UTELIAS 1.0 - Uusista teknologioista intoa oppimiseen ja opettamiseen - Hämeen ammattikorkeakoulu
UTELIAS 1.0 – Uusista teknologioista intoa oppimiseen ja opettamiseen
liiketoiminnan kehittaminen mies kiinnittaa tarralappuja lasitaululle
Utelias 1.0 -hankkeen tunnus, jossa lukee isolla UTELIAS 1.0 ja alla uusista teknologioista intoa oppimiseen ja opettamiseen
Euroopan sosiaalirahasto
Mies kiinnittää tarralappuja lasitaululle.

UTELIAS 1.0 – Uusista teknologioista intoa oppimiseen ja opettamiseen

Hankkeen perustiedot:

UTELIAS 1.0 – Uusista teknologioista intoa oppimiseen ja opettamiseen
Toteutusaika: 1.2.2022-31.8.2023
Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto, Hämeen ELY-keskus
Toteuttaja: Hämeen ammattikorkeakoulu
Kohderyhmä: Toisen asteen oppilaitokset ja vapaa sivistystyö Kanta-Hämeessä

Utelias 1.0 edistää digitalisaatiota ja uusien teknologisten ratkaisujen hyödyntämistä toisen asteen ja vapaan sivistystyön opetuksessa ja oppimisessa. Hanke hälventää uusien teknologioihin liittyviä pelkoja, madaltaa niiden opetuskäyttöön liittyviä esteitä sekä pyrkii lisäämään sekä naisten että miesten kiinnostusta uusia teknologioita kohtaan. Hankkeessa yhdistetään Hämeen ammattikorkeakoulun teknologiaosaaminen ja pedagoginen osaaminen sekä toisen asteen oppilaitoksissa jo tehty kehittämistyö toisen asteen oppimisratkaisujen uudistamiseksi Kanta-Hämeen alueella.

Hankkeen tavoitteena on lisätä toisen asteen ja vapaan sivistystyön opettajien ja ohjaajien tietoisuutta uusista teknologioista ja virtuaalisista oppimisympäristöistä, kuten ohjelmistoroboteista, VR/AR-teknologioista, oppimis- ja osaamisanalytiikasta sekä pelimoottoreista sekä näiden soveltamisesta toisen asteen opinnoissa. Hankkeeseen osallistujat saavat omakohtaisia kokemuksia tekemällä yksilö- tai ryhmätyönä kokeilun, jossa he soveltavat valitsemaansa teknologista ratkaisua omaan opetustyöhönsä. Osana hanketta tehdään Kanta-Hämeen toisen asteen oppilaitoksissa tarvekartoitus, ja kartoituksen tulosten pohjalta laaditaan jatkokehityssuunnitelma opetuksen ja oppimisen uudistamiseksi ja uusien teknologioiden laajamittaiseksi hyödyntämiseksi. Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa. Hankkeen toiminnat eivät ole suunnattu pelkästään miesvaltaisille teknologia-aloille, vaan nimenomaan kaikille aloille. Sukupuolinäkökulma huomioidaan tarpeiden kartoituksessa sekä hankkeen tiedotuksessa ja markkinoinnissa. Hanke edistää osaltaan kestävää kehitystä linkittyen muuhun Hämeen ammattikorkeakoulun hanketoimintaan.

Hankkeen toimenpiteet jakautuvat neljään vaiheeseen seuraavasti:

Vaihe 1 valmistelu
Kohderyhmän kokoaminen, valmennussuunnitelman tarkentaminen kohderyhmän tarpeiden mukaiseksi, kartoitus digitaalisten opetus- ja ohjausratkaisujen kehittämistarpeista Kanta-Hämeen toisen asteen oppilaitoksissa.

Vaihe 2 valmennus
Kohderyhmän valmennus, joka sisältää 3 lähipäivää sekä ohjattua etätyöskentelyä. Valmentajina toimivat Hämeen ammattikorkeakoulun, HAMK Smart ja HAMK Edu – tutkimusyksiköiden asiantuntijat sekä ostopalveluna ulkopuoliset asiantuntijat. Valmennuksessa perehdytään uusiin teknologisiin ratkaisuihin esimerkkeihin niiden opetuskäytöstä.

Vaihe 3 kokeilut
Valmennukseen osallistuvat suunnittelevat ja toteuttavat yksilö tai ryhmätyönä kokeilun, jossa he uudella tavalla soveltavat uusia digitaalisia ratkaisuja opetus- ja ohjaustyössään.

Vaihe 4 levittäminen ja juurruttaminen
Valmennuksen osallistuvien kokeilut arvioidaan ja kokemukset levitetään Kanta-Hämeen toisen asteen ja vapaan sivistystyön oppilaitoksiin. Laaditaan suunnitelma digitaalisten ratkaisujen käytön kehittämiseksi maakuntaohjelman tavoitteiden suunnassa Kanta-Hämeen oppilaitoksissa.

Hankkeen tuloksina syntyy:

Noin 10 kokeilua uusien teknologioiden soveltamisesta opetus- ja oppimiskäyttöön toisen asteen tai vapaan sivistystyön opinnoissa;
Kokeiluista ja niiden tuloksista kertova audiovisuaalinen loppuraportti;
24/7 tarjolla oleva autonominen, uusiin digitaalisiin opetus- ja ohjausratkaisuihin perehdyttävä kurssi;
Suunnitelma digitaalisten ratkaisujen käytön kehittämiseksi maakuntaohjelman tavoitteiden suunnassa Kanta-Hämeen oppilaitoksissa.

Hanke järjestää kohderyhmälle keväällä 2022 koulutuksen uusista teknologioista opetuksen tukena.

Tutustu tarkemmin koulutusesitteeseen

– Koulutus käynnistyi 22.4.2022 klo 13-15 verkkosessiolla
– Lähikoulutuspäivät Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksella 4.-5.5.2022 klo 10-16
– Lähikoulutuspäivä Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksella 30.8.2022 klo 10-16
– Verkko-ohjausta syksyllä 2022
– Pilotit toteutetaan yhdessä HAMKin valmentajien tukemana lv 2022-2023 aikana

Ilmoittautuminen koulutukseen on päättynyt ja osallistujat on valittu.

YHTEYSTIEDOT