Hyppää sisältöön
Home Raitiotietekniikan täydennyskoulutus 2022 (6 op)

Raitiotietekniikan täydennyskoulutus 2022 (6 op)

Suomessa ja muissa Pohjoismaissa on menossa tai vireillä raitiotiehankkeita, jonka seurauksena raitiotietekniikan osaamisen tarve kasvaa. Lisäksi alan henkilöstön keskuudessa on käynnissä sukupolvenvaihdos nuorempien ikäluokkien tullessa alalle. HAMK vastaa osaamistarpeeseen toteuttamalla ainutlaatuisen suomenkielisen raitiotiealan täydennyskoulutusohjelman, jonka tavoitteena on tarjota raitiotiealan uusille ja vanhoille toimijoille sekä asiantuntijoille tekninen perehdytys raitiotieradan suunnitteluun, rakentamiseen ja kunnossapitoon. Tämä huippusuosittu koulutus toteutetaan jo viidennettä kertaa!

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu ensisijassa pikaraitio-/raitioteiden parissa toimiville suunnittelu- ja työnjohtotehtävien ammattilaisille, kaupunkien raitiotiehankkeissa toimiville ja alan hankinnoista vastaaville ammattilaisille. Suositeltavaa on, että osallistujalla on min 6 kk työkokemus ratatoimialueen suunnittelu-, työnjohto- tai kunnossapitotehtävistä.

Koulutusaika ja -paikka

Sisältö

Kouluttaja

Raitiotietekniikan asiantuntija Pentti Myllymäellä on vuosikymmenten kokemus rautateiden, metron ja raitiotien uudisrakentamisen ja kunnossapidon parissa mm. ratainsinöörinä VR:ltä sekä rata- ja infrapäällikön tehtävistä HKL:ltä. Hän toimii myös konsulttina kaupunkiraideliikenne -hankkeissa.

Osallistumismaksu

Osallistumismaksu 1 950 € + alv 24 %  sis. sähköisen luentomateriaalin, kahvitarjoilut ja todistuksen.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen 15.9.2022 mennessä osoitteessa:  www.hamk.fi/ilmoittaudu > ks. Liikenneala

Osaamistavoitteet

1. Moduuli: Päällysrakenne ja kisko 27.9.2022

Perehdytys raitiotieradan rakentamisen pääelementteihin, päällysrakenteeseen ja kiskoon. Tavoitteena on ymmärtää pääelementtien merkitys raitiotieradan suunnittelussa, toteutuksessa ja myöhemmin kunnossapidossa. Moduuli antaa valmiuksia arvioida ja määritellä eri päällysrakenneratkaisujen toimivuutta, hintaa ja kunnossapitokustannuksia. Moduuli vahvistaa opiskelijan valmiuksia ymmärtää raitiovaunun pyörien akselikerran kulkumekanismia raitiotieradan kiskoissa ja valita eri päällysrakenteeseen sekä käyttötarkoitukseen profiililtaan tarkoituksenmukaisia kiskoja ottaen huomioon niiden heikkoudet ja vahvuudet.

2. Moduuli: Vaihteet ja radan laitteet 11.-12.10.2022

Perehdytys vaihteisiin ja radan laitteisiin. Tavoitteena on oppia tuntemaan vaihde risteysrakenteineen ja eri vaihdetyypit sekä ymmärtää niiden merkitys esisuunnittelun, toteutuksen ja kunnossapidon kannalta. Moduuli antaa valmiuksia määritellä ja arvioida vaihdemuotojen ja risteysten sopivuutta eri käyttökohteisiin, tarvittaessa laskemalla mitoittaa syväuraiset risteykset ja varmistaa niiden toimivuus. Moduulissa perehdytään erikoisvaihteiden, lukollisten ja lukottomien vaihteiden sekä auki ajettavan lukollisen vaihteen rakenteeseen ja huomioidaan vaihteenohjausjärjestelmän tarpeet ratasuunnittelussa. Moduulissa paneudutaan myös turvallisuusnäkökohtiin sekä kiskonliikuntalaitteiden merkitykseen silloilla.

3. Moduuli: Ohjaava suunnittelu ja jatkuvakiskoraiteen tekeminen 8.11.2022

Perehdytys raitiotieradan ja vaihteiden suunnittelua ohjaavaan raidegeometrian soveltamiseen, ongelmakohtien purkamiseen, varikkosuunnittelun aiheuttamiin tilaongelmiin ja visuaalisen kaupunkikuvan suunnitteluun. Moduulissa perehdytään myös poikkeusliikenteen järjestämiseen pitkällä runkolinjalla, väli- ja päätepysäkkien järjestelyihin, vaunujen aukean tilan ongelmiin sekä siltojen aiheuttamiin vaatimuksiin rataa rakennettaessa. Moduulin käytyään opiskelija tuntee myös jatkuvakiskoraide-teorian ja käytännön, tietää jännityksen alaisen raiteen riskialueet avo- ja suljetulla
päällysrakenteella, tuntee kiskokiinnityksen läpivetovastuksen, pitkittäisen- ja poikittaisen raidevastuksen sekä kehäjäykkyyden merkityksen jk-raiteeseen. Lisäksi luodaan katsaus eri hitsausmenetelmiin, eri profiilien liitäntäkiskoihin ja yleisimpiin kiskovikoihin sekä kiskon kulumisongelmiin ja niiden tarkastukseen.

4. Moduuli: Kunnossapito ja huolto 29.11.2022

Perehdytys raitiotieradan kunnossapitoon, radan kuormitukseen ja sitä kautta elinkaarikustannuksiin, sen kustannusjakaumaan sekä radan pidon tarkastuksiin. Moduulissa perehdytään kunnossapidon määrittelyyn normien EN 13306 ja DIN 31051 mukaan sekä radanpidon töiden vastuurajoihin kaupunkialueella (Hki). Moduulissa perehdytään kiskojen ja vaihteiden sekä ratalaitteiden eri kunnossapitomenetelmiin (mm. kunnostushitsaus ja hionta) ja rajoihin sekä vikaantumisen syihin. Lisäksi luodaan katsaus kunnossapidossa tarvittaviin hankintoihin sekä eri urakkatarjouspyyntöjen tekoon.

Oppimistehtävä

Ohjaus 25.10. ja 9.11. sekä esittelyt 7.12.2022
Koulutukseen kuuluu ennakkotehtäviä ja aitoon kohteeseen pohjautuva oppimistehtävä. Oppimistehtävää ohjataan kahdessa etätilaisuudessa 25.10. ja 9.11. klo 16.30-18. Oppimistehtävän esittelyt ja koulutuksen päätös pidetään 7.12.2022. Hyväksytysti suoritetut tehtävät oikeuttavat 6 opintopisteen laajuiseen todistukseen. Kaikki koulutukseen osallistuneet saavat osallistumistodistuksen.