Hyppää sisältöön
Home Tutkimus Hankkeet UOMA – Uraa ja osaamista korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille

UOMA

Uraa ja osaamista korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille

Euroopan unionin lippu. Sininen pohja, jossa keltaisilla tähdillä muodostettu ympyrä. Lipun alla teksti Euroopan unioni, Euroopan sosiaalirahasto.

UOMA

Uraa ja osaamista korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille -ESR-
hanke toteutettiin 01/2019 – 12/2020.

Tavoitteena oli suunnitella korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille suunnatut non-stop-lisäkoulutusmallit sosiaalialalle ja liiketalouden alalle sekä pilotoida nämä mallit.

Toisena tavoitteena oli suunnitella korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien työelämässä tarvitseman ammatillisen suomen ja ruotsin kielen opettamiseen soveltuvia malleja ja pilotoida ne työpaikoilla.

Kolmantena tavoitteena oli suunnitella ja pilotoida suomen- ja ruotsinkielinen työnhakuvalmennus korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille. Tavoitteena oli auttaa, erityisesti liiketalouden alan korkeasti koulutettuja maahanmuuttajia luomaan verkostoja paikallisten työnantajien ja yrittäjien kanssa ja sitä kautta työllistymään omalle alalleen. Konseptissa yhdistettiin työnhakuvalmennus ja kielen opetus.

Hankkeen tulokset (kuva)

Saimme paljon aikaan! Toivomme, että malleistamme ja tuotoksistamme on hyötyä teille kaikille, jotka ohjaatte korkeasti koulutettuja maahanmuuttajia heidän urapolullaan ja integroitumisessaan suomalaiseen yhteiskuntaan.

Hankkeen tuloksista on kirjoitettu e-julkaisu, joka löytyy osoitteesta http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-784-831-2.

Julkaisu sisältää esipuheen, johdanto-artikkelin  ja kuusi  artikkelia, jotka ovat sisällöltään:

Sosiaalialan lisäkoulutuksen “Suomalainen sosiaaliala ja suomen kieli, 15 op” suunnittelu ja pilotointi kolmella eri toteutustavalla: lähiopetus, työn opinnollistaminen ja verkkototeutus

Liiketalouden alan lisäkoulutuksen “Suomalaisen työelämän osaaja -korkeakouludiplomi, 60 op”,  suunnittelu ja  pilotointi.

Ammatillisen suomen ja ruotsin kielen opettamiseen kehitetyt mallit ja niiden pilotointi työpaikalla.

Korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien suomen- ja ruotsinkielinen työnhakuvalmennus tämän päivän suomalaiseen työelämään. 

UOMAn löydät myös sosiaalisen median kanavilta:

Facebook: https://www.facebook.com/uomahanke
Twitter: https://twitter.com/uomahanke

Haasteet ja tavoitteet

Näihin haasteisiin hanke vastaa

Suomeen muuttaneiden koulutukseen pääsyä ja työllistymistä edistäviä hankkeita on toteutettu paljon. Hankkeissa on kehitetty muun muassa korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien ohjauspalveluita laaja-alaisesti (kokonaisprosessina). Tämä on hyvä asia, mutta monta asiaa on jäänyt tuotetun mallin asteelle, eikä niitä ole hankkeen aikana pilotoitu. UOMA-hankkeen focuksena on, että hankkeella pyritään pilotoimaan ja kehittämään malleja, joiden katsotaan edistävän korkeasti koulutetun maahanmuuttajan mahdollisimman nopeaa tarvittavan lisäkoulutuksen hankkimista sekä työllistymistä ja näin integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan.

Maahanmuuttajilla on todettu olevan sellaisia ammatillisen,kielellisen ja työkulttuurisen osaamisen puutteita, jotka vaikuttavat heidän työllistymiseensä. Näihin haasteisiin vastaamalla UOMA-hanke pyrkii edistämään korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien siirtymistä työelämään parantamalla heidän mahdollisuuksiaan suorittaa ammatillista osaamistaan täydentäviä lisäopintoja. Tässä hyödynnämme Urareitti-hankkeessa (S20495) www.hamk.fi/urareitti kehitettyä “Suomalaisen työelämän osaaja” -korkeakouludiplomimallia. Mallin lähtökohta on, että koulutuksen tulee lisätä ja syventää opiskelijan asiantuntijuutta ja ammattiosaamista, vahvistaa hänen ammatillista suomen tai ruotsin kielen taitoaan ja parantaa hänen ammattialansa työkulttuurin tuntemusta.

Pilotoitu malli on jatkossa siirrettävissä kaikille aloille huomioiden kunkin toimialan työtehtävissä tarvittavat ammatillisen osaamisen erityispiirteet.

Hankkeen tavoitteena on

 • toteuttaa korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille non-stop-lisäkoulutusmalli, jossa huomioidaan aikaisempi osaaminen.
 • kehittää lisäkoulutusmalliin erilaisia toteutustapoja, joissa maahanmuuttajan työllistyminen ja yksilölliset koulutustarpeet tulevat huomioiduiksi. Opintojaksojen tavoitteiden mukainen toiminta tähtää lopulta maahanmuuttajien asiantuntemuksen mukaiseen työllistymiseen.
 • pilotoida ja edelleen kehittää Urareitti-hankkeessa suunniteltua “Suomalaisen työelämän osaaja” -korkeakouludiplomia sosiaalialalla ja liiketalouden alalla.
 • kehittää korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien työelämässä tarvitseman ammatillisen kielen opettamiseen soveltuvia malleja, jotka edistävät suomen tai ruotsin kielen taidon kehittymistä YKI 4 -tasolle.

Toteuttajat

Centria-ammattikorkeakoulu – Centria
Diakonia-ammattikorkeakoulu – DIAK
Hämeen ammattikorkeakoulu – HAMK
Jyväskylän ammattikorkeakoulu – JAMK
Laurea-ammattikorkeakoulu – Laurea
Oulun ammattikorkeakoulu – Oamk

Työpaketit

Työpaketin tavoitteena on pilotoida korkeasti koulutetuille liiketalouden maahanmuuttajille Suomalaisen työelämän osaaja -korkeakouludiplomi. Tavoitteena on, että koulutukseen osallistuja voi syventää ja laajentaa omaa ammatillista erityisosaamistaan liiketalouden alalla. Käytettävissä on laaja valikoima ammattikorkeakouluopintoja, joista suunnitellaan osallistujan osaamistarvetta vastaava kokonaisuus. Mikäli aikaisempi tutkinto on muulta kuin liiketalouden alalta, tarjoaa koulutus mahdollisuuden hankkia lisäosaamista esimerkiksi johtamisesta, markkinoinnista tai vaikkapa myyntityöstä. Koulutuksessa perehdytään suomalaiseen yhteiskuntaan ja suomalaista työelämää ohjaaviin sääntöihin. Lisäksi vahvistetaan suomen kielen suullista sekä kirjallista kielitaitoa, erityisesti ammatillisessa viestinnässä.

Hankkeessa toteutetaan

 • Pilotoidaan Suomalaisen työelämän osaaja -korkeakouludiplomi liiketalouden alalla.
 • Tehdään yhteistyötä verkostoissa, joiden kautta voidaan informoida korkeasti koulutettuja maahanmuuttajia täydennyskoulutuksesta.
 • Rakennetaan ohjausprosessi korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien täydennyskoulutusopintoihin (korkeakouludiplomi).
 • Integroidaan suomen kielen opiskelu ammattiaineisiin, jotta korkeasti koulutetun maahanmuuttajan ammatillinen kielitaito paranee ja syvenee.
 • Toteutetaan osallistujan osaamistarvetta vastaava opintokokonaisuus korkeakouludiplomina.

Työpaketin tavoitteena on pilotoida mm. Urareitti-hankkeessa kehitettyjä korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien työelämässä tarvitseman ammatillisen kielen opettamiseen soveltuvia malleja sosiaalialan ja liiketalouden aloille. Tavoitteena on, että maahanmuuttajat saavuttavat suomen tai ruotsin kielellä YKI 4 tason, jonka vahvistaa heidän asemaansa työmarkkinoilla.

Hankkeessa toteutetaan

 • korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille henkilökohtaisiin tarpeisiin suunniteltu ja työpaikalla toteutettu työelämän kielikoulutus suomen tai ruotsin kielellä.
 • korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille henkilökohtaisiin tarpeisiin suunniteltu ja toteutettu työelämän kielikoulutus suomen tai ruotsin kielellä esim. työpajoissa, verkkototeutuksena ja työn opinnollistamisena.
 • työnhakuvalmennusta ja tapaamisia työnantajien kanssa työpajojen muodossa.
 • pilotoidaan 10 op kieliopintoja liiketalouden alan korkeakouludiplomimallissa, joka on kehitetty Urareitti -hankkeessa. Pilotointi alkaa syksyllä 2019.
 • luodaan ja toteutetaan sosiaalialalla ammatillisen suomen kielen opintojakso: Sosiaalialan ammatillisen suomen kielen viestintätaito, 5 op,  joka integroidaan sosiaalialan opintojaksoihin: Sosiaalialan palvelujärjestelmä ja lainsäädäntö, 5 op ja Työelämän muutokset sosiaalialalla, 5 op

Yhteystiedot