Hyppää sisältöön
Home Tietosuoja Tietosuojailmoitus: TKI-hankkeiden hallinnointi

Tietosuojailmoitus: TKI-hankkeiden hallinnointi

Tietosuojailmoitus: rekisteröidyn informointiasiakirja (Tietosuoja-asetuksen (2016/679) artikla 13 ja 14.

Henkilö­tie­to­jen käsitte­lyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan kuuluvien hankkeiden hallinnointiin liittyvissä tehtävissä. Käyttötarkoituksia ovat mm:

Käsittelyn oikeuspe­ruste

Henkilötietojen käsittely perustuu:

Rekisterin henkilötieto­sisältö ja säilytysajat

Tietoryhmän nimi
Nimi
Yhteystiedot
Tehtävänimike
Palkka- ja palvelussuhdetiedot
Organisaatio
Työaikatiedot

Pysyvästi säilytettäviä henkilötietoja ovat tiedot, jotka sisältyvät Kansallisarkiston päätöksessä 12.9.2017 (diaarinumero AL/20757/07.01.01.03.02/2016) kohdassa 13 ”Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio (TKI-)toiminta” mainittuihin asiakirjoihin

Mikäli asiakirjaa ei tarvitse säilyttää pysyvästi, mutta sitä koskee jokin rahoitusohjelman mukainen säilytysvelvoite, säilytetään tässä asiakirjassa olevia henkilötietoja 15 vuotta.

Muissa tapauksissa henkilötietoa säilytetään niin kauan kuin on tarpeen sen käsittelytarkoituksen toteuttamiseksi.

Rekisteröidyt

Rekisteröityinä ovat TKI-hankkeisiin osallistuvat:

Rekisterin tietolähteet

Tiedot saadaan olemassa olevista rekistereistä, rekisteröidyltä itseltään tai kumppaniorganisaa-tioilta.

HAMKin/HAMIn/HAMK Akatemian henkilökuntaan kuuluvien tietoja saadaan myös henkilöstöpalveluiden ja talouspalveluiden järjestelmistä sekä työajanseuranta- ja projektinhallintajärjestelmästä.

Henkilötietojen vastaanottajat

Henkilötietojen vastaanottajia ovat:

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

Tietoja ei pääsääntöisesti käsitellä paperilla. Mikäli näin tehdään, säilytetään aineistot lukitussa tilassa ja hävitetään heti, kun niitä ei enää tarvita.

ATK:lla käsiteltävät tiedot

Tiedot on tallennettu HAMK/HAMIn tietojärjestelmiin ja hankerahoittajien omiin järjestel-miin. Käyttäjillä on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset. Järjestelmän tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne rekisterinpitäjät/henkilöt, joilla työnsä puolesta on niihin oikeus.

Tietojen lainmukainen käsittely varmistetaan tietojen luokittelulla ja tietoaineistojen käsittelysääntöjen mukaisella toimintatavalla.

Auto­maat­ti­nen päätök­senteko

Rekisterissä ei tehdä automaattista päätöksentekoa

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ul­ko­puolelle

Tietoja ei pääasiassa siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Tietoja voidaan kuitenkin siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, mikäli tämä on välttämätöntä niiden käyttötarkoituksen toteuttamiseksi esim. rahoitusohjelman säännösten näin vaatiessa. Tällainen siirto toteutetaan tietosuoja-asetuksen ja muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti käyttämällä esimerkiksi EU:n mallisopimuslausekkeita tai nimenomaista suostumusta.

Rekisteröidyn oikeudet

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) antaa rekisteröidylle seuraavat oikeudet:

Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa suostumuksensa. (artikla 7)

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja. Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy tietoihinsa. Tarkastusoikeudesta voidaan periä maksu tai siitä voidaan kieltäytyä, jos pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, erityisesti jos niitä esitetään toistuvasti. (artikla 12 ja artikla 15)

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon oikaisemista (artikla 16). Korjaamispyyntö tehdään kirjallisesti. Joissain tietojärjestelmissä henkilö pystyy myös itse korjaamaan omat tietonsa.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista, jos yksi seuraavista toteutuu (artikla 17):

  • Henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin.
  • Rekisteröity peruuttaa suostumuksen, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta.
  • Rekisteröity vastustaa käsittelyä eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä (artikla 21).
  • Henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
  • Henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Rekisteröidyllä on oikeus käsittelyn rajoittamiseen, jos yksi seuraavista toteutuu (artikla 18):

  • Rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden.
  • Käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista.
  • Rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
  • Rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä artikla 21 kohdan nojalla odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet.

Rekisteröidyllä on oikeus saada koneluettavassa muodossa häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on rekisterinpitäjälle toimittanut, mikäli käsittely perustuu suostumukseen ja käsittely tapahtuu automaattisesti. (artikla 20)

Pyynnöt näiden oikeuksien käyttämiseen osoitetaan:

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy
Tietosuojavastaava
PL 230 (Visamäentie 35 A)
13101 Hämeenlinna

Sähköpostiosoite: tietosuojavastaava@hamk.fi. Viestin voi lähettää myös suojatulla turvapostilla https://www.turvaposti.fi/ kautta.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistolle.

Rekisterinpitäjä

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy
PL 230 (Visamäentie 35 A)
13101 Hämeenlinna

Puhelin: (03) 6461, sähköpostiosoite: hamk@hamk.fi

Rekisterin yhteyshenkilö

Tietosuojavastaava

tietosuojavastaava@hamk.fi

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy
tietosuojavastaava
PL 230
13101 Hämeenlinna