UOMA - Uraa ja osaamista korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille - Hämeen ammattikorkeakoulu
UOMA – Uraa ja osaamista korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille
Hämeen ammattikorkeakoulu
UOMA-Hanke-logo
ELY-keskus
Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 logo
Euroopan sosiaalirahasto
-

UOMA – Uraa ja osaamista korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille

Perustiedot

UOMA – Uraa ja osaamista korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille -ESR-hanke

Hankekoodi: S21495
Hankeaika: 1.1.2019 – 31.12.2020
Rahoittaja: Euroopan Sosiaalirahasto / Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Toteuttajat:
Centria-ammattikorkeakoulu – Centria
Diakonia-ammattikorkeakoulu – DIAK
Hämeen ammattikorkeakoulu – HAMK
Jyväskylän Ammattikorkeakoulu – JAMK
Laurea-ammattikorkeakoulu – Laurea
Oulun Ammattikorkeakoulu – OAMK

Kohderyhmä:
Hankkeeseen osallistuvan korkeasti koulutetun maahanmuuttajan tulee täyttää seuraavat ehdot:
– hänellä on oleskelulupa, sekä jokin seuraavista:
– korkeakoulutus lähtömaassa, hankkeen järjestämään sosiaalialan lisäkoulutukseen osallistuvilla
tulee olla lähtömaassa hankittu sosiaalialan koulutus tai vastaavia opintoja
– Suomessa suoritettuja liiketalouden alan tai sosiaalialan opintoja ja/tai työkokemusta alalla
– sosiaalialan lähes-pätevyys, jotta pystyy työskentelemään Suomessa täydentävien opintojen jälkeen
– liiketalouden alan koulutus työllistymisen näkökulmasta

Kohdealue: Hankkeen toiminta on valtakunnallista.

UOMAn löydät myös sosiaalisen median kanavilta:

Facebook: https://www.facebook.com/uomahanke
Twitter: https://twitter.com/uomahanke

HANKETIEDOT

Koulutuksia on alkanut. Nonstop-haku on käynnissä. 

Katso tarkemmat tiedot koulutuksista alta.

Näihin haasteisiin hanke vastaa

Suomeen muuttaneiden koulutukseen pääsyä ja työllistymistä edistäviä hankkeita on toteutettu paljon. Hankkeissa on kehitetty muun muassa korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien ohjauspalveluita laaja-alaisesti (kokonaisprosessina). Tämä on hyvä asia, mutta monta asiaa on jäänyt tuotetun mallin asteelle, eikä niitä ole hankkeen aikana pilotoitu. UOMA-hankkeen focuksena on, että hankkeella pyritään pilotoimaan ja kehittämään malleja, joiden katsotaan edistävän korkeasti koulutetun maahanmuuttajan mahdollisimman nopeaa tarvittavan lisäkoulutuksen hankkimista sekä työllistymistä ja näin integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan.

Maahanmuuttajilla on todettu olevan sellaisia ammatillisen,kielellisen ja työkulttuurisen osaamisen puutteita, jotka vaikuttavat heidän työllistymiseensä. Näihin haasteisiin vastaamalla UOMA-hanke pyrkii edistämään korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien siirtymistä työelämään parantamalla heidän mahdollisuuksiaan suorittaa ammatillista osaamistaan täydentäviä lisäopintoja. Tässä hyödynnämme Urareitti-hankkeessa (S20495) www.hamk.fi/urareitti kehitettyä ”Suomalaisen työelämän osaaja” -korkeakouludiplomimallia. Mallin lähtökohta on, että koulutuksen tulee lisätä ja syventää opiskelijan asiantuntijuutta ja ammattiosaamista, vahvistaa hänen ammatillista suomen tai ruotsin kielen taitoaan ja parantaa hänen ammattialansa työkulttuurin tuntemusta.

Pilotoitu malli on jatkossa siirrettävissä kaikille aloille huomioiden kunkin toimialan työtehtävissä tarvittavat ammatillisen osaamisen erityispiirteet.

Hankkeen tavoitteena on

– toteuttaa korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille non-stop-lisäkoulutusmalli, jossa huomioidaan aikaisempi osaaminen.

– kehittää lisäkoulutusmalliin erilaisia toteutustapoja, joissa maahanmuuttajan työllistyminen ja yksilölliset koulutustarpeet tulevat huomioiduiksi. Opintojaksojen tavoitteiden mukainen toiminta tähtää lopulta maahanmuuttajien asiantuntemuksen mukaiseen työllistymiseen.

– pilotoida ja edelleen kehittää Urareitti-hankkeessa suunniteltua ”Suomalaisen työelämän osaaja” -korkeakouludiplomia sosiaalialalla ja liiketalouden alalla.

– kehittää korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien työelämässä tarvitseman ammatillisen kielen opettamiseen soveltuvia malleja, jotka edistävät suomen tai ruotsin kielen taidon kehittymistä YKI 4 -tasolle.

Hanke toteutetaan kahden työpaketin kautta
(työpakettien järjestämät koulutukset esitellään TYÖPAKETIT 1 JA 2 -kohdassa)

Työpaketti 1 – Lisäkoulutusmallin kehittäminen ja pilotointi sosiaalialalla ja liiketalouden alalla.

Työpaketissa tavoitteena on tuottaa lisäkoulutusmalli, jossa pilotoidaan Urareitti-hankkeessa kehitetty ”Suomalaisen työelämän osaaja” -korkeakouludiplomimalli. Lisäkoulutusmallissa korostuu yksilöllinen ja joustava opintoihin hakeutumisen ja suorittamisen non-stop-toimintamalli, jossa aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen korostuu. Koulutusmallin yksilöllisessä suunnittelussa huomioidaan työllistymisnäkymät.
Lisäkoulutusmalli toteutetaan niin, että se on myöhemmin siirrettävissä muille ammattialoille.

Työpaketti 2 – Suomen ja ruotsin kielen ammatillinen kielikoulutus

Työpaketin tavoitteena on pilotoida mm. Urareitti-hankkeessa kehitettyjä korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien työelämässä tarvitseman ammatillisen kielen opettamiseen soveltuvia malleja sosiaalialalle ja liiketalouden alalle. Tavoitteena on, että korkeasti koulutetut maahanmuuttajat saavuttavat suomen tai ruotsin kielellä YKI 4 -tason.


Työpaketti 1
Sosiaalialan lisäkoulutusmallin kehittäminen ja pilotointi

Työpaketin tavoitteena on suunnitella ja pilotoida korkeasti koulutetuille sosiaalialan maahanmuuttajille opintoihin hakeutumisen ja opintojen suorittamisen non-stop-lisäkoulutusmallin, jossa huomioidaan aikaisempi osaaminen.

Mallin pohjana käytetään mahdollisuuksien mukaan Urareitti-hankkeessa kehitettyä diplomimallia. Lisäkoulutusmallin opintojaksojen tavoitteiden mukainen toiminta tähtää lopulta maahanmuuttajien asiantuntemuksen mukaiseen työllistymiseen.

Hankkeessa

kehitetään lisäkoulutusmalli ”Suomalaisen sosiaalialan ja suomen kielen lisäkoulutus, 15 op:

o   Sosiaalialan perusteet 5 op

o   Sosiaalialan lainsäädäntö 5 op

o   Sosiaalialan palvelujärjestelmä 5 op

Suomen kielen integrointi kaikkiin em. 5 op kokonaisuuksiin

• käytetään erilaisia koulutuksen toteutustapoja, kuten lähiopetus, verkkototeutus ja työn opinnollistaminen

pilotoidaan ”Suomalaisen sosiaalialan ja suomen kielen lisäkoulutus, 15 op”

• verkostoidutaan maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita kouluttavien organisaatioiden ja työelämätahojen (sosiaalialan toimintaympäristöt) kanssa – julkinen ja yksityinen sektori sekä järjestö

verkostoidutaan niin olemassa olevien, projektitoimijoiden työelämän sidosryhmien kuin uusien sidosryhmätahojen kanssa.

 

Sosiaalialan ja suomen kielen lisäkoulutus

Työpaketti 1
Liiketalouden lisäkoulutusmallin kehittäminen ja pilotointi

Työpaketin tavoitteena on pilotoida korkeasti koulutetuille liiketalouden maahanmuuttajille Suomalaisen työelämän osaaja -korkeakouludiplomi. Tavoitteena on, että koulutukseen osallistuja voi syventää ja laajentaa omaa ammatillista erityisosaamistaan liiketalouden alalla. Käytettävissä on laaja valikoima ammattikorkeakouluopintoja, joista suunnitellaan osallistujan osaamistarvetta vastaava kokonaisuus. Mikäli aikaisempi tutkinto on muulta kuin liiketalouden alalta, tarjoaa koulutus mahdollisuuden hankkia lisäosaamista esimerkiksi johtamisesta, markkinoinnista tai vaikkapa myyntityöstä. Koulutuksessa perehdytään suomalaiseen yhteiskuntaan ja suomalaista työelämää ohjaaviin sääntöihin. Lisäksi vahvistetaan suomen kielen suullista sekä kirjallista kielitaitoa, erityisesti ammatillisessa viestinnässä.

Hankkeessa toteutetaan

  • Pilotoidaan Suomalaisen työelämän osaaja -korkeakouludiplomi liiketalouden alalla.
  • Tehdään yhteistyötä verkostoissa, joiden kautta voidaan informoida korkeasti koulutettuja maahanmuuttajia täydennyskoulutuksesta.
  • Rakennetaan ohjausprosessi korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien täydennyskoulutusopintoihin (korkeakouludiplomi).
  • Integroidaan suomen kielen opiskelu ammattiaineisiin, jotta korkeasti koulutetun maahanmuuttajan ammatillinen kielitaito paranee ja syvenee.
  • Toteutetaan osallistujan osaamistarvetta vastaava opintokokonaisuus korkeakouludiplomina.

 

UOMA liiketalouden kuvio

Työpaketti 2
Suomen ja ruotsin ammatillinen kielikoulutus

Työpaketin tavoitteena on pilotoida mm. Urareitti-hankkeessa kehitettyjä korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien työelämässä tarvitseman ammatillisen kielen opettamiseen soveltuvia malleja sosiaalialan ja liiketalouden aloille. Tavoitteena on, että maahanmuuttajat saavuttavat suomen tai ruotsin kielellä YKI 4 tason, jonka vahvistaa heidän asemaansa työmarkkinoilla.

Hankkeessa toteutetaan

  • korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille henkilökohtaisiin tarpeisiin suunniteltu ja työpaikalla toteutettu työelämän kielikoulutus suomen tai ruotsin kielellä.
  • korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille henkilökohtaisiin tarpeisiin suunniteltu ja toteutettu työelämän kielikoulutus suomen tai ruotsin kielellä esim. työpajoissa, verkkototeutuksena ja työn opinnollistamisena.
  • työnhakuvalmennusta ja tapaamisia työnantajien kanssa työpajojen muodossa.
  • pilotoidaan 10 op kieliopintoja liiketalouden alan korkeakouludiplomimallissa, joka on kehitetty Urareitti -hankkeessa. Pilotointi alkaa syksyllä 2019.
  • luodaan ja toteutetaan sosiaalialalla ammatillisen suomen kielen opintojakso: Sosiaalialan ammatillisen suomen kielen viestintätaito, 5 op,  joka integroidaan sosiaalialan opintojaksoihin: Sosiaalialan palvelujärjestelmä ja lainsäädäntö, 5 op ja Työelämän muutokset sosiaalialalla, 5 op

UOMA kielikoulutuksen kuvio

 

Tässä alla kunkin toteuttajaorganisaation UOMA-tiimi esittelee itsensä (kuvan kera), roolinsa ja tavoitteensa hankkeessa:

Centria-ammattikorkeakoulun UOMA-tiimi Maria Åhman-Nylund (osatoteuttajan hankevastaava, kielikoulutus), Teija Muuraiskangas (työnhakuvalmennus ja työelämäkontaktit) ja Hertta Erkkilä (kielikoulutus), on päässyt keväällä 2019 hyvin vauhtiin hanketyön kanssa ja odottaa jo innolla syksyn vielä monipuolisempaa toimintaa.

Centria panostaa hankkeessa erityisesti ammatilliseen kielikoulutukseen liiketalouden alalla ja onkin vetovastuussa työpaketista ”Suomen ja ruotsin ammatillinen kielikoulutus”. Työpaketin kokousten ja yhteistyön ansiosta hankkeen osatoteuttajat tukevat ja inspiroivat toisiaan kielikoulutuksen asioissa.

Toiminta-alueet ovat kaksikieliset Pietarsaaren ja Kokkolan seudut, ja siksi Centrian toiminta ja kielikoulutukset hankkeessa toteutuvat molemmilla kotimaisilla kielillä. Urareitti-hankkeessa (2015-2018) luotiin ”Suomea opitaan työssä” -kielikoulutusmalli ulkomaalaistaustaisille sairaanhoitajille, ja Centria on saanut tästä mallista perusidean UOMA-hankkeessa toteuttamaansa kielikoulutukseen.

Hankkeessa tarjotaan paikallisten yritysten korkeakoulutaustaisille maahanmuuttajille mahdollisuus saada räätälöity kielikoulutus UOMA-hankkeen puitteissa. Koulutus järjestetään työ- tai harjoittelupaikalla tiiviissä yhteistyössä työnantajan kanssa, ja se perustuu maahanmuuttajan työpaikalla kohtaamiin kielenkäyttötilanteisiin. Lähtökohtaisesti koulutus on yksilöllistä kielellistä ohjausta, mutta hankkeessa voidaan tarvittaessa myös antaa saman työpaikan pienille ryhmille räätälöityjä kielikoulutuksia, jos ryhmän kielellinen taso ja työtehtävät ovat samankaltaisia. Parissa pilottitapauksessa kielikoulutus on aloitettu jo keväällä 2019. Kielikoulutusta työpaikalla tarjotaan liiketalouden alalle ja Centrian osalta niin, että maahanmuuttajan oppimissuunnitelmaan voi sisältyä sekä ruotsin että suomen kielen opintoja, henkilön ja työpaikan tarpeiden mukaan. Työyhteisössä ja -tehtävissä tarvittava kielitaito sekä ammattisanasto ovat kielikoulutuksen kivijalka.

Toinen tärkeä osuus Centrian hanketyössä on työnhakuvalmennus sekä korkeasti koulutettujen liiketalouden alan maahanmuuttajien ja työelämän rekrytoijien kohtaamisen mahdollistaminen. Centria järjestää työpajakoulutuksia, joiden tavoitteena on tehdä osallistuvista maahanmuuttajista kilpailukykyisempiä paikallisilla työmarkkinoilla sekä auttaa heitä markkinoimaan itseään ja omaa osaamistaan. Työpajasarjojen huipennuksena osallistujat pääsevät tapaamaan työelämän rekrytoijia ja saavat mahdollisuuden käyttää koulutuksessa oppimansa asiat edistääkseen omaa työllistymistään. Työpajasarjat toteutuvat lukuvuonna 2019–2020, Pietarsaaressa ruotsin kielellä ja Kokkolassa suomen kielellä.

Centrian UOMA-toimijat
Hertta, Maria ja Teija

Diakonia-ammattikorkeakoulussa (DIAK) hankkeen asiantuntijoina toimivat Severi Saihomaa, hankevastaava, sosiaaliala  ja Elina Johansson, suomen kieli. Vastuualueemme hankkeessa on verkko-opetuskokonaisuuden (3 x 5 op) suunnittelu ja kehittäminen. Suunnittelemme kokonaisuuksien sisältöjä yhdessä muiden hankeorganisaatioiden kanssa. Severin pääasiallisena vastuuna on sosiaalialan sisältöjen tuottaminen. Elina vastaa suomen kielen osuudesta. Opintojaksot muodostavat yhdessä 15 op:n kokonaisuuden, jossa suomen kieli on integroitu sosiaalialan sisältöihin. Tavoitteenamme on luoda sellaiset verkko-opintojaksot, joissa opiskelija voi edetä itsenäisesti.

DIAKin UOMA-toimijat
Severi ja Elina

Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) koordinoi hanketta. UOMA-tiimissä toimivat: Anita Eskola-Kronqvist hankkeen projektipäällikkönä, Jana Vyborna-Turunen sosiaalialan asiantuntijana ja Elisa Tuominen hankkeen projektikoordinaattorina. Hankkeessa pyritään edistämään korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien siirtymistä työelämään.  Tavoitteena on parantaa heidän mahdollisuuksiaan suorittaa ammatillista osaamista täydentäviä lisäopintoja. Tässä hyödynnetään Urareitti-hankkeessa (2015-2018) kehitetyn Suomalaisen työelämän osaaja -korkeakouludiplomimallin mukaisia ideoita.

UOMA-hankkeen tavoitteena on toteuttaa korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille non-stop -lisäkoulutusmalli, jossa huomioidaan aikaisemmin hankittu osaaminen. HAMK on hallinnollisten tehtävien lisäksi mukana kehittämässä sosiaalialan lisäkoulutusmallia ja pilotoi sitä yhdessä Laurea-ammattikorkeakoulun kanssa. Lisäkoulutusmalliin kehitetään erilaisia toteutustapoja, joissa maahanmuuttajan työllistyminen ja yksilölliset tarpeet tulevat huomioiduksi.

Lisäksi HAMKin vastuulla ovat hankkeen aikana kirjoitettavien artikkelien kokoaminen ja e-julkaisun toimittaminen.

UOMAn HAMK-toimijat
Jana, Anita ja Elisa

Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) UOMA-tiimissä toimivat Mari Kolu hankevastaavana, ja Anne Mäntysaari liiketalouden asiantuntijana. Kumpikin toimi Urareitti-hankkeessa ”Suomalaisen työelämän osaaja” -korkeakouludiplomin kehittäjänä.

Suomalaisen työelämän osaaja –korkeakouludiplomi (60 op)
Urapolkuja ja osaamista maahanmuuttajille

Suomalaisen työelämän osaaja -korkeakouludiplomi toteutetaan UOMA-hankkeen koulutuspilottina. Pilottivaiheessa koulutus on maksuton kohderyhmään kuuluville osallistujille.

Aloituspaikat: 21
Kesto: 20.8.2019 – 31.5.2021
Koulutukseen on nonstop-haku, joka käynnistyy kesäkuun 2019 alussa.
Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna.

Suomalaisen työelämän osaaja -koulutukseen osallistuja voi syventää ja laajentaa omaa ammatillista erityisosaamista liiketalouden alalla. Käytettävissä on laaja valikoima ammattikorkeakouluopintoja, joista suunnitellaan osallistujan osaamistarvetta vastaava kokonaisuus.

Mikäli aikaisempi tutkinto on muulta kuin liiketalouden alalta, tarjoaa koulutus mahdollisuuden hankkia lisäosaamista esimerkiksi johtamisesta, markkinoinnista tai vaikkapa myyntityöstä.

Koulutuksessa perehdytään suomalaiseen yhteiskuntaan ja suomalaista työelämää ohjaaviin sääntöihin. Lisäksi vahvistetaan suomen kielen suullista sekä kirjallista kielitaitoa, erityisesti ammatillisessa viestinnässä. Opinnot sisältävät harjoittelua alan työtehtävissä henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti työ- tai harjoittelupaikassa.

Kenelle?

Tämä koulutus sopii korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille, joilla on tavoitteena saada työpaikka tai jatkaa opintoja samalla tai kokonaan eri alalla.

Opinnoissa edellytetään suomen kielen osaamista (yleisen kielitutkinnon tasoa 3 vastaava osaaminen).

Koulutuksen sisällöt

Opinnot koostetaan Jyväskylän ammattikorkeakoulun tutkinto-ohjelmien opintotarjonnasta. Opinnot koostuvat seuraavista teemoista:

Suomalaisen työelämän osaaja 30 op
Ammatillinen kehittyminen 5 op
Yhteiskunta ja kulttuuri 5 op
Työelämän pelisäännöt 5 op
Työelämän muutokset 5 op
Suomen kieli ja viestintä 5 op + 5 op

Ammatillinen erityisosaaminen 30 op
Opiskelijan henkilökohtaisen osaamistarpeen mukaisia opintoja.

https://www.jamk.fi/fi/Koulutus/Avoin-AMK/korkeakouludiplomi/suomalaisen-tyoelaman-osaaja/

UOMAn JAMK-toimijat
Annen (istumassa) ja Marin lisäksi yhteistyöpalaverikuvassa ovat JAMKin Piia Hynynen ja SIMHE-hankkeen Maritta Häkkinen (oikealla).

Laurea-ammattikorkeakoulun (Laurea) UOMA-tiimissä toimivat Erkki Saari (hankevastaava, sosiaalialan lehtori), Paula Leppänen (projektityöntekijä, sosiaalialan opettaja) ja Anja Mertanen (viestinnän lehtori). Laurea toteuttaa sosiaalialan lisäkoulutusmallin kehittämistyötä yhdessä DIAKin, HAMKin ja kehittämistyön tiiminvetäjänä toimivan Oamkin kanssa. Järjestettävän lisäkoulutuksen tavoitteena on parantaa korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien ammatillisia työelämävalmiuksia mukaan lukien sosiaalialan töissä tarvittavan suomen kielen kuten ammattisanaston osaaminen. Lisäkoulutus toteutetaan Laureassa tekemällä yhteistyötä etenkin HAMK:n kanssa ja järjestämällä maahanmuuttajien aiempaa osaamista täydentävää lähiopetusta, jossa luokkaopetus yhdistetään työssäoppimiseen ja ammatillinen sekä suomen kielen opiskelu linkittyvät tiiviisti tosiinsa. Laurea ottaa koulutukseen mukaan yhteensä 10 maahanmuuttajaa, joista 5 syksyllä 2019 ja viisi keväällä 2020.

UOMAn Laurean toimijat
Anja, Paula ja Erkki

Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) hanketoimijat ovat Päivi Tervasoff (hankevastaava, sosiaaliala) ja Pirkko Kukkohovi (S2-opettaja). Oamk toteuttaa sosiaalialan lisäkoulutusmallin kehittämistyötä yhdessä DIAKin, Laurean ja HAMKin kanssa. Oamk toimii sosiaalialan lisäkoulutusmallin vetäjänä. Lisäkoulutuksen toteutus Oamkissa toteutetaan järjestämällä sosiaalialan lisäkoulutusta, joka täydentää maahanmuuttajien aiempaa osaamista. Koulutuksessa kehitetään työelämävalmiuksia sekä sosiaalialan työssä tarvittavaa suomen kieltä ja ammattisanastoa. Työtä ja koulutusta yhdistetään, ja suomen kielen oppiminen linkittyy tiiviisti ammatilliseen oppimiseen. Oamk ottaa koulutukseen mukaan 6-8 korkeasti koulutettua maahanmuuttajaa.

Koulutukset

Työnhakuvalmennusta ruotsin kielellä

Lokakuussa Pietarsaaressa järjestetään työnhakuvalmennusta ruotsin kielellä. Valmennus on suunnattu alueen korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille, ja se koostuu kolmesta työpajapäivästä sekä itsenäisistä tehtävistä. Osallistujat saavat myös henkilökohtaista ohjausta ja palautetta. Työpajoissa osallistujat pääsevät mm. harjoittelemaan oman osaamisen pitchausta, tekemään video-CV:n sekä tapaamaan työnantajia. Lisäksi ohjelmaan kuuluu asiantuntijoiden tietoiskuja. Valmennus antaa hyvän mahdollisuuden verkostoitua sekä päivittää työnhakutaitoja.

Työnhakuvalmennus on osallistujille maksuton. Vastaavanlainen koulutus järjestetään keväällä 2020 suomen kielellä Kokkolassa.
Coaching i jobbsökning UOMA
Lisätietoja antavat Maria Åhman-Nylund (maria.ahman-nylund(at)centria.fi) ja Teija Muuraiskangas (teija.muuraiskangas(at)centria.fi)

Kielikoulutusta pienryhmässä Fresh Servant Oy:n työntekijöille

UOMA-hankkeen yhtenä tavoitteena on tarjota paikallisten yritysten korkeakoulutaustaisille maahanmuuttajille räätälöityä kielikoulutusta. Centria-ammattikorkeakoulu järjestää tulevana lukuvuonna kaksi kielikoulutusta Fresh Oy:n työntekijöille.

Fresh Oy toimii kaksikielisellä alueella Pietarsaaressa, minkä vuoksi työntekijöille tarjotaan mahdollisuutta osallistua sekä ruotsin että suomen kielen kielikoulutukseen. Koulutuksen laajuus on kummassakin tapauksessa 5 op. Ruotsin kielen koulutus toteutuu syksyllä 2019, minkä jälkeen keväällä 2020 on suomen kielen opintojen vuoro.

Pienryhmäkoulutukseen on helppo osallistua, sillä tunnit pidetään työpaikalla kerran viikossa. Näin ollen vuorotyötä tekevät työntekijät voivat tulla opiskelemaan joko ennen työvuoroaan tai vaihtoehtoisesti jäädä oppitunnille työvuoronsa päätteeksi.

Koulutus perustuu maahanmuuttajan työpaikalla kohtaamiin kielenkäyttötilanteisiin. Tavoitteena on pienryhmäopiskelun lisäksi yksilöllinen kielellinen ohjaus, ja opetuksessa huomioidaan opiskelijan taitotaso ja kehittämiskohteet. Työyhteisössä ja -tehtävissä tarvittava kielitaito sekä ammattisanasto ovat kielikoulutuksen kivijalka.

Koulutusta Jyväskylässä

Koulutusta Kanta-Hämeessä

Koulutusta Oulussa

YHTEYSTIEDOT

Twitter

Kotona Suomessa -hankkeen puitteissa toteutettu tutkimus selvitti työnantajien suhtautumista maahanmuuttajien rekrytointiin. Maahanmuuttopäällikkö Hanna Määttä pohtii kielitaidon merkitystä kotoutumisessa: https://bit.ly/2z2QSGm. #ELYkeskus #kotoutuminen

Erinomainen Osaaminen käyttöön Suomessa -hanke on loppusuoralla - ennakkoluuloton ja monialainen yhteistyö yritysten, organisaatioiden, opiskelijoiden ja opettajien kesken mahdollisti win-win-win tilanteen. #simhe #talentboost #filandworks http://youtu.be/mfkCHfIvNpA @YouTube

Do you want to study Finnish in the autumn? Check out the selection of courses offered at Metropolia Open UAS and choose the right one for you - sign-ups are now open! #simhe #finnishcourses #metropolia

More information and links to sign-ups here: https://www.metropolia.fi/en/academics/for-immigrants/guidance-services-and-recognition-of-competences#finnish

Hei ilo nähdä miten tämä meiltä @Opetushallitus tuettu hanke onnistuu näin kepeän informatiivisesti kertomaan tuloksistaan #osaaminenkäyttöönsuomessa @metropolia #simhe @EDUFI_HigherEd https://twitter.com/metropolia/status/1268458231308980225

Metropolia@metropolia

Mitä #OsaaminenkäyttöönSuomessa -hankkeessa on tehty ja saavutettu? @Tussitaikurit-video seuraa kansainvälisten osaajien matkaa eri koulutuspoluilla - katso ja tutustu hankkeen tuloksiin!
#simhe #talentboost #finlandworks
https://youtu.be/mfkCHfIvNpA

Haluatko opiskella suomea syksyllä? Valitse itsellesi sopivin kurssi Metropolian avoimen AMK:in kurssivalikoimasta - ilmoittautumiset ovat auki!
#simhe #opisuomea #metropolia #avoinamk
Lisää infoa ja linkit ilmoittautumisiin täällä: https://www.metropolia.fi/fi/asiakastyot-ja-palvelut/ohjauspalvelut-ja-osaamisen-tunnistaminen#suomi

Juuri näin @MariaOhisalo! Teknologiateollisuuteen tarvitaan 53 000 uutta osaajaa 2018-2021. Näistä 60% tulisi olla korkeakoulututkinto tai vastaava osaaminen. Omat valmistuvamme eivät riitä, tarvitaan osaajia maailmalta. Nyt järjestelmä kuntoon niin, että se mahdollistuu! https://twitter.com/MariaOhisalo/status/1191730104315076609

Maria Ohisalo@MariaOhisalo

Suomi tarvitsee työperäistä maahanmuuttoa. Ammattitaitoiset maahanmuuttajat tukevat uutta liiketoimintaa, vahvistavat yritysten kilpailukykyä ja tätä kautta luovat uusia työpaikkoja. #maahanmuutto https://intermin.fi/ajankohtaista/blogi/-/blogs/tukea-talouteen-tyoperaisesta-maahanmuutosta

Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

UOMA-hanke siirtyy kesätauolle hankehenkilöstön jäädessä ansaitulle lomalle. Hankkeen järjestämät koulutukset jatkuvat vielä syksyllä, joten kannattaa seurata koulutusten aikatauluja. Hankkeen päätöswebinaari on tiistaina 6.10.2020, joten laittakaa päivä kalenteriin.
UOMA-hankkeen puolesta toivotamme kaikille hyvää, lämmintä ja rentouttavaa kesää! T. Anita ja Elisa
... Lue lisääNäytä vähemmän

UOMA-hanke siirtyy kesätauolle hankehenkilöstön jäädessä ansaitulle lomalle. Hankkeen järjestämät koulutukset jatkuvat vielä syksyllä, joten kannattaa seurata koulutusten aikatauluja. Hankkeen päätöswebinaari on tiistaina 6.10.2020, joten laittakaa päivä kalenteriin. UOMA-hankkeen puolesta toivotamme kaikille hyvää, lämmintä ja rentouttavaa kesää! T. Anita ja Elisa

Moi!
Toteutamme Uoma-hankkeen verkkototeutuksen uudestaan Diakissa ensi syksynä. Koulutus alkaa 18.8 aloitusohjauksella.

Sosiaalialan osalta Uoma-hankeesen osallistuminen tarkoittaa sitä, että hankkeen järjestämään sosiaalialan lisäkoulutukseen osallistuvilla, tulee olla lähtömaassa hankittu sosiaalialan koulutus tai vastaavia opintoja. Verkko-opintojaksolla opiskelija pääsee perehtymään sosiaalialan perusteisiin, sosiaalialan lainsääntöön ja sosiaalialan palvelujärjestelmään. Kaikkiin osioihin kuuluu myös suomen kielen tehtäviä, joiden avulla suomen kielen taito kehittyy opintojen aikana. Yhteensä kokonaisuus on 15 op (1 op = 27 tuntia opiskelua) Tämän kevään toteutuksen osalta saimme opiskelijoilta positiivista palautetta.

Annan mielelläni lisätietoa verkkototeutuksesta puhelimitse tai sähköpostilla.
050 4762855
severi.saihomaa@diak.fi

Hyvää kevättä kaikille!

Yt. Sosiaalialan lehtori Severi Saihomaa
... Lue lisääNäytä vähemmän

Moi! Toteutamme Uoma-hankkeen verkkototeutuksen uudestaan Diakissa ensi syksynä. Koulutus alkaa 18.8 aloitusohjauksella. Sosiaalialan osalta Uoma-hankeesen osallistuminen tarkoittaa sitä, että hankkeen järjestämään sosiaalialan lisäkoulutukseen osallistuvilla, tulee olla lähtömaassa hankittu sosiaalialan koulutus tai vastaavia opintoja. Verkko-opintojaksolla opiskelija pääsee perehtymään sosiaalialan perusteisiin, sosiaalialan lainsääntöön ja sosiaalialan palvelujärjestelmään. Kaikkiin osioihin kuuluu myös suomen kielen tehtäviä, joiden avulla suomen kielen taito kehittyy opintojen aikana. Yhteensä kokonaisuus on 15 op (1 op = 27 tuntia opiskelua) Tämän kevään toteutuksen osalta saimme opiskelijoilta positiivista palautetta. Annan mielelläni lisätietoa verkkototeutuksesta puhelimitse tai sähköpostilla. 050 4762855 severi.saihomaa@diak.fi Hyvää kevättä kaikille! Yt. Sosiaalialan lehtori Severi Saihomaa

UOMA toteutti Fresh Oy:n maahanmuuttajahenkilöstölle kevään aikana suomen kielen kurssin. Opetus toteutettiin yrityksen tiloissa kerran viikossa, kunnes korona-virus siirsi opetuksen nopealla aikataululla verkkoon. Etäopetus toteutettiin alkuperäisen aikataulun mukaisesti hyödyntämällä Skypeä, blogia sekä sähköpostia. Loppuarviointihaastattelut toteutettiin Skypessä ja Teamsissä. Kurssilla aloittaneista kahdeksasta opiskelijasta kolme suoritti kurssin kokonaisuudessaan, ja he saavat osallistumistodistuksensa postitse lähipäivinä. ... Lue lisääNäytä vähemmän

UOMA toteutti Fresh Oy:n maahanmuuttajahenkilöstölle kevään aikana suomen kielen kurssin. Opetus toteutettiin yrityksen tiloissa kerran viikossa, kunnes korona-virus siirsi opetuksen nopealla aikataululla verkkoon. Etäopetus toteutettiin alkuperäisen aikataulun mukaisesti hyödyntämällä Skypeä, blogia sekä sähköpostia. Loppuarviointihaastattelut toteutettiin Skypessä ja Teamsissä. Kurssilla aloittaneista kahdeksasta opiskelijasta kolme suoritti kurssin kokonaisuudessaan, ja he saavat osallistumistodistuksensa postitse lähipäivinä.

Oulun ammattikorkeakoulussa UOMA-hankkeen sosiaalialan lisäkoulutus korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille toteutetaan työn opinnollistamisena eli työssä oppien. Nyt poikkeustilan vuoksi lisäkoulutuksessa olevien opiskelijoiden työ tai harjoittelu on joko keskeytynyt tai muuttunut etätyöksi. Opiskelu kuitenkin jatkuu.
Tarjoamme entistä tiiviimmin jokaiselle opiskelijalle viikoittaista ja säännöllistä yksilöllistä etäohjausta niin suomen kielen osalta kuin sosiaalialan sisällöistä. Näin voimme vähän paikata sitä, mikä menetetään työssäoppimisessa, jossa osaamista kehitetään suomen kieltä käyttämällä ja sosiaalialan työtä tekemällä. Lisäkoulutuksen tehtävien kautta yhteys työelämään onnistuu toki myös etäyhteyksillä.
Työyhteisön tukea emme pysty täysin korvaamaan, mutta olemme toiveikkaita poikkeusajan loppumisen suhteen. Tyytyväisyyttä työskentelyymme meille tuo se, että saimme kirjoitettua Oamkin toteutuksesta julkaisun. Tämän lisäksi olemme todella iloisia siitä, että hankettamme on markkinoitu positiivisella opiskelijaäänellä 🥰. Aurinkoisia päiviä kaikille! Toivovat Pirkko & Päivi Oamkista
... Lue lisääNäytä vähemmän

Jyväskylässä kokoonnutaan säännöllisesti hiomaan porukalla UOMA-artikkelia. Jaana istuu perhosverhon vieressä, Piialla on lamppu olkapään takana ja Marilla olkkari selän takana. Artikkelin sisällöstä keskustelu pyörähtää välillä JAMKin toimintojen kehittämiseen, yksittäisten opiskelijoiden tuen tarpeeseen vastaamiseen, oravien hyppelyyn sekä äitinä olemisen ja etätyöskentelyn yhdistämiseen 😊. Artikkelissa kuitenkin pysytään tiukasti läksykerhon ja kieliklinikan teemoissa. ... Lue lisääNäytä vähemmän

Jyväskylässä kokoonnutaan säännöllisesti hiomaan porukalla UOMA-artikkelia. Jaana istuu perhosverhon vieressä, Piialla on lamppu olkapään takana ja Marilla olkkari selän takana. Artikkelin sisällöstä keskustelu pyörähtää välillä JAMKin toimintojen kehittämiseen, yksittäisten opiskelijoiden tuen tarpeeseen vastaamiseen, oravien hyppelyyn sekä äitinä olemisen ja etätyöskentelyn yhdistämiseen 😊. Artikkelissa kuitenkin pysytään tiukasti läksykerhon ja kieliklinikan teemoissa.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU