: LinkedIn, CV ja video-CV. Jokaisesta teemasta järjestetään sekä suomen- että ruotsinkielinen webinaari.

KOULUTUKSET-kohdasta pääset suomen- ja ruotsinkielisten työpajojen esittelyyn, jossa aikataulu ja sisältö sekä ilmoittautumislinkki.

Näihin haasteisiin hanke vastaa

Suomeen muuttaneiden koulutukseen pääsyä ja työllistymistä edistäviä hankkeita on toteutettu paljon. Hankkeissa on kehitetty muun muassa korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien ohjauspalveluita laaja-alaisesti (kokonaisprosessina). Tämä on hyvä asia, mutta monta asiaa on jäänyt tuotetun mallin asteelle, eikä niitä ole hankkeen aikana pilotoitu. UOMA-hankkeen focuksena on, että hankkeella pyritään pilotoimaan ja kehittämään malleja, joiden katsotaan edistävän korkeasti koulutetun maahanmuuttajan mahdollisimman nopeaa tarvittavan lisäkoulutuksen hankkimista sekä työllistymistä ja näin integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan.

Maahanmuuttajilla on todettu olevan sellaisia ammatillisen,kielellisen ja työkulttuurisen osaamisen puutteita, jotka vaikuttavat heidän työllistymiseensä. Näihin haasteisiin vastaamalla UOMA-hanke pyrkii edistämään korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien siirtymistä työelämään parantamalla heidän mahdollisuuksiaan suorittaa ammatillista osaamistaan täydentäviä lisäopintoja. Tässä hyödynnämme Urareitti-hankkeessa (S20495) www.hamk.fi/urareitti kehitettyä ”Suomalaisen työelämän osaaja” -korkeakouludiplomimallia. Mallin lähtökohta on, että koulutuksen tulee lisätä ja syventää opiskelijan asiantuntijuutta ja ammattiosaamista, vahvistaa hänen ammatillista suomen tai ruotsin kielen taitoaan ja parantaa hänen ammattialansa työkulttuurin tuntemusta.

Pilotoitu malli on jatkossa siirrettävissä kaikille aloille huomioiden kunkin toimialan työtehtävissä tarvittavat ammatillisen osaamisen erityispiirteet.

Hankkeen tavoitteena on

– toteuttaa korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille non-stop-lisäkoulutusmalli, jossa huomioidaan aikaisempi osaaminen.

– kehittää lisäkoulutusmalliin erilaisia toteutustapoja, joissa maahanmuuttajan työllistyminen ja yksilölliset koulutustarpeet tulevat huomioiduiksi. Opintojaksojen tavoitteiden mukainen toiminta tähtää lopulta maahanmuuttajien asiantuntemuksen mukaiseen työllistymiseen.

– pilotoida ja edelleen kehittää Urareitti-hankkeessa suunniteltua ”Suomalaisen työelämän osaaja” -korkeakouludiplomia sosiaalialalla ja liiketalouden alalla.

– kehittää korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien työelämässä tarvitseman ammatillisen kielen opettamiseen soveltuvia malleja, jotka edistävät suomen tai ruotsin kielen taidon kehittymistä YKI 4 -tasolle.

Hanke toteutetaan kahden työpaketin kautta
(työpakettien järjestämät koulutukset esitellään TYÖPAKETIT 1 JA 2 -kohdassa)

Työpaketti 1 – Lisäkoulutusmallin kehittäminen ja pilotointi sosiaalialalla ja liiketalouden alalla.

Työpaketissa tavoitteena on tuottaa lisäkoulutusmalli, jossa pilotoidaan Urareitti-hankkeessa kehitetty ”Suomalaisen työelämän osaaja” -korkeakouludiplomimalli. Lisäkoulutusmallissa korostuu yksilöllinen ja joustava opintoihin hakeutumisen ja suorittamisen non-stop-toimintamalli, jossa aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen korostuu. Koulutusmallin yksilöllisessä suunnittelussa huomioidaan työllistymisnäkymät.
Lisäkoulutusmalli toteutetaan niin, että se on myöhemmin siirrettävissä muille ammattialoille.

Työpaketti 2 – Suomen ja ruotsin kielen ammatillinen kielikoulutus

Työpaketin tavoitteena on pilotoida mm. Urareitti-hankkeessa kehitettyjä korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien työelämässä tarvitseman ammatillisen kielen opettamiseen soveltuvia malleja sosiaalialalle ja liiketalouden alalle. Tavoitteena on, että korkeasti koulutetut maahanmuuttajat saavuttavat suomen tai ruotsin kielellä YKI 4 -tason.


Työpaketti 1
Sosiaalialan lisäkoulutusmallin kehittäminen ja pilotointi

Työpaketin tavoitteena on suunnitella ja pilotoida korkeasti koulutetuille sosiaalialan maahanmuuttajille opintoihin hakeutumisen ja opintojen suorittamisen non-stop-lisäkoulutusmallin, jossa huomioidaan aikaisempi osaaminen.

Mallin pohjana käytetään mahdollisuuksien mukaan Urareitti-hankkeessa kehitettyä diplomimallia. Lisäkoulutusmallin opintojaksojen tavoitteiden mukainen toiminta tähtää lopulta maahanmuuttajien asiantuntemuksen mukaiseen työllistymiseen.

Hankkeessa

kehitetään lisäkoulutusmalli ”Suomalaisen sosiaalialan ja suomen kielen lisäkoulutus, 15 op:

o   Sosiaalialan perusteet 5 op

o   Sosiaalialan lainsäädäntö 5 op

o   Sosiaalialan palvelujärjestelmä 5 op

Suomen kielen integrointi kaikkiin em. 5 op kokonaisuuksiin

• käytetään erilaisia koulutuksen toteutustapoja, kuten lähiopetus, verkkototeutus ja työn opinnollistaminen

pilotoidaan ”Suomalaisen sosiaalialan ja suomen kielen lisäkoulutus, 15 op”

• verkostoidutaan maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita kouluttavien organisaatioiden ja työelämätahojen (sosiaalialan toimintaympäristöt) kanssa – julkinen ja yksityinen sektori sekä järjestö

verkostoidutaan niin olemassa olevien, projektitoimijoiden työelämän sidosryhmien kuin uusien sidosryhmätahojen kanssa.

 

Sosiaalialan ja suomen kielen lisäkoulutus

Työpaketti 1
Liiketalouden lisäkoulutusmallin kehittäminen ja pilotointi

Työpaketin tavoitteena on pilotoida korkeasti koulutetuille liiketalouden maahanmuuttajille Suomalaisen työelämän osaaja -korkeakouludiplomi. Tavoitteena on, että koulutukseen osallistuja voi syventää ja laajentaa omaa ammatillista erityisosaamistaan liiketalouden alalla. Käytettävissä on laaja valikoima ammattikorkeakouluopintoja, joista suunnitellaan osallistujan osaamistarvetta vastaava kokonaisuus. Mikäli aikaisempi tutkinto on muulta kuin liiketalouden alalta, tarjoaa koulutus mahdollisuuden hankkia lisäosaamista esimerkiksi johtamisesta, markkinoinnista tai vaikkapa myyntityöstä. Koulutuksessa perehdytään suomalaiseen yhteiskuntaan ja suomalaista työelämää ohjaaviin sääntöihin. Lisäksi vahvistetaan suomen kielen suullista sekä kirjallista kielitaitoa, erityisesti ammatillisessa viestinnässä.

Hankkeessa toteutetaan

 • Pilotoidaan Suomalaisen työelämän osaaja -korkeakouludiplomi liiketalouden alalla.
 • Tehdään yhteistyötä verkostoissa, joiden kautta voidaan informoida korkeasti koulutettuja maahanmuuttajia täydennyskoulutuksesta.
 • Rakennetaan ohjausprosessi korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien täydennyskoulutusopintoihin (korkeakouludiplomi).
 • Integroidaan suomen kielen opiskelu ammattiaineisiin, jotta korkeasti koulutetun maahanmuuttajan ammatillinen kielitaito paranee ja syvenee.
 • Toteutetaan osallistujan osaamistarvetta vastaava opintokokonaisuus korkeakouludiplomina.

 

UOMA liiketalouden kuvio

Työpaketti 2
Suomen ja ruotsin ammatillinen kielikoulutus

Työpaketin tavoitteena on pilotoida mm. Urareitti-hankkeessa kehitettyjä korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien työelämässä tarvitseman ammatillisen kielen opettamiseen soveltuvia malleja sosiaalialan ja liiketalouden aloille. Tavoitteena on, että maahanmuuttajat saavuttavat suomen tai ruotsin kielellä YKI 4 tason, jonka vahvistaa heidän asemaansa työmarkkinoilla.

Hankkeessa toteutetaan

 • korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille henkilökohtaisiin tarpeisiin suunniteltu ja työpaikalla toteutettu työelämän kielikoulutus suomen tai ruotsin kielellä.
 • korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille henkilökohtaisiin tarpeisiin suunniteltu ja toteutettu työelämän kielikoulutus suomen tai ruotsin kielellä esim. työpajoissa, verkkototeutuksena ja työn opinnollistamisena.
 • työnhakuvalmennusta ja tapaamisia työnantajien kanssa työpajojen muodossa.
 • pilotoidaan 10 op kieliopintoja liiketalouden alan korkeakouludiplomimallissa, joka on kehitetty Urareitti -hankkeessa. Pilotointi alkaa syksyllä 2019.
 • luodaan ja toteutetaan sosiaalialalla ammatillisen suomen kielen opintojakso: Sosiaalialan ammatillisen suomen kielen viestintätaito, 5 op,  joka integroidaan sosiaalialan opintojaksoihin: Sosiaalialan palvelujärjestelmä ja lainsäädäntö, 5 op ja Työelämän muutokset sosiaalialalla, 5 op

UOMA kielikoulutuksen kuvio

 

Tässä alla kunkin toteuttajaorganisaation UOMA-tiimi esittelee itsensä (kuvan kera), roolinsa ja tavoitteensa hankkeessa:

Centria-ammattikorkeakoulun UOMA-tiimi Maria Åhman-Nylund (osatoteuttajan hankevastaava, kielikoulutus), Teija Muuraiskangas (työnhakuvalmennus ja työelämäkontaktit) ja Hertta Erkkilä (kielikoulutus), on päässyt keväällä 2019 hyvin vauhtiin hanketyön kanssa ja odottaa jo innolla syksyn vielä monipuolisempaa toimintaa.

Centria panostaa hankkeessa erityisesti ammatilliseen kielikoulutukseen liiketalouden alalla ja onkin vetovastuussa työpaketista ”Suomen ja ruotsin ammatillinen kielikoulutus”. Työpaketin kokousten ja yhteistyön ansiosta hankkeen osatoteuttajat tukevat ja inspiroivat toisiaan kielikoulutuksen asioissa.

Toiminta-alueet ovat kaksikieliset Pietarsaaren ja Kokkolan seudut, ja siksi Centrian toiminta ja kielikoulutukset hankkeessa toteutuvat molemmilla kotimaisilla kielillä. Urareitti-hankkeessa (2015-2018) luotiin ”Suomea opitaan työssä” -kielikoulutusmalli ulkomaalaistaustaisille sairaanhoitajille, ja Centria on saanut tästä mallista perusidean UOMA-hankkeessa toteuttamaansa kielikoulutukseen.

Hankkeessa tarjotaan paikallisten yritysten korkeakoulutaustaisille maahanmuuttajille mahdollisuus saada räätälöity kielikoulutus UOMA-hankkeen puitteissa. Koulutus järjestetään työ- tai harjoittelupaikalla tiiviissä yhteistyössä työnantajan kanssa, ja se perustuu maahanmuuttajan työpaikalla kohtaamiin kielenkäyttötilanteisiin. Lähtökohtaisesti koulutus on yksilöllistä kielellistä ohjausta, mutta hankkeessa voidaan tarvittaessa myös antaa saman työpaikan pienille ryhmille räätälöityjä kielikoulutuksia, jos ryhmän kielellinen taso ja työtehtävät ovat samankaltaisia. Parissa pilottitapauksessa kielikoulutus on aloitettu jo keväällä 2019. Kielikoulutusta työpaikalla tarjotaan liiketalouden alalle ja Centrian osalta niin, että maahanmuuttajan oppimissuunnitelmaan voi sisältyä sekä ruotsin että suomen kielen opintoja, henkilön ja työpaikan tarpeiden mukaan. Työyhteisössä ja -tehtävissä tarvittava kielitaito sekä ammattisanasto ovat kielikoulutuksen kivijalka.

Toinen tärkeä osuus Centrian hanketyössä on työnhakuvalmennus sekä korkeasti koulutettujen liiketalouden alan maahanmuuttajien ja työelämän rekrytoijien kohtaamisen mahdollistaminen. Centria järjestää työpajakoulutuksia, joiden tavoitteena on tehdä osallistuvista maahanmuuttajista kilpailukykyisempiä paikallisilla työmarkkinoilla sekä auttaa heitä markkinoimaan itseään ja omaa osaamistaan. Työpajasarjojen huipennuksena osallistujat pääsevät tapaamaan työelämän rekrytoijia ja saavat mahdollisuuden käyttää koulutuksessa oppimansa asiat edistääkseen omaa työllistymistään. Työpajasarjat toteutuvat lukuvuonna 2019–2020, Pietarsaaressa ruotsin kielellä ja Kokkolassa suomen kielellä.

Centrian UOMA-toimijat
Hertta, Maria ja Teija

Diakonia-ammattikorkeakoulussa (DIAK) hankkeen asiantuntijoina toimivat Severi Saihomaa, hankevastaava, sosiaaliala  ja Elina Johansson, suomen kieli. Vastuualueemme hankkeessa on verkko-opetuskokonaisuuden (3 x 5 op) suunnittelu ja kehittäminen. Suunnittelemme kokonaisuuksien sisältöjä yhdessä muiden hankeorganisaatioiden kanssa. Severin pääasiallisena vastuuna on sosiaalialan sisältöjen tuottaminen. Elina vastaa suomen kielen osuudesta. Opintojaksot muodostavat yhdessä 15 op:n kokonaisuuden, jossa suomen kieli on integroitu sosiaalialan sisältöihin. Tavoitteenamme on luoda sellaiset verkko-opintojaksot, joissa opiskelija voi edetä itsenäisesti.

DIAKin UOMA-toimijat
Severi ja Elina

Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) koordinoi hanketta. UOMA-tiimissä toimivat: Anita Eskola-Kronqvist hankkeen projektipäällikkönä, Jana Vyborna-Turunen sosiaalialan asiantuntijana ja Elisa Tuominen hankkeen projektikoordinaattorina. Hankkeessa pyritään edistämään korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien siirtymistä työelämään.  Tavoitteena on parantaa heidän mahdollisuuksiaan suorittaa ammatillista osaamista täydentäviä lisäopintoja. Tässä hyödynnetään Urareitti-hankkeessa (2015-2018) kehitetyn Suomalaisen työelämän osaaja -korkeakouludiplomimallin mukaisia ideoita.

UOMA-hankkeen tavoitteena on toteuttaa korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille non-stop -lisäkoulutusmalli, jossa huomioidaan aikaisemmin hankittu osaaminen. HAMK on hallinnollisten tehtävien lisäksi mukana kehittämässä sosiaalialan lisäkoulutusmallia ja pilotoi sitä yhdessä Laurea-ammattikorkeakoulun kanssa. Lisäkoulutusmalliin kehitetään erilaisia toteutustapoja, joissa maahanmuuttajan työllistyminen ja yksilölliset tarpeet tulevat huomioiduksi.

Lisäksi HAMKin vastuulla ovat hankkeen aikana kirjoitettavien artikkelien kokoaminen ja e-julkaisun toimittaminen.

UOMAn HAMK-toimijat
Jana, Anita ja Elisa

Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) UOMA-tiimissä toimivat Mari Kolu hankevastaavana, ja Anne Mäntysaari  ja Piia Hynynen liiketalouden asiantuntijoina sekä Jaana Koskela S2-suomi toisena kielenä -opettajana. Mari ja Anne toimivat v. 2015-2018 toteutetussa Urareitti-hankkeessa ”Suomalaisen työelämän osaaja” -korkeakouludiplomin kehittäjänä.

Suomalaisen työelämän osaaja –korkeakouludiplomi (60 op)
Urapolkuja ja osaamista maahanmuuttajille:

Suomalaisen työelämän osaaja -korkeakouludiplomi toteutetaan UOMA-hankkeen koulutuspilottina. Pilottivaiheessa koulutus on maksuton kohderyhmään kuuluville osallistujille.

Aloituspaikat: 21
Kesto: 20.8.2019 – 31.5.2021
Koulutukseen on nonstop-haku, joka käynnistyy kesäkuun 2019 alussa.
Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna.

Suomalaisen työelämän osaaja -koulutukseen osallistuja voi syventää ja laajentaa omaa ammatillista erityisosaamista liiketalouden alalla. Käytettävissä on laaja valikoima ammattikorkeakouluopintoja, joista suunnitellaan osallistujan osaamistarvetta vastaava kokonaisuus.

Mikäli aikaisempi tutkinto on muulta kuin liiketalouden alalta, tarjoaa koulutus mahdollisuuden hankkia lisäosaamista esimerkiksi johtamisesta, markkinoinnista tai vaikkapa myyntityöstä.

Koulutuksessa perehdytään suomalaiseen yhteiskuntaan ja suomalaista työelämää ohjaaviin sääntöihin. Lisäksi vahvistetaan suomen kielen suullista sekä kirjallista kielitaitoa, erityisesti ammatillisessa viestinnässä. Opinnot sisältävät harjoittelua alan työtehtävissä henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti työ- tai harjoittelupaikassa.

Kenelle?

Tämä koulutus sopii korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille, joilla on tavoitteena saada työpaikka tai jatkaa opintoja samalla tai kokonaan eri alalla.

Opinnoissa edellytetään suomen kielen osaamista (yleisen kielitutkinnon tasoa 3 vastaava osaaminen).

Koulutuksen sisällöt

Opinnot koostetaan Jyväskylän ammattikorkeakoulun tutkinto-ohjelmien opintotarjonnasta. Opinnot koostuvat seuraavista teemoista:

Suomalaisen työelämän osaaja 30 op
Ammatillinen kehittyminen 5 op
Yhteiskunta ja kulttuuri 5 op
Työelämän pelisäännöt 5 op
Työelämän muutokset 5 op
Suomen kieli ja viestintä 5 op + 5 op

Ammatillinen erityisosaaminen 30 op
Opiskelijan henkilökohtaisen osaamistarpeen mukaisia opintoja.

https://www.jamk.fi/fi/Koulutus/Avoin-AMK/korkeakouludiplomi/suomalaisen-tyoelaman-osaaja/

UOMAn JAMK-toimijat
Annen (istumassa), Marin ja Piian kanssa yhteistyöpalaverikuvassa on SIMHE-hankkeen Maritta Häkkinen (oikealla).

Laurea-ammattikorkeakoulun (Laurea) UOMA-tiimissä toimivat Paula Leppänen (hankevastaava, sosiaalialan opettaja) ja Anja Mertanen (viestinnän lehtori). Laurea toteuttaa sosiaalialan lisäkoulutusmallin kehittämistyötä yhdessä DIAKin, HAMKin ja kehittämistyön tiiminvetäjänä toimivan Oamkin kanssa. Järjestettävän lisäkoulutuksen tavoitteena on parantaa korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien ammatillisia työelämävalmiuksia mukaan lukien sosiaalialan töissä tarvittavan suomen kielen kuten ammattisanaston osaaminen. Lisäkoulutus toteutetaan Laureassa tekemällä yhteistyötä etenkin HAMK:n kanssa ja järjestämällä maahanmuuttajien aiempaa osaamista täydentävää lähiopetusta, jossa luokkaopetus yhdistetään työssäoppimiseen ja ammatillinen sekä suomen kielen opiskelu linkittyvät tiiviisti tosiinsa. Laurea ottaa koulutukseen mukaan yhteensä 10 maahanmuuttajaa, joista 5 syksyllä 2019 ja viisi keväällä 2020.

UOMAn Laurean toimijat
Anja ja Paula lehtori Erkki Saaren seurassa.

Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) hanketoimijat ovat Päivi Tervasoff (hankevastaava, sosiaaliala) ja Pirkko Kukkohovi (S2-opettaja). Oamk toteuttaa sosiaalialan lisäkoulutusmallin kehittämistyötä yhdessä DIAKin, Laurean ja HAMKin kanssa. Oamk toimii sosiaalialan lisäkoulutusmallin vetäjänä. Lisäkoulutuksen toteutus Oamkissa toteutetaan järjestämällä sosiaalialan lisäkoulutusta, joka täydentää maahanmuuttajien aiempaa osaamista. Koulutuksessa kehitetään työelämävalmiuksia sekä sosiaalialan työssä tarvittavaa suomen kieltä ja ammattisanastoa. Työtä ja koulutusta yhdistetään, ja suomen kielen oppiminen linkittyy tiiviisti ammatilliseen oppimiseen. Oamk ottaa koulutukseen mukaan 6-8 korkeasti koulutettua maahanmuuttajaa.

Koulutukset

Syksy 2020! Centrian suomenkieliset UOMA-työpajat webinaareina: LinkedIn, CV ja video-CV

 

Centrian syksyn UOMA-työpajojen ohjelma on valmis. Turvallisuussyistä kaikki työpajat toteutetaan webinaareina, kolmeen eri teemaan liittyen, ja jokaisesta teemasta pidetään sekä suomen- että ruotsinkielinen webinaari.

Ilmoittautumislinkki suomenkielisiin webinaareihin: https://link.webropolsurveys.com/S/E91B1ED77D007A98

 

 

 

 

 

 

 

 

Jokaiseen webinaariin pääsee osallistumaan 10 nopeimmin ilmoittautunutta, ja henkilökohtaista palautetta annetaan kaikille webinaariin osallistuneille. Lisäksi on mahdollisuus saada henkilökohtaista ohjausta joko verkon välityksellä tai paikan päällä Pietarsaaressa.

Tervetuloa mukaan!

 

 

 

 

Syksy 2020! Centrian ruotsinkieliset UOMA-työpajat webinaareina: LinkedIn, CV ja video-CV

 

Centrian syksyn UOMA-työpajojen ohjelma on valmis. Turvallisuussyistä kaikki työpajat toteutetaan webinaareina, kolmeen eri teemaan liittyen: LinkedIn, CV ja video-CV. Jokaisesta teemasta pidetään sekä suomen- että ruotsinkielinen webinaari.

Ilmoittautumislinkki ruotsinkielisiin webinaareihin : https://link.webropolsurveys.com/S/35A2770A46889545

 

 

 

 

 

 

 

 

Jokaiseen webinaariin pääsee osallistumaan 10 nopeimmin ilmoittautunutta, ja henkilökohtaista palautetta annetaan kaikille webinaariin osallistuneille. Lisäksi on mahdollisuus saada henkilökohtaista ohjausta joko verkon välityksellä tai paikan päällä Pietarsaaressa.

Tervetuloa mukaan!

 

 

Työnhakuvalmennusta ruotsin kielellä

Lokakuussa Pietarsaaressa järjestetään työnhakuvalmennusta ruotsin kielellä. Valmennus on suunnattu alueen korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille, ja se koostuu kolmesta työpajapäivästä sekä itsenäisistä tehtävistä. Osallistujat saavat myös henkilökohtaista ohjausta ja palautetta. Työpajoissa osallistujat pääsevät mm. harjoittelemaan oman osaamisen pitchausta, tekemään video-CV:n sekä tapaamaan työnantajia. Lisäksi ohjelmaan kuuluu asiantuntijoiden tietoiskuja. Valmennus antaa hyvän mahdollisuuden verkostoitua sekä päivittää työnhakutaitoja.

Työnhakuvalmennus on osallistujille maksuton. Vastaavanlainen koulutus järjestetään keväällä 2020 suomen kielellä Kokkolassa.
Coaching i jobbsökning UOMA
Lisätietoja antavat Maria Åhman-Nylund (maria.ahman-nylund(at)centria.fi) ja Teija Muuraiskangas (teija.muuraiskangas(at)centria.fi)

Kielikoulutusta pienryhmässä Fresh Servant Oy:n työntekijöille

UOMA-hankkeen yhtenä tavoitteena on tarjota paikallisten yritysten korkeakoulutaustaisille maahanmuuttajille räätälöityä kielikoulutusta. Centria-ammattikorkeakoulu järjestää tulevana lukuvuonna kaksi kielikoulutusta Fresh Oy:n työntekijöille.

Fresh Oy toimii kaksikielisellä alueella Pietarsaaressa, minkä vuoksi työntekijöille tarjotaan mahdollisuutta osallistua sekä ruotsin että suomen kielen kielikoulutukseen. Koulutuksen laajuus on kummassakin tapauksessa 5 op. Ruotsin kielen koulutus toteutuu syksyllä 2019, minkä jälkeen keväällä 2020 on suomen kielen opintojen vuoro.

Pienryhmäkoulutukseen on helppo osallistua, sillä tunnit pidetään työpaikalla kerran viikossa. Näin ollen vuorotyötä tekevät työntekijät voivat tulla opiskelemaan joko ennen työvuoroaan tai vaihtoehtoisesti jäädä oppitunnille työvuoronsa päätteeksi.

Koulutus perustuu maahanmuuttajan työpaikalla kohtaamiin kielenkäyttötilanteisiin. Tavoitteena on pienryhmäopiskelun lisäksi yksilöllinen kielellinen ohjaus, ja opetuksessa huomioidaan opiskelijan taitotaso ja kehittämiskohteet. Työyhteisössä ja -tehtävissä tarvittava kielitaito sekä ammattisanasto ovat kielikoulutuksen kivijalka.

Koulutusta Jyväskylässä

Koulutusta Kanta-Hämeessä

Koulutusta Oulussa

YHTEYSTIEDOT

Twitter

Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

HAMK Design Factoryn PDP-opintojaksolla opiskelijat ovat kovassa työntouhussa ja Halfway Galassa näimme jo ensimmäisiä opiskelijatiimien prototyyppejä. Esittelyssä on jälleen myös yksi projekteista!HAMK Design Factory on palannut täyteen työntekoon ja takana on PDP:n Halfway gala, jossa opiskelijat esittelivät tämän hetkisiä tuotoksiaan. Tällä viikolla keskityttiin arvon luomiseen tuotteelle tai palvelulle ja kuinka perustella oma idea.

Tällä viikolla esittelemme Iittalan Lasimäen pop-up ryhmän, jossa kolme kestävän kehityksen ja kolme hevosalan liiketoiminnan opiskelijaa kehittävät liikuteltavaa myyntikojua. Tiimi on ottanut selvää erilaisista olemassa olevista malleista sekä esimerkiksi ajokorttiluokituksista. Ideoinnissa tulee ottaa huomioon esimerkiksi energiankulutus, lämmitys, kalusteet, liikuteltavuus ja tilankäyttö. Tiimi rakensi paperi- ja pahvipohjaisen prototyypin tuodakseen ideoita näkyväksi. Innolla odotamme millaisen ratkaisun näemme Final Galassa!
... Lue lisääNäytä vähemmän

HAMK Design Factoryn PDP-opintojaksolla opiskelijat ovat kovassa työntouhussa ja Halfway Galassa näimme jo ensimmäisiä opiskelijatiimien prototyyppejä. Esittelyssä on jälleen myös yksi projekteista!

E-urheilutapahtuma Hämpton Games pelattiin nyt toisen kerran viime viikonloppuna ja HAMKin joukkue HAMK Gaming pelasi itsensä kakkossijalle! Voittosumma oli 500 euroa.

HAMKin joukkueessa pelasivat ylh. vas: Niklas Tuominen (nisse), Roope Kujala (Footsnoggy) ja Eemil Miikkulainen (Miggiz), sekä alh. vas. Arttu Nevalainen (nevis), Mikko Haakana (ALPHA BEAST), , Aleksi Pitkä (AlluZ0R).

Onnea tiimille!🤩

E-sports event Hämpton Games was played last weekend and our HAMK Gaming team reached 2nd prize, 500 euros!

The players were (starting top left) Niklas Tuominen (nisse), Roope Kujala (Footsnoggy) ja Eemil Miikkulainen (Miggiz), sekä alh. vas. Arttu Nevalainen (nevis), Mikko Haakana (ALPHA BEAST), , Aleksi Pitkä (AlluZ0R).

Congratulations! 🤩
... Lue lisääNäytä vähemmän

E-urheilutapahtuma Hämpton Games pelattiin nyt toisen kerran viime viikonloppuna ja HAMKin joukkue HAMK Gaming pelasi itsensä kakkossijalle! Voittosumma oli 500 euroa.

HAMKin joukkueessa pelasivat ylh. vas: Niklas Tuominen (nisse), Roope Kujala (Footsnoggy) ja Eemil Miikkulainen (Miggiz), sekä alh. vas. Arttu Nevalainen (nevis), Mikko Haakana (ALPHA BEAST), , Aleksi Pitkä (AlluZ0R). 

Onnea tiimille!🤩

E-sports event Hämpton Games was played last weekend and our HAMK Gaming team reached 2nd prize, 500 euros!

The players were (starting top left) Niklas Tuominen (nisse), Roope Kujala (Footsnoggy) ja Eemil Miikkulainen (Miggiz), sekä alh. vas. Arttu Nevalainen (nevis), Mikko Haakana (ALPHA BEAST), , Aleksi Pitkä (AlluZ0R). 

Congratulations! 🤩

Vuoden ensimmäinen yhteishaku on päättynyt. Kiitos kaikille hakemuksen jättäneille!

Seuraava mahdollisuus hakea HAMKiin on kevään yhteishaussa, joka alkaa maaliskuussa. Haussa on silloin laaja tarjonta AMK- ja YAMK-tasoisia koulutuksia, joihin voit tutustua jo nyt osoitteessa bit.ly/3hc8QIo

This year’s first application period has ended. Thanks to all applicants! Check other available application periods from our website bit.ly/3mBO4CN
... Lue lisääNäytä vähemmän

Vuoden ensimmäinen yhteishaku on päättynyt. Kiitos kaikille hakemuksen jättäneille! 

Seuraava mahdollisuus hakea HAMKiin on kevään yhteishaussa, joka alkaa maaliskuussa. Haussa on silloin laaja tarjonta AMK- ja YAMK-tasoisia koulutuksia, joihin voit tutustua jo nyt osoitteessa https://bit.ly/3hc8QIo 

This year’s first application period has ended. Thanks to all applicants! Check other available application periods from our website https://bit.ly/3mBO4CN

Opiskelijakunta HAMKO täyttää tänä vuonna neljännesvuosisadan ja on monessakin mielessä kasvanut aikuiseksi.

Millainen on opiskelijakunta nyt, kun historiaa alkaa olla jo takana?

Lue lisää haastattelusta www.hamk.fi/2021/hamko-olen-entistakin-vastuullisempi/

#hamkopiskelu

Student union HAMKO celebrates its' 25th birthday this year 🥳

#hamkstudies
... Lue lisääNäytä vähemmän

Opiskelijakunta HAMKO täyttää tänä vuonna neljännesvuosisadan ja on monessakin mielessä kasvanut aikuiseksi. 

Millainen on opiskelijakunta nyt, kun historiaa alkaa olla jo takana?

Lue lisää haastattelusta https://www.hamk.fi/2021/hamko-olen-entistakin-vastuullisempi/

#hamkopiskelu

Student union HAMKO celebrates its 25th birthday this year 🥳

#hamkstudies

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU