Hyppää sisältöön
Home Biohiili edistää kiertotaloutta ja lisää liiketoimintaa – asiantuntijawebinaari 10.3.

Biohiili edistää kiertotaloutta ja lisää liiketoimintaa – asiantuntijawebinaari 10.3.

Erityisesti purku- ja kierrätyspuussa on potentiaalia biohiilen raaka-aineeksi Hämeen alueella.

Biohiilen tuotanto ja käyttö tarjoavat hiilinegatiivisen, kiertotaloutta edistävän ratkaisun, johon kohdistuu yhä enenevässä määrin kiinnostusta laajasti eri toimialoilla. Biohiili onkin noussut viime vuosina yhdeksi keskeiseksi soveltavan tutkimuksen kohteeksi Hämeen ammattikorkeakoulun älykkään biotalouden tutkimuskentällä. Yhtenä esimerkkinä on HAMKin biotalouden tutkimusyksikössä v. 2018–2020 toteutettu Biohiilestä bisnestä Hämeeseen -hanke, joka kokeellisen tutkimustyön kautta toi näkyväksi biohiilen tuotanto- ja käyttömahdollisuuksia Kanta-Hämeessä.

Biohiilen raaka-ainetta hyvin saatavilla ja tuotteen käyttö kiinnostaa

Hankkeessa selvitettiin biohiilen tuotantoon soveltuvien alueellisten jäte- ja sivuvirtapohjaisten raaka-aineiden ja niistä saatavan biohiilen määriä sekä hiilidioksidin sidontapotentiaalia. Tuloksiin voi tutustua tarkemmin hankkeen raportista

Kiertotalouden edistämisen näkökulmasta kiinnostavimmaksi raaka-aineeksi osoittautui rakennusjäte- ja purkupuu. Kyselytutkimus osoitti, että alueen rakennusalan yritykset ovat halukkaita toimittamaan rakennusjätepuuta biohiilen raaka-aineeksi ja näkevät biohiilipohjaiset ratkaisut mahdollisuutena myös omassa liiketoiminnassaan. Biohiilelle todettiinkin useita potentiaalisia käyttömahdollisuuksia rakennusalalla.

Ravinteiden kierrätyksen edistämiseksi kiinnostus kohdistui puhdistamolietteisiin ja siitä tuotetun lietehiilen erityisominaisuuksiin ja käyttömahdollisuuksiin. Kasvatuskokeissa HS-Veden mädätetystä lietteestä valmistetun lietehiilen kasvualustaominaisuudet osoittautuivat hyviksi. Erityisen lupaavaksi lietehiilen käyttösovellukseksi todettiin ravinnepitoisten vesien käsittely. Tästä saatiin hyviä tuloksia Karanojan jätteenkäsittelyalueen suotoveden suodatuskokeissa.

Biohiilellä on laajat käyttömahdollisuudet kaupunkirakentamisessa, vesien suodatuksessa sekä tulevaisuudessa yhä enemmän rakentamisessa, perinteisten maa- ja puutarhasovellusten lisäksi. Tässäkin hankkeessa tarkastellut biohiilen käyttökohteet luovat mahdollisuuksia uusille kiertotalousratkaisuille ja hiilensidonnalle rakennus- ja ympäristöaloilla sekä parantavat biohiilituotantoketjun kannattavuutta.

Biohiilen tuotantoa tarvitaan

Biohiilen tuotannon sivutuotteista saatavan energian takia biohiilen valmistus on järkevä sijoittaa lähelle lämpöenergian tarvitsijaa. Hankkeessa tehdyn tarkastelun mukaan, alueella vastaanotettavasta jätepuusta, n. 10 000 t/v, saatavissa oleva biohiilituotannon sivutuotelämpömäärä vastaa hyvin lähelle Karanojan-Moreenin aluelämpöverkon nykytarvetta. Muitakin integrointihyötyjä on löydettävissä. Alueellinen tavoite kohti hiilineutraaliutta ja yritysten kiinnostus hiilensidontaan ja kompensointiin voivat lopulta lähitulevaisuudessa olla ratkaisevat tekijät, jotta alueelle saadaan biohiilen tuotantolaitos ja bisnestä Hämeeseen.

Lisätiedot:

Maritta Kymäläinen, tutkijayliopettaja, HAMK Bio, p. 0400 909564, [email protected]

Jarkko Nummela, tutkimuspalvelupäällikkö, HAMK Bio, p. 040 7514023, [email protected]

Biohiilestä bisnestä Hämeeseen -webinaari 10.3. klo 9–12

9–9.50 Tilaisuuden avaus. Annukka Pakarinen, HAMK Bio

Biohiilestä bisnestä Hämeeseen – biohiilen monet mahdollisuudet. Jarkko Nummela, Annakaisa Elo, Maritta Kymäläinen, HAMK Bio

9.50–10.10 Biohiili osana kestävää viheraluesuunnittelua ja hulevesien hallintaa. Ramboll Finland Oy

10.10–10.30 Yrittäjäpuheenvuoro: Biohiilen tuotanto – bisnesmahdollisuus. Sampo Tukiainen, Carbofex Oy

10.30–10.45 Biohiili kaupallisissa tuotteissa – nyt ja tulevaisuuden näkymät. Hannamaija Fontell, Biolan Oy

10.45–11 Puro.earth – Biohiilestä tuloja CO2-poistosertifikaateilla. Marianne Tikkanen, Puro.earth

11–11.30 Keskustelua esitysten pohjalta