Hyppää sisältöön
Home Edistyneempää hiiliviisautta – uudella tutkimuksella selvitetään viljelysmaiden muokkauksen vaikutusta maaperäeliöihin 

Edistyneempää hiiliviisautta – uudella tutkimuksella selvitetään viljelysmaiden muokkauksen vaikutusta maaperäeliöihin 

Maaperämme orgaaniseen ainekseen on sitoutunut yli kaksinkertainen määrä hiiltä ilmakehän hiilimäärään verrattuna. Maaperän hiilivarastot ja niiden kasvattaminen onkin noussut keskeiseen rooliin ilmastonmuutoksen hidastamisessa, ja hiilivarastoja on viime vuosina pyritty ylläpitämään ja kartuttamaan mm. erilaisilla peltoihin kohdennetuilla toimilla. Suomalaista tutkimustietoa toimenpiteiden vaikutuksista viljelysmaan mikrobeihin ja maaperäeläimiin on kuitenkin vielä vähän. 

Maan rakenteen on havaittu vaikuttavan suuresti maanperän kykyyn pidättää hiiltä ja ravinteita myös erilaisten häiriöiden, kuten kuivuus- ja sadejaksojen aikana. Maan rakenteen parantamiseen voidaan hyödyntää esimerkiksi mekaanisia toimenpiteitä (mm. muokkaustapa), orgaanisen hiilen lisäystä (mm. maanparannusaine) tai syväjuuristen tai nurmikasvien viljelyä. Muokkauksilla vaikutetaan kuitenkin samalla myös maaperän mikrobeihin ja maaperäeläimiin. 

Maan kyky sitoa hiiltä riippuu monista tekijöistä, joihin kuuluvat maalajin ja rakenteen lisäksi maan mikrobiyhteisön kyky hajottaa orgaanista ainetta maaperässä sekä maaperäeläinten lukumäärä, lajisto ja aktiivisuus. “Maatalousmaan hiilivarastoa kerryttävien toimenpiteiden vaikutus maaperän biodiversiteettiin”-hankkeessa tutkitaan, miten viljelysmaiden muokkaustoimet vaikuttavat maan mikrobeihin ja maaperäeläimiin sekä niiden monimuotoisuuteen ja aktiivisuuteen. Tutkimuksessa selvitetään myös haitallisten ja hyödyllisten mikrobien ja maaperäeläinten suhteiden muutoksia sekä tämän muutoksen vaikutusta maan muru- ja huokosrakenteisiin. 

Maan mikrobit ja maaperäeläimet ylläpitävät monia maaperän kasvukunnolle tärkeitä prosesseja: on tärkeää saada lisää tutkimustietoa siitä, miten erilaiset maan käyttötavat vaikuttavat maaperäeliöittemme lajistoon ja toimintaan.

Outi-Maaria Sietiö, hankkeen projektipäällikkö

Alkavan hankkeen tutkimuksissa hyödynnetään syksyllä 2021 HiiletIn-hankkeen (rahoittaja: MMM, 03/2021-12/2023) yhteydessä perustettuja koeasetelmia. Hankkeessa tarkastellaan, miten pelkkä syväkyntö tai maanparannusaineiden lisäys pintamaahan vaikuttavat maan mikrobi- ja maaperäeläinten yhteisöihin sekä niiden biomassoihin. Lisäksi vertaillaan, eroaako pintamaan mikrobien ja maaperäeläinten yhteisörakenteet merkittävästi syväkynnön tai maanparannusaineen levityksen seurauksena, ja onko tämä ero nähtävissä myös kolmantena kasvukautena käsittelyn jälkeen.  

Hankkeen kesto on 1.4.2024–31.12.2024, ja sen on rahoittanut Suomen kulttuurirahasto. 

Lisätietoja