Hyppää sisältöön

Taina Civil

Voit ottaa minuun yhteyttä näissä asioissa

 • Koulutuksellinen ja yhteiskunnallinen eriarvoisuus
 • Kasvatussosiologiset ja kasvatuspoliittiset kysymykset
 • Oppiminen työpaikalla ja työpaikat oppimisympäristöinä
 • Hyvinvointi korkeakouluyhteisössä
 • Sosiologia
 • Tutortoiminta sekä alku- ja vertaisohjaus korkeakoulussa
 • Korkeakoulupedagogiikka
 • Oppimisanalytiikka ja omadata
 • Laadullinen tutkimus

Hankkeeni ja projektini

BeComE (Be More Competent in Entrepreneurship) (2020-2022)

Projektin päätavoitteena oli kehittää korkeakouluopiskelijoiden yrittäjämäisiä taitoja ja yrittäjyyteen liittyvää korkeakouluopetusta Euroopan maissa. Aiemmassa tehtävässäni silloinen organisaatiomme johti työpakettia, jossa kehitettiin yrityspartnereiden työpaikkoja työssäoppimista tukevina oppimisympäristöinä. Tähän liittyen järjestin muun muassa tutkimustietoon perustuvia verkkotyöpajoja Italian, Puolan, Viron, Suomen ja Portugalin yrityspartnereille ja yliopistoille. Loimme myös tutkimusperustaisen raportin hyvistä käytänteistä ja siitä, miten tämä käytännön toimien tasolla onnistuu. Olin tämän lisäksi vastuussa suomalaisen yrityspartnerin osaamisen kehittämisen verkkoalustan kehittämisestä.

RUN-EU (2020– )

RUN-EU:n keskeisenä tavoitteena on kehittää yhdessä korkealaatuista, tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastaavaa koulutusta ja tutkimusta. RUN-EU:n ensimmäisen kauden loppupuolella tein tutkimusta opetuksen, oppimisen ja hyvinvoinnin välisistä yhteyksistä korkeakoulukontekstissa.

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen korkeakoulupedagogiikan kouluttajien ja kehittäjien osaamisen kehittäminen (2021–2023)

Hankkeen tavoitteena oli syventää korkeakoulupedagogiikan kouluttajien ja kehittäjien osaamista liittyen digitaalisiin ja yhteisöllisiin toimintaympäristöihin. Hankkeen päätavoitteita toteutettiin neljän osatavoitteen avulla, joista HAMK oli vastuussa Hyvinvoivan ja yhteisöllisen korkeakoulun osakokonaisuudesta. Osatavoitteen aikana toteutettiin ja fasilitoitiin koulutuksia, webinaareja, esityksiä ja keskusteluita osatavoitteen teemoista. Toteutimme myös alku- ja loppuselvityksen siitä, ketkä identifioituvat korkeakoulupedagogiikan kouluttajiksi ja kehittäjiksi ja miten he kehittävät osaamistaan. Loppukyselyssä tarkastelimme, mitä hyötyä Kokko-hanke on tarjonnut ja miten kouluttajien ja kehittäjien osaamista voitaisiin kehittää tulevaisuudessa.

LearnWell – tutkimus- ja kehittämisohjelma (2021 –)

Oma roolini osana opetuksen, oppimisen ja korkeakouluyhteisön hyvinvoinnin kehittämiseen tähtäävää tutkimus- ja kehittämisohjelmaa liittyi lähinnä tutkimustyöhön. Osana tutkimus- ja kehittämisohjelmaa tutkin erityisesti korkeakouluopettajien hyvinvointia, sitä edistäviä tekijöitä sekä korkeakouluopettajien suorittaman pedagogisen täydennyskoulutuksen vaikuttavuutta.

OA – Ammatillisen koulutuksen oppimisanalytiikan kehittäminen (2022–2023)

Projektissa pyrittiin kehittämään oppimisanalytiikkaa ammatillisessa koulutuskontekstissa ja edistämään digitalisaatiota. Olimme vastuussa projektin tutkimuksellisesta osiosta henkilökohtaistamiseen sekä oppimisen ja ohjaamisen personointiin liittyvässä työpaketissa. Projektin aikana tutkimme, miten oppimisanalytiikkaa on aiemmassa tutkimuksessa ja kehittämishankkeissa hyödynnetty ja miten opiskelijoiden omadataa tulisi käyttää ammatillisissa oppilaitoksissa.

Voimala (2022–2023)

Projektin tavoitteena oli kehittää korkeakoulun tutortoimintaa, lisätä korkeakouluyhteisön tietoisuutta hyvinvointiin liittyvissä asioissa ja monipuolistaa opiskeluhyvinvointipalveluja. Hankkeen aikaiset ensisijaiset työtehtäväni liittyivät lähinnä tutkimustehtäviin. Hankkeen aikana tutkimme muun muassa sitä, miten korkeakoulun tutortoimintaa tulisi kehittää, millaiset motiivit ohjaavat tutoriksi hakeutumista sekä millaisia unelmia ja pelkoja kansainvälisillä tutoreilla on tutorvuodesta.

Toimeksiantoja

 • Vuonna 2023 toteutimme selvitystyön huolinta- ja logistiikka-alojen koulutusten nykytilanteesta. Selvityksessä tarkastelimme kaikkia koulutustasoja hyödyntäen kyselyaineistoja, haastatteluaineistoa ja rekisteritietoa.
 • Vuonna 2024 käynnistyneessä tutkimustyössä tarkastelemme laadullista ja määrällistä aineistoa yhdistäen, millaiset syyt vaikuttavat ammatillisesta perustutkinnosta valmistuneiden nuorten työttömyyteen.