Hyppää sisältöön
Home Tutkimus Hankkeet UTELIAS 1.0 – Uusista teknologioista intoa oppimiseen ja opettamiseen

Utelias 1.0

Uusista teknologioista intoa oppimiseen ja opettamiseen

Euroopan unionin lippu. Sininen pohja, jossa keltaisilla tähdillä muodostettu ympyrä. Lipun alla teksti Euroopan unioni, Euroopan sosiaalirahasto.

Perustiedot

UTELIAS 1.0 – Uusista teknologioista intoa oppimiseen ja opettamiseen

Toteutusaika: 1.2.2022-31.8.2023
Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto, Hämeen ELY-keskus
Toteuttaja: Hämeen ammattikorkeakoulu
Kohderyhmä: Toisen asteen oppilaitokset ja vapaa sivistystyö Kanta-Hämeessä

Utelias 1.0 edistää digitalisaatiota ja uusien teknologisten ratkaisujen hyödyntämistä toisen asteen ja vapaan sivistystyön opetuksessa ja oppimisessa. Hanke hälventää uusien teknologioihin liittyviä pelkoja, madaltaa niiden opetuskäyttöön liittyviä esteitä sekä pyrkii lisäämään sekä naisten että miesten kiinnostusta uusia teknologioita kohtaan. Hankkeessa yhdistetään Hämeen ammattikorkeakoulun teknologiaosaaminen ja pedagoginen osaaminen sekä toisen asteen oppilaitoksissa jo tehty kehittämistyö toisen asteen oppimisratkaisujen uudistamiseksi Kanta-Hämeen alueella.

Hankkeen tavoitteena on lisätä toisen asteen ja vapaan sivistystyön opettajien ja ohjaajien tietoisuutta uusista teknologioista ja virtuaalisista oppimisympäristöistä, kuten ohjelmistoroboteista, VR/AR-teknologioista, oppimis- ja osaamisanalytiikasta sekä pelimoottoreista sekä näiden soveltamisesta toisen asteen opinnoissa. Hankkeeseen osallistujat saavat omakohtaisia kokemuksia tekemällä yksilö- tai ryhmätyönä kokeilun, jossa he soveltavat valitsemaansa teknologista ratkaisua omaan opetustyöhönsä. Osana hanketta tehdään Kanta-Hämeen toisen asteen oppilaitoksissa tarvekartoitus, ja kartoituksen tulosten pohjalta laaditaan jatkokehityssuunnitelma opetuksen ja oppimisen uudistamiseksi ja uusien teknologioiden laajamittaiseksi hyödyntämiseksi. Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa. Hankkeen toiminnat eivät ole suunnattu pelkästään miesvaltaisille teknologia-aloille, vaan nimenomaan kaikille aloille. Sukupuolinäkökulma huomioidaan tarpeiden kartoituksessa sekä hankkeen tiedotuksessa ja markkinoinnissa. Hanke edistää osaltaan kestävää kehitystä linkittyen muuhun Hämeen ammattikorkeakoulun hanketoimintaan.

Toteutus

Hankkeen toimenpiteet jakautuvat neljään vaiheeseen seuraavasti:

Vaihe 1 valmistelu

Kohderyhmän kokoaminen, valmennussuunnitelman tarkentaminen kohderyhmän tarpeiden mukaiseksi, kartoitus digitaalisten opetus- ja ohjausratkaisujen kehittämistarpeista Kanta-Hämeen toisen asteen oppilaitoksissa.

Vaihe 2 valmennus

Kohderyhmän valmennus, joka sisältää 3 lähipäivää sekä ohjattua etätyöskentelyä. Valmentajina toimivat Hämeen ammattikorkeakoulun, HAMK Smart ja HAMK Edu – tutkimusyksiköiden asiantuntijat sekä ostopalveluna ulkopuoliset asiantuntijat. Valmennuksessa perehdytään uusiin teknologisiin ratkaisuihin esimerkkeihin niiden opetuskäytöstä.

Vaihe 3 kokeilut

Valmennukseen osallistuvat suunnittelevat ja toteuttavat yksilö tai ryhmätyönä kokeilun, jossa he uudella tavalla soveltavat uusia digitaalisia ratkaisuja opetus- ja ohjaustyössään.

Vaihe 4 levittäminen ja juurruttaminen

Valmennuksen osallistuvien kokeilut arvioidaan ja kokemukset levitetään Kanta-Hämeen toisen asteen ja vapaan sivistystyön oppilaitoksiin. Laaditaan suunnitelma digitaalisten ratkaisujen käytön kehittämiseksi maakuntaohjelman tavoitteiden suunnassa Kanta-Hämeen oppilaitoksissa.

Hankkeen tuloksina syntyy:

Noin 10 kokeilua uusien teknologioiden soveltamisesta opetus- ja oppimiskäyttöön toisen asteen tai vapaan sivistystyön opinnoissa;
Kokeiluista ja niiden tuloksista kertova audiovisuaalinen loppuraportti;
24/7 tarjolla oleva autonominen, uusiin digitaalisiin opetus- ja ohjausratkaisuihin perehdyttävä kurssi;
Suunnitelma digitaalisten ratkaisujen käytön kehittämiseksi maakuntaohjelman tavoitteiden suunnassa Kanta-Hämeen oppilaitoksissa.

Ajankohtaista

Toteutimme syksyllä 2022 Kanta-Hämeen toisen asteen ja vapaan sivistystyön oppilaitoksille kyselyn, jossa selvitettiin tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön nykytilaa ja tulevaisuuden tarpeita. Kyselyn tulosten pohjalta laadittiin kehittämissuunnitelma:

Suunnitelma digitaalisten ratkaisujen käytön kehittämiseksi Kanta-Hämeen toisen asteen oppilaitoksissa

Hanke järjestää kohderyhmälle keväällä 2022 koulutuksen uusista teknologioista opetuksen tukena.

Tutustu tarkemmin koulutusesitteeseen

– Koulutus käynnistyi 22.4.2022 klo 13-15 verkkosessiolla
– Lähikoulutuspäivät Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksella 4.-5.5.2022 klo 10-16
– Lähikoulutuspäivä Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksella 30.8.2022 klo 10-16
– Verkko-ohjausta syksyllä 2022
– Pilotit toteutetaan yhdessä HAMKin valmentajien tukemana lv 2022-2023 aikana

Ilmoittautuminen koulutukseen on päättynyt ja osallistujat on valittu.

Yhteystiedot

Henry Paananen

  • projektipäällikkö, HAMK Edu