Hyppää sisältöön
Home Tulevaisuuden muotoilua ja uraohjausmallien päivittämistä

Tulevaisuuden muotoilua ja uraohjausmallien päivittämistä

Elokuun lopussa päättyneessä Ohjaus tulevaisuuden työhön -hankkeessa kehitettiin ja mallinnettiin tulevaisuusorientoitunutta uraohjausta ja uraohjauksellista pedagogiikkaa korkeakouluissa sekä selvitettiin tekoälyn ja oppimisanalytiikan mahdollisuuksia ohjaustyössä ja sen kehittämisessä. 

Hankkeen tuloksena syntyi uusia tulevaisuusorientoituneita uraohjausmalleja, uraohjauksellisen pedagogiikan ratkaisuja, uraohjauspedagogisia menetelmiä, uraohjauskoulutuksen malli henkilöstölle sekä uraohjauksen opintojaksoja opiskelijoille. Hankkeessa haettiin erityisesti keinoja vahvistaa opiskelijoiden resilienssin, toimijuuden ja osaamisidentiteetin rakentumista opintojen aikana.

Eri piloteissa saavutettujen tavoitteiden pohjalta toiminta jatkuu vakiintuneena joko koko organisaation kattavina toimintamalleina tai jonkun yksikön tai alan osana. Toteutetuilla mallinnuksilla tuettiin uraohjauksen kehittämistä hankkeeseen osallistuneissa korkeakouluissa sekä tuotettiin välineitä muiden hyödynnettäväksi. 

Hanketta koordinoi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja toteuttajina olivat Hämeen ammattikorkeakoulu, Centria-ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu ja Turun ammattikorkeakoulu. Hanketta rahoitti Pohjois-Pohjanmaan ELY ja Euroopan sosiaalirahasto.

Uraohjauksen kehittämistä HAMKissa

HAMKin hankkeessa suunniteltiin ja toteutettiin muotoilun opiskelijoille uraohjauksen valinnainen opintojakso (5op). Opintojakso ajoittuu koko opiskeluajalle (4 vuotta) ja kokoaa substanssiin kiinnittyneenä opiskelijoiden edistymistä ammatillisessa kasvussa ja toimijuudessa. Opintojaksoon kuuluvien vuosittaisten teemojen jäsentelyssä ja sisällöissä on hyödynnetty toimijuus-käsitettä, Tomlinsonin (2017) työllistymispääomateoriaa ja aiempia opiskelijakokemuksia. Kuvassa 1 on uraohjauksen toteutussuunnitelma eri vuosille sijoittuvine teemoineen.

Kuva 1 Uraohjauksen toteuttamissuunnitelma.

Opiskelijapalautteen mukaan opintojakson tulisi olla pakollinen ja kuulua olennaisena osana opintoihin. Teemat koettiin hyödyllisiksi omassa urasuunnittelussa. HAMKin opinto-ohjaajat eri koulutuksissa ovat saaneet uutta tietoa uraohjaukseen, ja hankkeessa toteutettuun uraohjauskoulutukseen osallistuneet olivat tyytyväisiä käsiteltyihin aiheisiin ja toimintatapoihin.

Kehitettyjä malleja on esitelty HAMKin opoille ja niitä sovelletaan koulutusalan tarpeiden mukaisesti. Uraohjauksen näkyväksi tekemistä jatketaan edelleen niin opinto-ohjauksen sisältöjen tarkistamisella, opoille suunnatun opinto-ohjauksen Moodle-työtilan jatkuvalla päivittämisellä, opiskelijalle suunnattujen sivustojen uusimisella ja opettajien uraohjaustietoisuuden lisäämisellä omaan opetettavaan aiheeseen liittyvänä osa-alueena.

Valtakunnallinen uraohjauspäivä 

Hankkeen tavoitteena oli rakentaa uraohjausammattilaisten foorumiksi valtakunnallinen tapahtuma ja luoda edellytykset sille, että tapahtumaa voitaisiin järjestää tulevaisuudessa vuosittain. Ensimmäinen valtakunnallinen uraohjauspäivä järjestettiin 24.3.2021 yhdessä Suomen uraohjaajat ja -valmentajat ry:n kanssa ja se päätettiin vakiinnuttaa osaksi valtakunnallista uraohjaukseen liittyvää koulutuskokonaisuutta. Seuraava valtakunnallinen uraohjauspäivä pidetään Itä-Suomen yliopistossa 31.3.2022. Linkissä vuoden 2021 uraohjauspäivän ohjelma https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitystoiminnan-blogi/valtakunnallinen-uraohjauspaiva-ensi-kertaa-maaliskuussa-tavoitteena-tulla-uraohjaajien-vuosittaiseksi-kohtauspaikaksi/

Hankkeessa tuotetut julkaisut

Lisätietoja

Leena Nikander
yliopettaja, projektivastaava
HAMK Edu -tutkimusyksikkö
Puh. +358405877028
leena.nikander@hamk.fi