Hyppää sisältöön

Kestävä HAMK 2030

HAMKin kestävän kehityksen ohjelman toimenpiteet viedään käytäntöön niin koulutuksessa, tutkimuksessa kuin arjen työskentelyssämme.

1. HAMK on Suomen hyvinvoivin korkeakouluyhteisö 2030

Edistämme koulutuksen ja tutkimuksen keinoin YK:n määrittelemiä kestävän kehityksen tavoitteita alueelliseksi kilpailutekijäksi.

 • Meillä on keke-toimintaa edistävä, viestivä ja koordinoiva ryhmä.
 • Viestimme tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tärkeydestä omilla
  valinnoillamme ja puutumme rohkeasti epäkohtiin.
 • Edistämme opiskelijoiden oppimista, jatkuvaa oppimista ja hyvinvointia monipuolisin matalan kynnyksen opiskelijapalveluin yhteistyössä opiskelijakunnan kanssa.
 • Jokainen hamkilainen on arvostettu korkeakouluyhteisön jäsen.
 • Hoidamme vastuullisesti ja vaalien toimintaympäristöjämme.
 • Kannustamme ja tuemme opiskelijakuntaa aktiiviseen keke-toimintaan. Opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvointia sekä yhteiskunnallista aktiivisuutta seurataan systemaattisesti.

Opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvointia sekä yhteiskunnallista
aktiivisuutta seurataan systemaattisesti.

2. Kestävä kehitys on osa kaikkea HAMKin koulutustoimintaa

HAMKin koulutuksista valmistuu ratkaisukeskeisiä resurssiviisauden osaajia, jotka suunnittelevat, toteuttavat ja johtavat kestävyyttä lisääviä ratkaisuja.

 • Kestävän kehityksen opintoja sisältyy kaikkiin tutkintoihin ja niitä
  lisätään henkilöstön koulutukseen, opettajankoulutukseen sekä avoimeen tarjontaan.
 • Parannamme toiminnan saavutettavuutta digitaalisin ratkaisuin.
 • Kaikissa koulutuksissa on keke-lähtöistä yrittäjyyttä edistävät
  toimintamallit.
 • Kestävän kehityksen kompetenssi huomioidaan systemaattisesti
  geneerisenä työelämän taitona, mikä takaa edelläkävijyyden työelämässä. Opinnäytetöissä opiskelijat arvioivat tutkimuskohdettaan kestävän kehityksen kannalta.

Tuloksia seurataan oppimiskokemusmittarilla ja opintopistemittarein.

3. HAMKin TKI-toiminta tukee viheliäisten ongelmien ratkaisemista

HAMK on tunnettu, tunnustettu, monialainen soveltavan kestävän kehityksen tutkimuksen toimija kansallisesti ja kansainvälisesti 2030.

 • Kestävän kehityksen myötäisessä TKI-toiminnassa opiskelijat
  ovat vahvasti mukana.
 • Älykkäät bio- ja kiertotalouden ratkaisut sekä
  ammattikasvatuksen tutkimukseen pohjautuva ammatillinen
  opettajakoulutus ja koulutusjärjestelmien kehittäminen ovat
  tutkimus- ja kehittämistoiminnan profiilia.
 • Vahvistamme oikeudenmukaisia ja avoimia toimintatapoja

TKI-toimintaa seurataan julkaisumittarein ja hankesalkun tunnusluvuin.

4. Hiilineutraali HAMK 2030

HAMK on Suomen ekotehokkain ja hiilineutraali korkeakoulu vuonna 2030. Vähennämme kasvihuonekaasupäästöjä, kasvatamme hiilinieluja ja ylläpidämme rakennuskantaa kestävästi.

4.1. Energian kulutuksen vähentäminen

 • Lähdemme toteuttamaan energiakatselmuksen perusteella
 • laadittua investointiohjelmaa.
 • Vähennämme omaa energian kulutusta sähkön ja lämmön tarkalla
  käytöllä ja järjestelmien älykkyyttä lisäämällä.
 • Kuluttamamme energia on uusiutuvaa ja osittain itse tuotettua.

4.2. Veden kulutuksen vähentäminen

 • Seuraamme omaa vedenkulutusta systemaattisesti ja kehitämme kulutusta säästäviä ratkaisuja sekä kierrätysasteen nostamista.

4.3. Jätteen vähentäminen

 • Jätteiden lajittelupisteet ovat joka kampuksella.
 • Kertakäyttöastioista kahviloissa ja ravintoloissa luovutaan.
 • Laadimme jätteen vähentämisohjelman.

4.4. Ruuan terveellisyys ja vastuullisuus

 • Kehitämme ruokailijamäärien ennusteita hävikin vähentämiseksi.
 • Tavoitteet huomioidaan kilpailutuksessa ateriapalvelujen tuottajien ja omien keittiöiden kanssa.
 • Kampanjoimme ateriapalveluiden tuottajien kanssa.
 • Kaikilla kampuksilla tarjottava ruoka täyttää palvelutuottajille asetetut kestävyys ja laatukriteerit, jotka suosivat lähellä tuotettuja ja vähähiilisiä raaka-aineita.

4.5. Kiertotalous ohjaa hankintoja

 • Velvoitamme toimittajat vastaamaan jätteiden kierrätyksestä.
 • Kehitämme hankintaprosessia ja sen johtamista: tarvearviointi, elinkaariajattelu, omistus.
 • Parannamme jatkuvasti materiaalitehokkuutta kampusten ylläpidossa ja oppimisympäristöjen kehittämisessä.

4.6. Liikkuminen

 • Laadimme liikkumisen seuranta- ja kehittämisohjelman.
 • Vähennämme omien autojen määrää ja tarpeetonta liikkumista. Uusien ajoneuvojen hankinnassa olemme kriittisiä ja tavoittelemme vähäpäästöisyyttä.
 • Tarkastelemme globaalissa ympäristössä tapahtuvan liikkuvuuden tarkoituksenmukaisuutta ja siitä aiheutuvien päästöjen korvaamista.

Toteutumista seurataan kansallisilla ja kansainvälisillä rankingeilla.

5. Kumppanuuksilla tavoitteisiin

Olemme aktiivinen toimija alueellisissa ja globaaleissa innovaatio-ekosysteemeissä pyrkien hiilineutraaliin yhteiskuntaan yhdessä sidosryhmien kanssa.

 • Toimimme edelläkävijänä, rohkeana kokeilijana ja asiantuntijana hiilineutraaliuden tiellä kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa.
 • Toimimme aktiivisesti alueellisten kestävyyttä lisäävien toimenpiteiden edistäjänä, ilmastokeskustelun käynnistäjänä ja ylläpitäjänä. Lisäämme alueen osaamista jatkuvan oppimisen myötä.
 • Edistämme alueellista kestävää tuotantoa aktiivisen toiminnan ja viestinnän keinoin.

Toteutumista seurataan vaikuttavuusmittarein.