OPEKOI - ope ennakoi 8 op (15.1. – 21.5.2024) - Hämeen ammattikorkeakoulu
OPEKOI – ope ennakoi 8 op (15.1. – 21.5.2024)
Opettaja ja kaksi opiskelijaa

OPEKOI - ope ennakoi

MITÄ HYÖTYÄ?

Osallistujien ennakointiosaaminen kehittyy ja he saavat konkreettisia työkaluja tulevaisuusorientoituneen opetuksen suunnittelun ja toteutuksen tueksi. 

KENELLE SUUNNATTU?

Ammatillisen koulutuksen (toinen aste), lukion ja vapaan sivistystyön opetus- ja ohjaushenkilöstö.

OPEKOI - ope ennakoi 8 op

OPEKOI -koulutuksen tavoitteena on vahvistaa ennakointiosaamista perehtymällä tulevaisuuden työelämään, ennakointiosaamisen menetelmiin, kestävään kehitykseen ja teknologian sekä digitalisaation vaikutuksiin. Osallistujien ennakointiosaaminen kehittyy ja he saavat konkreettisia työkaluja tulevaisuusorientoituneen opetuksen suunnittelun ja toteutuksen tueksi. Tulevaisuuden haltuunottoa tuetaan ennakointiprosessilla, joka vahvistaa osallistujien tulevaisuuskyvykkyyttä ja organisaatioiden tulevaisuuskestävyyttä.

OPEKOI -koulutuksen sisältö ja toteutus:

Koulutus toteutetaan verkossa ajalla 15.1 – 21.5.2024. Koulutuksen oppimisympäristönä käytetään Moodlea ja Zoomia. 

 

OPEKOI -koulutus on 8 op:n kokonaisuus, joka muodostuu kolmesta teemasta:

– Ennakointiosaamisen menetelmät ja skenaariotyöskentely (2 op)
– Kestävyysosaamisen vahvistaminen ennakoinnin avulla (4 op)
– Oman koulutusalan kestävyys- ja ennakointiosaamisen kehittäminen (2 op)

 

Toteutus: Verkkototeutus. Koulutus sisältää ennakkotehtävän, online-työpajoja, skenaariotyöskentelyä, webinaareja, kehittämistehtävän ja ohjausta. Toiminta perustuu pienryhmätyöskentelyyn.

Ennakointiosaamisen menetelmät ja skenaariotyöskentely 

Online-päivien ajankohdat:

15.1.2024 klo 9-15
14.2.2024 klo 9-15

 

Keskeinen sisältö: Ennakointimenetelmiin ja kolmivaiheiseen ennakointimalliin perehtyminen (luotaus, merkityksellistäminen, haltuunotto). Alun luotausvaiheen havainnointi kohdistetaan yhteiskunnan megatrendeihin, trendeihin ja signaaleihin. Tavoitteena on on tunnistaa vaihtoehtoisia tulevaisuuskuvia.

Kestävyysosaamisen vahvistaminen ennakoinnin avulla 

Online-päivien ajankohdat:

5.3.2024 klo 9-15
19.3.2024 klo 9-12
16.4.2024 klo 9-12

 

Keskeinen sisältö: Osallistujat työstävät kestävän elämäntavan tulevaisuusskenaarioita. Työskentelyn tukena toimivat Sitran megatrendit ja työelämän keskeiset osaamisalueet. Ennakoinnin lähtökohtana on työelämän muutostekijöiden ja kestävyysosaamisen kokonaisvaltainen tarkastelu.

Keskiössä ovat ekologisen jälleenrakennuksen ja kestävän elämäntavan merkitys tulevaisuuden ammatilliselle osaamiselle. Tulevaisuuden ennakointiin vaikuttavat myös väestörakenteen muutos ja yhteiskunnalliset muutostrendit, demokratiakehitys, turvallisuus, työelämän pelisäännöt ja digitalisaatio. Näiden tunnistaminen korostaa opettajien ennakoinnin ja kestävän kehityksen pedagogiikan osaamisen merkitystä vahvistettaessa kestävää elämäntapaa. Ennakointityö vastaa kestävää kehitystä koskevan eurooppalaisen osaamiskehyksen tavoitteisiin (EC 2023).

Oman koulutusalan kestävyys- ja ennakointiosaamisen kehittäminen 

Online-päivien ajankohdat:

16.4.2024 klo 12-15
21.5.2024 klo 9-15

 

Keskeinen sisältö: Ennakointiprosessin viimeisessä haltuunottovaiheessa osallistujat edistävat ennakointiosaamista työssään ja työyhteisössään. Kehittämistehtävän kautta työstetään edellisissä koulutusosioissa syntyneitä näkemyksiä kestävyysosaamista koskevan koulutuksen kehittämiseksi. Osallistujat laativat tulevaisuuden osaamisprofiileja eri koulutus- ja osaamisaloille. Tavoitteena on tukea ennakoinnin toimintamallien ja kestävyysosaamisen mukauttamista osaksi koulutusorganisaatioiden kehittamistä.

Osallistujien kehittämistehtävällä vahvistetaan oman alan opetusta ja oman alan opiskelijoiden ennakointi- ja kestävyysosaamista. Osaamistarpeiden lisäksi tavoitteena on kuvata, millaisella ennakointi- ja kestävyysosaamisella työelämää ja yhteiskuntaa muutetaan toivottuun suuntaan ja miten koulutuksella siihen voidaan vaikuttaa.

 

Kohderyhmä: Ammatillisen koulutuksen (toinen aste), lukion ja vapaan sivistystyön opetus- ja ohjaushenkilöstö.

 

Kouluttajat: Asiantuntijat HAMK Ammatillisesta opettajakorkeakoulusta, Turun ammattikorkeakoulusta ja Haaga-Helia Ammatillisesta opettajakorkeakoulusta.

 

ILMOITTAUTUMINEN 11.12.2023 mennessä. Lomakkeelle tunnistaudutaan suomi.fi -palvelun kautta pankkitunnuksilla.

 

Koulutus on OPH:n rahoittamaa maksutonta opetustoimen henkilöstökoulutusta. Matka-, majoitus– ja ruokailukuluista osallistujat vastaavat itse. Ilmoittautuminen on sitova. Mahdollisista muutoksista pyydämme ilmoittamaan välittömästi. Koulutukseen osallistumisen voi peruuttaa kuluitta ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista ilman hyväksyttävää syytä tai peruuttamatta jättämisestä perimme 100 € toimistomaksun.

Hämeen ammattikorkeakoulu

Haaga-Helian opettajakorkeakoulu

turku amk logo

Opetushallitus rahoittaa hanketta -logo.